Help and Acknowledgements


gal:5:1 tE   eleutheria hEmas christos EleutherOsen stEkete oun kai
mE palin 
    ho   eleutheria egO  *PN*   eleutheroO  stEkO  oun kai mE
palin 
    RA_DSF N_DSF   RP_AP N_NSM  V_AAI3S   V_PAD2P C  C  D D 
 

 zugO douleias enechesthe 
 zugos douleia enechO   
 N_DSM N_GSF  V_PPD2P  

gal:5:2 ide  egO  paulos legO  humin hoti ean peritemnEsthe christos
humas 
    horaO egO  *PN*  legO  su  hoti ean peritemnO   *PN*   su 
 
    X   RP_NS N_NSM V_PAI1S RP_DP C  C  V_PPS2P    N_NSM  
RP_AP 

 ouden OphelEsei 
 oudeis OpheleO  
 A_ASN V_FAI3S  

gal:5:3 marturomai de palin panti anthrOpO peritemnomenO hoti opheiletEs 
    marturomai de palin pas  anthrOpos peritemnO   hoti opheiletEs 
    V_PMI1S  C D   A_DSM N_DSM   V_PPPDSM   C  N_NSM   

 estin  holon ton  nomon poiEsai 
 eimi  holos ho   nomos poieO  
 V_PAI3S A_ASM RA_ASM N_ASM V_AAN  

gal:5:4 katErgEthEte apo christou hoitines en  nomO dikaiousthe tEs  
    katargeO   apo *PN*   hostis  heis nomos dikaioO   ho   
    V_API2P   P  N_GSM  RR_NPM  P  N_DSM V_PPI2P   RA_GSF 

 charitos exepesate 
 charis  ekpiptO  
 N_GSF  V_AAI2P  

gal:5:5 hEmeis gar pneumati ek pisteOs elpida dikaiosunEs apekdechometha 
    egO  gar pneuma  ek pistis elpis dikaiosunE apodechomai  
    RP_NP C  N_DSN  P N_GSF  N_ASF N_GSF    V_PMI1P    

gal:5:6 en  gar christO iEsou oute peritomE ti   ischuei oute akrobustia 
    heis gar *PN*  *PN* oute peritomE tis  ischuO oute akrobustia 
    P  C  N_DSM  N_DSM C  N_NSF  RI_ASN V_PAI3S C  N_NSF   

 alla pistis di agapEs energoumenE 
 alla pistis dia agapE energeO   
 C  N_NSF P  N_GSF V_PMPNSF  

gal:5:7 etrechete kalOs tis  humas enekopsen [tE]  alEtheia mE
peithesthai 
    trechO  kalOs tis  su  egkoptO  ho   alEtheia mE peithO  

    V_IAI2P  D   RI_NSM RP_AP V_AAI3S  RA_DSF N_DSF  D V_PPN   


gal:5:8 hE   peismonE ouk ek tou  kalountos humas 
    ho   peismonE ou ek ho   kaleO   su  
    RA_NSF N_NSF  D  P RA_GSM V_PAPGSM RP_AP 

gal:5:9 mikra zumE holon to   phurama zumoi  
    mikros zumE holos ho   phurama zumoO  
    A_NSF N_NSF A_ASN RA_ASN N_ASN  V_PAI3S 

gal:5:10 egO  pepoitha eis humas en  kuriO hoti ouden allo phronEsete 
     egO  peithO  heis su  heis kurios hoti oudeis allos phroneO  
     RP_NS V_XAI1S P  RP_AP P  N_DSM C  A_ASN A_ASN V_FAI2P  

 ho   de tarassOn humas bastasei to   krima hostis ean E    
 ho   de tarassO su  bastazO ho   krima hostis ean eimi  
 RA_NSM C V_PAPNSM RP_AP V_FAI3S RA_ASN N_ASN RR_NSM X  V_PAS3S 

gal:5:11 egO  de adelphoi ei peritomEn eti kErussO ti   eti diOkomai ara 
     egO  de adelphos ei peritomE eti kErussO tis  eti diOkO  ara 
     RP_NS C N_VPM  C N_ASF   D  V_PAI1S RI_ASN D  V_PPI1S C  

 katErgEtai to   skandalon tou  staurou 
 katargeO  ho   skandalon ho   stauros 
 V_XPI3S  RA_NSN N_NSN   RA_GSM N_GSM  

gal:5:12 ophelon kai apokopsontai hoi  anastatountes humas 
     opheilO kai apokoptO   ho   anastatoO   su  
     X    D  V_FMI3P   RA_NPM V_PAPNPM   RP_AP 

gal:5:13 humeis gar ep eleutheria eklEthEte adelphoi monon mE tEn  
     su   gar epi eleutheria kaleO   adelphos monos mE ho   
     RP_NP C  P  N_DSF   V_API2P  N_VPM  A_ASN D RA_ASF 

 eleutherian eis aphormEn tE   sarki alla dia tEs  agapEs douleuete 
 eleutheria heis aphormE ho   sarx alla dia ho   agapE douleuO  
 N_ASF    P  N_ASF  RA_DSF N_DSF C  P  RA_GSF N_GSF V_PAD2P  

 allElois 
 allElOn 
 RP_DPM  

gal:5:14 ho   gar pas  nomos en  heni logO peplErOtai en  tO   
     ho   gar pas  nomos heis heis logos plEroO   heis ho   
     RA_NSM C  A_NSM N_NSM P  A_DSM N_DSM V_XPI3S  P  RA_DSM 

 agapEseis ton  plEsion sou  hOs seauton 
 agapaO  ho   plEsion su  hOs seautou 
 V_FAI2S  RA_ASM D    RP_GS C  RP_ASM 

gal:5:15 ei de allElous daknete kai katesthiete blepete mE hup allElOn 
     ei de allElOn daknO  kai katesthiO  blepO  mE hupo allElOn 
     C C RP_APM  V_PAI2P C  V_PAI2P   V_PAD2P C P  RP_GPM 

 analOthEte 
 analiskO  
 V_APS2P  

gal:5:16 legO  de pneumati peripateite kai epithumian sarkos ou mE
telesEte 
     legO  de pneuma  peripateO  kai epithumia sarx  ou mE teleO 

     V_PAI1S C N_DSN  V_PAD2P   C  N_ASF   N_GSF D D V_AAS2P


gal:5:17 hE   gar sarx epithumei kata tou  pneumatos to   de pneuma
kata 
     ho   gar sarx epithumeO kata ho   pneuma  ho   de pneuma
kata 
     RA_NSF C  N_NSF V_PAI3S  P  RA_GSN N_GSN   RA_NSN C N_NSN P
  

 tEs  sarkos tauta gar allElois antikeitai hina mE ha   ean thelEte 
 ho   sarx  houtos gar allElOn antikeimai hina mE hos  ean thelO  
 RA_GSF N_GSF RD_NPN C  RP_DPN  V_PMI3S  C  D RR_APN X  V_PAS2P 

 tauta poiEte 
 houtos poieO  
 RD_APN V_PAS2P 

gal:5:18 ei de pneumati agesthe ouk este  hupo nomon 
     ei de pneuma  agO   ou eimi  hupo nomos 
     C C N_DSN  V_PPI2P D  V_PAI2P P  N_ASM 

gal:5:19 phanera de estin  ta   erga tEs  sarkos hatina estin 
porneia 
     phaneros de eimi  ho   ergon ho   sarx  hostis eimi  
porneia 
     A_NPN  C V_PAI3S RA_NPN N_NPN RA_GSF N_GSF RR_NPN V_PAI3S N_NSF
 

 akatharsia aselgeia 
 akatharsia aselgeia 
 N_NSF   N_NSF  

gal:5:20 eidOlolatria pharmakeia echthrai eris zElos thumoi eritheiai 
     eidOlolatrEs pharmakeia echthra eris zElos thumos eritheia 
     N_NSF    N_NSF   N_NPF  N_NSF N_NSM N_NPM N_NPF   

 dichostasiai haireseis 
 dichostasia hairesis 
 N_NPF    N_NPF   

gal:5:21 phthonoi methai kOmoi kai ta   homoia toutois ha   prolegO
humin 
     phthonos methE kOmos kai ho   homoios houtos hos  prolegO su 
 
     N_NPM  N_NPF N_NPM C  RA_NPN A_NPN  RD_DPN RR_APN V_PAI1S
RP_DP 

 kathOs proeipon hoti hoi  ta   toiauta prassontes basileian theou ou 
 kathOs prolegO hoti ho   ho   toioutos prassO   basileia theos ou 
 C   V_AAI1S C  RA_NPM RA_APN RD_APN  V_PAPNPM  N_ASF   N_GSM D 

 klEronomEsousin 
 klEronomeO   
 V_FAI3P     

gal:5:22 ho   de karpos tou  pneumatos estin  agapE chara eirEnE 
     ho   de karpos ho   pneuma  eimi  agapE chara eirEnE 
     RA_NSM C N_NSM RA_GSN N_GSN   V_PAI3S N_NSF N_NSF N_NSF 

 makrothumia chrEstotEs agathOsunE pistis 
 makrothumia chrEstotEs agathOsunE pistis 
 N_NSF    N_NSF   N_NSF   N_NSF 

gal:5:23 prautEs egkrateia kata tOn  toioutOn ouk estin  nomos 
     prautEs egkrateia kata ho   toioutos ou eimi  nomos 
     N_NSF  N_NSF   P  RA_GPN RD_GPN  D  V_PAI3S N_NSM 

gal:5:24 hoi  de tou  christou [iEsou] tEn  sarka estaurOsan sun tois 

     ho   de ho   *PN*   *PN*  ho   sarx stauroO  sun ho  

     RA_NPM C RA_GSM N_GSM  N_GSM  RA_ASF N_ASF V_AAI3P  P 
RA_DPN 

 pathEmasin kai tais  epithumiais 
 pathEma  kai ho   epithumia  
 N_DPN   C  RA_DPF N_DPF    

gal:5:25 ei zOmen  pneumati pneumati kai stoichOmen 
     ei zaO   pneuma  pneuma  kai stoicheO  
     C V_PAI1P N_DSN  N_DSN  D  V_PAS1P  

gal:5:26 mE ginOmetha kenodoxoi allElous prokaloumenoi allElois phthonountes 
     mE ginomai  kenodoxos allElOn prokaleomai  allElOn phthoneO   
     D V_PMS1P  A_NPM   RP_APM  V_PMPNPM   RP_DPM  V_PAPNPM   


Help and Acknowledgements