Help and Acknowledgements


gal:4:1 legO  de eph hoson chronon ho   klEronomos nEpios estin 
ouden 
    legO  de epi hosos chronos ho   klEronomos nEpios eimi  
oudeis 
    V_PAI1S C P  RR_ASM N_ASM  RA_NSM N_NSM   A_NSM V_PAI3S A_ASN


 diapherei doulou kurios pantOn On    
 diapherO doulos kurios pas  hos   
 V_PAI3S  N_GSM N_NSM A_GPN V_PAPNSM 

gal:4:2 alla hupo epitropous estin  kai oikonomous achri tEs  prothesmias 
    alla hupo epitropos eimi  kai oikonomos achri ho   prothesmia 
    C  P  N_APM   V_PAI3S C  N_APM   P   RA_GSF N_GSF    

 tou  patros 
 ho   patEr 
 RA_GSM N_GSM 

gal:4:3 houtOs kai hEmeis hote Emen  nEpioi hupo ta   stoicheia tou  
    houtO kai egO  hote eimi  nEpios hupo ho   stoicheia ho   
    D   D  RP_NP C  V_IAI1P A_NPM P  RA_APN N_APN   RA_GSM 

 kosmou Emetha dedoulOmenoi 
 kosmos eimi  douleuO   
 N_GSM V_IMI1P V_XPPNPM   

gal:4:4 hote de Elthen  to   plErOma tou  chronou exapesteilen ho   
    hote de erchomai ho   plErOma ho   chronos exapostellO ho   
    C  C V_AAI3S RA_NSN N_NSN  RA_GSM N_GSM  V_AAI3S   RA_NSM 

 theos ton  huion autou genomenon ek gunaikos genomenon hupo nomon 
 theos ho   huios autos ginomai  ek gunE   ginomai  hupo nomos 
 N_NSM RA_ASM N_ASM RP_GSM V_AMPASM P N_GSF  V_AMPASM P  N_ASM 

gal:4:5 hina tous  hupo nomon exagorasE hina tEn  huiothesian apolabOmen 
    hina ho   hupo nomos exagorazO hina ho   huiothesia apolambanO 
    C  RA_APM P  N_ASM V_AAS3S  C  RA_ASF N_ASF    V_AAS1P  

gal:4:6 hoti de este  huioi exapesteilen ho   theos to   pneuma tou  
    hoti de eimi  huios exapostellO ho   theos ho   pneuma ho   
    C  C V_PAI2P N_NPM V_AAI3S   RA_NSM N_NSM RA_ASN N_ASN RA_GSM 

 huiou autou eis tas  kardias hEmOn krazon  abba ho   patEr 
 huios autos heis ho   kardia egO  krazO  abba ho   patEr 
 N_GSM RP_GSM P  RA_APF N_APF  RP_GP V_PAPASN N_VSM RA_VSM N_NSM 

gal:4:7 hOste ouketi ei   doulos alla huios ei de huios kai klEronomos
dia 
    hOste ouketi eimi  doulos alla huios ei de huios kai klEronomos
dia 
    C   D   V_PAI2S N_NSM C  N_NSM C C N_NSM D  N_NSM   P 


 theou 
 theos 
 N_GSM 

gal:4:8 alla tote men ouk eidotes theon edouleusate tois  phusei mE ousin 
 
    alla tote men ou oida   theos douleuO   ho   phusis mE eimi 
 
    C  D  C  D  V_XAPNPM N_ASM V_AAI2P   RA_DPM N_DSF D 
V_PAPDPM 

 theois 
 theos 
 N_DPM 

gal:4:9 nun de gnontes theon mallon de gnOsthentes hupo theou pOs
epistrephete 
    nun de ginOskO theos mallon de ginOskO   hupo theos pOs
epistrephO  
    D  C V_AAPNPM N_ASM D   C V_APPNPM  P  N_GSM D  V_PAI2P 
  

 palin epi ta   asthenE kai ptOcha stoicheia hois  palin anOthen 
 palin epi ho   asthenEs kai ptOchos stoicheia hos  palin anOthen 
 D   P  RA_APN A_APN  C  A_APN  N_APN   RR_DPN D   D    

 douleuein thelete 
 douleuO  thelO  
 V_PAN   V_PAI2P 

gal:4:10 hEmeras paratEreisthe kai mEnas kai kairous kai eniautous 
     hEmera paratithEmi  kai mEn  kai kairos kai eniautos 
     N_APF  V_PMI2P    C  N_APM C  N_APM  C  N_APM   

gal:4:11 phoboumai humas mE pOs eikE kekopiaka eis humas 
     phobeomai su  mE pOs eikE kopiaO  heis su  
     V_PMI1S  RP_AP C D  D  V_XAI1S  P  RP_AP 

gal:4:12 ginesthe hOs egO  hoti kagO hOs humeis adelphoi deomai humOn
ouden 
     ginomai hOs egO  hoti kagO hOs su   adelphos deomai su  
oudeis 
     V_PMD2P C  RP_NS C  D  C  RP_NP N_VPM  V_PMI1S RP_GP
A_ASN 

 me  EdikEsate 
 egO  adikeO  
 RP_AS V_AAI2P  

gal:4:13 oidate de hoti di astheneian tEs  sarkos euEggelisamEn humin 
     oida  de hoti dia astheneia ho   sarx  euaggelizO  su  
     V_XAI2P C C  P  N_ASF   RA_GSF N_GSF V_AMI1S    RP_DP 

 to   proteron 
 ho   proteros 
 RA_ASN A_ASNC  

gal:4:14 kai ton  peirasmon humOn en  tE   sarki mou  ouk
exouthenEsate 
     kai ho   peirasmos su  heis ho   sarx egO  ou exoutheneO 

     C  RA_ASM N_ASM   RP_GP P  RA_DSF N_DSF RP_GS D  V_AAI2P   


 oude exeptusate alla hOs aggelon theou edexasthe me  hOs christon iEsoun 
 oude ekptuO   alla hOs aggelos theos dechomai egO  hOs *PN*   *PN*  
 C  V_AAI2P  C  C  N_ASM  N_GSM V_AMI2P  RP_AS C  N_ASM  N_ASM 

gal:4:15 pou oun ho   makarismos humOn marturO gar humin hoti ei dunaton 
     pou oun ho   makarismos su  martureO gar su  hoti ei dunatos 
     D  C  RA_NSM N_NSM   RP_GP V_PAI1S C  RP_DP C  C A_NSN  

 tous  ophthalmous humOn exoruxantes edOkate moi  
 ho   ophthalmos su  exorussO  didOmi egO  
 RA_APM N_APM    RP_GP V_AAPNPM  V_AAI2P RP_DS 

gal:4:16 hOste echthros humOn gegona alEtheuOn humin 
     hOste echthros su  ginomai alEtheuO su  
     C   A_NSM  RP_GP V_XAI1S V_PAPNSM RP_DP 

gal:4:17 zElousin humas ou kalOs alla ekkleisai humas thelousin hina autous 
     zEloO  su  ou kalOs alla ekkleiO  su  thelO   hina heautou 
     V_PAI3P RP_AP D D   C  V_AAN   RP_AP V_PAI3P  C  RP_APM 

 zEloute 
 zEloO  
 V_PAS2P 

gal:4:18 kalon de zElousthai en  kalO pantote kai mE monon en  tO   
     kalos de zEloO   heis kalos pantote kai mE monos heis ho   
     A_NSN C V_PMN   P  A_DSN D    C  D A_ASN P  RA_DSN 

 pareinai me  pros humas 
 pareimi egO  pros su  
 V_PAN  RP_AS P  RP_AP 

gal:4:19 tekna mou  hous  palin OdinO  mechris hou  morphOthE christos 
     teknon egO  ous  palin OdinO  mechri hou  morphoO  *PN*   
     N_VPN RP_GS RR_APM D   V_PAI1S P    RR_GSM V_APS3S  N_NSM  

 en  humin 
 heis su  
 P  RP_DP 

gal:4:20 Ethelon de pareinai pros humas arti kai allaxai tEn  phOnEn mou  
     thelO  de pareimi pros su  arti kai allassO ho   phOnE egO  
     V_IAI1S C V_PAN  P  RP_AP D  C  V_AAN  RA_ASF N_ASF RP_GS 

 hoti aporoumai en  humin 
 hoti aporeO  heis su  
 C  V_PMI1S  P  RP_DP 

gal:4:21 legete moi  hoi  hupo nomon thelontes einai ton  nomon ouk 
     legO  egO  ho   hupo nomos thelO   eimi ho   nomos ou 
     V_PAD2P RP_DS RA_VPM P  N_ASM V_PAPVPM V_PAN RA_ASM N_ASM D  

 akouete 
 akouO  
 V_PAI2P 

gal:4:22 gegraptai gar hoti abraam duo  huious eschen hena ek tEs  
     graphO  gar hoti *PN*  duo  huios echO  heis ek ho   
     V_XPI3S  C  C  N_NSM A_APM N_APM V_AAI3S A_ASM P RA_GSF 

 paidiskEs kai hena ek tEs  eleutheras 
 paidiskE kai heis ek ho   eleutheros 
 N_GSF   C  A_ASM P RA_GSF A_GSF   

gal:4:23 all ho   men ek tEs  paidiskEs kata sarka gegennEtai ho   de
ek 
     alla ho   men ek ho   paidiskE kata sarx gennaO   ho   de
ek 
     C  RA_NSM C  P RA_GSF N_GSF   P  N_ASF V_XPI3S  RA_NSM C 
P 

 tEs  eleutheras di epaggelias 
 ho   eleutheros dia epaggelia 
 RA_GSF A_GSF   P  N_GSF   

gal:4:24 hatina estin  allEgoroumena hautai gar eisin  duo  diathEkai mia
 
     hostis eimi  allEgoreO   houtos gar eimi  duo  diathEkE 
heis 
     RR_NPN V_PAI3S V_PPPNPN   RD_NPF C  V_PAI3P A_NPF N_NPF  
A_NSF 

 men apo orous sina eis douleian gennOsa hEtis estin  hagar 
 men apo oros *PN* heis douleia gennaO  hostis eimi  *PN* 
 C  P  N_GSN N_GSN P  N_ASF  V_PAPNSF RR_NSF V_PAI3S N_NSF 

gal:4:25 to   de hagar sina oros estin  en  tE   arabia sustoichei
de 
     ho   de *PN* *PN* oros eimi  heis ho   *PN*  sustoicheO
de 
     RA_NSN C N_NSF N_NSN N_NSN V_PAI3S P  RA_DSF N_DSF V_PAI3S  C


 tE   nun ierousalEm douleuei gar meta tOn  teknOn autEs 
 ho   nun *PN*    douleuO gar meta ho   teknon autos 
 RA_DSF D  N_DSF   V_PAI3S C  P  RA_GPN N_GPN RP_GSF 

gal:4:26 hE   de anO ierousalEm eleuthera estin  hEtis estin  mEtEr
hEmOn 
     ho   de anO *PN*    eleutheros eimi  hostis eimi  mEtEr
egO  
     RA_NSF C D  N_NSF   A_NSF   V_PAI3S RR_NSF V_PAI3S N_NSF
RP_GP 

gal:4:27 gegraptai gar euphranthEti steira hE   ou tiktousa rhExon  kai 
     graphO  gar euphrainO  steira ho   ou tiktO  rhEgnumi kai 
     V_XPI3S  C  V_APD2S   A_VSF RA_VSF D V_PAPVSF V_AAD2S C  

 boEson hE   ouk Odinousa hoti polla ta   tekna tEs  erEmou mallon
E
 boaO  ho   ou OdinO  hoti polus ho   teknon ho   erEmos mallon
E
 V_AAD2S RA_VSF D  V_PAPVSF C  A_NPN RA_NPN N_NPN RA_GSF A_GSF D   
C

 tEs  echousEs ton  andra 
 ho   echO   ho   anEr 
 RA_GSF V_PAPGSF RA_ASM N_ASM 

gal:4:28 humeis de adelphoi kata isaak epaggelias tekna este  
     su   de adelphos kata *PN* epaggelia teknon eimi  
     RP_NP C N_VPM  P  N_ASM N_GSF   N_NPN V_PAI2P 

gal:4:29 all hOsper tote ho   kata sarka gennEtheis ediOken ton  kata 
     alla hOsper tote ho   kata sarx gennaO   diOkO  ho   kata 
     C  C   D  RA_NSM P  N_ASF V_APPNSM  V_IAI3S RA_ASM P  

 pneuma houtOs kai nun 
 pneuma houtO kai nun 
 N_ASN D   D  D  

gal:4:30 alla ti   legei  hE   graphE ekbale tEn  paidiskEn kai ton 
 
     alla tis  legO  ho   graphE ekballO ho   paidiskE kai ho 
 
     C  RI_ASN V_PAI3S RA_NSF N_NSF V_AAD2S RA_ASF N_ASF   C 
RA_ASM 

 huion autEs ou gar mE klEronomEsei ho   huios tEs  paidiskEs meta tou
  
 huios autos ou gar mE klEronomeO  ho   huios ho   paidiskE meta ho 
  
 N_ASM RP_GSF D C  D V_FAI3S   RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF   P  
RA_GSM 

 huiou tEs  eleutheras 
 huios ho   eleutheros 
 N_GSM RA_GSF A_GSF   

gal:4:31 dio adelphoi ouk esmen  paidiskEs tekna alla tEs  eleutheras 
     dio adelphos ou eimi  paidiskE teknon alla ho   eleutheros 
     C  N_VPM  D  V_PAI1P N_GSF   N_NPN C  RA_GSF A_GSF   


Help and Acknowledgements