Help and Acknowledgements


gal:3:1 O anoEtoi galatai tis  humas ebaskanen hois  kat 
ophthalmous iEsous 
    O anoEtos *PN*  tis  su  baskainO hos  kata ophthalmos 
*PN*  
    X A_VPM  N_VPM  RI_NSM RP_AP V_AAI3S  RR_DPM P  N_APM   
N_NSM 

 christos proegraphE estaurOmenos 
 *PN*   prographO stauroO   
 N_NSM  V_API3S  V_XPPNSM   

gal:3:2 touto monon thelO  mathein aph humOn ex ergOn nomou to  
pneuma 
    houtos monos thelO  manthanO apo su  hex ergon nomos ho  
pneuma 
    RD_ASN A_ASN V_PAI1S V_AAN  P  RP_GP P  N_GPN N_GSM RA_ASN N_ASN


 elabete E ex akoEs pisteOs 
 lambanO E hex akoE pistis 
 V_AAI2P C P  N_GSF N_GSF  

gal:3:3 houtOs anoEtoi este  enarxamenoi pneumati nun sarki epiteleisthe 
    houtO anoEtos eimi  enarchomai pneuma  nun sarx epiteleO   
    D   A_NPM  V_PAI2P V_AMPNPM  N_DSN  D  N_DSF V_PMI2P   

gal:3:4 tosauta epathete eikE ei ge kai eikE 
    tosoutos paschO  eikE ei ge kai eikE 
    RD_APN  V_AAI2P D  C X D  D  

gal:3:5 ho   oun epichorEgOn humin to   pneuma kai energOn dunameis en 

    ho   oun epichorEgeO su  ho   pneuma kai energeO dunamis 
heis 
    RA_NSM C  V_PAPNSM  RP_DP RA_ASN N_ASN C  V_PAPNSM N_APF  P 


 humin ex ergOn nomou E ex akoEs pisteOs 
 su  hex ergon nomos E hex akoE pistis 
 RP_DP P  N_GPN N_GSM C P  N_GSF N_GSF  

gal:3:6 kathOs abraam episteusen tO   theO kai elogisthE autO  eis 
    kathOs *PN*  pisteuO  ho   theos kai logizomai autos heis 
    C   N_NSM V_AAI3S  RA_DSM N_DSM C  V_API3S  RP_DSM P  

 dikaiosunEn 
 dikaiosunE 
 N_ASF    

gal:3:7 ginOskete ara hoti hoi  ek pisteOs houtoi huioi eisin  abraam 
    ginOskO  ara hoti ho   ek pistis houtos huios eimi  *PN*  
    V_PAD2P  C  C  RA_NPM P N_GSF  RD_NPM N_NPM V_PAI3P N_GSM 

gal:3:8 proidousa de hE   graphE hoti ek pisteOs dikaioi ta   ethnE ho 
  
    prooraO  de ho   graphE hoti ek pistis dikaios ho   ethnos ho 
  
    V_AAPNSF C RA_NSF N_NSF C  P N_GSF  V_PAI3S RA_APN N_APN 
RA_NSM 

 theos proeuEggelisato tO   abraam hoti eneulogEthEsontai en  soi 
panta 
 theos proeuaggelizomai ho   *PN*  hoti eneulogeO     heis su  pas

 N_NSM V_AMI3S     RA_DSM N_DSM C  V_FPI3P      P  RP_DS
A_NPN 

 ta   ethnE 
 ho   ethnos 
 RA_NPN N_NPN 

gal:3:9 hOste hoi  ek pisteOs eulogountai sun tO   pistO abraam 
    hOste ho   ek pistis eulogeO   sun ho   pistos *PN*  
    C   RA_NPM P N_GSF  V_PPI3P   P  RA_DSM A_DSM N_DSM 

gal:3:10 hosoi gar ex ergOn nomou eisin  hupo kataran eisin  gegraptai
gar 
     hosos gar hex ergon nomos eimi  hupo katara eimi  graphO  
gar 
     RR_NPM C  P  N_GPN N_GSM V_PAI3P P  N_ASF  V_PAI3P V_XPI3S  C


 hoti epikataratos pas  hos  ouk emmenei pasin tois  gegrammenois en  
 hoti epikataratos pas  hos  ou emmenO pas  ho   graphO    heis 
 C  A_NSM    A_NSM RR_NSM D  V_PAI3S A_DPN RA_DPN V_XPPDPN   P  

 tO   bibliO tou  nomou tou  poiEsai auta  
 ho   biblion ho   nomos ho   poieO  autos 
 RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM RA_GSN V_AAN  RP_APN 

gal:3:11 hoti de en  nomO oudeis dikaioutai para tO   theO dElon hoti 
     hoti de heis nomos oudeis dikaioO  para ho   theos dElos hoti 
     C  C P  N_DSM A_NSM V_PPI3S  P  RA_DSM N_DSM A_NSN C  

 ho   dikaios ek pisteOs zEsetai 
 ho   dikaios ek pistis zaO   
 RA_NSM A_NSM  P N_GSF  V_FMI3S 

gal:3:12 ho   de nomos ouk estin  ek pisteOs all ho   poiEsas auta  
     ho   de nomos ou eimi  ek pistis alla ho   poieO  autos 
     RA_NSM C N_NSM D  V_PAI3S P N_GSF  C  RA_NSM V_AAPNSM RP_APN 

 zEsetai en  autois 
 zaO   heis autos 
 V_FMI3S P  RP_DPN 

gal:3:13 christos hEmas exEgorasen ek tEs  kataras tou  nomou genomenos 
     *PN*   egO  exagorazO ek ho   katara ho   nomos ginomai  
     N_NSM  RP_AP V_AAI3S  P RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM V_AMPNSM 

 huper hEmOn katara hoti gegraptai epikataratos pas  ho   kremamenos epi 
 huper egO  katara hoti graphO  epikataratos pas  ho   kremannumi epi 
 P   RP_GP N_NSF C  V_XPI3S  A_NSM    A_NSM RA_NSM V_AMPNSM  P  

 xulou 
 xulon 
 N_GSN 

gal:3:14 hina eis ta   ethnE hE   eulogia tou  abraam genEtai en  
     hina heis ho   ethnos ho   eulogia ho   *PN*  ginomai heis 
     C  P  RA_APN N_APN RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM V_AMS3S P  

 christO iEsou hina tEn  epaggelian tou  pneumatos labOmen dia tEs  
 *PN*  *PN* hina ho   epaggelia ho   pneuma  lambanO dia ho   
 N_DSM  N_DSM C  RA_ASF N_ASF   RA_GSN N_GSN   V_AAS1P P  RA_GSF 

 pisteOs 
 pistis 
 N_GSF  

gal:3:15 adelphoi kata anthrOpon legO  homOs anthrOpou kekurOmenEn
diathEkEn 
     adelphos kata anthrOpos legO  homOs anthrOpos kuroO   
diathEkE 
     N_VPM  P  N_ASM   V_PAI1S D   N_GSM   V_XPPASF  N_ASF 


 oudeis athetei E epidiatassetai 
 oudeis atheteO E epidiatassomai 
 A_NSM V_PAI3S C V_PMI3S    

gal:3:16 tO   de abraam errethEsan hai  epaggeliai kai tO   spermati 
     ho   de *PN*  legO    ho   epaggelia kai ho   sperma  
     RA_DSM C N_DSM V_API3P  RA_NPF N_NPF   C  RA_DSN N_DSN  

 autou ou legei  kai tois  spermasin hOs epi pollOn all hOs eph henos
kai 
 autos ou legO  kai ho   sperma  hOs epi polus alla hOs epi heis 
kai 
 RP_GSM D V_PAI3S C  RA_DPN N_DPN   C  P  A_GPN C  C  P  A_GSN C


 tO   spermati sou  hos  estin  christos 
 ho   sperma  su  hos  eimi  *PN*   
 RA_DSN N_DSN  RP_GS RR_NSM V_PAI3S N_NSM  

gal:3:17 touto de legO  diathEkEn prokekurOmenEn hupo tou  theou ho   
     houtos de legO  diathEkE prokuroO    hupo ho   theos ho   
     RD_ASN C V_PAI1S N_ASF   V_XPPASF    P  RA_GSM N_GSM RA_NSM 

 meta tetrakosia kai triakonta etE  gegonOs nomos ouk akuroi eis to  

 meta tetrakosioi kai triakonta etos ginomai nomos ou akuroO heis ho  

 P  A_APN    C  A_APN   N_APN V_XAPNSM N_NSM D  V_PAI3S P  
RA_ASN 

 katargEsai tEn  epaggelian 
 katargeO  ho   epaggelia 
 V_AAN   RA_ASF N_ASF   

gal:3:18 ei gar ek nomou hE   klEronomia ouketi ex epaggelias tO   de 
     ei gar ek nomos ho   klEronomia ouketi hex epaggelia ho   de 
     C C  P N_GSM RA_NSF N_NSF   D   P  N_GSF   RA_DSM C 

 abraam di epaggelias kecharistai ho   theos 
 *PN*  dia epaggelia charizomai ho   theos 
 N_DSM P  N_GSF   V_XMI3S   RA_NSM N_NSM 

gal:3:19 ti   oun ho   nomos tOn  parabaseOn charin prosetethE achris 
     tis  oun ho   nomos ho   parabasis charis prostithEmi achri 
     RI_ASN C  RA_NSM N_NSM RA_GPF N_GPF   P   V_API3S   P   

 hou  elthE  to   sperma hO   epEggeltai  diatageis di aggelOn en

 hou  erchomai ho   sperma hos  epaggellomai diatassO dia aggelos
heis 
 RR_GSM V_AAS3S RA_NSN N_NSN RR_DSN V_XPI3S   V_APPNSM P  N_GPM  P 


 cheiri mesitou 
 cheir mesitEs 
 N_DSF N_GSM  

gal:3:20 ho   de mesitEs henos ouk estin  ho   de theos heis estin  
     ho   de mesitEs heis ou eimi  ho   de theos heis eimi  
     RA_NSM C N_NSM  A_GSM D  V_PAI3S RA_NSM C N_NSM A_NSM V_PAI3S 

gal:3:21 ho   oun nomos kata tOn  epaggeliOn [tou  theou] mE genoito ei 
     ho   oun nomos kata ho   epaggelia ho   theos mE ginomai ei 
     RA_NSM C  N_NSM P  RA_GPF N_GPF   RA_GSM N_GSM D V_AMO3S C 

 gar edothE nomos ho   dunamenos zOopoiEsai ontOs ek nomou an En   
 gar didOmi nomos ho   dunamai  zOopoieO  ontOs ek nomos an eimi  
 C  V_API3S N_NSM RA_NSM V_PMPNSM V_AAN   D   P N_GSM X V_IAI3S 

 hE   dikaiosunE 
 ho   dikaiosunE 
 RA_NSF N_NSF   

gal:3:22 alla sunekleisen hE   graphE ta   panta hupo hamartian hina hE 
  
     alla sugkleiO  ho   graphE ho   pas  hupo hamartia hina ho 
  
     C  V_AAI3S   RA_NSF N_NSF RA_APN A_APN P  N_ASF   C  
RA_NSF 

 epaggelia ek pisteOs iEsou christou dothE  tois  pisteuousin 
 epaggelia ek pistis *PN* *PN*   didOmi ho   pisteuO   
 N_NSF   P N_GSF  N_GSM N_GSM  V_APS3S RA_DPM V_PAPDPM  

gal:3:23 pro tou  de elthein tEn  pistin hupo nomon ephrouroumetha 
     pros ho   de erchomai ho   pistis hupo nomos phroureO    
     P  RA_GSN C V_AAN  RA_ASF N_ASF P  N_ASM V_IPI1P    

 sugkleiomenoi eis tEn  mellousan pistin apokaluphthEnai 
 sugkleiO   heis ho   mellO   pistis apokaluptO   
 V_PPPNPM   P  RA_ASF V_PAPASF N_ASF V_APN      

gal:3:24 hOste ho   nomos paidagOgos hEmOn gegonen eis christon hina ek 
     hOste ho   nomos paidagOgos egO  ginomai heis *PN*   hina ek 
     C   RA_NSM N_NSM N_NSM   RP_GP V_XAI3S P  N_ASM  C  P 

 pisteOs dikaiOthOmen 
 pistis dikaioO   
 N_GSF  V_APS1P   

gal:3:25 elthousEs de tEs  pisteOs ouketi hupo paidagOgon esmen  
     erchomai de ho   pistis ouketi hupo paidagOgos eimi  
     V_AAPGSF C RA_GSF N_GSF  D   P  N_ASM   V_PAI1P 

gal:3:26 pantes gar huioi theou este  dia tEs  pisteOs en  christO
iEsou 
     pas  gar huios theos eimi  dia ho   pistis heis *PN*  *PN*

     A_NPM C  N_NPM N_GSM V_PAI2P P  RA_GSF N_GSF  P  N_DSM 
N_DSM 

gal:3:27 hosoi gar eis christon ebaptisthEte christon enedusasthe 
     hosos gar heis *PN*   baptizO   *PN*   enduO    
     RR_NPM C  P  N_ASM  V_API2P   N_ASM  V_AMI2P   

gal:3:28 ouk eni   ioudaios oude hellEn ouk eni   doulos oude eleutheros 
     ou heis  *PN*   oude *PN*  ou heis  doulos oude eleutheros 
     D  V_PAI3S A_NSM  C  N_NSM D  V_PAI3S N_NSM C  A_NSM   

 ouk eni   arsen kai thElu pantes gar humeis heis este  en  christO 
 ou heis  arsEn kai thElus pas  gar su   heis eimi  heis *PN*  
 D  V_PAI3S A_NSN C  A_NSN A_NPM C  RP_NP A_NSM V_PAI2P P  N_DSM  

 iEsou 
 *PN* 
 N_DSM 

gal:3:29 ei de humeis christou ara tou  abraam sperma este  kat 
epaggelian 
     ei de su   *PN*   ara ho   *PN*  sperma eimi  kata
epaggelia 
     C C RP_NP N_GSM  C  RA_GSM N_GSM N_NSN V_PAI2P P  N_ASF 
  

 klEronomoi 
 klEronomos 
 N_NPM   


Help and Acknowledgements