Help and Acknowledgements


gal:2:1 epeita dia dekatessarOn etOn palin anebEn  eis hierosoluma meta 
    epeita dia dekatessares etos palin anabainO heis *PN*    meta 
    D   P  A_GPN    N_GPN D   V_AAI1S P  N_APN    P  

 barnaba sumparalabOn  kai titon 
 *PN*  sumparalambanO kai *PN* 
 N_GSM  V_AAPNSM    D  N_ASM 

gal:2:2 anebEn  de kata apokalupsin kai anethemEn  autois to   euaggelion 
    anabainO de kata apokalupsis kai anatithemai autos ho   euaggelion 
    V_AAI1S C P  N_ASF    C  V_AMI1S   RP_DPM RA_ASN N_ASN   

 ho   kErussO en  tois  ethnesin kat idian de tois  dokousin mE pOs eis 
 hos  kErussO heis ho   ethnos  kata idios de ho   dokeO  mE pOs heis 
 RR_ASN V_PAI1S P  RA_DPN N_DPN  P  A_ASF C RA_DPM V_PAPDPM C D  P  

 kenon trechO E edramon 
 kenos trechO E trechO 
 A_ASN V_PAS1S C V_AAI1S 

gal:2:3 all oude titos ho   sun emoi hellEn On    EnagkasthE 
    alla oude *PN* ho   sun egO  *PN*  hos   anagkazO  
    C  D  N_NSM RA_NSM P  RP_DS N_NSM V_PAPNSM V_API3S  

 peritmEthEnai 
 peritemnO   
 V_APN     

gal:2:4 dia de tous  pareisaktous pseudadelphous hoitines pareisElthon  
    dia de ho   pareisaktos pseudomai   hostis  pareiserchomai 
    P  C RA_APM A_APM    N_APM     RR_NPM  V_AAI3P    

 kataskopEsai tEn  eleutherian hEmOn hEn  echomen en  christO iEsou hina 
 kataskopeO  ho   eleutheria egO  eimi  echO  heis *PN*  *PN* hina 
 V_AAN    RA_ASF N_ASF    RP_GP RR_ASF V_PAI1P P  N_DSM  N_DSM C  

 hEmas katadoulOsousin 
 egO  katadouloO   
 RP_AP V_FAI3P     

gal:2:5 hois  oude pros hOran eixamen tE   hupotagE hina hE   alEtheia 
    hos  oude pros hOra eikO  ho   hupotagE hina ho   alEtheia 
    RR_DPM D  P  N_ASF V_AAI1P RA_DSF N_DSF  C  RA_NSF N_NSF  

 tou  euaggeliou diameinE pros humas 
 ho   euaggelion diamenO pros su  
 RA_GSN N_GSN   V_AAS3S P  RP_AP 

gal:2:6 apo de tOn  dokountOn einai ti   hopoioi pote Esan  ouden moi  
    apo de ho   dokeO   eimi tis  hopoios pote eimi  oudeis egO  
    P  C RA_GPM V_PAPGPM V_PAN RI_ASN RI_NPM D  V_IAI3P A_ASN RP_DS 

 diapherei prosOpon [ho]  theos anthrOpou ou lambanei emoi gar hoi  
 diapherO prosOpon ho   theos anthrOpos ou lambanO egO  gar ho   
 V_PAI3S  N_ASN  RA_NSM N_NSM N_GSM   D V_PAI3S RP_DS C  RA_NPM 

 dokountes ouden prosanethento  
 dokeO   oudeis prosanatithemai 
 V_PAPNPM A_ASN V_AMI3P     

gal:2:7 alla tounantion idontes hoti pepisteumai to   euaggelion tEs  
    alla tounantion horaO  hoti pisteuO   ho   euaggelion ho   
    C  RA_ASN   V_AAPNPM C  V_XPI1S   RA_ASN N_ASN   RA_GSF 

 akrobustias kathOs petros tEs  peritomEs 
 akrobustia kathOs *PN*  ho   peritomE 
 N_GSF    C   N_NSM RA_GSF N_GSF   

gal:2:8 ho   gar energEsas petrO eis apostolEn tEs  peritomEs enErgEsen 
    ho   gar energeO  *PN* heis apostolE ho   peritomE energeO  
    RA_NSM C  V_AAPNSM N_DSM P  N_ASF   RA_GSF N_GSF   V_AAI3S  

 kai emoi eis ta   ethnE 
 kai egO  heis ho   ethnos 
 D  RP_DS P  RA_APN N_APN 

gal:2:9 kai gnontes tEn  charin tEn  dotheisan moi  iakObos kai kEphas 
    kai ginOskO ho   charis ho   didOmi  egO  *PN*  kai *PN*  
    C  V_AAPNPM RA_ASF N_ASF RA_ASF V_APPASF RP_DS N_NSM  C  N_NSM 

 kai iOannEs hoi  dokountes stuloi einai dexias edOkan emoi kai barnaba 
 kai *PN*  ho   dokeO   stulos eimi dexios didOmi egO  kai *PN*  
 C  N_NSM  RA_NPM V_PAPNPM N_NPM V_PAN A_APF V_AAI3P RP_DS C  N_DSM  

 koinOnias hina hEmeis eis ta   ethnE autoi de eis tEn  peritomEn 
 koinOnia hina egO  heis ho   ethnos autos de heis ho   peritomE 
 N_GSF   C  RP_NP P  RA_APN N_APN RP_NPM C P  RA_ASF N_ASF   

gal:2:10 monon tOn  ptOchOn hina mnEmoneuOmen ho   kai espoudasa auto 
     monos ho   ptOchos hina mnEmoneuO  hos  kai spoudazO autos 
     A_ASN RA_GPM A_GPM  C  V_PAS1P   RR_ASN D  V_AAI1S  A_ASN 

 touto poiEsai 
 houtos poieO  
 RD_ASN V_AAN  

gal:2:11 hote de Elthen  kEphas eis antiocheian kata prosOpon autO  
     hote de erchomai *PN*  heis *PN*    kata prosOpon autos 
     C  C V_AAI3S N_NSM P  N_ASF    P  N_ASN  RP_DSM 

 antestEn  hoti kategnOsmenos En   
 anthistEmi hoti kataginOskO  eimi  
 V_AAI1S  C  V_XPPNSM   V_IAI3S 

gal:2:12 pro tou  gar elthein tinas apo iakObou meta tOn  ethnOn 
     pros ho   gar erchomai tis  apo *PN*  meta ho   ethnos 
     P  RA_GSN C  V_AAN  RI_APM P  N_GSM  P  RA_GPN N_GPN 

 sunEsthien hote de Elthon  hupestellen kai aphOrizen heauton phoboumenos 
 sunesthiO hote de erchomai hupostellO kai aphorizO heautou phobeomai  
 V_IAI3S  C  C V_AAI3P V_IAI3S   C  V_IAI3S  RP_ASM V_PMPNSM  

 tous  ek peritomEs 
 ho   ek peritomE 
 RA_APM P N_GSF   

gal:2:13 kai sunupekrithEsan autO  [kai] hoi  loipoi ioudaioi hOste kai 
     kai sunupokrinomai autos kai  ho   loipos *PN*   hOste kai 
     C  V_API3P     RP_DSM D   RA_NPM A_NPM A_NPM  C   D  

 barnabas sunapEchthE autOn tE   hupokrisei 
 *PN*   sunapagomai autos ho   hupokrisis 
 N_NSM  V_API3S   RP_GPM RA_DSF N_DSF   

gal:2:14 all hote eidon  hoti ouk orthopodousin pros tEn  alEtheian tou  
     alla hote horaO  hoti ou orthopodeO  pros ho   alEtheia ho   
     C  C  V_AAI1S C  D  V_PAI3P    P  RA_ASF N_ASF   RA_GSN 

 euaggeliou eipon  tO   kEpha emprosthen pantOn ei su  ioudaios huparchOn 
 euaggelion legO  ho   *PN* emprosthen pas  ei su  *PN*   huparchO 
 N_GSN   V_AAI1S RA_DSM N_DSM P     A_GPM C RP_NS A_NSM  V_PAPNSM 

 ethnikOs kai ouchi ioudaikOs zEs   pOs ta   ethnE anagkazeis ioudaizein 
 ethnikOs kai ou  *PN*   zaO   pOs ho   ethnos anagkazO  ioudaizO  
 D    C  D   D     V_PAI2S D  RA_APN N_APN V_PAI2S  V_PAN   

gal:2:15 hEmeis phusei ioudaioi kai ouk ex ethnOn hamartOloi 
     egO  phusis *PN*   kai ou hex ethnos hamartOlos 
     RP_NP N_DSF A_NPM  C  D  P  N_GPN A_NPM   

gal:2:16 eidotes [de] hoti ou dikaioutai anthrOpos ex ergOn nomou ean mE dia 
     oida   de  hoti ou dikaioO  anthrOpos hex ergon nomos ean mE dia 
     V_XAPNPM C  C  D V_PPI3S  N_NSM   P  N_GPN N_GSM C  D P  

 pisteOs iEsou christou kai hEmeis eis christon iEsoun episteusamen hina 
 pistis *PN* *PN*   kai egO  heis *PN*   *PN*  pisteuO   hina 
 N_GSF  N_GSM N_GSM  D  RP_NP P  N_ASM  N_ASM V_AAI1P   C  

 dikaiOthOmen ek pisteOs christou kai ouk ex ergOn nomou hoti ex ergOn nomou 
 dikaioO   ek pistis *PN*   kai ou hex ergon nomos hoti hex ergon nomos 
 V_APS1P   P N_GSF  N_GSM  C  D  P  N_GPN N_GSM C  P  N_GPN N_GSM 

 ou dikaiOthEsetai pasa sarx 
 ou dikaioO    pas  sarx 
 D V_FPI3S    A_NSF N_NSF 

gal:2:17 ei de zEtountes dikaiOthEnai en  christO heurethEmen kai autoi 
     ei de zEteO   dikaioO   heis *PN*  heuriskO  kai autos 
     C C V_PAPNPM V_APN    P  N_DSM  V_API1P   D  RP_NPM 

 hamartOloi ara christos hamartias diakonos mE genoito 
 hamartOlos ara *PN*   hamartia diakonos mE ginomai 
 A_NPM   C  N_NSM  N_GSF   N_NSM  D V_AMO3S 

gal:2:18 ei gar ha   katelusa tauta palin oikodomO parabatEn emauton 
     ei gar hos  kataluO houtos palin oikodomeO parabatEs emautou 
     C C  RR_APN V_AAI1S RD_APN D   V_PAI1S  N_ASM   RP_ASM 

 sunistanO 
 sunistEmi 
 V_PAI1S  

gal:2:19 egO  gar dia nomou nomO apethanon hina theO zEsO  christO 
     egO  gar dia nomos nomos apothnEskO hina theos zaO   *PN*  
     RP_NS C  P  N_GSM N_DSM V_AAI1S  C  N_DSM V_AAS1S N_DSM  

 sunestaurOmai 
 sustauroomai 
 V_XPI1S    

gal:2:20 zO   de ouketi egO  zE   de en  emoi christos ho   de nun 
     zaO   de ouketi egO  zaO   de heis egO  *PN*   hos  de nun 
     V_PAI1S C D   RP_NS V_PAI3S C P  RP_DS N_NSM  RR_ASN C D  

 zO   en  sarki en  pistei zO   tE   tou  huiou tou  theou 
 zaO   heis sarx heis pistis zaO   ho   ho   huios ho   theos 
 V_PAI1S P  N_DSF P  N_DSF V_PAI1S RA_DSF RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM 

 tou  agapEsantos me  kai paradontos heauton huper emou 
 ho   agapaO   egO  kai paradidOmi heautou huper egO  
 RA_GSM V_AAPGSM  RP_AS C  V_AAPGSM  RP_ASM P   RP_GS 

gal:2:21 ouk athetO tEn  charin tou  theou ei gar dia nomou dikaiosunE ara 
     ou atheteO ho   charis ho   theos ei gar dia nomos dikaiosunE ara 
     D  V_PAI1S RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM C C  P  N_GSM N_NSF   C  

 christos dOrean apethanen 
 *PN*   dOrea apothnEskO 
 N_NSM  D   V_AAI3S  


Help and Acknowledgements