Help and Acknowledgements


gal:1:1 paulos apostolos ouk ap anthrOpOn oude di anthrOpou alla dia iEsou 
    *PN*  apostolos ou apo anthrOpos oude dia anthrOpos alla dia *PN* 
    N_NSM N_NSM   D  P  N_GPM   C  P  N_GSM   C  P  N_GSM 

 christou kai theou patros tou  egeirantos auton ek nekrOn 
 *PN*   kai theos patEr ho   egeirO   autos ek nekros 
 N_GSM  C  N_GSM N_GSM RA_GSM V_AAPGSM  RP_ASM P A_GPM 

gal:1:2 kai hoi  sun emoi pantes adelphoi tais  ekklEsiais tEs  galatias 
    kai ho   sun egO  pas  adelphos ho   ekklEsia  ho   *PN*   
    C  RA_NPM P  RP_DS A_NPM N_NPM  RA_DPF N_DPF   RA_GSF N_GSF  

gal:1:3 charis humin kai eirEnE apo theou patros hEmOn kai kuriou iEsou 
    charis su  kai eirEnE apo theos patEr egO  kai kurios *PN* 
    N_NSF RP_DP C  N_NSF P  N_GSM N_GSM RP_GP C  N_GSM N_GSM 

 christou 
 *PN*   
 N_GSM  

gal:1:4 tou  dontos  heauton huper tOn  hamartiOn hEmOn hopOs exelEtai 
    ho   didOmi  heautou huper ho   hamartia egO  hopOs exaireO 
    RA_GSM V_AAPGSM RP_ASM P   RA_GPF N_GPF   RP_GP C   V_AMS3S 

 hEmas ek tou  aiOnos tou  enestOtos ponErou kata to   thelEma tou  
 egO  ek ho   aiOn  ho   enistEmi ponEros kata ho   thelEma ho   
 RP_AP P RA_GSM N_GSM RA_GSM V_XAPGSM A_GSM  P  RA_ASN N_ASN  RA_GSM 

 theou kai patros hEmOn 
 theos kai patEr egO  
 N_GSM C  N_GSM RP_GP 

gal:1:5 hO   hE   doxa eis tous  aiOnas tOn  aiOnOn amEn 
    hos  ho   doxa heis ho   aiOn  ho   aiOn  amEn 
    RR_DSM RA_NSF N_NSF P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM X  

gal:1:6 thaumazO hoti houtOs tacheOs metatithesthe apo tou  kalesantos humas 
    thaumazO hoti houtO tachus metatithEmi  apo ho   kaleO   su  
    V_PAI1S C  D   D    V_PMI2P    P  RA_GSM V_AAPGSM  RP_AP 

 en  chariti [christou] eis heteron euaggelion 
 heis charis *PN*    heis heteros euaggelion 
 P  N_DSF  N_GSM   P  A_ASN  N_ASN   

gal:1:7 ho   ouk estin  allo ei mE tines eisin  hoi  tarassontes humas 
    hos  ou eimi  allos ei mE tis  eimi  ho   tarassO   su  
    RR_NSN D  V_PAI3S A_NSN C D RI_NPM V_PAI3P RA_NPM V_PAPNPM  RP_AP 

 kai thelontes metastrepsai to   euaggelion tou  christou 
 kai thelO   metastrephO ho   euaggelion ho   *PN*   
 C  V_PAPNPM V_AAN    RA_ASN N_ASN   RA_GSM N_GSM  

gal:1:8 alla kai ean hEmeis E aggelos ex ouranou euaggelizEtai [humin] par 
    alla kai ean egO  E aggelos hex ouranos euaggelizO  su   para 
    C  D  C  RP_NP C N_NSM  P  N_GSM  V_PMS3S    RP_DP  P  

 ho   euEggelisametha humin anathema estO  
 hos  euaggelizO   su  anathema eimi  
 RR_ASN V_AMI1P     RP_DP N_NSN  V_PAD3S 

gal:1:9 hOs proeirEkamen kai arti palin legO  ei tis  humas euaggelizetai 
    hOs prolegO   kai arti palin legO  ei tis  su  euaggelizO  
    C  V_XAI1P   D  D  D   V_PAI1S C RI_NSM RP_AP V_PMI3S    

 par ho   parelabete anathema estO  
 para hos  paralambanO anathema eimi  
 P  RR_ASN V_AAI2P   N_NSN  V_PAD3S 

gal:1:10 arti gar anthrOpous peithO E ton  theon E zEtO  anthrOpois 
     arti gar anthrOpos peithO E ho   theos E zEteO  anthrOpos 
     D  C  N_APM   V_PAI1S C RA_ASM N_ASM C V_PAI1S N_DPM   

 areskein ei eti anthrOpois Ereskon christou doulos ouk an EmEn  
 areskO  ei eti anthrOpos areskO *PN*   doulos ou an eimi  
 V_PAN  C D  N_DPM   V_IAI1S N_GSM  N_NSM D  X V_IMI1S 

gal:1:11 gnOrizO gar humin adelphoi to   euaggelion to   euaggelisthen hup 
     gnOrizO gar su  adelphos ho   euaggelion ho   euaggelizO  hupo 
     V_PAI1S C  RP_DP N_VPM  RA_ASN N_ASN   RA_ASN V_APPASN   P  

 emou hoti ouk estin  kata anthrOpon 
 egO  hoti ou eimi  kata anthrOpos 
 RP_GS C  D  V_PAI3S P  N_ASM   

gal:1:12 oude gar egO  para anthrOpou parelabon  auto  oute edidachthEn alla 
     oude gar egO  para anthrOpos paralambanO autos oute didaskO   alla 
     D  C  RP_NS P  N_GSM   V_AAI1S   RP_ASN C  V_API1S   C  

 di apokalupseOs iEsou christou 
 dia apokalupsis *PN* *PN*   
 P  N_GSF    N_GSM N_GSM  

gal:1:13 Ekousate gar tEn  emEn anastrophEn pote en  tO   ioudaismO hoti 
     akouO  gar ho   emos anastrophE pote heis ho   *PN*   hoti 
     V_AAI2P C  RA_ASF A_ASF N_ASF    D  P  RA_DSM N_DSM   D  

 kath huperbolEn ediOkon tEn  ekklEsian tou  theou kai eporthoun autEn  
 kata huperbolE diOkO  ho   ekklEsia ho   theos kai portheO  heautou 
 P  N_ASF   V_IAI1S RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C  V_IAI1S  RP_ASF 

gal:1:14 kai proekopton en  tO   ioudaismO huper pollous sunElikiOtas en  
     kai prokoptO  heis ho   *PN*   huper polus  sunElikiOtEs heis 
     C  V_IAI1S  P  RA_DSM N_DSM   P   A_APM  N_APM    P  

 tO   genei mou  perissoterOs zElOtEs huparchOn tOn  patrikOn mou  
 ho   genos egO  perissoterOs zElOtEs huparchO ho   patrikos egO  
 RA_DSN N_DSN RP_GS D      N_NSM  V_PAPNSM RA_GPF A_GPF  RP_GS 

 paradoseOn 
 paradosis 
 N_GPF   

gal:1:15 hote de eudokEsen [ho  theos] ho   aphorisas me  ek koilias 
     hote de eudokeO  ho   theos ho   aphorizO egO  ek koilia 
     C  C V_AAI3S  RA_NSM N_NSM RA_NSM V_AAPNSM RP_AS P N_GSF  

 mEtros mou  kai kalesas dia tEs  charitos autou 
 mEtEr egO  kai kaleO  dia ho   charis  autos 
 N_GSF RP_GS C  V_AAPNSM P  RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

gal:1:16 apokalupsai ton  huion autou en  emoi hina euaggelizOmai auton 
     apokaluptO ho   huios autos heis egO  hina euaggelizO  autos 
     V_AAN    RA_ASM N_ASM RP_GSM P  RP_DS C  V_PMS1S    RP_ASM 

 en  tois  ethnesin eutheOs ou prosanethemEn  sarki kai haimati 
 heis ho   ethnos  eutheOs ou prosanatithemai sarx kai haima  
 P  RA_DPN N_DPN  D    D V_AMI1S     N_DSF C  N_DSN  

gal:1:17 oude anElthon  eis hierosoluma pros tous  pro emou apostolous 
     oude anerchomai heis *PN*    pros ho   pros egO  apostolos 
     C  V_AAI1S  P  N_APN    P  RA_APM P  RP_GS N_APM   

 alla apElthon  eis arabian kai palin hupestrepsa eis damaskon 
 alla aperchomai heis *PN*  kai palin hupostrephO heis *PN*   
 C  V_AAI1S  P  N_ASF  C  D   V_AAI1S   P  N_ASF  

gal:1:18 epeita meta etE  tria anElthon  eis hierosoluma historEsai kEphan 
     epeita meta etos treis anerchomai heis *PN*    historeO  *PN*  
     D   P  N_APN A_APN V_AAI1S  P  N_APN    V_AAN   N_ASM 

 kai epemeina pros auton hEmeras dekapente 
 kai epimenO pros autos hEmera dekapente 
 C  V_AAI1S P  RP_ASM N_APF  A_APF   

gal:1:19 heteron de tOn  apostolOn ouk eidon  ei mE iakObon ton  adelphon 
     heteros de ho   apostolos ou horaO  ei mE *PN*  ho   adelphos 
     A_ASM  C RA_GPM N_GPM   D  V_AAI1S C D N_ASM  RA_ASM N_ASM  

 tou  kuriou 
 ho   kurios 
 RA_GSM N_GSM 

gal:1:20 ha   de graphO humin idou enOpion tou  theou hoti ou pseudomai 
     hos  de graphO su  idou enOpion ho   theos hoti ou pseudomai 
     RR_APN C V_PAI1S RP_DP X  P    RA_GSM N_GSM C  D V_PMI1S  

gal:1:21 epeita Elthon  eis ta   klimata tEs  surias kai tEs  kilikias 
     epeita erchomai heis ho   klima  ho   *PN*  kai ho   *PN*   
     D   V_AAI1S P  RA_APN N_APN  RA_GSF N_GSF C  RA_GSF N_GSF  

gal:1:22 EmEn  de agnooumenos tO   prosOpO tais  ekklEsiais tEs  
     eimi  de agnoeO   ho   prosOpon ho   ekklEsia  ho   
     V_IMI1S C V_PPPNSM  RA_DSN N_DSN  RA_DPF N_DPF   RA_GSF 

 ioudaias tais  en  christO 
 *PN*   ho   heis *PN*  
 N_GSF  RA_DPF P  N_DSM  

gal:1:23 monon de akouontes Esan  hoti ho   diOkOn  hEmas pote nun 
     monos de akouO   eimi  hoti ho   diOkO  egO  pote nun 
     A_ASN C V_PAPNPM V_IAI3P C  RA_NSM V_PAPNSM RP_AP D  D  

 euaggelizetai tEn  pistin hEn  pote eporthei 
 euaggelizO  ho   pistis eimi  pote portheO 
 V_PMI3S    RA_ASF N_ASF RR_ASF D  V_IAI3S 

gal:1:24 kai edoxazon en  emoi ton  theon 
     kai doxazO  heis egO  ho   theos 
     C  V_IAI3P P  RP_DS RA_ASM N_ASM 


Help and Acknowledgements