Help and Acknowledgements


eph:6:1 ta   tekna hupakouete tois  goneusin humOn [en kuriO] touto gar 
    ho   teknon hupakouO  ho   goneus  su  heis kurios houtos gar 
    RA_VPN N_VPN V_PAD2P  RA_DPM N_DPM  RP_GP P  N_DSM RD_NSN C  

 estin  dikaion 
 eimi  dikaios 
 V_PAI3S A_NSN  

eph:6:2 tima  ton  patera sou  kai tEn  mEtera hEtis estin  entolE 
    timaO  ho   patEr su  kai ho   mEtEr hostis eimi  entolE 
    V_PAD2S RA_ASM N_ASM RP_GS C  RA_ASF N_ASF RR_NSF V_PAI3S N_NSF 

 prOtE en  epaggelia 
 prOtos heis epaggelia 
 A_NSF P  N_DSF   

eph:6:3 hina eu soi  genEtai kai esE   makrochronios epi tEs  gEs  
    hina eu su  ginomai kai eimi  makrochronios epi ho   gE  
    C  D RP_DS V_AMS3S C  V_FMI2S A_NSM     P  RA_GSF N_GSF 

eph:6:4 kai hoi  pateres mE parorgizete ta   tekna humOn alla ektrephete 
    kai ho   patEr  mE parorgizO  ho   teknon su  alla ektrephO  
    C  RA_VPM N_VPM  D V_PAD2P   RA_APN N_APN RP_GP C  V_PAD2P  

 auta  en  paideia kai nouthesia kuriou 
 autos heis paideia kai nouthesia kurios 
 RP_APN P  N_DSF  C  N_DSF   N_GSM 

eph:6:5 hoi  douloi hupakouete tois  kata sarka kuriois meta phobou  kai 
    ho   doulos hupakouO  ho   kata sarx kurios meta phobeomai kai 
    RA_VPM N_VPM V_PAD2P  RA_DPM P  N_ASF N_DPM  P  N_GSM   C  

 tromou en  haplotEti tEs  kardias humOn hOs tO   christO 
 tromos heis haplotEs ho   kardia su  hOs ho   *PN*  
 N_GSM P  N_DSF   RA_GSF N_GSF  RP_GP C  RA_DSM N_DSM  

eph:6:6 mE kat ophthalmodoulian hOs anthrOpareskoi all hOs douloi christou 
    mE kata ophthalmodoulia hOs anthrOpareskos alla hOs doulos *PN*   
    D P  N_ASF      C  A_NPM     C  C  N_NPM N_GSM  

 poiountes to   thelEma tou  theou ek psuchEs 
 poieO   ho   thelEma ho   theos ek psuchE 
 V_PAPNPM RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM P N_GSF  

eph:6:7 met eunoias douleuontes hOs tO   kuriO kai ouk anthrOpois 
    meta eunoia douleuO   hOs ho   kurios kai ou anthrOpos 
    P  N_GSF  V_PAPNPM  C  RA_DSM N_DSM C  D  N_DPM   

eph:6:8 eidotes hoti hekastos ean ti   poiEsE agathon touto komisetai para 
    oida   hoti hekastos ean tis  poieO  agathos houtos komizO  para 
    V_XAPNPM C  A_NSM  C  RI_ASN V_AAS3S A_ASN  RD_ASN V_FMI3S  P  

 kuriou eite doulos eite eleutheros 
 kurios eimi doulos eimi eleutheros 
 N_GSM C  N_NSM C  A_NSM   

eph:6:9 kai hoi  kurioi ta   auta poieite pros autous anientes tEn  
    kai ho   kurios ho   autos poieO  pros heautou aniEmi  ho   
    C  RA_VPM N_VPM RA_APN A_APN V_PAD2P P  RP_APM V_PAPNPM RA_ASF 

 apeilEn eidotes hoti kai autOn kai humOn ho   kurios estin  en  
 apeilE oida   hoti kai autos kai su  ho   kurios eimi  heis 
 N_ASF  V_XAPNPM C  C  RP_GPM C  RP_GP RA_NSM N_NSM V_PAI3S P  

 ouranois kai prosOpolEmpsia ouk estin  par autO  
 ouranos kai prosOpolEmpsia ou eimi  para autos 
 N_DPM  C  N_NSF     D  V_PAI3S P  RP_DSM 

eph:6:10 tou  loipou endunamousthe en  kuriO kai en  tO   kratei tEs  
     ho   loipos endunamoO   heis kurios kai heis ho   krateO ho   
     RA_GSN A_GSN V_PPD2P    P  N_DSM C  P  RA_DSN N_DSN RA_GSF 

 ischuos autou 
 ischus autos 
 N_GSF  RP_GSM 

eph:6:11 endusasthe tEn  panoplian tou  theou pros to   dunasthai humas 
     enduO   ho   panoplia ho   theos pros ho   dunamai  su  
     V_AMD2P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM P  RA_ASN V_PMN   RP_AP 

 stEnai pros tas  methodeias tou  diabolou 
 histEmi pros ho   methodeia ho   diabolos 
 V_AAN  P  RA_APF N_APF   RA_GSM A_GSM  

eph:6:12 hoti ouk estin  hEmin hE   palE pros haima kai sarka alla pros 
     hoti ou eimi  egO  ho   palE pros haima kai sarx alla pros 
     C  D  V_PAI3S RP_DP RA_NSF N_NSF P  N_ASN C  N_ASF C  P  

 tas  archas pros tas  exousias pros tous  kosmokratoras tou  skotous 
 ho   archE pros ho   exousia pros ho   kosmokratOr  ho   skotos 
 RA_APF N_APF P  RA_APF N_APF  P  RA_APM N_APM     RA_GSN N_GSN  

 toutou pros ta   pneumatika tEs  ponErias en  tois  epouraniois 
 houtos pros ho   pneumatikos ho   ponEria heis ho   epouranios 
 RD_GSN P  RA_APN A_APN    RA_GSF N_GSF  P  RA_DPN A_DPN    

eph:6:13 dia touto analabete tEn  panoplian tou  theou hina dunEthEte 
     dia houtos analambanO ho   panoplia ho   theos hina dunamai  
     P  RD_ASN V_AAD2P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C  V_APS2P  

 antistEnai en  tE   hEmera tE   ponEra kai hapanta katergasamenoi 
 anthistEmi heis ho   hEmera ho   ponEros kai hapas  katergazomai  
 V_AAN   P  RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF  C  A_APN  V_AMPNPM    

 stEnai 
 histEmi 
 V_AAN  

eph:6:14 stEte  oun perizOsamenoi tEn  osphun humOn en  alEtheia kai 
     histEmi oun perizOnnumi  ho   osphus su  heis alEtheia kai 
     V_AAD2P C  V_AMPNPM   RA_ASF N_ASF RP_GP P  N_DSF  C  

 endusamenoi ton  thOraka tEs  dikaiosunEs 
 enduO    ho   thOrax ho   dikaiosunE 
 V_AMPNPM  RA_ASM N_ASM  RA_GSF N_GSF    

eph:6:15 kai hupodEsamenoi tous  podas en  hetoimasia tou  euaggeliou 
     kai hupodeomai  ho   pous heis hetoimasia ho   euaggelion 
     C  V_AMPNPM   RA_APM N_APM P  N_DSF   RA_GSN N_GSN   

 tEs  eirEnEs 
 ho   eirEnE 
 RA_GSF N_GSF  

eph:6:16 en  pasin analabontes ton  thureon tEs  pisteOs en  hO   
     heis pas  analambanO ho   thureos ho   pistis heis hos  
     P  A_DPN V_AAPNPM  RA_ASM N_ASM  RA_GSF N_GSF  P  RR_DSM 

 dunEsesthe panta ta   belE tou  ponErou [ta]  pepurOmena sbesai  
 dunamai  pas  ho   belos ho   ponEros ho   puroomai  sbennumi 
 V_FMI2P  A_APN RA_APN N_APN RA_GSM A_GSM  RA_APN V_XPPAPN  V_AAN  

eph:6:17 kai tEn  perikephalaian tou  sOtEriou dexasthe kai tEn  
     kai ho   perikephalaia ho   sOtErion dechomai kai ho   
     C  RA_ASF N_ASF     RA_GSN A_GSN  V_AMD2P C  RA_ASF 

 machairan tou  pneumatos ho   estin  rhEma theou 
 machaira ho   pneuma  hos  eimi  rhEma theos 
 N_ASF   RA_GSN N_GSN   RR_NSN V_PAI3S N_NSN N_GSM 

eph:6:18 dia pasEs proseuchEs kai deEseOs proseuchomenoi en  panti kairO en  
     dia pas  proseuchE kai deEsis proseuchomai  heis pas  kairos heis 
     P  A_GSF N_GSF   C  N_GSF  V_PMPNPM    P  A_DSM N_DSM P  

 pneumati kai eis auto  agrupnountes en  pasE proskarterEsei kai deEsei 
 pneuma  kai heis autos agrupneO   heis pas  proskartereO  kai deEsis 
 N_DSN  C  P  RP_ASN V_PAPNPM   P  A_DSF N_DSF     C  N_DSF 

 peri pantOn tOn  hagiOn 
 peri pas  ho   hagios 
 P  A_GPM RA_GPM A_GPM 

eph:6:19 kai huper emou hina moi  dothE  logos en  anoixei tou  stomatos 
     kai huper egO  hina egO  didOmi logos heis anoigO ho   stoma  
     C  P   RP_GS C  RP_DS V_APS3S N_NSM P  N_DSF  RA_GSN N_GSN  

 mou  en  parrEsia gnOrisai to   mustErion tou  euaggeliou 
 egO  heis parrEsia gnOrizO ho   mustErion ho   euaggelion 
 RP_GS P  N_DSF  V_AAN  RA_ASN N_ASN   RA_GSN N_GSN   

eph:6:20 huper hou  presbeuO en  halusei hina en  autO  parrEsiasOmai hOs 
     huper hou  presbeuO heis halusis hina heis autos parrEsiazomai hOs 
     P   RR_GSN V_PAI1S P  N_DSF  C  P  RP_DSN V_AMS1S    C  

 dei   me  lalEsai 
 deO   egO  laleO  
 V_PAI3S RP_AS V_AAN  

eph:6:21 hina de eidEte kai humeis ta   kat eme  ti   prassO panta 
     hina de oida  kai su   ho   kata egO  tis  prassO pas  
     C  C V_XAS2P D  RP_NP RA_APN P  RP_AS RI_ASN V_PAI1S A_APN 

 gnOrisei humin tuchikos ho   agapEtos adelphos kai pistos diakonos en  
 gnOrizO su  *PN*   ho   agapEtos adelphos kai pistos diakonos heis 
 V_FAI3S RP_DP N_NSM  RA_NSM A_NSM  N_NSM  C  A_NSM N_NSM  P  

 kuriO 
 kurios 
 N_DSM 

eph:6:22 hon  epempsa pros humas eis auto touto hina gnOte  ta   peri 
     eimi  pempO  pros su  heis autos houtos hina ginOskO ho   peri 
     RR_ASM V_AAI1S P  RP_AP P  A_ASN RD_ASN C  V_AAS2P RA_APN P  

 hEmOn kai parakalesE tas  kardias humOn 
 egO  kai parakaleO ho   kardia su  
 RP_GP C  V_PAS3S  RA_APF N_APF  RP_GP 

eph:6:23 eirEnE tois  adelphois kai agapE meta pisteOs apo theou patros kai 
     eirEnE ho   adelphos kai agapE meta pistis apo theos patEr kai 
     N_NSF RA_DPM N_DPM   C  N_NSF P  N_GSF  P  N_GSM N_GSM C  

 kuriou iEsou christou 
 kurios *PN* *PN*   
 N_GSM N_GSM N_GSM  

eph:6:24 hE   charis meta pantOn tOn  agapOntOn ton  kurion hEmOn iEsoun 
     ho   charis meta pas  ho   agapaO  ho   kurios egO  *PN*  
     RA_NSF N_NSF P  A_GPM RA_GPM V_PAPGPM RA_ASM N_ASM RP_GP N_ASM 

 christon en  aphtharsia 
 *PN*   heis aphtharsia 
 N_ASM  P  N_DSF   


Help and Acknowledgements