Help and Acknowledgements


eph:5:1 ginesthe oun mimEtai tou  theou hOs tekna agapEta 
    ginomai oun mimEtEs ho   theos hOs teknon agapEtos 
    V_PMD2P C  N_NPM  RA_GSM N_GSM C  N_NPN A_NPN  

eph:5:2 kai peripateite en  agapE kathOs kai ho   christos EgapEsen hEmas 
    kai peripateO  heis agapE kathOs kai ho   *PN*   agapaO  egO  
    C  V_PAD2P   P  N_DSF C   D  RA_NSM N_NSM  V_AAI3S RP_AP 

 kai paredOken heauton huper hEmOn prosphoran kai thusian tO   theO eis 
 kai paradidOmi heautou huper egO  prosphora kai thusia ho   theos heis 
 C  V_AAI3S  RP_ASM P   RP_GP N_ASF   C  N_ASF  RA_DSM N_DSM P  

 osmEn euOdias 
 osmE euOdia 
 N_ASF N_GSF  

eph:5:3 porneia de kai akatharsia pasa E pleonexia mEde onomazesthO en  humin 
    porneia de kai akatharsia pas  E pleonexia mEde onomazO   heis su  
    N_NSF  C C  N_NSF   A_NSF C N_NSF   D  V_PPD3S   P  RP_DP 

 kathOs prepei hagiois 
 kathOs prepei hagios 
 C   V_PAI3S A_DPM  

eph:5:4 kai aischrotEs kai mOrologia E eutrapelia ha   ouk anEken alla 
    kai aischrotEs kai mOrologia E eutrapelia hos  ou aniEmi alla 
    C  N_NSF   C  N_NSF   C N_NSF   RR_NPN D  V_IAI3S C  

 mallon eucharistia 
 mallon eucharistia 
 D   N_NSF    

eph:5:5 touto gar iste  ginOskontes hoti pas  pornos E akathartos E 
    houtos gar oida  ginOskO   hoti pas  pornos E akathartos E 
    RD_ASN C  V_XAD2P V_PAPNPM  D  A_NSM N_NSM C A_NSM   C 

 pleonektEs ho   estin  eidOlolatrEs ouk echei  klEronomian en  tE   
 pleonektEs hos  eimi  eidOlolatrEs ou echO  klEronomia heis ho   
 N_NSM   RR_NSN V_PAI3S N_NSM    D  V_PAI3S N_ASF    P  RA_DSF 

 basileia tou  christou kai theou 
 basileia ho   *PN*   kai theos 
 N_DSF  RA_GSM N_GSM  C  N_GSM 

eph:5:6 mEdeis humas apatatO kenois logois dia tauta gar erchetai hE   orgE 
    mEdeis su  apataO kenos logos dia houtos gar erchomai ho   orgE 
    A_NSM RP_AP V_PAD3S A_DPM N_DPM P  RD_APN C  V_PMI3S RA_NSF N_NSF 

 tou  theou epi tous  huious tEs  apeitheias 
 ho   theos epi ho   huios ho   apeitheia 
 RA_GSM N_GSM P  RA_APM N_APM RA_GSF N_GSF   

eph:5:7 mE oun ginesthe summetochoi autOn 
    mE oun ginomai summetochos autos 
    D C  V_PMD2P A_NPM    RP_GPM 

eph:5:8 Ete   gar pote skotos nun de phOs en  kuriO hOs tekna phOtos 
    eimi  gar pote skotos nun de phOs heis kurios hOs teknon phOs  
    V_IAI2P C  D  N_NSN D  C N_NSN P  N_DSM C  N_NPN N_GSN 

 peripateite 
 peripateO  
 V_PAD2P   

eph:5:9 ho   gar karpos tou  phOtos en  pasE agathOsunE kai dikaiosunE 
    ho   gar karpos ho   phOs  heis pas  agathOsunE kai dikaiosunE 
    RA_NSM C  N_NSM RA_GSN N_GSN P  A_DSF N_DSF   C  N_DSF   

 kai alEtheia 
 kai alEtheia 
 C  N_DSF  

eph:5:10 dokimazontes ti   estin  euareston tO   kuriO 
     dokimazO   tis  eimi  euarestos ho   kurios 
     V_PAPNPM   RI_NSN V_PAI3S A_NSN   RA_DSM N_DSM 

eph:5:11 kai mE sugkoinOneite tois  ergois tois  akarpois tou  skotous 
     kai mE sugkoinOneO  ho   ergon ho   akarpos ho   skotos 
     C  D V_PAD2P    RA_DPN N_DPN RA_DPN A_DPN  RA_GSN N_GSN  

 mallon de kai elegchete 
 mallon de kai elegchO  
 D   C D  V_PAD2P  

eph:5:12 ta   gar kruphE ginomena hup autOn aischron estin  kai legein 
     ho   gar kruphE ginomai hupo autos aischros eimi  kai legO  
     RA_APN C  D   V_PMPAPN P  RP_GPM A_NSN  V_PAI3S D  V_PAN 

eph:5:13 ta   de panta elegchomena hupo tou  phOtos phaneroutai 
     ho   de pas  elegchO   hupo ho   phOs  phaneroO  
     RA_NPN C A_NPN V_PPPNPN  P  RA_GSN N_GSN V_PPI3S   

eph:5:14 pan  gar to   phaneroumenon phOs estin  dio legei  egeire 
     pas  gar ho   phaneroO   phOs eimi  dio legO  egeirO 
     A_NSN C  RA_NSN V_PPPNSN   N_NSN V_PAI3S C  V_PAI3S V_PAD2S 

 ho   katheudOn kai anasta  ek tOn  nekrOn kai epiphausei soi  ho   
 ho   katheudO kai anistEmi ek ho   nekros kai epiphauskO su  ho   
 RA_VSM V_PAPVSM C  V_AAD2S P RA_GPM A_GPM C  V_FAI3S  RP_DS RA_NSM 

 christos 
 *PN*   
 N_NSM  

eph:5:15 blepete oun akribOs pOs peripateite mE hOs asophoi all hOs sophoi 
     blepO  oun akribOs pOs peripateO  mE hOs asophos alla hOs sophos 
     V_PAD2P C  D    D  V_PAI2P   D C  A_NPM  C  C  A_NPM 

eph:5:16 exagorazomenoi ton  kairon hoti hai  hEmerai ponErai eisin  
     exagorazO   ho   kairos hoti ho   hEmera ponEros eimi  
     V_PMPNPM    RA_ASM N_ASM C  RA_NPF N_NPF  A_NPF  V_PAI3P 

eph:5:17 dia touto mE ginesthe aphrones alla suniete ti   to   thelEma 
     dia houtos mE ginomai aphrOn  alla suniEmi tis  ho   thelEma 
     P  RD_ASN D V_PMD2P A_NPM  C  V_PAD2P RI_NSN RA_NSN N_NSN  

 tou  kuriou 
 ho   kurios 
 RA_GSM N_GSM 

eph:5:18 kai mE methuskesthe oinO en  hO   estin  asOtia alla plErousthe 
     kai mE methuO    oinos heis hos  eimi  asOtia alla plEroO   
     C  D V_PPD2P   N_DSM P  RR_DSM V_PAI3S N_NSF C  V_PPD2P  

 en  pneumati 
 heis pneuma  
 P  N_DSN  

eph:5:19 lalountes heautois [en] psalmois kai humnois kai Odais pneumatikais 
     laleO   heautou heis psalmos kai humnos kai OdE  pneumatikos 
     V_PAPNPM RP_DPM  P  N_DPM  C  N_DPM  C  N_DPF A_DPF    

 adontes kai psallontes tE   kardia humOn tO   kuriO 
 adO   kai psallO   ho   kardia su  ho   kurios 
 V_PAPNPM C  V_PAPNPM  RA_DSF N_DSF RP_GP RA_DSM N_DSM 

eph:5:20 eucharistountes pantote huper pantOn en  onomati tou  kuriou hEmOn 
     eucharisteO   pantote huper pas  heis onoma  ho   kurios egO  
     V_PAPNPM    D    P   A_GPN P  N_DSN  RA_GSM N_GSM RP_GP 

 iEsou christou tO   theO kai patri 
 *PN* *PN*   ho   theos kai patEr 
 N_GSM N_GSM  RA_DSM N_DSM D  N_DSM 

eph:5:21 hupotassomenoi allElois en  phobO christou 
     hupotassO   allElOn heis phobos *PN*   
     V_PPPNPM    RP_DPM  P  N_DSM N_GSM  

eph:5:22 hai  gunaikes tois  idiois andrasin hOs tO   kuriO 
     ho   gunE   ho   idios anEr   hOs ho   kurios 
     RA_VPF N_VPF  RA_DPM A_DPM N_DPM  C  RA_DSM N_DSM 

eph:5:23 hoti anEr estin  kephalE tEs  gunaikos hOs kai ho   christos 
     hoti anEr eimi  kephalE ho   gunE   hOs kai ho   *PN*   
     C  N_NSM V_PAI3S N_NSF  RA_GSF N_GSF  C  D  RA_NSM N_NSM  

 kephalE tEs  ekklEsias autos sOtEr tou  sOmatos 
 kephalE ho   ekklEsia autos sOtEr ho   sOma  
 N_NSF  RA_GSF N_GSF   RP_NSM N_NSM RA_GSN N_GSN  

eph:5:24 alla hOs hE   ekklEsia hupotassetai tO   christO houtOs kai hai  
     alla hOs ho   ekklEsia hupotassO  ho   *PN*  houtO kai ho   
     C  C  RA_NSF N_NSF  V_PPI3S   RA_DSM N_DSM  D   D  RA_VPF 

 gunaikes tois  andrasin en  panti 
 gunE   ho   anEr   heis pas  
 N_VPF  RA_DPM N_DPM  P  A_DSN 

eph:5:25 hoi  andres agapate tas  gunaikas kathOs kai ho   christos 
     ho   anEr  agapaO ho   gunE   kathOs kai ho   *PN*   
     RA_VPM N_VPM V_PAD2P RA_APF N_APF  C   D  RA_NSM N_NSM  

 EgapEsen tEn  ekklEsian kai heauton paredOken huper autEs 
 agapaO  ho   ekklEsia kai heautou paradidOmi huper autos 
 V_AAI3S RA_ASF N_ASF   C  RP_ASM V_AAI3S  P   RP_GSF 

eph:5:26 hina autEn  hagiasE katharisas tO   loutrO tou  hudatos en  
     hina heautou hagiazO katharizO ho   loutron ho   hudOr  heis 
     C  RP_ASF V_AAS3S V_AAPNSM  RA_DSN N_DSN  RA_GSN N_GSN  P  

 rhEmati 
 rhEma  
 N_DSN  

eph:5:27 hina parastEsE autos heautO endoxon tEn  ekklEsian mE echousan 
     hina paristEmi autos heautou endoxos ho   ekklEsia mE echO   
     C  V_AAS3S  RP_NSM RP_DSM A_ASF  RA_ASF N_ASF   D V_PAPASF 

 spilon E rhutida E ti   tOn  toioutOn all hina E    hagia kai amOmos 
 spilos E rhutis E tis  ho   toioutos alla hina eimi  hagios kai amOmos 
 N_ASM C N_ASF  C RI_ASN RA_GPN RD_GPN  C  C  V_PAS3S A_NSF C  A_NSF 

eph:5:28 houtOs opheilousin [kai] hoi  andres agapan tas  heautOn gunaikas 
     houtO opheilO   kai  ho   anEr  agapaO ho   heautou gunE   
     D   V_PAI3P   D   RA_NPM N_NPM V_PAN RA_APF RP_GPM N_APF  

 hOs ta   heautOn sOmata ho   agapOn  tEn  heautou gunaika heauton 
 hOs ho   heautou sOma  ho   agapaO  ho   heautou gunE  heautou 
 C  RA_APN RP_GPM N_APN RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF RP_GSM N_ASF  RP_ASM 

 agapa  
 agapaO 
 V_PAI3S 

eph:5:29 oudeis gar pote tEn  heautou sarka emisEsen alla ektrephei kai 
     oudeis gar pote ho   heautou sarx miseO  alla ektrephO kai 
     A_NSM C  D  RA_ASF RP_GSM N_ASF V_AAI3S C  V_PAI3S  C  

 thalpei autEn  kathOs kai ho   christos tEn  ekklEsian 
 thalpO heautou kathOs kai ho   *PN*   ho   ekklEsia 
 V_PAI3S RP_ASF C   D  RA_NSM N_NSM  RA_ASF N_ASF   

eph:5:30 hoti melE esmen  tou  sOmatos autou 
     hoti melos eimi  ho   sOma  autos 
     C  N_NPN V_PAI1P RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

eph:5:31 anti toutou kataleipsei anthrOpos [ton] patera kai [tEn] mEtera kai 
     anti houtos kataleipO  anthrOpos ho   patEr kai ho   mEtEr kai 
     P  RD_GSN V_FAI3S   N_NSM   RA_ASM N_ASM C  RA_ASF N_ASF C  

 proskollEthEsetai pros tEn  gunaika autou kai esontai hoi  duo  eis 
 proskollaomai   pros ho   gunE  autos kai eimi  ho   duo  heis 
 V_FPI3S      P  RA_ASF N_ASF  RP_GSM C  V_FMI3P RA_NPM A_NPM P  

 sarka mian 
 sarx heis 
 N_ASF A_ASF 

eph:5:32 to   mustErion touto mega estin  egO  de legO  eis christon 
     ho   mustErion houtos megas eimi  egO  de legO  heis *PN*   
     RA_NSN N_NSN   RD_NSN A_NSN V_PAI3S RP_NS C V_PAI1S P  N_ASM  

 kai eis tEn  ekklEsian 
 kai heis ho   ekklEsia 
 C  P  RA_ASF N_ASF   

eph:5:33 plEn kai humeis hoi  kath hena hekastos tEn  heautou gunaika 
     plEn kai su   ho   kata heis hekastos ho   heautou gunE  
     C  D  RP_NP RA_NPM P  A_ASM A_NSM  RA_ASF RP_GSM N_ASF  

 houtOs agapatO hOs heauton hE   de gunE hina phobEtai ton  andra 
 houtO agapaO hOs heautou ho   de gunE hina phobeomai ho   anEr 
 D   V_PAD3S C  RP_ASM RA_NSF C N_NSF C  V_PMS3S  RA_ASM N_ASM 


Help and Acknowledgements