Help and Acknowledgements


eph:4:1 parakalO oun humas egO  ho   desmios en  kuriO axiOs peripatEsai 
    parakaleO oun su  egO  ho   desmios heis kurios axiOs peripateO  
    V_PAI1S  C  RP_AP RP_NS RA_NSM N_NSM  P  N_DSM D   V_AAN    

 tEs  klEseOs hEs  eklEthEte 
 ho   klEsis eimi  kaleO   
 RA_GSF N_GSF  RR_GSF V_API2P  

eph:4:2 meta pasEs tapeinophrosunEs kai prautEtos meta makrothumias anechomenoi 
    meta pas  tapeinophrosunE kai prautEs  meta makrothumia anechomai  
    P  A_GSF N_GSF      C  N_GSF   P  N_GSF    V_PMPNPM  

 allElOn en  agapE 
 allElOn heis agapE 
 RP_GPM P  N_DSF 

eph:4:3 spoudazontes tErein tEn  henotEta tou  pneumatos en  tO   
    spoudazO   tEreO ho   henotEs ho   pneuma  heis ho   
    V_PAPNPM   V_PAN RA_ASF N_ASF  RA_GSN N_GSN   P  RA_DSM 

 sundesmO tEs  eirEnEs 
 sundesmos ho   eirEnE 
 N_DSM   RA_GSF N_GSF  

eph:4:4 hen  sOma kai hen  pneuma kathOs kai eklEthEte en  mia  elpidi 
    heis sOma kai heis pneuma kathOs kai kaleO   heis heis elpis 
    A_NSN N_NSN C  A_NSN N_NSN C   D  V_API2P  P  A_DSF N_DSF 

 tEs  klEseOs humOn 
 ho   klEsis su  
 RA_GSF N_GSF  RP_GP 

eph:4:5 heis kurios mia  pistis hen  baptisma 
    heis kurios heis pistis heis baptisma 
    A_NSM N_NSM A_NSF N_NSF A_NSN N_NSN  

eph:4:6 heis theos kai patEr pantOn ho   epi pantOn kai dia pantOn kai en  
    heis theos kai patEr pas  ho   epi pas  kai dia pas  kai heis 
    A_NSM N_NSM C  N_NSM A_GPM RA_NSM P  A_GPM C  P  A_GPM C  P  

 pasin 
 pas  
 A_DPM 

eph:4:7 heni de hekastO hEmOn edothE hE   charis kata to   metron tEs  
    heis de hekastos egO  didOmi ho   charis kata ho   metron ho   
    A_DSM C A_DSM  RP_GP V_API3S RA_NSF N_NSF P  RA_ASN N_ASN RA_GSF 

 dOreas tou  christou 
 dOrea ho   *PN*   
 N_GSF RA_GSM N_GSM  

eph:4:8 dio legei  anabas  eis hupsos EchmalOteusen aichmalOsian edOken 
    dio legO  anabainO heis hupsos aichmalOteuO aichmalOsia didOmi 
    C  V_PAI3S V_AAPNSM P  N_ASN V_AAI3S    N_ASF    V_AAI3S 

 domata tois  anthrOpois 
 doma  ho   anthrOpos 
 N_APN RA_DPM N_DPM   

eph:4:9 to   de anebE  ti   estin  ei mE hoti kai katebE  eis ta   
    ho   de anabainO tis  eimi  ei mE hoti kai katabainO heis ho   
    RA_NSN C V_AAI3S RI_NSN V_PAI3S C D C  D  V_AAI3S  P  RA_APN 

 katOtera [merE] tEs  gEs  
 katOteros meros ho   gE  
 A_APNC  N_APN RA_GSF N_GSF 

eph:4:10 ho   katabas  autos estin  kai ho   anabas  huperanO pantOn 
     ho   katabainO autos eimi  kai ho   anabainO huperanO pas  
     RA_NSM V_AAPNSM RP_NSM V_PAI3S D  RA_NSM V_AAPNSM P    A_GPM 

 tOn  ouranOn hina plErOsE ta   panta 
 ho   ouranos hina plEroO ho   pas  
 RA_GPM N_GPM  C  V_AAS3S RA_APN A_APN 

eph:4:11 kai autos edOken tous  men apostolous tous  de prophEtas tous  de 
     kai autos didOmi ho   men apostolos ho   de prophEtEs ho   de 
     C  RP_NSM V_AAI3S RA_APM C  N_APM   RA_APM C N_APM   RA_APM C 

 euaggelistas tous  de poimenas kai didaskalous 
 euaggelistEs ho   de poimEn  kai didaskalos 
 N_APM    RA_APM C N_APM  C  N_APM    

eph:4:12 pros ton  katartismon tOn  hagiOn eis ergon diakonias eis 
     pros ho   katartismos ho   hagios heis ergon diakonia heis 
     P  RA_ASM N_ASM    RA_GPM A_GPM P  N_ASN N_GSF   P  

 oikodomEn tou  sOmatos tou  christou 
 oikodomE ho   sOma  ho   *PN*   
 N_ASF   RA_GSN N_GSN  RA_GSM N_GSM  

eph:4:13 mechri katantEsOmen hoi  pantes eis tEn  henotEta tEs  pisteOs 
     mechri katantaO   ho   pas  heis ho   henotEs ho   pistis 
     C   V_AAS1P   RA_NPM A_NPM P  RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF  

 kai tEs  epignOseOs tou  huiou tou  theou eis andra teleion eis 
 kai ho   epignOsis ho   huios ho   theos heis anEr teleios heis 
 C  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM P  N_ASM A_ASM  P  

 metron hElikias tou  plErOmatos tou  christou 
 metron hElikia ho   plErOma  ho   *PN*   
 N_ASN N_GSF  RA_GSN N_GSN   RA_GSM N_GSM  

eph:4:14 hina mEketi Omen  nEpioi kludOnizomenoi kai peripheromenoi panti 
     hina mEketi eimi  nEpios kludOnizomai  kai peripherO   pas  
     C  D   V_PAS1P A_NPM V_PMPNPM    C  V_PPPNPM    A_DSM 

 anemO tEs  didaskalias en  tE   kubeia tOn  anthrOpOn en  panourgia 
 anemos ho   didaskalia heis ho   kubeia ho   anthrOpos heis panourgia 
 N_DSM RA_GSF N_GSF    P  RA_DSF N_DSF RA_GPM N_GPM   P  N_DSF   

 pros tEn  methodeian tEs  planEs 
 pros ho   methodeia ho   planE 
 P  RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF 

eph:4:15 alEtheuontes de en  agapE auxEsOmen eis auton ta   panta hos  
     alEtheuO   de heis agapE auxanO  heis autos ho   pas  hos  
     V_PAPNPM   C P  N_DSF V_AAS1P  P  RP_ASM RA_APN A_APN RR_NSM 

 estin  hE   kephalE christos 
 eimi  ho   kephalE *PN*   
 V_PAI3S RA_NSF N_NSF  N_NSM  

eph:4:16 ex hou  pan  to   sOma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia 
     hex hou  pas  ho   sOma sunarmologeomai  kai sumbibazO   dia 
     P  RR_GSM A_NSN RA_NSN N_NSN V_PPPNSN     C  V_PPPNSN    P  

 pasEs haphEs tEs  epichorEgias kat energeian en  metrO henos hekastou 
 pas  aphiEmi ho   epichorEgia kata energeia heis metron heis hekastos 
 A_GSF N_GSF  RA_GSF N_GSF    P  N_ASF   P  N_DSN A_GSN A_GSN  

 merous tEn  auxEsin tou  sOmatos poieitai eis oikodomEn heautou en  
 meros ho   auxEsis ho   sOma  poieO  heis oikodomE heautou heis 
 N_GSN RA_ASF N_ASF  RA_GSN N_GSN  V_PMI3S P  N_ASF   RP_GSN P  

 agapE 
 agapE 
 N_DSF 

eph:4:17 touto oun legO  kai marturomai en  kuriO mEketi humas peripatein 
     houtos oun legO  kai marturomai heis kurios mEketi su  peripateO 
     RD_ASN C  V_PAI1S C  V_PMI1S  P  N_DSM D   RP_AP V_PAN   

 kathOs kai ta   ethnE peripatei en  mataiotEti tou  noos autOn 
 kathOs kai ho   ethnos peripateO heis mataiotEs ho   nous autos 
 C   D  RA_NPN N_NPN V_PAI3S  P  N_DSF   RA_GSM N_GSM RP_GPN 

eph:4:18 eskotOmenoi tE   dianoia ontes  apEllotriOmenoi tEs  zOEs 
     skotoomai  ho   dianoia eimi   apallotrioomai ho   zOE  
     V_XPPNPM  RA_DSF N_DSF  V_PAPNPM V_XPPNPM    RA_GSF N_GSF 

 tou  theou dia tEn  agnoian tEn  ousan  en  autois dia tEn  
 ho   theos dia ho   agnoia ho   eimi   heis autos dia ho   
 RA_GSM N_GSM P  RA_ASF N_ASF  RA_ASF V_PAPASF P  RP_DPN P  RA_ASF 

 pOrOsin tEs  kardias autOn 
 pOrOsis ho   kardia autos 
 N_ASF  RA_GSF N_GSF  RP_GPN 

eph:4:19 hoitines apElgEkotes heautous paredOkan tE   aselgeia eis ergasian 
     hostis  apalgeO   heautou paradidOmi ho   aselgeia heis ergasia 
     RR_NPM  V_XAPNPM  RP_APM  V_AAI3P  RA_DSF N_DSF  P  N_ASF  

 akatharsias pasEs en  pleonexia 
 akatharsia pas  heis pleonexia 
 N_GSF    A_GSF P  N_DSF   

eph:4:20 humeis de ouch houtOs emathete ton  christon 
     su   de ou  houtO manthanO ho   *PN*   
     RP_NP C D  D   V_AAI2P RA_ASM N_ASM  

eph:4:21 ei ge auton Ekousate kai en  autO  edidachthEte kathOs estin  
     ei ge autos akouO  kai heis autos didaskO   kathOs eimi  
     C X RP_ASM V_AAI2P C  P  RP_DSM V_API2P   C   V_PAI3S 

 alEtheia en  tO   iEsou 
 alEtheia heis ho   *PN* 
 N_NSF  P  RA_DSM N_DSM 

eph:4:22 apothesthai humas kata tEn  proteran anastrophEn ton  palaion 
     apotithEmi su  kata ho   proteros anastrophE ho   palaios 
     V_AMN    RP_AP P  RA_ASF A_ASFC  N_ASF    RA_ASM A_ASM  

 anthrOpon ton  phtheiromenon kata tas  epithumias tEs  apatEs 
 anthrOpos ho   phtheirO   kata ho   epithumia ho   apatE 
 N_ASM   RA_ASM V_PPPASM   P  RA_APF N_APF   RA_GSF N_GSF 

eph:4:23 ananeousthai de tO   pneumati tou  noos humOn 
     ananeoO   de ho   pneuma  ho   nous su  
     V_PPN    C RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM RP_GP 

eph:4:24 kai endusasthai ton  kainon anthrOpon ton  kata theon ktisthenta 
     kai enduO    ho   kainos anthrOpos ho   kata theos ktizO   
     C  V_AMN    RA_ASM A_ASM N_ASM   RA_ASM P  N_ASM V_APPASM  

 en  dikaiosunE kai hosiotEti tEs  alEtheias 
 heis dikaiosunE kai hosiotEs ho   alEtheia 
 P  N_DSF   C  N_DSF   RA_GSF N_GSF   

eph:4:25 dio apothemenoi to   pseudos laleite alEtheian hekastos meta tou  
     dio apotithEmi ho   pseudos laleO  alEtheia hekastos meta ho   
     C  V_AMPNPM  RA_ASN N_ASN  V_PAD2P N_ASF   A_NSM  P  RA_GSM 

 plEsion autou hoti esmen  allElOn melE 
 plEsion autos hoti eimi  allElOn melos 
 D    RP_GSM C  V_PAI1P RP_GPM N_NPN 

eph:4:26 orgizesthe kai mE hamartanete ho   hElios mE epiduetO epi [tO]  
     orgizomai kai mE hamartanO  ho   hElios mE epiduO  epi ho   
     V_PMD2P  C  D V_PAD2P   RA_NSM N_NSM D V_PAD3S P  RA_DSM 

 parorgismO humOn 
 parorgismos su  
 N_DSM    RP_GP 

eph:4:27 mEde didote topon tO   diabolO 
     mEde didOmi topos ho   diabolos 
     C  V_PAD2P N_ASM RA_DSM A_DSM  

eph:4:28 ho   kleptOn mEketi kleptetO mallon de kopiatO ergazomenos tais  
     ho   kleptEs mEketi kleptO  mallon de kopiaO ergazomai  ho   
     RA_NSM V_PAPNSM D   V_PAD3S D   C V_PAD3S V_PMPNSM  RA_DPF 

 [idiais] chersin to   agathon hina echE  metadidonai tO   chreian 
 idios  cheir  ho   agathos hina echO  metadidOmi ho   chreia 
 A_DPF  N_DPF  RA_ASN A_ASN  C  V_PAS3S V_PAN    RA_DSM N_ASF  

 echonti 
 echO   
 V_PAPDSM 

eph:4:29 pas  logos sapros ek tou  stomatos humOn mE ekporeuesthO alla ei 
     pas  logos sapros ek ho   stoma  su  mE ekporeuomai alla ei 
     A_NSM N_NSM A_NSM P RA_GSN N_GSN  RP_GP D V_PMD3S   C  C 

 tis  agathos pros oikodomEn tEs  chreias hina dO   charin tois  
 tis  agathos pros oikodomE ho   chreia hina didOmi charis ho   
 RI_NSM A_NSM  P  N_ASF   RA_GSF N_GSF  C  V_AAS3S N_ASF RA_DPM 

 akouousin 
 akouO   
 V_PAPDPM 

eph:4:30 kai mE lupeite to   pneuma to   hagion tou  theou en  hO   
     kai mE lupeO  ho   pneuma ho   hagios ho   theos heis hos  
     C  D V_PAD2P RA_ASN N_ASN RA_ASN A_ASN RA_GSM N_GSM P  RR_DSN 

 esphragisthEte eis hEmeran apolutrOseOs 
 sphragizO   heis hEmera apolutrOsis 
 V_API2P    P  N_ASF  N_GSF    

eph:4:31 pasa pikria kai thumos kai orgE kai kraugE kai blasphEmia arthEtO 
     pas  pikria kai thumos kai orgE kai kraugE kai blasphEmia airO  
     A_NSF N_NSF C  N_NSM C  N_NSF C  N_NSF C  N_NSF   V_APD3S 

 aph humOn sun pasE kakia 
 apo su  sun pas  kakia 
 P  RP_GP P  A_DSF N_DSF 

eph:4:32 ginesthe [de] eis allElous chrEstoi eusplagchnoi charizomenoi 
     ginomai de  heis allElOn chrEstos eusplagchnos charizomai  
     V_PMD2P C  P  RP_APM  A_NPM  A_NPM    V_PMPNPM   

 heautois kathOs kai ho   theos en  christO echarisato humin 
 heautou kathOs kai ho   theos heis *PN*  charizomai su  
 RP_DPM  C   D  RA_NSM N_NSM P  N_DSM  V_AMI3S  RP_DP 


Help and Acknowledgements