Help and Acknowledgements


eph:3:1 toutou charin egO  paulos ho   desmios tou  christou [iEsou] huper 
    houtos charis egO  *PN*  ho   desmios ho   *PN*   *PN*  huper 
    RD_GSN P   RP_NS N_NSM RA_NSM N_NSM  RA_GSM N_GSM  N_GSM  P   

 humOn tOn  ethnOn 
 su  ho   ethnos 
 RP_GP RA_GPN N_GPN 

eph:3:2 ei ge Ekousate tEn  oikonomian tEs  charitos tou  theou tEs  
    ei ge akouO  ho   oikonomia ho   charis  ho   theos ho   
    C X V_AAI2P RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM RA_GSF 

 dotheisEs moi  eis humas 
 didOmi  egO  heis su  
 V_APPGSF RP_DS P  RP_AP 

eph:3:3 [hoti] kata apokalupsin egnOristhE moi  to   mustErion kathOs 
    hoti  kata apokalupsis gnOrizO  egO  ho   mustErion kathOs 
    D   P  N_ASF    V_API3S  RP_DS RA_NSN N_NSN   C   

 proegrapsa en  oligO 
 prographO heis oligos 
 V_AAI1S  P  A_DSN 

eph:3:4 pros ho   dunasthe anaginOskontes noEsai tEn  sunesin mou  en  
    pros hos  dunamai anaginOskO   noeO  ho   sunesis egO  heis 
    P  RR_ASN V_PMI2P V_PAPNPM    V_AAN RA_ASF N_ASF  RP_GS P  

 tO   mustEriO tou  christou 
 ho   mustErion ho   *PN*   
 RA_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM  

eph:3:5 ho   heterais geneais ouk egnOristhE tois  huiois tOn  anthrOpOn 
    hos  heteros genea  ou gnOrizO  ho   huios ho   anthrOpos 
    RR_NSN A_DPF  N_DPF  D  V_API3S  RA_DPM N_DPM RA_GPM N_GPM   

 hOs nun apekaluphthE tois  hagiois apostolois autou kai prophEtais en  
 hOs nun apokaluptO  ho   hagios apostolos autos kai prophEtEs heis 
 C  D  V_API3S   RA_DPM A_DPM  N_DPM   RP_GSM C  N_DPM   P  

 pneumati 
 pneuma  
 N_DSN  

eph:3:6 einai ta   ethnE sugklEronoma kai sussOma kai summetocha tEs  
    eimi ho   ethnos sugklEronomos kai sussOmos kai summetochos ho   
    V_PAN RA_APN N_APN A_APN     C  A_APN  C  A_APN    RA_GSF 

 epaggelias en  christO iEsou dia tou  euaggeliou 
 epaggelia heis *PN*  *PN* dia ho   euaggelion 
 N_GSF   P  N_DSM  N_DSM P  RA_GSN N_GSN   

eph:3:7 hou  egenEthEn diakonos kata tEn  dOrean tEs  charitos tou  
    hou  ginomai  diakonos kata ho   dOrea ho   charis  ho   
    RR_GSN V_API1S  N_NSM  P  RA_ASF N_ASF RA_GSF N_GSF  RA_GSM 

 theou tEs  dotheisEs moi  kata tEn  energeian tEs  dunameOs autou 
 theos ho   didOmi  egO  kata ho   energeia ho   dunamis autos 
 N_GSM RA_GSF V_APPGSF RP_DS P  RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

eph:3:8 emoi tO   elachistoterO pantOn hagiOn edothE hE   charis hautE 
    egO  ho   elachistos  pas  hagios didOmi ho   charis autos 
    RP_DS RA_DSM A_DSMC    A_GPM A_GPM V_API3S RA_NSF N_NSF RD_NSF 

 tois  ethnesin euaggelisasthai to   anexichniaston ploutos tou  christou 
 ho   ethnos  euaggelizO   ho   anexichniastos ploutos ho   *PN*   
 RA_DPN N_DPN  V_AMN      RA_ASN A_ASN     N_ASN  RA_GSM N_GSM  

eph:3:9 kai phOtisai [pantas] tis  hE   oikonomia tou  mustEriou tou  
    kai phOtizO pas   tis  ho   oikonomia ho   mustErion ho   
    C  V_AAN  A_APM  RI_NSF RA_NSF N_NSF   RA_GSN N_GSN   RA_GSN 

 apokekrummenou apo tOn  aiOnOn en  tO   theO tO   ta   panta 
 apokruptO   apo ho   aiOn  heis ho   theos ho   ho   pas  
 V_XPPGSN    P  RA_GPM N_GPM P  RA_DSM N_DSM RA_DSM RA_APN A_APN 

 ktisanti 
 ktizO  
 V_AAPDSM 

eph:3:10 hina gnOristhE nun tais  archais kai tais  exousiais en  tois  
     hina gnOrizO  nun ho   archE  kai ho   exousia  heis ho   
     C  V_APS3S  D  RA_DPF N_DPF  C  RA_DPF N_DPF   P  RA_DPN 

 epouraniois dia tEs  ekklEsias hE   polupoikilos sophia tou  theou 
 epouranios dia ho   ekklEsia ho   polupoikilos sophia ho   theos 
 A_DPN    P  RA_GSF N_GSF   RA_NSF A_NSF    N_NSF RA_GSM N_GSM 

eph:3:11 kata prothesin tOn  aiOnOn hEn  epoiEsen en  tO   christO iEsou 
     kata prothesis ho   aiOn  eimi  poieO  heis ho   *PN*  *PN* 
     P  N_ASF   RA_GPM N_GPM RR_ASF V_AAI3S P  RA_DSM N_DSM  N_DSM 

 tO   kuriO hEmOn 
 ho   kurios egO  
 RA_DSM N_DSM RP_GP 

eph:3:12 en  hO   echomen tEn  parrEsian kai prosagOgEn en  pepoithEsei 
     heis hos  echO  ho   parrEsia kai prosagOgE heis pepoithEsis 
     P  RR_DSM V_PAI1P RA_ASF N_ASF   C  N_ASF   P  N_DSF    

 dia tEs  pisteOs autou 
 dia ho   pistis autos 
 P  RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

eph:3:13 dio aitoumai mE egkakein en  tais  thlipsesin mou  huper humOn 
     dio aiteO  mE egkakeO heis ho   thlipsis  egO  huper su  
     C  V_PMI1S D V_PAN  P  RA_DPF N_DPF   RP_GS P   RP_GP 

 hEtis estin  doxa humOn 
 hostis eimi  doxa su  
 RR_NSF V_PAI3S N_NSF RP_GP 

eph:3:14 toutou charin kamptO ta   gonata mou  pros ton  patera 
     houtos charis kamptO ho   gonu  egO  pros ho   patEr 
     RD_GSN P   V_PAI1S RA_APN N_APN RP_GS P  RA_ASM N_ASM 

eph:3:15 ex hou  pasa patria en  ouranois kai epi gEs  onomazetai 
     hex hou  pas  patria heis ouranos kai epi gE  onomazO  
     P  RR_GSM A_NSF N_NSF P  N_DPM  C  P  N_GSF V_PPI3S  

eph:3:16 hina dO   humin kata to   ploutos tEs  doxEs autou dunamei 
     hina didOmi su  kata ho   ploutos ho   doxa autos dunamis 
     C  V_AAS3S RP_DP P  RA_ASN N_ASN  RA_GSF N_GSF RP_GSM N_DSF  

 krataiOthEnai dia tou  pneumatos autou eis ton  esO anthrOpon 
 krataioomai  dia ho   pneuma  autos heis ho   esO anthrOpos 
 V_APN     P  RA_GSN N_GSN   RP_GSM P  RA_ASM D  N_ASM   

eph:3:17 katoikEsai ton  christon dia tEs  pisteOs en  tais  kardiais 
     katoikeO  ho   *PN*   dia ho   pistis heis ho   kardia  
     V_AAN   RA_ASM N_ASM  P  RA_GSF N_GSF  P  RA_DPF N_DPF  

 humOn en  agapE errizOmenoi kai tethemeliOmenoi 
 su  heis agapE rhizoomai  kai themelioO    
 RP_GP P  N_DSF V_XPPNPM  C  V_XPPNPM    

eph:3:18 hina exischusEte katalabesthai sun pasin tois  hagiois ti   to   
     hina exischuO  katalambanO  sun pas  ho   hagios tis  ho   
     C  V_AAS2P   V_AMN     P  A_DPM RA_DPM A_DPM  RI_NSN RA_NSN 

 platos kai mEkos kai hupsos kai bathos 
 platos kai mEkos kai hupsos kai bathos 
 N_NSN C  N_NSN C  N_NSN C  N_NSN 

eph:3:19 gnOnai te tEn  huperballousan tEs  gnOseOs agapEn tou  christou 
     ginOskO te ho   huperballO   ho   gnOsis agapE ho   *PN*   
     V_AAN  C RA_ASF V_PAPASF    RA_GSF N_GSF  N_ASF RA_GSM N_GSM  

 hina plErOthEte eis pan  to   plErOma tou  theou 
 hina plEroO   heis pas  ho   plErOma ho   theos 
 C  V_APS2P  P  A_ASN RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM 

eph:3:20 tO   de dunamenO huper panta poiEsai huperekperissou hOn  
     ho   de dunamai huper pas  poieO  huperekperissou hos  
     RA_DSM C V_PMPDSM P   A_APN V_AAN  D        RR_GPN 

 aitoumetha E nooumen kata tEn  dunamin tEn  energoumenEn en  hEmin 
 aiteO   E noeO  kata ho   dunamis ho   energeO   heis egO  
 V_PMI1P  C V_PAI1P P  RA_ASF N_ASF  RA_ASF V_PMPASF   P  RP_DP 

eph:3:21 autO  hE   doxa en  tE   ekklEsia kai en  christO iEsou eis 
     autos ho   doxa heis ho   ekklEsia kai heis *PN*  *PN* heis 
     RP_DSM RA_NSF N_NSF P  RA_DSF N_DSF  C  P  N_DSM  N_DSM P  

 pasas tas  geneas tou  aiOnos tOn  aiOnOn amEn 
 pas  ho   genea ho   aiOn  ho   aiOn  amEn 
 A_APF RA_APF N_APF RA_GSM N_GSM RA_GPM N_GPM X  


Help and Acknowledgements