Help and Acknowledgements


eph:2:1 kai humas ontas  nekrous tois  paraptOmasin kai tais  hamartiais 
    kai su  eimi   nekros ho   paraptOma  kai ho   hamartia  
    C  RP_AP V_PAPAPM A_APM  RA_DPN N_DPN    C  RA_DPF N_DPF   

 humOn 
 su  
 RP_GP 

eph:2:2 en  hais  pote periepatEsate kata ton  aiOna tou  kosmou toutou 
    heis hos  pote peripateO   kata ho   aiOn ho   kosmos houtos 
    P  RR_DPF D  V_AAI2P    P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM RD_GSM 

 kata ton  archonta tEs  exousias tou  aeros tou  pneumatos tou  nun 
 kata ho   archOn  ho   exousia ho   aEr  ho   pneuma  ho   nun 
 P  RA_ASM N_ASM  RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM RA_GSN N_GSN   RA_GSN D  

 energountos en  tois  huiois tEs  apeitheias 
 energeO   heis ho   huios ho   apeitheia 
 V_PAPGSN  P  RA_DPM N_DPM RA_GSF N_GSF   

eph:2:3 en  hois  kai hEmeis pantes anestraphEmen pote en  tais  
    heis hos  kai egO  pas  anastrephO  pote heis ho   
    P  RR_DPM D  RP_NP A_NPM V_API1P    D  P  RA_DPF 

 epithumiais tEs  sarkos hEmOn poiountes ta   thelEmata tEs  sarkos kai 
 epithumia  ho   sarx  egO  poieO   ho   thelEma  ho   sarx  kai 
 N_DPF    RA_GSF N_GSF RP_GP V_PAPNPM RA_APN N_APN   RA_GSF N_GSF C  

 tOn  dianoiOn kai Emetha tekna phusei orgEs hOs kai hoi  loipoi 
 ho   dianoia kai eimi  teknon phusis orgE hOs kai ho   loipos 
 RA_GPF N_GPF  C  V_IMI1P N_NPN N_DSF N_GSF C  D  RA_NPM A_NPM 

eph:2:4 ho   de theos plousios On    en  eleei dia tEn  pollEn agapEn 
    ho   de theos plousios hos   heis eleos dia ho   polus agapE 
    RA_NSM C N_NSM A_NSM  V_PAPNSM P  N_DSN P  RA_ASF A_ASF N_ASF 

 autou hEn  EgapEsen hEmas 
 autos eimi  agapaO  egO  
 RP_GSM RR_ASF V_AAI3S RP_AP 

eph:2:5 kai ontas  hEmas nekrous tois  paraptOmasin sunezOopoiEsen tO   
    kai eimi   egO  nekros ho   paraptOma  suzOopoieO   ho   
    D  V_PAPAPM RP_AP A_APM  RA_DPN N_DPN    V_AAI3S    RA_DSM 

 christO chariti este  sesOsmenoi 
 *PN*  charis eimi  sOzO    
 N_DSM  N_DSF  V_PAI2P V_XPPNPM  

eph:2:6 kai sunEgeiren kai sunekathisen en  tois  epouraniois en  christO 
    kai sunegeirO kai sugkathizO  heis ho   epouranios heis *PN*  
    C  V_AAI3S  C  V_AAI3S   P  RA_DPN A_DPN    P  N_DSM  

 iEsou 
 *PN* 
 N_DSM 

eph:2:7 hina endeixEtai en  tois  aiOsin tois  eperchomenois to   
    hina endeiknumai heis ho   aiOn  ho   eperchomai  ho   
    C  V_AMS3S   P  RA_DPM N_DPM RA_DPM V_PMPDPM   RA_ASN 

 huperballon ploutos tEs  charitos autou en  chrEstotEti eph hEmas en  
 huperballO ploutos ho   charis  autos heis chrEstotEs epi egO  heis 
 V_PAPASN  N_ASN  RA_GSF N_GSF  RP_GSM P  N_DSF    P  RP_AP P  

 christO iEsou 
 *PN*  *PN* 
 N_DSM  N_DSM 

eph:2:8 tE   gar chariti este  sesOsmenoi dia pisteOs kai touto ouk ex 
    ho   gar charis eimi  sOzO    dia pistis kai houtos ou hex 
    RA_DSF C  N_DSF  V_PAI2P V_XPPNPM  P  N_GSF  D  RD_NSN D  P  

 humOn theou to   dOron 
 su  theos ho   dOron 
 RP_GP N_GSM RA_NSN N_NSN 

eph:2:9 ouk ex ergOn hina mE tis  kauchEsEtai 
    ou hex ergon hina mE tis  kauchaomai 
    D  P  N_GPN C  D RI_NSM V_AMS3S   

eph:2:10 autou gar esmen  poiEma ktisthentes en  christO iEsou epi ergois 
     autos gar eimi  poiEma ktizO    heis *PN*  *PN* epi ergon 
     RP_GSM C  V_PAI1P N_NSN V_APPNPM  P  N_DSM  N_DSM P  N_DPN 

 agathois hois  proEtoimasen ho   theos hina en  autois peripatEsOmen 
 agathos hos  proetoimazO ho   theos hina heis autos peripateO   
 A_DPN  RR_DPN V_AAI3S   RA_NSM N_NSM C  P  RP_DPN V_AAS1P    

eph:2:11 dio mnEmoneuete hoti pote humeis ta   ethnE en  sarki hoi  
     dio mnEmoneuO  hoti pote su   ho   ethnos heis sarx ho   
     C  V_PAD2P   C  D  RP_NP RA_NPN N_NPN P  N_DSF RA_NPM 

 legomenoi akrobustia hupo tEs  legomenEs peritomEs en  sarki cheiropoiEtou 
 legO   akrobustia hupo ho   legO   peritomE heis sarx cheiropoiEtos 
 V_PPPNPM N_NSF   P  RA_GSF V_PPPGSF N_GSF   P  N_DSF A_GSF     

eph:2:12 hoti Ete   tO   kairO ekeinO chOris christou apEllotriOmenoi 
     hoti eimi  ho   kairos ekeinos chOris *PN*   apallotrioomai 
     C  V_IAI2P RA_DSM N_DSM RD_DSM P   N_GSM  V_XPPNPM    

 tEs  politeias tou  israEl kai xenoi tOn  diathEkOn tEs  epaggelias 
 ho   politeia ho   *PN*  kai xenos ho   diathEkE ho   epaggelia 
 RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM C  A_NPM RA_GPF N_GPF   RA_GSF N_GSF   

 elpida mE echontes kai atheoi en  tO   kosmO 
 elpis mE echO   kai atheos heis ho   kosmos 
 N_ASF D V_PAPNPM C  A_NPM P  RA_DSM N_DSM 

eph:2:13 nuni de en  christO iEsou humeis hoi  pote ontes  makran 
     nuni de heis *PN*  *PN* su   hos  pote eimi   makros 
     D  C P  N_DSM  N_DSM RP_NP RA_NPM D  V_PAPNPM A_ASF 

 egenEthEte eggus en  tO   haimati tou  christou 
 ginomai  eggus heis ho   haima  ho   *PN*   
 V_API2P  D   P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM  

eph:2:14 autos gar estin  hE   eirEnE hEmOn ho   poiEsas ta   
     autos gar eimi  ho   eirEnE egO  ho   poieO  ho   
     RP_NSM C  V_PAI3S RA_NSF N_NSF RP_GP RA_NSM V_AAPNSM RA_APN 

 amphotera hen  kai to   mesotoichon tou  phragmou lusas  tEn  
 amphoteroi heis kai ho   mesotoichon ho   phragmos luO   ho   
 A_APN   A_ASN C  RA_ASN N_ASN    RA_GSM N_GSM  V_AAPNSM RA_ASF 

 echthran en  tE   sarki autou 
 echthra heis ho   sarx autos 
 N_ASF  P  RA_DSF N_DSF RP_GSM 

eph:2:15 ton  nomon tOn  entolOn en  dogmasin katargEsas hina tous  duo  
     ho   nomos ho   entolE heis dogma  katargeO  hina ho   duo  
     RA_ASM N_ASM RA_GPF N_GPF  P  N_DPN  V_AAPNSM  C  RA_APM A_APM 

 ktisE  en  autO  eis hena kainon anthrOpon poiOn  eirEnEn 
 ktizO  heis autos heis heis kainos anthrOpos poios  eirEnE 
 V_AAS3S P  RP_DSM P  A_ASM A_ASM N_ASM   V_PAPNSM N_ASF  

eph:2:16 kai apokatallaxE tous  amphoterous en  heni sOmati tO   theO 
     kai apokatallassO ho   amphoteroi heis heis sOma  ho   theos 
     C  V_AAS3S    RA_APM A_APM    P  A_DSN N_DSN RA_DSM N_DSM 

 dia tou  staurou apokteinas tEn  echthran en  autO  
 dia ho   stauros apokteinO ho   echthra heis autos 
 P  RA_GSM N_GSM  V_AAPNSM  RA_ASF N_ASF  P  RP_DSM 

eph:2:17 kai elthOn  euEggelisato eirEnEn humin tois  makran kai eirEnEn 
     kai erchomai euaggelizO  eirEnE su  ho   makros kai eirEnE 
     C  V_AAPNSM V_AMI3S   N_ASF  RP_DP RA_DPM A_ASF C  N_ASF  

 tois  eggus 
 ho   eggus 
 RA_DPM D   

eph:2:18 hoti di autou echomen tEn  prosagOgEn hoi  amphoteroi en  heni 
     hoti dia autos echO  ho   prosagOgE ho   amphoteroi heis heis 
     C  P  RP_GSM V_PAI1P RA_ASF N_ASF   RA_NPM A_NPM   P  A_DSN 

 pneumati pros ton  patera 
 pneuma  pros ho   patEr 
 N_DSN  P  RA_ASM N_ASM 

eph:2:19 ara oun ouketi este  xenoi kai paroikoi alla este  sumpolitai 
     ara oun ouketi eimi  xenos kai paroikos alla eimi  sumpolitEs 
     C  C  D   V_PAI2P A_NPM C  A_NPM  C  V_PAI2P N_NPM   

 tOn  hagiOn kai oikeioi tou  theou 
 ho   hagios kai oikeios ho   theos 
 RA_GPM A_GPM C  A_NPM  RA_GSM N_GSM 

eph:2:20 epoikodomEthentes epi tO   themeliO tOn  apostolOn kai prophEtOn 
     epoikodomeO    epi ho   themelios ho   apostolos kai prophEtEs 
     V_APPNPM     P  RA_DSN N_DSN   RA_GPM N_GPM   C  N_GPM   

 ontos  akrogOniaiou autou christou iEsou 
 eimi   akrogOniaios autos *PN*   *PN* 
 V_PAPGSM A_GSM    RP_GSM N_GSM  N_GSM 

eph:2:21 en  hO   pasa oikodomE sunarmologoumenE auxei  eis naon hagion 
     heis hos  pas  oikodomE sunarmologeomai auxanO heis naos hagios 
     P  RR_DSM A_NSF N_NSF  V_PPPNSF     V_PAI3S P  N_ASM A_ASM 

 en  kuriO 
 heis kurios 
 P  N_DSM 

eph:2:22 en  hO   kai humeis sunoikodomeisthe eis katoikEtErion tou  
     heis hos  kai su   sunoikodomeO   heis katoikEtErion ho   
     P  RR_DSM D  RP_NP V_PPI2P     P  N_ASN     RA_GSM 

 theou en  pneumati 
 theos heis pneuma  
 N_GSM P  N_DSN  


Help and Acknowledgements