Help and Acknowledgements

 


 

eph:1:1 paulos apostolos christou iEsou dia thelEmatos theou tois  hagiois 
    *PN*  apostolos *PN*   *PN* dia thelEma  theos ho   hagios 
    N_NSM N_NSM   N_GSM  N_GSM P  N_GSN   N_GSM RA_DPM A_DPM  

 tois  ousin  [en ephesO] kai pistois en  christO iEsou 
 ho   eimi   heis *PN*  kai pistos heis *PN*  *PN* 
 RA_DPM V_PAPDPM P  N_DSF  C  A_DPM  P  N_DSM  N_DSM 

eph:1:2 charis humin kai eirEnE apo theou patros hEmOn kai kuriou iEsou 
    charis su  kai eirEnE apo theos patEr egO  kai kurios *PN* 
    N_NSF RP_DP C  N_NSF P  N_GSM N_GSM RP_GP C  N_GSM N_GSM 

 christou 
 *PN*   
 N_GSM  

eph:1:3 eulogEtos ho   theos kai patEr tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
    eulogEtos ho   theos kai patEr ho   kurios egO  *PN* *PN*   
    A_NSM   RA_NSM N_NSM C  N_NSM RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

 ho   eulogEsas hEmas en  pasE eulogia pneumatikE en  tois  epouraniois 
 ho   eulogeO  egO  heis pas  eulogia pneumatikos heis ho   epouranios 
 RA_NSM V_AAPNSM RP_AP P  A_DSF N_DSF  A_DSF    P  RA_DPN A_DPN    

 en  christO 
 heis *PN*  
 P  N_DSM  

eph:1:4 kathOs exelexato hEmas en  autO  pro katabolEs kosmou einai hEmas 
    kathOs eklegomai egO  heis autos pros katabolE kosmos eimi egO  
    C   V_AMI3S  RP_AP P  RP_DSM P  N_GSF   N_GSM V_PAN RP_AP 

 hagious kai amOmous katenOpion autou en  agapE 
 hagios kai amOmos katenOpion autos heis agapE 
 A_APM  C  A_APM  P     RP_GSM P  N_DSF 

eph:1:5 proorisas hEmas eis huiothesian dia iEsou christou eis auton kata 
    proorizO egO  heis huiothesia dia *PN* *PN*   heis autos kata 
    V_AAPNSM RP_AP P  N_ASF    P  N_GSM N_GSM  P  RP_ASM P  

 tEn  eudokian tou  thelEmatos autou 
 ho   eudokia ho   thelEma  autos 
 RA_ASF N_ASF  RA_GSN N_GSN   RP_GSM 

eph:1:6 eis epainon doxEs tEs  charitos autou hEs  echaritOsen hEmas en  
    heis epainos doxa ho   charis  autos eimi  charitoO  egO  heis 
    P  N_ASM  N_GSF RA_GSF N_GSF  RP_GSM RR_GSF V_AAI3S   RP_AP P  

 tO   EgapEmenO 
 ho   agapaO  
 RA_DSM V_XPPDSM 

eph:1:7 en  hO   echomen tEn  apolutrOsin dia tou  haimatos autou 
    heis hos  echO  ho   apolutrOsis dia ho   haima  autos 
    P  RR_DSM V_PAI1P RA_ASF N_ASF    P  RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

 tEn  aphesin tOn  paraptOmatOn kata to   ploutos tEs  charitos autou 
 ho   aphesis ho   paraptOma  kata ho   ploutos ho   charis  autos 
 RA_ASF N_ASF  RA_GPN N_GPN    P  RA_ASN N_ASN  RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

eph:1:8 hEs  eperisseusen eis hEmas en  pasE sophia kai phronEsei 
    eimi  perisseuO  heis egO  heis pas  sophia kai phronEsis 
    RR_GSF V_AAI3S   P  RP_AP P  A_DSF N_DSF C  N_DSF   

eph:1:9 gnOrisas hEmin to   mustErion tou  thelEmatos autou kata tEn  
    gnOrizO egO  ho   mustErion ho   thelEma  autos kata ho   
    V_AAPNSM RP_DP RA_ASN N_ASN   RA_GSN N_GSN   RP_GSM P  RA_ASF 

 eudokian autou hEn  proetheto  en  autO  
 eudokia autos eimi  protithemai heis autos 
 N_ASF  RP_GSM RR_ASF V_AMI3S   P  RP_DSM 

eph:1:10 eis oikonomian tou  plErOmatos tOn  kairOn anakephalaiOsasthai 
     heis oikonomia ho   plErOma  ho   kairos anakephalaioO    
     P  N_ASF   RA_GSN N_GSN   RA_GPM N_GPM V_AMN        

 ta   panta en  tO   christO ta   epi tois  ouranois kai ta   epi 
 ho   pas  heis ho   *PN*  ho   epi ho   ouranos kai ho   epi 
 RA_APN A_APN P  RA_DSM N_DSM  RA_APN P  RA_DPM N_DPM  C  RA_APN P  

 tEs  gEs  en  autO  
 ho   gE  heis autos 
 RA_GSF N_GSF P  RP_DSM 

eph:1:11 en  hO   kai eklErOthEmen prooristhentes kata prothesin tou  
     heis hos  kai klEroO    proorizO    kata prothesis ho   
     P  RR_DSM D  V_API1P   V_APPNPM    P  N_ASF   RA_GSM 

 ta   panta energountos kata tEn  boulEn tou  thelEmatos autou 
 ho   pas  energeO   kata ho   boulE ho   thelEma  autos 
 RA_APN A_APN V_PAPGSM  P  RA_ASF N_ASF RA_GSN N_GSN   RP_GSM 

eph:1:12 eis to   einai hEmas eis epainon doxEs autou tous  proElpikotas 
     heis ho   eimi egO  heis epainos doxa autos ho   proelpizO  
     P  RA_ASN V_PAN RP_AP P  N_ASM  N_GSF RP_GSM RA_APM V_XAPAPM   

 en  tO   christO 
 heis ho   *PN*  
 P  RA_DSM N_DSM  

eph:1:13 en  hO   kai humeis akousantes ton  logon tEs  alEtheias to   
     heis hos  kai su   akouO   ho   logos ho   alEtheia ho   
     P  RR_DSM D  RP_NP V_AAPNPM  RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF   RA_ASN 

 euaggelion tEs  sOtErias humOn en  hO   kai pisteusantes esphragisthEte 
 euaggelion ho   sOtEria su  heis hos  kai pisteuO   sphragizO   
 N_ASN   RA_GSF N_GSF  RP_GP P  RR_DSM D  V_AAPNPM   V_API2P    

 tO   pneumati tEs  epaggelias tO   hagiO 
 ho   pneuma  ho   epaggelia ho   hagios 
 RA_DSN N_DSN  RA_GSF N_GSF   RA_DSN A_DSN 

eph:1:14 ho   estin  arrabOn tEs  klEronomias hEmOn eis apolutrOsin 
     hos  eimi  arrabOn ho   klEronomia egO  heis apolutrOsis 
     RR_NSN V_PAI3S N_NSM  RA_GSF N_GSF    RP_GP P  N_ASF    

 tEs  peripoiEseOs eis epainon tEs  doxEs autou 
 ho   peripoieomai heis epainos ho   doxa autos 
 RA_GSF N_GSF    P  N_ASM  RA_GSF N_GSF RP_GSM 

eph:1:15 dia touto kagO akousas tEn  kath humas pistin en  tO   kuriO 
     dia houtos kagO akouO  ho   kata su  pistis heis ho   kurios 
     P  RD_ASN D  V_AAPNSM RA_ASF P  RP_AP N_ASF P  RA_DSM N_DSM 

 iEsou kai tEn  agapEn tEn  eis pantas tous  hagious 
 *PN* kai ho   agapE ho   heis pas  ho   hagios 
 N_DSM C  RA_ASF N_ASF RA_ASF P  A_APM RA_APM A_APM  

eph:1:16 ou pauomai eucharistOn huper humOn mneian poioumenos epi tOn  
     ou pauO  eucharisteO huper su  mneia poieO   epi ho   
     D V_PMI1S V_PAPNSM  P   RP_GP N_ASF V_PMPNSM  P  RA_GPF 

 proseuchOn mou  
 proseuchE egO  
 N_GPF   RP_GS 

eph:1:17 hina ho   theos tou  kuriou hEmOn iEsou christou ho   patEr 
     hina ho   theos ho   kurios egO  *PN* *PN*   ho   patEr 
     C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  RA_NSM N_NSM 

 tEs  doxEs dOE   humin pneuma sophias kai apokalupseOs en  epignOsei 
 ho   doxa didOmi su  pneuma sophia kai apokalupsis heis epignOsis 
 RA_GSF N_GSF V_AAS3S RP_DP N_ASN N_GSF  C  N_GSF    P  N_DSF   

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

eph:1:18 pephOtismenous tous  ophthalmous tEs  kardias [humOn] eis to   
     phOtizO    ho   ophthalmos ho   kardia su   heis ho   
     V_XPPAPM    RA_APM N_APM    RA_GSF N_GSF  RP_GP  P  RA_ASN 

 eidenai humas tis  estin  hE   elpis tEs  klEseOs autou tis  ho   
 oida  su  tis  eimi  ho   elpis ho   klEsis autos tis  ho   
 V_XAN  RP_AP RI_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF RA_GSF N_GSF  RP_GSM RI_NSM RA_NSM 

 ploutos tEs  doxEs tEs  klEronomias autou en  tois  hagiois 
 ploutos ho   doxa ho   klEronomia autos heis ho   hagios 
 N_NSM  RA_GSF N_GSF RA_GSF N_GSF    RP_GSM P  RA_DPM A_DPM  

eph:1:19 kai ti   to   huperballon megethos tEs  dunameOs autou eis 
     kai tis  ho   huperballO megethos ho   dunamis autos heis 
     C  RI_NSN RA_NSN V_PAPNSN  N_NSN  RA_GSF N_GSF  RP_GSM P  

 hEmas tous  pisteuontas kata tEn  energeian tou  kratous tEs  ischuos 
 egO  ho   pisteuO   kata ho   energeia ho   kratos ho   ischus 
 RP_AP RA_APM V_PAPAPM  P  RA_ASF N_ASF   RA_GSN N_GSN  RA_GSF N_GSF  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

eph:1:20 hEn  enErgEsen en  tO   christO egeiras auton ek nekrOn kai 
     eimi  energeO  heis ho   *PN*  egeirO  autos ek nekros kai 
     RR_ASF V_AAI3S  P  RA_DSM N_DSM  V_AAPNSM RP_ASM P A_GPM C  

 kathisas en  dexia autou en  tois  epouraniois 
 kathizO heis dexios autos heis ho   epouranios 
 V_AAPNSM P  A_DSF RP_GSM P  RA_DPN A_DPN    

eph:1:21 huperanO pasEs archEs kai exousias kai dunameOs kai kuriotEtos kai 
     huperanO pas  archE kai exousia kai dunamis kai kuriotEs  kai 
     P    A_GSF N_GSF C  N_GSF  C  N_GSF  C  N_GSF   C  

 pantos onomatos onomazomenou ou monon en  tO   aiOni toutO alla kai en  
 pas  onoma  onomazO   ou monos heis ho   aiOn houtos alla kai heis 
 A_GSN N_GSN  V_PPPGSN   D A_ASN P  RA_DSM N_DSM RD_DSM C  D  P  

 tO   mellonti 
 ho   mellO  
 RA_DSM V_PAPDSM 

eph:1:22 kai panta hupetaxen hupo tous  podas autou kai auton edOken 
     kai pas  hupotassO hupo ho   pous autos kai autos didOmi 
     C  A_APN V_AAI3S  P  RA_APM N_APM RP_GSM C  RP_ASM V_AAI3S 

 kephalEn huper panta tE   ekklEsia 
 kephalE huper pas  ho   ekklEsia 
 N_ASF  P   A_APN RA_DSF N_DSF  

eph:1:23 hEtis estin  to   sOma autou to   plErOma tou  ta   panta 
     hostis eimi  ho   sOma autos ho   plErOma ho   ho   pas  
     RR_NSF V_PAI3S RA_NSN N_NSN RP_GSM RA_NSN N_NSN  RA_GSM RA_APN A_APN 

 en  pasin plEroumenou 
 heis pas  plEroO   
 P  A_DPN V_PMPGSM  

 


Help and Acknowledgements