Help and Acknowledgements


col:4:1 hoi  kurioi to   dikaion kai tEn  isotEta tois  doulois 
    ho   kurios ho   dikaios kai ho   isotEs ho   doulos 
    RA_VPM N_VPM RA_ASN A_ASN  C  RA_ASF N_ASF  RA_DPM N_DPM  

 parechesthe eidotes hoti kai humeis echete kurion en  ouranO 
 parechO   oida   hoti kai su   echO  kurios heis ouranos 
 V_PMD2P   V_XAPNPM C  D  RP_NP V_PAI2P N_ASM P  N_DSM  

col:4:2 tE   proseuchE proskartereite grEgorountes en  autE  en  
    ho   proseuchE proskartereO  grEgoreO   heis autos heis 
    RA_DSF N_DSF   V_PAD2P    V_PAPNPM   P  RP_DSF P  

 eucharistia 
 eucharistia 
 N_DSF    

col:4:3 proseuchomenoi hama kai peri hEmOn hina ho   theos anoixE hEmin 
    proseuchomai  hama kai peri egO  hina ho   theos anoigO egO  
    V_PMPNPM    D  D  P  RP_GP C  RA_NSM N_NSM V_AAS3S RP_DP 

 thuran tou  logou lalEsai to   mustErion tou  christou di ho   kai 
 thura ho   logos laleO  ho   mustErion ho   *PN*   dia hos  kai 
 N_ASF RA_GSM N_GSM V_AAN  RA_ASN N_ASN   RA_GSM N_GSM  P  RR_ASN D  

 dedemai 
 deO   
 V_XPI1S 

col:4:4 hina phanerOsO auto  hOs dei   me  lalEsai 
    hina phaneroO autos hOs deO   egO  laleO  
    C  V_AAS1S  RP_ASN C  V_PAI3S RP_AS V_AAN  

col:4:5 en  sophia peripateite pros tous  exO ton  kairon exagorazomenoi 
    heis sophia peripateO  pros ho   echO ho   kairos exagorazO   
    P  N_DSF V_PAD2P   P  RA_APM D  RA_ASM N_ASM V_PMPNPM    

col:4:6 ho   logos humOn pantote en  chariti halati Ertumenos eidenai pOs 
    ho   logos su  pantote heis charis halas artuO   oida  pOs 
    RA_NSM N_NSM RP_GP D    P  N_DSF  N_DSN V_XPPNSM V_XAN  D  

 dei   humas heni hekastO apokrinesthai 
 deO   su  heis hekastos apokrinomai  
 V_PAI3S RP_AP A_DSM A_DSM  V_PMN     

col:4:7 ta   kat eme  panta gnOrisei humin tuchikos ho   agapEtos 
    ho   kata egO  pas  gnOrizO su  *PN*   ho   agapEtos 
    RA_APN P  RP_AS A_APN V_FAI3S RP_DP N_NSM  RA_NSM A_NSM  

 adelphos kai pistos diakonos kai sundoulos en  kuriO 
 adelphos kai pistos diakonos kai sundoulos heis kurios 
 N_NSM  C  A_NSM N_NSM  C  N_NSM   P  N_DSM 

col:4:8 hon  epempsa pros humas eis auto touto hina gnOte  ta   peri 
    eimi  pempO  pros su  heis autos houtos hina ginOskO ho   peri 
    RR_ASM V_AAI1S P  RP_AP P  A_ASN RD_ASN C  V_AAS2P RA_APN P  

 hEmOn kai parakalesE tas  kardias humOn 
 egO  kai parakaleO ho   kardia su  
 RP_GP C  V_PAS3S  RA_APF N_APF  RP_GP 

col:4:9 sun onEsimO tO   pistO kai agapEtO adelphO hos  estin  ex 
    sun *PN*  ho   pistos kai agapEtos adelphos hos  eimi  hex 
    P  N_DSM  RA_DSM A_DSM C  A_DSM  N_DSM  RR_NSM V_PAI3S P  

 humOn panta humin gnOrisousin ta   hOde 
 su  pas  su  gnOrizO   ho   hOde 
 RP_GP A_APN RP_DP V_FAI3P   RA_APN D  

col:4:10 aspazetai humas aristarchos ho   sunaichmalOtos mou  kai markos 
     aspazomai su  *PN*    ho   sunaichmalOtos egO  kai *PN*  
     V_PMI3S  RP_AP N_NSM    RA_NSM N_NSM     RP_GS C  N_NSM 

 ho   anepsios barnaba peri hou  elabete entolas ean elthE  pros humas 
 ho   anepsios *PN*  peri hou  lambanO entolE ean erchomai pros su  
 RA_NSM N_NSM  N_GSM  P  RR_GSM V_AAI2P N_APF  C  V_AAS3S P  RP_AP 

 dexasthe auton 
 dechomai autos 
 V_AMD2P RP_ASM 

col:4:11 kai iEsous ho   legomenos ioustos hoi  ontes  ek peritomEs 
     kai *PN*  ho   legO   *PN*  ho   eimi   ek peritomE 
     C  N_NSM RA_NSM V_PPPNSM N_NSM  RA_NPM V_PAPNPM P N_GSF   

 houtoi monoi sunergoi eis tEn  basileian tou  theou hoitines egenEthEsan 
 houtos monos sunergos heis ho   basileia ho   theos hostis  ginomai   
 RD_NPM A_NPM A_NPM  P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM RR_NPM  V_API3P   

 moi  parEgoria 
 egO  parEgoria 
 RP_DS N_NSF   

col:4:12 aspazetai humas epaphras ho   ex humOn doulos christou [iEsou] 
     aspazomai su  *PN*   ho   hex su  doulos *PN*   *PN*  
     V_PMI3S  RP_AP N_NSM  RA_NSM P  RP_GP N_NSM N_GSM  N_GSM  

 pantote agOnizomenos huper humOn en  tais  proseuchais hina stathEte 
 pantote agOnizomai  huper su  heis ho   proseuchE  hina histEmi 
 D    V_PMPNSM   P   RP_GP P  RA_DPF N_DPF    D  V_APS2P 

 teleioi kai peplErophorEmenoi en  panti thelEmati tou  theou 
 teleios kai plErophoreO    heis pas  thelEma  ho   theos 
 A_NPM  C  V_XPPNPM     P  A_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM 

col:4:13 marturO gar autO  hoti echei  polun ponon huper humOn kai tOn  
     martureO gar autos hoti echO  polus ponos huper su  kai ho   
     V_PAI1S C  RP_DSM C  V_PAI3S A_ASM N_ASM P   RP_GP C  RA_GPM 

 en  laodikeia kai tOn  en  hierapolei 
 heis *PN*   kai ho   heis *PN*    
 P  N_DSF   C  RA_GPM P  N_DSF   

col:4:14 aspazetai humas loukas ho   iatros ho   agapEtos kai dEmas 
     aspazomai su  *PN*  ho   iatros ho   agapEtos kai *PN* 
     V_PMI3S  RP_AP N_NSM RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM  C  N_NSM 

col:4:15 aspasasthe tous  en  laodikeia adelphous kai numphan kai tEn  kat 
     aspazomai ho   heis *PN*   adelphos kai *PN*  kai ho   kata 
     V_AMD2P  RA_APM P  N_DSF   N_APM   C  N_ASF  C  RA_ASF P  

 oikon autEs ekklEsian 
 oikos autos ekklEsia 
 N_ASM RP_GSF N_ASF   

col:4:16 kai hotan anagnOsthE par humin hE   epistolE poiEsate hina kai en  
     kai hotan anaginOskO para su  ho   epistolE poieO  hina kai heis 
     C  C   V_APS3S  P  RP_DP RA_NSF N_NSF  V_AAD2P C  D  P  

 tE   laodikeOn ekklEsia anagnOsthE kai tEn  ek laodikeias hina kai humeis 
 ho   *PN*   ekklEsia anaginOskO kai ho   ek *PN*    hina kai su   
 RA_DSF N_GPM   N_DSF  V_APS3S  C  RA_ASF P N_GSF   C  D  RP_NP 

 anagnOte  
 anaginOskO 
 V_AAS2P  

col:4:17 kai eipate archippO blepe  tEn  diakonian hEn  parelabes  en  
     kai legO  *PN*   blepO  ho   diakonia eimi  paralambanO heis 
     C  V_AAD2P N_DSM  V_PAD2S RA_ASF N_ASF   RR_ASF V_AAI2S   P  

 kuriO hina autEn  plErois 
 kurios hina heautou plEroO 
 N_DSM C  RP_ASF V_PAS2S 

col:4:18 ho   aspasmos tE   emE  cheiri paulou mnEmoneuete mou  tOn  
     ho   aspasmos ho   emos cheir *PN*  mnEmoneuO  egO  ho   
     RA_NSM N_NSM  RA_DSF A_DSF N_DSF N_GSM V_PAD2P   RP_GS RA_GPM 

 desmOn hE   charis meth humOn 
 desmos ho   charis meta su  
 N_GPM RA_NSF N_NSF P  RP_GP 


Help and Acknowledgements