Help and Acknowledgements


col:3:1 ei oun sunEgerthEte tO   christO ta   anO zEteite hou ho   
    ei oun sunegeirO  ho   *PN*  ho   anO zEteO  hou ho   
    C C  V_API2P   RA_DSM N_DSM  RA_APN D  V_PAD2P D  RA_NSM 

 christos estin  en  dexia tou  theou kathEmenos 
 *PN*   eimi  heis dexios ho   theos kathEmai  
 N_NSM  V_PAI3S P  A_DSF RA_GSM N_GSM V_PMPNSM  

col:3:2 ta   anO phroneite mE ta   epi tEs  gEs  
    ho   anO phroneO  mE ho   epi ho   gE  
    RA_APN D  V_PAD2P  D RA_APN P  RA_GSF N_GSF 

col:3:3 apethanete gar kai hE   zOE  humOn kekruptai sun tO   christO en  
    apothnEskO gar kai ho   zOE  su  kruptO  sun ho   *PN*  heis 
    V_AAI2P  C  C  RA_NSF N_NSF RP_GP V_XPI3S  P  RA_DSM N_DSM  P  

 tO   theO 
 ho   theos 
 RA_DSM N_DSM 

col:3:4 hotan ho   christos phanerOthE hE   zOE  humOn tote kai humeis sun 
    hotan ho   *PN*   phaneroO  ho   zOE  su  tote kai su   sun 
    C   RA_NSM N_NSM  V_APS3S  RA_NSF N_NSF RP_GP D  D  RP_NP P  

 autO  phanerOthEsesthe en  doxE 
 autos phaneroO     heis doxa 
 RP_DSM V_FPI2P     P  N_DSF 

col:3:5 nekrOsate oun ta   melE ta   epi tEs  gEs  porneian akatharsian 
    nekroO  oun ho   melos ho   epi ho   gE  porneia akatharsia 
    V_AAD2P  C  RA_APN N_APN RA_APN P  RA_GSF N_GSF N_ASF  N_ASF    

 pathos epithumian kakEn kai tEn  pleonexian hEtis estin  eidOlolatria 
 pathos epithumia kakos kai ho   pleonexia hostis eimi  eidOlolatrEs 
 N_ASN N_ASF   A_ASF C  RA_ASF N_ASF   RR_NSF V_PAI3S N_NSF    

col:3:6 di ha   erchetai hE   orgE tou  theou [epi tous  huious tEs  
    dia hos  erchomai ho   orgE ho   theos epi ho   huios ho   
    P  RR_APN V_PMI3S RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM P  RA_APM N_APM RA_GSF 

 apeitheias] 
 apeitheia  
 N_GSF    

col:3:7 en  hois  kai humeis periepatEsate pote hote ezEte  en  toutois 
    heis hos  kai su   peripateO   pote hote zEteO  heis houtos 
    P  RR_DPN D  RP_NP V_AAI2P    D  D  V_IAI2P P  RD_DPN 

col:3:8 nuni de apothesthe kai humeis ta   panta orgEn thumon kakian 
    nuni de apotithEmi kai su   ho   pas  orgE thumos kakia 
    D  C V_AMD2P  D  RP_NP RA_APN A_APN N_ASF N_ASM N_ASF 

 blasphEmian aischrologian ek tou  stomatos humOn 
 blasphEmia aischrologia ek ho   stoma  su  
 N_ASF    N_ASF     P RA_GSN N_GSN  RP_GP 

col:3:9 mE pseudesthe eis allElous apekdusamenoi ton  palaion anthrOpon sun 
    mE pseudomai heis allElOn apekduomai  ho   palaios anthrOpos sun 
    D V_PMD2P  P  RP_APM  V_AMPNPM   RA_ASM A_ASM  N_ASM   P  

 tais  praxesin autou 
 ho   praxis  autos 
 RA_DPF N_DPF  RP_GSM 

col:3:10 kai endusamenoi ton  neon ton  anakainoumenon eis epignOsin kat 
     kai enduO    ho   neos ho   anakainoO   heis epignOsis kata 
     C  V_AMPNPM  RA_ASM A_ASM RA_ASM V_PPPASM    P  N_ASF   P  

 eikona tou  ktisantos auton 
 eikOn ho   ktizO   autos 
 N_ASF RA_GSM V_AAPGSM RP_ASM 

col:3:11 hopou ouk eni   hellEn kai ioudaios peritomE kai akrobustia barbaros 
     hopou ou heis  *PN*  kai *PN*   peritomE kai akrobustia barbaros 
     C   D  V_PAI3S N_NSM C  A_NSM  N_NSF  C  N_NSF   A_NSM  

 skuthEs doulos eleutheros alla [ta]  panta kai en  pasin christos 
 *PN*  doulos eleutheros alla ho   pas  kai heis pas  *PN*   
 N_NSM  N_NSM A_NSM   C  RA_NPN A_NPN C  P  A_DPN N_NSM  

col:3:12 endusasthe oun hOs eklektoi tou  theou hagioi kai EgapEmenoi 
     enduO   oun hOs eklektos ho   theos hagios kai agapaO   
     V_AMD2P  C  C  A_NPM  RA_GSM N_GSM A_NPM C  V_XPPNPM  

 splagchna oiktirmou chrEstotEta tapeinophrosunEn prautEta makrothumian 
 splagchnon oiktirmos chrEstotEs tapeinophrosunE prautEs makrothumia 
 N_APN   N_GSM   N_ASF    N_ASF      N_ASF  N_ASF    

col:3:13 anechomenoi allElOn kai charizomenoi heautois ean tis  pros tina  
     anechomai  allElOn kai charizomai  heautou ean tis  pros tis  
     V_PMPNPM  RP_GPM C  V_PMPNPM   RP_DPM  C  RI_NSM P  RI_ASM 

 echE  momphEn kathOs kai ho   kurios echarisato humin houtOs kai humeis 
 echO  momphE kathOs kai ho   kurios charizomai su  houtO kai su   
 V_PAS3S N_ASF  C   D  RA_NSM N_NSM V_AMI3S  RP_DP D   D  RP_NP 

col:3:14 epi pasin de toutois tEn  agapEn ho   estin  sundesmos tEs  
     epi pas  de houtos ho   agapE hos  eimi  sundesmos ho   
     P  A_DPN C RD_DPN RA_ASF N_ASF RR_NSN V_PAI3S N_NSM   RA_GSF 

 teleiotEtos 
 teleiotEs  
 N_GSF    

col:3:15 kai hE   eirEnE tou  christou brabeuetO en  tais  kardiais humOn 
     kai ho   eirEnE ho   *PN*   brabeuO  heis ho   kardia  su  
     C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM  V_PAD3S  P  RA_DPF N_DPF  RP_GP 

 eis hEn  kai eklEthEte en  heni sOmati kai eucharistoi ginesthe 
 heis eimi  kai kaleO   heis heis sOma  kai eucharistos ginomai 
 P  RR_ASF D  V_API2P  P  A_DSN N_DSN C  A_NPM    V_PMD2P 

col:3:16 ho   logos tou  christou enoikeitO en  humin plousiOs en  pasE 
     ho   logos ho   *PN*   enoikeO  heis su  plousiOs heis pas  
     RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM  V_PAD3S  P  RP_DP D    P  A_DSF 

 sophia didaskontes kai nouthetountes heautous psalmois humnois Odais 
 sophia didaskO   kai noutheteO   heautou psalmos humnos OdE  
 N_DSF V_PAPNPM  C  V_PAPNPM   RP_APM  N_DPM  N_DPM  N_DPF 

 pneumatikais en  [tE]  chariti adontes en  tais  kardiais humOn tO   
 pneumatikos heis ho   charis adO   heis ho   kardia  su  ho   
 A_DPF    P  RA_DSF N_DSF  V_PAPNPM P  RA_DPF N_DPF  RP_GP RA_DSM 

 theO 
 theos 
 N_DSM 

col:3:17 kai pan  ho   ti   ean poiEte en  logO E en  ergO panta en  
     kai pas  hos  tis  ean poieO  heis logos E heis ergon pas  heis 
     C  A_ASN RR_ASN RI_ASN X  V_PAS2P P  N_DSM C P  N_DSN A_APN P  

 onomati kuriou iEsou eucharistountes tO   theO patri di autou 
 onoma  kurios *PN* eucharisteO   ho   theos patEr dia autos 
 N_DSN  N_GSM N_GSM V_PAPNPM    RA_DSM N_DSM N_DSM P  RP_GSM 

col:3:18 hai  gunaikes hupotassesthe tois  andrasin hOs anEken en  kuriO 
     ho   gunE   hupotassO   ho   anEr   hOs aniEmi heis kurios 
     RA_VPF N_VPF  V_PPD2P    RA_DPM N_DPM  C  V_IAI3S P  N_DSM 

col:3:19 hoi  andres agapate tas  gunaikas kai mE pikrainesthe pros autas  
     ho   anEr  agapaO ho   gunE   kai mE pikrainO   pros heautou 
     RA_VPM N_VPM V_PAD2P RA_APF N_APF  C  D V_PPD2P   P  RP_APF 

col:3:20 ta   tekna hupakouete tois  goneusin kata panta touto gar 
     ho   teknon hupakouO  ho   goneus  kata pas  houtos gar 
     RA_VPN N_VPN V_PAD2P  RA_DPM N_DPM  P  A_APN RD_NSN C  

 euareston estin  en  kuriO 
 euarestos eimi  heis kurios 
 A_NSN   V_PAI3S P  N_DSM 

col:3:21 hoi  pateres mE erethizete ta   tekna humOn hina mE athumOsin 
     ho   patEr  mE erethizO  ho   teknon su  hina mE athumeO  
     RA_VPM N_VPM  D V_PAD2P  RA_APN N_APN RP_GP C  D V_PAS3P  

col:3:22 hoi  douloi hupakouete kata panta tois  kata sarka kuriois mE en  
     ho   doulos hupakouO  kata pas  ho   kata sarx kurios mE heis 
     RA_VPM N_VPM V_PAD2P  P  A_APN RA_DPM P  N_ASF N_DPM  D P  

 ophthalmodoulia hOs anthrOpareskoi all en  haplotEti kardias phoboumenoi 
 ophthalmodoulia hOs anthrOpareskos alla heis haplotEs kardia phobeomai  
 N_DSF      C  A_NPM     C  P  N_DSF   N_GSF  V_PMPNPM  

 ton  kurion 
 ho   kurios 
 RA_ASM N_ASM 

col:3:23 ho   ean poiEte ek psuchEs ergazesthe hOs tO   kuriO kai ouk 
     hos  ean poieO  ek psuchE ergazomai hOs ho   kurios kai ou 
     RR_ASN X  V_PAS2P P N_GSF  V_PMD2P  C  RA_DSM N_DSM C  D  

 anthrOpois 
 anthrOpos 
 N_DPM   

col:3:24 eidotes hoti apo kuriou apolEmpsesthe tEn  antapodosin tEs  
     oida   hoti apo kurios apolambanO  ho   antapodosis ho   
     V_XAPNPM C  P  N_GSM V_FMI2P    RA_ASF N_ASF    RA_GSF 

 klEronomias tO   kuriO christO douleuete 
 klEronomia ho   kurios *PN*  douleuO  
 N_GSF    RA_DSM N_DSM N_DSM  V_PAD2P  

col:3:25 ho   gar adikOn  komisetai ho   EdikEsen kai ouk estin  
     ho   gar adikos  komizO  hos  adikeO  kai ou eimi  
     RA_NSM C  V_PAPNSM V_FMI3S  RR_ASN V_AAI3S C  D  V_PAI3S 

 prosOpolEmpsia 
 prosOpolEmpsia 
 N_NSF     


Help and Acknowledgements