Help and Acknowledgements


col:2:1 thelO  gar humas eidenai hElikon agOna echO  huper humOn kai tOn  
    thelO  gar su  oida  hElikos agOn echO  huper su  kai ho   
    V_PAI1S C  RP_AP V_XAN  RI_ASM N_ASM V_PAI1S P   RP_GP C  RA_GPM 

 en  laodikeia kai hosoi ouch heorakan to   prosOpon mou  en  sarki 
 heis *PN*   kai hosos ou  horaO  ho   prosOpon egO  heis sarx 
 P  N_DSF   C  RR_NPM D  V_XAI3P RA_ASN N_ASN  RP_GS P  N_DSF 

col:2:2 hina paraklEthOsin hai  kardiai autOn sumbibasthentes en  agapE kai 
    hina parakaleO   ho   kardia autos sumbibazO    heis agapE kai 
    C  V_APS3P    RA_NPF N_NPF  RP_GPM V_APPNPM    P  N_DSF C  

 eis pan  ploutos tEs  plErophorias tEs  suneseOs eis epignOsin tou  
 heis pas  ploutos ho   plErophoria ho   sunesis heis epignOsis ho   
 P  A_ASN N_ASN  RA_GSF N_GSF    RA_GSF N_GSF  P  N_ASF   RA_GSN 

 mustEriou tou  theou christou 
 mustErion ho   theos *PN*   
 N_GSN   RA_GSM N_GSM N_GSM  

col:2:3 en  hO   eisin  pantes hoi  thEsauroi tEs  sophias kai gnOseOs 
    heis hos  eimi  pas  ho   thEsauros ho   sophia kai gnOsis 
    P  RR_DSM V_PAI3P A_NPM RA_NPM N_NPM   RA_GSF N_GSF  C  N_GSF  

 apokruphoi 
 apokruphos 
 A_NPM   

col:2:4 touto legO  hina mEdeis humas paralogizEtai en  pithanologia 
    houtos legO  hina mEdeis su  paralogizomai heis pithanologia 
    RD_ASN V_PAI1S C  A_NSM RP_AP V_PMS3S    P  N_DSF    

col:2:5 ei gar kai tE   sarki apeimi alla tO   pneumati sun humin eimi  
    ei gar kai ho   sarx apeimi alla ho   pneuma  sun su  eimi  
    C C  D  RA_DSF N_DSF V_PAI1S C  RA_DSN N_DSN  P  RP_DP V_PAI1S 

 chairOn kai blepOn  humOn tEn  taxin kai to   stereOma tEs  eis 
 chairO  kai blepO  su  ho   taxis kai ho   stereOma ho   heis 
 V_PAPNSM C  V_PAPNSM RP_GP RA_ASF N_ASF C  RA_ASN N_ASN  RA_GSF P  

 christon pisteOs humOn 
 *PN*   pistis su  
 N_ASM  N_GSF  RP_GP 

col:2:6 hOs oun parelabete ton  christon iEsoun ton  kurion en  autO  
    hOs oun paralambanO ho   *PN*   *PN*  ho   kurios heis autos 
    C  C  V_AAI2P   RA_ASM N_ASM  N_ASM RA_ASM N_ASM P  RP_DSM 

 peripateite 
 peripateO  
 V_PAD2P   

col:2:7 errizOmenoi kai epoikodomoumenoi en  autO  kai bebaioumenoi tE   
    rhizoomai  kai epoikodomeO   heis autos kai bebaioO   ho   
    V_XPPNPM  C  V_PPPNPM     P  RP_DSM C  V_PPPNPM   RA_DSF 

 pistei kathOs edidachthEte perisseuontes en  eucharistia 
 pistis kathOs didaskO   perisseuO   heis eucharistia 
 N_DSF C   V_API2P   V_PAPNPM   P  N_DSF    

col:2:8 blepete mE tis  humas estai  ho   sulagOgOn dia tEs  
    blepO  mE tis  su  eimi  ho   sulagOgeO dia ho   
    V_PAD2P C RI_NSM RP_AP V_FMI3S RA_NSM V_PAPNSM P  RA_GSF 

 philosophias kai kenEs apatEs kata tEn  paradosin tOn  anthrOpOn kata 
 philosophia kai kenos apatE kata ho   paradidOmi ho   anthrOpos kata 
 N_GSF    C  A_GSF N_GSF P  RA_ASF N_ASF   RA_GPM N_GPM   P  

 ta   stoicheia tou  kosmou kai ou kata christon 
 ho   stoicheia ho   kosmos kai ou kata *PN*   
 RA_APN N_APN   RA_GSM N_GSM C  D P  N_ASM  

col:2:9 hoti en  autO  katoikei pan  to   plErOma tEs  theotEtos 
    hoti heis autos katoikeO pas  ho   plErOma ho   theotEs  
    C  P  RP_DSM V_PAI3S A_NSN RA_NSN N_NSN  RA_GSF N_GSF   

 sOmatikOs 
 sOmatikOs 
 D     

col:2:10 kai este  en  autO  peplErOmenoi hos  estin  hE   kephalE 
     kai eimi  heis autos plEroO    hos  eimi  ho   kephalE 
     C  V_PAI2P P  RP_DSM V_XPPNPM   RR_NSM V_PAI3S RA_NSF N_NSF  

 pasEs archEs kai exousias 
 pas  archE kai exousia 
 A_GSF N_GSF C  N_GSF  

col:2:11 en  hO   kai perietmEthEte peritomE acheiropoiEtO en  tE   
     heis hos  kai peritemnO   peritomE acheiropoiEtos heis ho   
     P  RR_DSM D  V_API2P    N_DSF  A_DSF     P  RA_DSF 

 apekdusei tou  sOmatos tEs  sarkos en  tE   peritomE tou  christou 
 apekdusis ho   sOma  ho   sarx  heis ho   peritomE ho   *PN*   
 N_DSF   RA_GSN N_GSN  RA_GSF N_GSF P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM  

col:2:12 suntaphentes autO  en  tO   baptismO en  hO   kai sunEgerthEte 
     sunthaptomai autos heis ho   baptismos heis hos  kai sunegeirO  
     V_APPNPM   RP_DSM P  RA_DSM N_DSM   P  RR_DSM D  V_API2P   

 dia tEs  pisteOs tEs  energeias tou  theou tou  egeirantos auton ek 
 dia ho   pistis ho   energeia ho   theos ho   egeirO   autos ek 
 P  RA_GSF N_GSF  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM RA_GSM V_AAPGSM  RP_ASM P 

 nekrOn 
 nekros 
 A_GPM 

col:2:13 kai humas nekrous ontas  [en] tois  paraptOmasin kai tE   
     kai su  nekros eimi   heis ho   paraptOma  kai ho   
     C  RP_AP A_APM  V_PAPAPM P  RA_DPN N_DPN    C  RA_DSF 

 akrobustia tEs  sarkos humOn sunezOopoiEsen humas sun autO  charisamenos 
 akrobustia ho   sarx  su  suzOopoieO   su  sun autos charizomai  
 N_DSF   RA_GSF N_GSF RP_GP V_AAI3S    RP_AP P  RP_DSM V_AMPNSM   

 hEmin panta ta   paraptOmata 
 egO  pas  ho   paraptOma  
 RP_DP A_APN RA_APN N_APN    

col:2:14 exaleipsas to   kath hEmOn cheirographon tois  dogmasin ho   
     exaleiphO ho   kata egO  cheirographon ho   dogma  hos  
     V_AAPNSM  RA_ASN P  RP_GP N_ASN     RA_DPN N_DPN  RR_NSN 

 En   hupenantion hEmin kai auto  Erken  ek tou  mesou prosElOsas 
 eimi  hupenantios egO  kai autos airO  ek ho   mesos prosEloO  
 V_IAI3S A_NSN    RP_DP C  RP_ASN V_XAI3S P RA_GSN A_GSN V_AAPNSM  

 auto  tO   staurO 
 autos ho   stauros 
 RP_ASN RA_DSM N_DSM  

col:2:15 apekdusamenos tas  archas kai tas  exousias edeigmatisen en  
     apekduomai  ho   archE kai ho   exousia deigmatizO  heis 
     V_AMPNSM   RA_APF N_APF C  RA_APF N_APF  V_AAI3S   P  

 parrEsia thriambeusas autous en  autO  
 parrEsia thriambeuO  heautou heis autos 
 N_DSF  V_AAPNSM   RP_APM P  RP_DSM 

col:2:16 mE oun tis  humas krinetO en  brOsei kai en  posei E en  merei 
     mE oun tis  su  krinO  heis brOsis kai heis posis E heis meros 
     D C  RI_NSM RP_AP V_PAD3S P  N_DSF C  P  N_DSF C P  N_DSN 

 heortEs E neomEnias E sabbatOn 
 heortE E neomEnia E sabbaton 
 N_GSF  C N_GSF   C N_GPN  

col:2:17 ha   estin  skia tOn  mellontOn to   de sOma tou  christou 
     hos  eimi  skia ho   mellO   ho   de sOma ho   *PN*   
     RR_NPN V_PAI3S N_NSF RA_GPN V_PAPGPN RA_NSN C N_NSN RA_GSM N_GSM  

col:2:18 mEdeis humas katabrabeuetO thelOn  en  tapeinophrosunE kai thrEskeia 
     mEdeis su  katabrabeuO  thelO  heis tapeinophrosunE kai thrEskeia 
     A_NSM RP_AP V_PAD3S    V_PAPNSM P  N_DSF      C  N_DSF   

 tOn  aggelOn ha   heoraken embateuOn eikE phusioumenos hupo tou  noos 
 ho   aggelos hos  horaO  embateuO eikE phusioO   hupo ho   nous 
 RA_GPM N_GPM  RR_APN V_XAI3S V_PAPNSM D  V_PPPNSM   P  RA_GSM N_GSM 

 tEs  sarkos autou 
 ho   sarx  autos 
 RA_GSF N_GSF RP_GSM 

col:2:19 kai ou kratOn  tEn  kephalEn ex hou  pan  to   sOma dia 
     kai ou krateO  ho   kephalE hex hou  pas  ho   sOma dia 
     C  D V_PAPNSM RA_ASF N_ASF  P  RR_GSM A_NSN RA_NSN N_NSN P  

 tOn  haphOn kai sundesmOn epichorEgoumenon kai sumbibazomenon auxei  
 ho   haphE kai sundesmos epichorEgeO   kai sumbibazO   auxanO 
 RA_GPF N_GPF C  N_GPM   V_PPPNSN     C  V_PPPNSN    V_PAI3S 

 tEn  auxEsin tou  theou 
 ho   auxEsis ho   theos 
 RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM 

col:2:20 ei apethanete sun christO apo tOn  stoicheiOn tou  kosmou ti   
     ei apothnEskO sun *PN*  apo ho   stoicheia ho   kosmos tis  
     C V_AAI2P  P  N_DSM  P  RA_GPN N_GPN   RA_GSM N_GSM RI_ASN 

 hOs zOntes  en  kosmO dogmatizesthe 
 hOs zaO   heis kosmos dogmatizomai 
 C  V_PAPNPM P  N_DSM V_PPI2P    

col:2:21 mE hapsE  mEde geusE  mEde thigEs  
     mE haptO  mEde geuomai mEde thigganO 
     D V_AMS2S C  V_AMS2S C  V_AAS2S 

col:2:22 ha   estin  panta eis phthoran tE   apochrEsei kata ta   
     hos  eimi  pas  heis phthora ho   apochrEsis kata ho   
     RR_NPN V_PAI3S A_NPN P  N_ASF  RA_DSF N_DSF   P  RA_APN 

 entalmata kai didaskalias tOn  anthrOpOn 
 entalma  kai didaskalia ho   anthrOpos 
 N_APN   C  N_APF    RA_GPM N_GPM   

col:2:23 hatina estin  logon men echonta sophias en  ethelothrEskia kai 
     hostis eimi  logos men echO   sophia heis thrEskeia   kai 
     RR_NPN V_PAI3S N_ASM X  V_PAPNPN N_GSF  P  N_DSF     C  

 tapeinophrosunE [kai] apheidia sOmatos ouk en  timE tini  pros plEsmonEn 
 tapeinophrosunE kai  apheidia sOma  ou heis timE tis  pros plEsmonE 
 N_DSF      C   N_DSF  N_GSN  D  P  N_DSF RI_DSF P  N_ASF   

 tEs  sarkos 
 ho   sarx  
 RA_GSF N_GSF 


Help and Acknowledgements