Help and Acknowledgements


col:1:1 paulos apostolos christou iEsou dia thelEmatos theou kai timotheos 
    *PN*  apostolos *PN*   *PN* dia thelEma  theos kai *PN*   
    N_NSM N_NSM   N_GSM  N_GSM P  N_GSN   N_GSM C  N_NSM   

 ho   adelphos 
 ho   adelphos 
 RA_NSM N_NSM  

col:1:2 tois  en  kolossais hagiois kai pistois adelphois en  christO charis 
    ho   heis *PN*   hagios kai pistos adelphos heis *PN*  charis 
    RA_DPM P  N_DPF   A_DPM  C  A_DPM  N_DPM   P  N_DSM  N_NSF 

 humin kai eirEnE apo theou patros hEmOn 
 su  kai eirEnE apo theos patEr egO  
 RP_DP C  N_NSF P  N_GSM N_GSM RP_GP 

col:1:3 eucharistoumen tO   theO patri tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
    eucharisteO  ho   theos patEr ho   kurios egO  *PN* *PN*   
    V_PAI1P    RA_DSM N_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

 pantote peri humOn proseuchomenoi 
 pantote peri su  proseuchomai  
 D    P  RP_GP V_PMPNPM    

col:1:4 akousantes tEn  pistin humOn en  christO iEsou kai tEn  agapEn 
    akouO   ho   pistis su  heis *PN*  *PN* kai ho   agapE 
    V_AAPNPM  RA_ASF N_ASF RP_GP P  N_DSM  N_DSM C  RA_ASF N_ASF 

 hEn  echete eis pantas tous  hagious 
 eimi  echO  heis pas  ho   hagios 
 RR_ASF V_PAI2P P  A_APM RA_APM A_APM  

col:1:5 dia tEn  elpida tEn  apokeimenEn humin en  tois  ouranois hEn  
    dia ho   elpis ho   apokeimai  su  heis ho   ouranos eimi  
    P  RA_ASF N_ASF RA_ASF V_PMPASF  RP_DP P  RA_DPM N_DPM  RR_ASF 

 proEkousate en  tO   logO tEs  alEtheias tou  euaggeliou 
 proagO   heis ho   logos ho   alEtheia ho   euaggelion 
 V_AAI2P   P  RA_DSM N_DSM RA_GSF N_GSF   RA_GSN N_GSN   

col:1:6 tou  parontos eis humas kathOs kai en  panti tO   kosmO estin  
    ho   pareimi heis su  kathOs kai heis pas  ho   kosmos eimi  
    RA_GSN V_PAPGSN P  RP_AP C   D  P  A_DSM RA_DSM N_DSM V_PAI3S 

 karpophoroumenon kai auxanomenon kathOs kai en  humin aph hEs  hEmeras 
 karpophoreO   kai auxanO   kathOs kai heis su  apo eimi  hEmera 
 V_PMPNSN     C  V_PPPNSN  C   D  P  RP_DP P  RR_GSF N_GSF  

 Ekousate kai epegnOte  tEn  charin tou  theou en  alEtheia 
 akouO  kai epiginOskO ho   charis ho   theos heis alEtheia 
 V_AAI2P C  V_AAI2P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM P  N_DSF  

col:1:7 kathOs emathete apo epaphra tou  agapEtou sundoulou hEmOn hos  
    kathOs manthanO apo *PN*  ho   agapEtos sundoulos egO  hos  
    C   V_AAI2P P  N_GSM  RA_GSM A_GSM  N_GSM   RP_GP RR_NSM 

 estin  pistos huper humOn diakonos tou  christou 
 eimi  pistos huper su  diakonos ho   *PN*   
 V_PAI3S A_NSM P   RP_GP N_NSM  RA_GSM N_GSM  

col:1:8 ho   kai dElOsas hEmin tEn  humOn agapEn en  pneumati 
    ho   kai dEloO  egO  ho   su  agapE heis pneuma  
    RA_NSM D  V_AAPNSM RP_DP RA_ASF RP_GP N_ASF P  N_DSN  

col:1:9 dia touto kai hEmeis aph hEs  hEmeras Ekousamen ou pauometha huper 
    dia houtos kai egO  apo eimi  hEmera akouO   ou pauO   huper 
    P  RD_ASN D  RP_NP P  RR_GSF N_GSF  V_AAI1P  D V_PMI1P  P   

 humOn proseuchomenoi kai aitoumenoi hina plErOthEte tEn  epignOsin tou  
 su  proseuchomai  kai aiteO   hina plEroO   ho   epignOsis ho   
 RP_GP V_PMPNPM    C  V_PMPNPM  C  V_APS2P  RA_ASF N_ASF   RA_GSN 

 thelEmatos autou en  pasE sophia kai sunesei pneumatikE 
 thelEma  autos heis pas  sophia kai sunesis pneumatikos 
 N_GSN   RP_GSM P  A_DSF N_DSF C  N_DSF  A_DSF    

col:1:10 peripatEsai axiOs tou  kuriou eis pasan areskeian en  panti ergO 
     peripateO  axiOs ho   kurios heis pas  areskeia heis pas  ergon 
     V_AAN    D   RA_GSM N_GSM P  A_ASF N_ASF   P  A_DSN N_DSN 

 agathO karpophorountes kai auxanomenoi tE   epignOsei tou  theou 
 agathos karpophoreO   kai auxanO   ho   epignOsis ho   theos 
 A_DSN  V_PAPNPM    C  V_PPPNPM  RA_DSF N_DSF   RA_GSM N_GSM 

col:1:11 en  pasE dunamei dunamoumenoi kata to   kratos tEs  doxEs autou 
     heis pas  dunamis dunamoO   kata ho   kratos ho   doxa autos 
     P  A_DSF N_DSF  V_PPPNPM   P  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF RP_GSM 

 eis pasan hupomonEn kai makrothumian meta charas 
 heis pas  hupomonE kai makrothumia meta chara 
 P  A_ASF N_ASF   C  N_ASF    P  N_GSF 

col:1:12 eucharistountes tO   patri tO   hikanOsanti humas eis tEn  
     eucharisteO   ho   patEr ho   hikanoO   su  heis ho   
     V_PAPNPM    RA_DSM N_DSM RA_DSM V_AAPDSM  RP_AP P  RA_ASF 

 merida tou  klErou tOn  hagiOn en  tO   phOti 
 meris ho   klEros ho   hagios heis ho   phOs 
 N_ASF RA_GSM N_GSM RA_GPM A_GPM P  RA_DSN N_DSN 

col:1:13 hos  errusato hEmas ek tEs  exousias tou  skotous kai metestEsen 
     hos  rhuomai egO  ek ho   exousia ho   skotos kai methistEmi 
     RR_NSM V_AMI3S RP_AP P RA_GSF N_GSF  RA_GSN N_GSN  C  V_AAI3S  

 eis tEn  basileian tou  huiou tEs  agapEs autou 
 heis ho   basileia ho   huios ho   agapE autos 
 P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM RA_GSF N_GSF RP_GSM 

col:1:14 en  hO   echomen tEn  apolutrOsin tEn  aphesin tOn  hamartiOn 
     heis hos  echO  ho   apolutrOsis ho   aphesis ho   hamartia 
     P  RR_DSM V_PAI1P RA_ASF N_ASF    RA_ASF N_ASF  RA_GPF N_GPF   

col:1:15 hos  estin  eikOn tou  theou tou  aoratou prOtotokos pasEs 
     hos  eimi  eikOn ho   theos ho   aoratos prOtotokos pas  
     RR_NSM V_PAI3S N_NSF RA_GSM N_GSM RA_GSM A_GSM  A_NSM   A_GSF 

 ktiseOs 
 ktisis 
 N_GSF  

col:1:16 hoti en  autO  ektisthE ta   panta en  tois  ouranois kai epi 
     hoti heis autos ktizO  ho   pas  heis ho   ouranos kai epi 
     C  P  RP_DSM V_API3S RA_NPN A_NPN P  RA_DPM N_DPM  C  P  

 tEs  gEs  ta   horata kai ta   aorata eite thronoi eite kuriotEtes 
 ho   gE  ho   horatos kai ho   aoratos eimi thronos eimi kuriotEs  
 RA_GSF N_GSF RA_NPN A_NPN  C  RA_NPN A_NPN  C  N_NSM  C  N_NPF   

 eite archai eite exousiai ta   panta di autou kai eis auton ektistai 
 eimi archE eimi exousia ho   pas  dia autos kai heis autos ktizO  
 C  N_NPF C  N_NPF  RA_NPN A_NPN P  RP_GSM C  P  RP_ASM V_XPI3S 

col:1:17 kai autos estin  pro pantOn kai ta   panta en  autO  sunestEken 
     kai autos eimi  pros pas  kai ho   pas  heis autos sunistEmi 
     C  RP_NSM V_PAI3S P  A_GPN C  RA_NPN A_NPN P  RP_DSM V_XAI3S  

col:1:18 kai autos estin  hE   kephalE tou  sOmatos tEs  ekklEsias 
     kai autos eimi  ho   kephalE ho   sOma  ho   ekklEsia 
     C  RP_NSM V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GSN N_GSN  RA_GSF N_GSF   

 hos  estin  archE prOtotokos ek tOn  nekrOn hina genEtai en  pasin 
 hos  eimi  archE prOtotokos ek ho   nekros hina ginomai heis pas  
 RR_NSM V_PAI3S N_NSF A_NSM   P RA_GPM A_GPM C  V_AMS3S P  A_DPN 

 autos prOteuOn 
 autos prOteuO 
 RP_NSM V_PAPNSM 

col:1:19 hoti en  autO  eudokEsen pan  to   plErOma katoikEsai 
     hoti heis autos eudokeO  pas  ho   plErOma katoikeO  
     C  P  RP_DSM V_AAI3S  A_ASN RA_ASN N_ASN  V_AAN   

col:1:20 kai di autou apokatallaxai ta   panta eis auton eirEnopoiEsas 
     kai dia autos apokatallassO ho   pas  heis autos eirEnopoieO  
     C  P  RP_GSM V_AAN     RA_APN A_APN P  RP_ASM V_AAPNSM   

 dia tou  haimatos tou  staurou autou [di autou] eite ta   epi tEs  
 dia ho   haima  ho   stauros autos dia autos eimi ho   epi ho   
 P  RA_GSN N_GSN  RA_GSM N_GSM  RP_GSM P  RP_GSM C  RA_APN P  RA_GSF 

 gEs  eite ta   en  tois  ouranois 
 gE  eimi ho   heis ho   ouranos 
 N_GSF C  RA_APN P  RA_DPM N_DPM  

col:1:21 kai humas pote ontas  apEllotriOmenous kai echthrous tE   dianoia 
     kai su  pote eimi   apallotrioomai  kai echthros ho   dianoia 
     C  RP_AP D  V_PAPAPM V_XPPAPM     C  A_APM   RA_DSF N_DSF  

 en  tois  ergois tois  ponErois 
 heis ho   ergon ho   ponEros 
 P  RA_DPN N_DPN RA_DPN A_DPN  

col:1:22 nuni de apokatEllaxen en  tO   sOmati tEs  sarkos autou dia 
     nuni de apokatallassO heis ho   sOma  ho   sarx  autos dia 
     D  C V_AAI3S    P  RA_DSN N_DSN RA_GSF N_GSF RP_GSM P  

 tou  thanatou parastEsai humas hagious kai amOmous kai anegklEtous 
 ho   thanatos paristEmi su  hagios kai amOmos kai anegklEtos 
 RA_GSM N_GSM  V_AAN   RP_AP A_APM  C  A_APM  C  A_APM    

 katenOpion autou 
 katenOpion autos 
 P     RP_GSM 

col:1:23 ei ge epimenete tE   pistei tethemeliOmenoi kai hedraioi kai mE 
     ei ge epimenO  ho   pistis themelioO    kai hedraios kai mE 
     C X V_PAI2P  RA_DSF N_DSF V_XPPNPM    C  A_NPM  C  D 

 metakinoumenoi apo tEs  elpidos tou  euaggeliou hou  Ekousate tou  
 metakineO   apo ho   elpis  ho   euaggelion hou  akouO  ho   
 V_PPPNPM    P  RA_GSF N_GSF  RA_GSN N_GSN   RR_GSN V_AAI2P RA_GSN 

 kEruchthentos en  pasE ktisei tE   hupo ton  ouranon hou  egenomEn 
 kErussO    heis pas  ktisis ho   hupo ho   ouranos hou  ginomai 
 V_APPGSN   P  A_DSF N_DSF RA_DSF P  RA_ASM N_ASM  RR_GSN V_AMI1S 

 egO  paulos diakonos 
 egO  *PN*  diakonos 
 RP_NS N_NSM N_NSM  

col:1:24 nun chairO en  tois  pathEmasin huper humOn kai antanaplErO ta   
     nun chairO heis ho   pathEma  huper su  kai antanaplEroO ho   
     D  V_PAI1S P  RA_DPN N_DPN   P   RP_GP C  V_PAI1S   RA_APN 

 husterEmata tOn  thlipseOn tou  christou en  tE   sarki mou  huper 
 husterEma  ho   thlipsis ho   *PN*   heis ho   sarx egO  huper 
 N_APN    RA_GPF N_GPF   RA_GSM N_GSM  P  RA_DSF N_DSF RP_GS P   

 tou  sOmatos autou ho   estin  hE   ekklEsia 
 ho   sOma  autos hos  eimi  ho   ekklEsia 
 RA_GSN N_GSN  RP_GSM RR_NSN V_PAI3S RA_NSF N_NSF  

col:1:25 hEs  egenomEn egO  diakonos kata tEn  oikonomian tou  theou 
     eimi  ginomai egO  diakonos kata ho   oikonomia ho   theos 
     RR_GSF V_AMI1S RP_NS N_NSM  P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

 tEn  dotheisan moi  eis humas plErOsai ton  logon tou  theou 
 ho   didOmi  egO  heis su  plEroO  ho   logos ho   theos 
 RA_ASF V_APPASF RP_DS P  RP_AP V_AAN  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

col:1:26 to   mustErion to   apokekrummenon apo tOn  aiOnOn kai apo 
     ho   mustErion ho   apokruptO   apo ho   aiOn  kai apo 
     RA_ASN N_ASN   RA_ASN V_XPPASN    P  RA_GPM N_GPM C  P  

 tOn  geneOn nun de ephanerOthE tois  hagiois autou 
 ho   genea nun de phaneroO  ho   hagios autos 
 RA_GPF N_GPF D  C V_API3S   RA_DPM A_DPM  RP_GSM 

col:1:27 hois  EthelEsen ho   theos gnOrisai ti   to   ploutos tEs  
     hos  thelO   ho   theos gnOrizO tis  ho   ploutos ho   
     RR_DPM V_AAI3S  RA_NSM N_NSM V_AAN  RI_NSN RA_NSN N_NSN  RA_GSF 

 doxEs tou  mustEriou toutou en  tois  ethnesin ho   estin  christos 
 doxa ho   mustErion houtos heis ho   ethnos  hos  eimi  *PN*   
 N_GSF RA_GSN N_GSN   RD_GSN P  RA_DPN N_DPN  RR_NSN V_PAI3S N_NSM  

 en  humin hE   elpis tEs  doxEs 
 heis su  ho   elpis ho   doxa 
 P  RP_DP RA_NSF N_NSF RA_GSF N_GSF 

col:1:28 hon  hEmeis kataggellomen nouthetountes panta anthrOpon kai 
     eimi  egO  kataggellO  noutheteO   pas  anthrOpos kai 
     RR_ASM RP_NP V_PAI1P    V_PAPNPM   A_ASM N_ASM   C  

 didaskontes panta anthrOpon en  pasE sophia hina parastEsOmen panta 
 didaskO   pas  anthrOpos heis pas  sophia hina paristEmi  pas  
 V_PAPNPM  A_ASM N_ASM   P  A_DSF N_DSF C  V_AAS1P   A_ASM 

 anthrOpon teleion en  christO 
 anthrOpos teleios heis *PN*  
 N_ASM   A_ASM  P  N_DSM  

col:1:29 eis ho   kai kopiO  agOnizomenos kata tEn  energeian autou 
     heis hos  kai kopiaO agOnizomai  kata ho   energeia autos 
     P  RR_ASN D  V_PAI1S V_PMPNSM   P  RA_ASF N_ASF   RP_GSM 

 tEn  energoumenEn en  emoi en  dunamei 
 ho   energeO   heis egO  heis dunamis 
 RA_ASF V_PMPASF   P  RP_DS P  N_DSF  


Help and Acknowledgements