Help and Acknowledgements


act:9:1 ho   de saulos eti empneOn apeilEs kai phonou eis tous  mathEtas 
    ho   de *PN*  eti empneO  apeilE kai phonos heis ho   mathEtEs 
    RA_NSM C N_NSM D  V_PAPNSM N_GSF  C  N_GSM P  RA_APM N_APM  

 tou  kuriou proselthOn  tO   archierei 
 ho   kurios proserchomai ho   archiereus 
 RA_GSM N_GSM V_AAPNSM   RA_DSM N_DSM   

act:9:2 EtEsato par autou epistolas eis damaskon pros tas  sunagOgas hopOs 
    aiteO  para autos epistolE heis *PN*   pros ho   sunagOgE hopOs 
    V_AMI3S P  RP_GSM N_APF   P  N_ASF  P  RA_APF N_APF   C   

 ean tinas heurE  tEs  hodou ontas  andras te kai gunaikas dedemenous 
 ean tis  heuriskO ho   hodos eimi   anEr  te kai gunE   deO    
 C  RI_APM V_AAS3S RA_GSF N_GSF V_PAPAPM N_APM C C  N_APF  V_XPPAPM  

 agagE  eis ierousalEm 
 agO   heis *PN*    
 V_AAS3S P  N_ASF   

act:9:3 en  de tO   poreuesthai egeneto auton eggizein tE   damaskO 
    heis de ho   poreuomai  ginomai autos eggizO  ho   *PN*  
    P  C RA_DSN V_PMN    V_AMI3S RP_ASM V_PAN  RA_DSF N_DSF  

 exaiphnEs te auton periEstrapsen phOs ek tou  ouranou 
 exaiphnEs te autos periastraptO phOs ek ho   ouranos 
 D     C RP_ASM V_AAI3S    N_NSN P RA_GSM N_GSM  

act:9:4 kai pesOn  epi tEn  gEn  Ekousen phOnEn legousan autO  saoul 
    kai piptO  epi ho   gE  akouO  phOnE legO   autos *PN* 
    C  V_AAPNSM P  RA_ASF N_ASF V_AAI3S N_ASF V_PAPASF RP_DSM N_VSM 

 saoul ti   me  diOkeis 
 *PN* tis  egO  diOkO  
 N_VSM RI_ASN RP_AS V_PAI2S 

act:9:5 eipen  de tis  ei   kurie ho   de egO  eimi  iEsous hon  
    legO  de tis  eimi  kurios ho   de egO  eimi  *PN*  eimi  
    V_AAI3S C RI_NSM V_PAI2S N_VSM RA_NSM C RP_NS V_PAI1S N_NSM RR_ASM 

 su  diOkeis 
 su  diOkO  
 RP_NS V_PAI2S 

act:9:6 alla anastEthi kai eiselthe  eis tEn  polin kai lalEthEsetai soi  
    alla anistEmi kai eiserchomai heis ho   polis kai laleO    su  
    C  V_AAD2S  C  V_AAD2S   P  RA_ASF N_ASF C  V_FPI3S   RP_DS 

 ho   ti   se  dei   poiein 
 hos  tis  su  deO   poieO 
 RR_ASN RI_ASN RP_AS V_PAI3S V_PAN 

act:9:7 hoi  de andres hoi  sunodeuontes autO  heistEkeisan eneoi 
    ho   de anEr  ho   sunodeuO   autos histEmi   neos 
    RA_NPM C N_NPM RA_NPM V_PAPNPM   RP_DSM V_YAI3P   A_NPM 

 akouontes men tEs  phOnEs mEdena de theOrountes 
 akouO   men ho   phOnE mEdeis de theOreO   
 V_PAPNPM C  RA_GSF N_GSF A_ASM C V_PAPNPM  

act:9:8 EgerthE de saulos apo tEs  gEs  aneOgmenOn de tOn  ophthalmOn 
    egeirO de *PN*  apo ho   gE  anoigO   de ho   ophthalmos 
    V_API3S C N_NSM P  RA_GSF N_GSF V_XPPGPM  C RA_GPM N_GPM   

 autou ouden eblepen cheiragOgountes de auton eisEgagon eis damaskon 
 autos oudeis blepO  cheiragOgeO   de autos eisagO  heis *PN*   
 RP_GSM A_ASN V_IAI3S V_PAPNPM    C RP_ASM V_AAI3P  P  N_ASF  

act:9:9 kai En   hEmeras treis mE blepOn  kai ouk ephagen oude epien  
    kai eimi  hEmera treis mE blepO  kai ou esthiO oude pinO  
    C  V_IAI3S N_APF  A_APF D V_PAPNSM C  D  V_AAI3S C  V_AAI3S 

act:9:10 En   de tis  mathEtEs en  damaskO onomati hananias kai eipen  
     eimi  de tis  mathEtEs heis *PN*  onoma  *PN*   kai legO  
     V_IAI3S C RI_NSM N_NSM  P  N_DSF  N_DSN  N_NSM  C  V_AAI3S 

 pros auton en  horamati ho   kurios hanania ho   de eipen  idou egO  
 pros autos heis horama  ho   kurios *PN*  ho   de legO  idou egO  
 P  RP_ASM P  N_DSN  RA_NSM N_NSM N_VSM  RA_NSM C V_AAI3S X  RP_NS 

 kurie 
 kurios 
 N_VSM 

act:9:11 ho   de kurios pros auton anastas poreuthEti epi tEn  rhumEn 
     ho   de kurios pros autos anistEmi poreuomai epi ho   rhumE 
     RA_NSM C N_NSM P  RP_ASM V_AAPNSM V_APD2S  P  RA_ASF N_ASF 

 tEn  kaloumenEn eutheian kai zEtEson en  oikia iouda saulon onomati tarsea 
 ho   kaleO   euthus  kai zEteO  heis oikia *PN* *PN*  onoma  *PN*  
 RA_ASF V_PPPASF  A_ASF  C  V_AAD2S P  N_DSF N_GSM N_ASM N_DSN  N_ASM 

 idou gar proseuchetai 
 idou gar proseuchomai 
 X  C  V_PMI3S   

act:9:12 kai eiden  andra [en horamati] hananian onomati eiselthonta kai 
     kai horaO  anEr heis horama  *PN*   onoma  eiserchomai kai 
     C  V_AAI3S N_ASM P  N_DSN   N_ASM  N_DSN  V_AAPASM  C  

 epithenta autO  [tas] cheiras hopOs anablepsE 
 epitithEmi autos ho   cheir  hopOs anablepO 
 V_AAPASM  RP_DSM RA_APF N_APF  C   V_AAS3S  

act:9:13 apekrithE  de hananias kurie Ekousa apo pollOn peri tou  andros 
     apokrinomai de *PN*   kurios akouO  apo polus peri ho   anEr  
     V_API3S   C N_NSM  N_VSM V_AAI1S P  A_GPM P  RA_GSM N_GSM 

 toutou hosa  kaka tois  hagiois sou  epoiEsen en  ierousalEm 
 houtos hosos kakos ho   hagios su  poieO  heis *PN*    
 RD_GSM RR_APN A_APN RA_DPM A_DPM  RP_GS V_AAI3S P  N_DSF   

act:9:14 kai hOde echei  exousian para tOn  archiereOn dEsai pantas tous  
     kai hOde echO  exousia para ho   archiereus deO  pas  ho   
     C  D  V_PAI3S N_ASF  P  RA_GPM N_GPM   V_AAN A_APM RA_APM 

 epikaloumenous to   onoma sou  
 epikaleO    ho   onoma su  
 V_PMPAPM    RA_ASN N_ASN RP_GS 

act:9:15 eipen  de pros auton ho   kurios poreuou  hoti skeuos eklogEs 
     legO  de pros autos ho   kurios poreuomai hoti skeuos eklogE 
     V_AAI3S C P  RP_ASM RA_NSM N_NSM V_PMD2S  C  N_NSN N_GSF  

 estin  moi  houtos tou  bastasai to   onoma mou  enOpion ethnOn te kai 
 eimi  egO  houtos ho   bastazO ho   onoma egO  enOpion ethnos te kai 
 V_PAI3S RP_DS RD_NSM RA_GSN V_AAN  RA_ASN N_ASN RP_GS P    N_GPN C C  

 basileOn huiOn te israEl 
 basileus huios te *PN*  
 N_GPM  N_GPM C N_GSM 

act:9:16 egO  gar hupodeixO  autO  hosa  dei   auton huper tou  
     egO  gar hupodeiknumi autos hosos deO   autos huper ho   
     RP_NS C  V_FAI1S   RP_DSM RR_APN V_PAI3S RP_ASM P   RA_GSN 

 onomatos mou  pathein 
 onoma  egO  paschO 
 N_GSN  RP_GS V_AAN  

act:9:17 apElthen  de hananias kai eisElthen  eis tEn  oikian kai 
     aperchomai de *PN*   kai eiserchomai heis ho   oikia kai 
     V_AAI3S  C N_NSM  C  V_AAI3S   P  RA_ASF N_ASF C  

 epitheis  ep auton tas  cheiras eipen  saoul adelphe ho   kurios 
 epitithEmi epi autos ho   cheir  legO  *PN* adelphos ho   kurios 
 V_AAPNSM  P  RP_ASM RA_APF N_APF  V_AAI3S N_VSM N_VSM  RA_NSM N_NSM 

 apestalken me  iEsous ho   ophtheis soi  en  tE   hodO hE   
 apostellO egO  *PN*  ho   horaO  su  heis ho   hodos hos  
 V_XAI3S  RP_AS N_NSM RA_NSM V_APPNSM RP_DS P  RA_DSF N_DSF RR_DSF 

 Erchou hopOs anablepsEs kai plEsthEs pneumatos hagiou 
 archO  hopOs anablepO  kai pimplEmi pneuma  hagios 
 V_IMI2S C   V_AAS2S  C  V_APS2S N_GSN   A_GSN 

act:9:18 kai eutheOs apepesan autou apo tOn  ophthalmOn hOs lepides 
     kai eutheOs apopiptO autos apo ho   ophthalmos hOs lepis  
     C  D    V_AAI3P RP_GSM P  RA_GPM N_GPM   C  N_NPF  

 aneblepsen te kai anastas ebaptisthE 
 anablepO  te kai anistEmi baptizO  
 V_AAI3S  C C  V_AAPNSM V_API3S  

act:9:19 kai labOn  trophEn enischusen egeneto de meta tOn  en  damaskO 
     kai lambanO trophE enischuO  ginomai de meta ho   heis *PN*  
     C  V_AAPNSM N_ASF  V_AAI3S  V_AMI3S C P  RA_GPM P  N_DSF  

 mathEtOn hEmeras tinas 
 mathEtEs hEmera tis  
 N_GPM  N_APF  RI_APF 

act:9:20 kai eutheOs en  tais  sunagOgais ekErussen ton  iEsoun hoti houtos 
     kai eutheOs heis ho   sunagOgE  kErussO  ho   *PN*  hoti houtos 
     C  D    P  RA_DPF N_DPF   V_IAI3S  RA_ASM N_ASM C  RD_NSM 

 estin  ho   huios tou  theou 
 eimi  ho   huios ho   theos 
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM 

act:9:21 existanto de pantes hoi  akouontes kai elegon ouch houtos estin  
     existEmi de pas  ho   akouO   kai legO  ou  houtos eimi  
     V_IMI3P  C A_NPM RA_NPM V_PAPNPM C  V_IAI3P X  RD_NSM V_PAI3S 

 ho   porthEsas eis ierousalEm tous  epikaloumenous to   onoma touto 
 ho   portheO  heis *PN*    ho   epikaleO    ho   onoma houtos 
 RA_NSM V_AAPNSM P  N_ASF   RA_APM V_PMPAPM    RA_ASN N_ASN RD_ASN 

 kai hOde eis touto elEluthei hina dedemenous autous agagE  epi tous  
 kai hOde heis houtos erchomai hina deO    heautou agO   epi ho   
 C  D  P  RD_ASN V_YAI3S  C  V_XPPAPM  RP_APM V_AAS3S P  RA_APM 

 archiereis 
 archiereus 
 N_APM   

act:9:22 saulos de mallon enedunamouto kai sunechunnen [tous] ioudaious tous  
     *PN*  de mallon endunamoO  kai sugcheO   ho   *PN*   ho   
     N_NSM C D   V_IPI3S   C  V_IAI3S   RA_APM A_APM   RA_APM 

 katoikountas en  damaskO sumbibazOn hoti houtos estin  ho   christos 
 katoikeO   heis *PN*  sumbibazO hoti houtos eimi  ho   *PN*   
 V_PAPAPM   P  N_DSF  V_PAPNSM  C  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM  

act:9:23 hOs de eplErounto hEmerai hikanai sunebouleusanto hoi  ioudaioi 
     hOs de plEroO   hEmera hikanos sumbouleuO   ho   *PN*   
     C  C V_IPI3P  N_NPF  A_NPF  V_AMI3P     RA_NPM A_NPM  

 anelein auton 
 anaireO autos 
 V_AAN  RP_ASM 

act:9:24 egnOsthE de tO   saulO hE   epiboulE autOn paretErounto de kai 
     ginOskO de ho   *PN* ho   epiboulE autos paratEreO  de kai 
     V_API3S C RA_DSM N_DSM RA_NSF N_NSF  RP_GPM V_IMI3P   C D  

 tas  pulas hEmeras te kai nuktos hopOs auton anelOsin 
 ho   pulE hEmera te kai nux  hopOs autos anaireO 
 RA_APF N_APF N_GSF  C C  N_GSF C   RP_ASM V_AAS3P 

act:9:25 labontes de hoi  mathEtai autou nuktos dia tou  teichous kathEkan 
     lambanO de ho   mathEtEs autos nux  dia ho   teichos kathiEmi 
     V_AAPNPM C RA_NPM N_NPM  RP_GSM N_GSF P  RA_GSN N_GSN  V_AAI3P 

 auton chalasantes en  spuridi 
 autos chalaO   heis spuris 
 RP_ASM V_AAPNPM  P  N_DSF  

act:9:26 paragenomenos de eis ierousalEm epeirazen kollasthai tois  mathEtais 
     paraginomai  de heis *PN*    peirazO  kollaomai ho   mathEtEs 
     V_AMPNSM   C P  N_ASF   V_IAI3S  V_PPN   RA_DPM N_DPM   

 kai pantes ephobounto auton mE pisteuontes hoti estin  mathEtEs 
 kai pas  phobeomai autos mE pisteuO   hoti eimi  mathEtEs 
 C  A_NPM V_IMI3P  RP_ASM D V_PAPNPM  C  V_PAI3S N_NSM  

act:9:27 barnabas de epilabomenos auton Egagen pros tous  apostolous kai 
     *PN*   de epilambanomai autos agO   pros ho   apostolos kai 
     N_NSM  C V_AMPNSM   RP_ASM V_AAI3S P  RA_APM N_APM   C  

 diEgEsato autois pOs en  tE   hodO eiden  ton  kurion kai hoti 
 diEgeomai autos pOs heis ho   hodos horaO  ho   kurios kai hoti 
 V_AMI3S  RP_DPM D  P  RA_DSF N_DSF V_AAI3S RA_ASM N_ASM C  C  

 elalEsen autO  kai pOs en  damaskO eparrEsiasato en  tO   onomati tou  
 laleO  autos kai pOs heis *PN*  parrEsiazomai heis ho   onoma  ho   
 V_AAI3S RP_DSM C  D  P  N_DSF  V_AMI3S    P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM 

 iEsou 
 *PN* 
 N_GSM 

act:9:28 kai En   met autOn eisporeuomenos kai ekporeuomenos eis 
     kai eimi  meta autos eisporeuomai  kai ekporeuomai  heis 
     C  V_IAI3S P  RP_GPM V_PMPNSM    C  V_PMPNSM   P  

 ierousalEm parrEsiazomenos en  tO   onomati tou  kuriou 
 *PN*    parrEsiazomai  heis ho   onoma  ho   kurios 
 N_ASF   V_PMPNSM    P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM 

act:9:29 elalei te kai sunezEtei pros tous  hellEnistas hoi  de epecheiroun 
     laleO  te kai suzEteO  pros ho   *PN*    ho   de epicheireO 
     V_IAI3S C C  V_IAI3S  P  RA_APM N_APM    RA_NPM C V_IAI3P   

 anelein auton 
 anaireO autos 
 V_AAN  RP_ASM 

act:9:30 epignontes de hoi  adelphoi katEgagon auton eis kaisareian kai 
     epiginOskO de ho   adelphos katagO  autos heis *PN*    kai 
     V_AAPNPM  C RA_NPM N_NPM  V_AAI3P  RP_ASM P  N_ASF   C  

 exapesteilan auton eis tarson 
 exapostellO autos heis *PN*  
 V_AAI3P   RP_ASM P  N_ASF 

act:9:31 hE   men oun ekklEsia kath holEs tEs  ioudaias kai galilaias kai 
     ho   men oun ekklEsia kata holos ho   *PN*   kai *PN*   kai 
     RA_NSF C  C  N_NSF  P  A_GSF RA_GSF N_GSF  C  N_GSF   C  

 samareias eichen eirEnEn oikodomoumenE kai poreuomenE tO   phobO tou  
 *PN*   echO  eirEnE oikodomeO   kai poreuomai ho   phobos ho   
 N_GSF   V_IAI3S N_ASF  V_PPPNSF   C  V_PMPNSF  RA_DSM N_DSM RA_GSM 

 kuriou kai tE   paraklEsei tou  hagiou pneumatos eplEthuneto 
 kurios kai ho   paraklEsis ho   hagios pneuma  plEthunO  
 N_GSM C  RA_DSF N_DSF   RA_GSN A_GSN N_GSN   V_IPI3S   

act:9:32 egeneto de petron dierchomenon dia pantOn katelthein kai pros tous  
     ginomai de *PN*  dierchomai  dia pas  katerchomai kai pros ho   
     V_AMI3S C N_ASM V_PMPASM   P  A_GPN V_AAN    D  P  RA_APM 

 hagious tous  katoikountas ludda 
 hagios ho   katoikeO   *PN* 
 A_APM  RA_APM V_PAPAPM   N_ASF 

act:9:33 heuren  de ekei anthrOpon tina  onomati ainean ex etOn oktO 
     heuriskO de ekei anthrOpos tis  onoma  *PN*  hex etos oktO 
     V_AAI3S C D  N_ASM   RI_ASM N_DSN  N_ASM P  N_GPN A_GPN 

 katakeimenon epi krabattou hos  En   paralelumenos 
 katakeimai  epi krabattos hos  eimi  paraluomai  
 V_PMPASM   P  N_GSM   RR_NSM V_IAI3S V_XPPNSM   

act:9:34 kai eipen  autO  ho   petros ainea iatai  se  iEsous christos 
     kai legO  autos ho   *PN*  *PN* iaomai su  *PN*  *PN*   
     C  V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM N_VSM V_PMI3S RP_AS N_NSM N_NSM  

 anastEthi kai strOson  seautO kai eutheOs anestE  
 anistEmi kai strOnnumi seautou kai eutheOs anistEmi 
 V_AAD2S  C  V_AAD2S  RP_DSM C  D    V_AAI3S 

act:9:35 kai eidan  auton pantes hoi  katoikountes ludda kai ton  sarOna 
     kai horaO  autos pas  ho   katoikeO   *PN* kai ho   *PN*  
     C  V_AAI3P RP_ASM A_NPM RA_NPM V_PAPNPM   N_ASF C  RA_ASM N_ASM 

 hoitines epestrepsan epi ton  kurion 
 hostis  epistrephO epi ho   kurios 
 RR_NPM  V_AAI3P   P  RA_ASM N_ASM 

act:9:36 en  ioppE de tis  En   mathEtria onomati tabitha hE   
     heis *PN* de tis  eimi  mathEtria onoma  *PN*  hos  
     P  N_DSF C RI_NSF V_IAI3S N_NSF   N_DSN  N_NSF  RR_NSF 

 diermEneuomenE legetai dorkas hautE En   plErEs ergOn agathOn kai 
 diermEneuO   legO  *PN*  autos eimi  plErEs ergon agathos kai 
 V_PPPNSF    V_PPI3S N_NSF RD_NSF V_IAI3S A_NSF N_GPN A_GPN  C  

 eleEmosunOn hOn  epoiei 
 eleEmosunE hos  poieO  
 N_GPF    RR_GPF V_IAI3S 

act:9:37 egeneto de en  tais  hEmerais ekeinais asthenEsasan autEn  
     ginomai de heis ho   hEmera  ekeinos astheneO   heautou 
     V_AMI3S C P  RA_DPF N_DPF  RD_DPF  V_AAPASF   RP_ASF 

 apothanein lousantes de ethEkan [autEn] en  huperOO 
 apothnEskO louO   de tithEmi heautou heis huperOon 
 V_AAN   V_AAPNPM C V_AAI3P RP_ASF P  N_DSN  

act:9:38 eggus de ousEs  luddas tE   ioppE hoi  mathEtai akousantes hoti 
     eggus de eimi   *PN*  ho   *PN* ho   mathEtEs akouO   hoti 
     P   C V_PAPGSF N_GSF RA_DSF N_DSF RA_NPM N_NPM  V_AAPNPM  C  

 petros estin  en  autE  apesteilan duo  andras pros auton parakalountes 
 *PN*  eimi  heis autos apostellO duo  anEr  pros autos parakaleO   
 N_NSM V_PAI3S P  RP_DSF V_AAI3P  A_APM N_APM P  RP_ASM V_PAPNPM   

 mE oknEsEs dielthein heOs hEmOn 
 mE okneO  dierchomai heOs egO  
 D V_AAS2S V_AAN   P  RP_GP 

act:9:39 anastas de petros sunElthen  autois hon  paragenomenon anEgagon 
     anistEmi de *PN*  sunerchomai autos eimi  paraginomai  anagO  
     V_AAPNSM C N_NSM V_AAI3S   RP_DPM RR_ASM V_AMPASM   V_AAI3P 

 eis to   huperOon kai parestEsan autO  pasai hai  chErai klaiousai kai 
 heis ho   huperOon kai paristEmi autos pas  ho   chEra klaiO   kai 
 P  RA_ASN N_ASN  C  V_AAI3P  RP_DSM A_NPF RA_NPF A_NPF V_PAPNPF C  

 epideiknumenai chitOnas kai himatia hosa  epoiei met autOn ousa   
 epideiknumi  chitOn  kai himation hosos poieO  meta autos eimi   
 V_PMPNPF    N_APM  C  N_APN  RR_APN V_IAI3S P  RP_GPF V_PAPNSF 

 hE   dorkas 
 ho   *PN*  
 RA_NSF N_NSF 

act:9:40 ekbalOn de exO pantas ho   petros kai theis  ta   gonata 
     ekballO de echO pas  ho   *PN*  kai tithEmi ho   gonu  
     V_AAPNSM C D  A_APM RA_NSM N_NSM C  V_AAPNSM RA_APN N_APN 

 prosEuxato  kai epistrepsas pros to   sOma eipen  tabitha anastEthi 
 proseuchomai kai epistrephO pros ho   sOma legO  *PN*  anistEmi 
 V_AMI3S   C  V_AAPNSM  P  RA_ASN N_ASN V_AAI3S N_VSF  V_AAD2S  

 hE   de Enoixen tous  ophthalmous autEs kai idousa  ton  petron 
 ho   de anoigO ho   ophthalmos autos kai horaO  ho   *PN*  
 RA_NSF C V_AAI3S RA_APM N_APM    RP_GSF C  V_AAPNSF RA_ASM N_ASM 

 anekathisen 
 anakathizO 
 V_AAI3S   

act:9:41 dous   de autE  cheira anestEsen autEn  phOnEsas de tous  hagious 
     didOmi  de autos cheir anistEmi heautou phOneO  de ho   hagios 
     V_AAPNSM C RP_DSF N_ASF V_AAI3S  RP_ASF V_AAPNSM C RA_APM A_APM  

 kai tas  chEras parestEsen autEn  zOsan  
 kai ho   chEra paristEmi heautou zaO   
 C  RA_APF A_APF V_AAI3S  RP_ASF V_PAPASF 

act:9:42 gnOston de egeneto kath holEs tEs  ioppEs kai episteusan polloi epi 
     gnOstos de ginomai kata holos ho   *PN*  kai pisteuO  polus epi 
     A_NSN  C V_AMI3S P  A_GSF RA_GSF N_GSF C  V_AAI3P  A_NPM P  

 ton  kurion 
 ho   kurios 
 RA_ASM N_ASM 

act:9:43 egeneto de hEmeras hikanas meinai en  ioppE para tini  simOni 
     ginomai de hEmera hikanos menO  heis *PN* para tis  *PN*  
     V_AMI3S C N_APF  A_APF  V_AAN P  N_DSF P  RI_DSM N_DSM 

 bursei 
 burseus 
 N_DSM  


Help and Acknowledgements