Help and Acknowledgements


act:8:1 saulos de En   suneudokOn tE   anairesei autou egeneto de en  
    *PN*  de eimi  suneudokeO ho   anaireO  autos ginomai de heis 
    N_NSM C V_IAI3S V_PAPNSM  RA_DSF N_DSF   RP_GSM V_AMI3S C P  

 ekeinE tE   hEmera diOgmos megas epi tEn  ekklEsian tEn  en  
 ekeinos ho   hEmera diOgmos megas epi ho   ekklEsia ho   heis 
 RD_DSF RA_DSF N_DSF N_NSM  A_NSM P  RA_ASF N_ASF   RA_ASF P  

 hierosolumois pantes de diesparEsan kata tas  chOras tEs  ioudaias kai 
 *PN*     pas  de diaspeirO  kata ho   chOra ho   *PN*   kai 
 N_DPN     A_NPM C V_API3P   P  RA_APF N_APF RA_GSF N_GSF  C  

 samareias plEn tOn  apostolOn 
 *PN*   plEn ho   apostolos 
 N_GSF   P  RA_GPM N_GPM   

act:8:2 sunekomisan de ton  stephanon andres eulabeis kai epoiEsan kopeton 
    sugkomizO  de ho   stephanos anEr  eulabEs kai poieO  kopetos 
    V_AAI3P   C RA_ASM N_ASM   N_NPM A_NPM  C  V_AAI3P N_ASM  

 megan ep autO  
 megas epi autos 
 A_ASM P  RP_DSM 

act:8:3 saulos de elumaineto tEn  ekklEsian kata tous  oikous eisporeuomenos 
    *PN*  de lumainomai ho   ekklEsia kata ho   oikos eisporeuomai  
    N_NSM C V_IMI3S  RA_ASF N_ASF   P  RA_APM N_APM V_PMPNSM    

 surOn  te andras kai gunaikas paredidou eis phulakEn 
 *PN*   te anEr  kai gunE   paradidOmi heis phulakE 
 V_PAPNSM C N_APM C  N_APF  V_IAI3S  P  N_ASF  

act:8:4 hoi  men oun diasparentes diElthon  euaggelizomenoi ton  logon 
    ho   men oun diaspeirO  dierchomai euaggelizO   ho   logos 
    RA_NPM X  C  V_APPNPM   V_AAI3P  V_PMPNPM    RA_ASM N_ASM 

act:8:5 philippos de katelthOn  eis [tEn] polin tEs  samareias ekErussen 
    *PN*   de katerchomai heis ho   polis ho   *PN*   kErussO  
    N_NSM   C V_AAPNSM  P  RA_ASF N_ASF RA_GSF N_GSF   V_IAI3S  

 autois ton  christon 
 autos ho   *PN*   
 RP_DPM RA_ASM N_ASM  

act:8:6 proseichon de hoi  ochloi tois  legomenois hupo tou  philippou 
    prosechO  de ho   ochlos ho   legO    hupo ho   *PN*   
    V_IAI3P  C RA_NPM N_NPM RA_DPN V_PPPDPN  P  RA_GSM N_GSM   

 homothumadon en  tO   akouein autous kai blepein ta   sEmeia ha   
 homothumadon heis ho   akouO  heautou kai blepO  ho   sEmeion hos  
 D      P  RA_DSN V_PAN  RP_APM C  V_PAN  RA_APN N_APN  RR_APN 

 epoiei 
 poieO  
 V_IAI3S 

act:8:7 polloi gar tOn  echontOn pneumata akatharta boOnta  phOnE megalE 
    polus gar ho   echO   pneuma  akathartos boaO   phOnE megas 
    A_NPM C  RA_GPM V_PAPGPM N_APN  A_APN   V_PAPAPN N_DSF A_DSF 

 exErchonto polloi de paralelumenoi kai chOloi etherapeuthEsan 
 exerchomai polus de paraluomai  kai chOlos therapeuO    
 V_IMI3P  A_NPM C V_XPPNPM   C  A_NPM V_API3P     

act:8:8 egeneto de pollE chara en  tE   polei ekeinE 
    ginomai de polus chara heis ho   polis ekeinos 
    V_AMI3S C A_NSF N_NSF P  RA_DSF N_DSF RD_DSF 

act:8:9 anEr de tis  onomati simOn proupErchen en  tE   polei mageuOn 
    anEr de tis  onoma  *PN* prouparchO heis ho   polis mageuO  
    N_NSM C RI_NSM N_DSN  N_NSM V_IAI3S   P  RA_DSF N_DSF V_PAPNSM 

 kai existanOn to   ethnos tEs  samareias legOn  einai tina  heauton 
 kai existEmi ho   ethnos ho   *PN*   legO   eimi tis  heautou 
 C  V_PAPNSM RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF   V_PAPNSM V_PAN RI_ASM RP_ASM 

 megan 
 megas 
 A_ASM 

act:8:10 hO   proseichon pantes apo mikrou heOs megalou legontes houtos 
     hos  prosechO  pas  apo mikros heOs megas  legO   houtos 
     RR_DSM V_IAI3P  A_NPM P  A_GSM P  A_GSM  V_PAPNPM RD_NSM 

 estin  hE   dunamis tou  theou hE   kaloumenE megalE 
 eimi  ho   dunamis ho   theos ho   kaleO   megas 
 V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM RA_NSF V_PPPNSF A_NSF 

act:8:11 proseichon de autO  dia to   hikanO chronO tais  mageiais 
     prosechO  de autos dia ho   hikanos chronos ho   mageia  
     V_IAI3P  C RP_DSM P  RA_ASN A_DSM  N_DSM  RA_DPF N_DPF  

 exestakenai autous 
 existEmi  heautou 
 V_XAN    RP_APM 

act:8:12 hote de episteusan tO   philippO euaggelizomenO peri tEs  
     hote de pisteuO  ho   *PN*   euaggelizO   peri ho   
     C  C V_AAI3P  RA_DSM N_DSM  V_PMPDSM    P  RA_GSF 

 basileias tou  theou kai tou  onomatos iEsou christou ebaptizonto andres 
 basileia ho   theos kai ho   onoma  *PN* *PN*   baptizO   anEr  
 N_GSF   RA_GSM N_GSM C  RA_GSN N_GSN  N_GSM N_GSM  V_IPI3P   N_NPM 

 te kai gunaikes 
 te kai gunE   
 C C  N_NPF  

act:8:13 ho   de simOn kai autos episteusen kai baptistheis En   
     ho   de *PN* kai autos pisteuO  kai baptizO   eimi  
     RA_NSM C N_NSM D  RP_NSM V_AAI3S  C  V_APPNSM  V_IAI3S 

 proskarterOn tO   philippO theOrOn te sEmeia kai dunameis megalas 
 proskartereO ho   *PN*   theOreO te sEmeion kai dunamis megas  
 V_PAPNSM   RA_DSM N_DSM  V_PAPNSM C N_APN  C  N_APF  A_APF  

 ginomenas existato 
 ginomai  existEmi 
 V_PMPAPF V_IMI3S 

act:8:14 akousantes de hoi  en  hierosolumois apostoloi hoti dedektai hE   
     akouO   de ho   heis *PN*     apostolos hoti dechomai ho   
     V_AAPNPM  C RA_NPM P  N_DPN     N_NPM   C  V_XMI3S RA_NSF 

 samareia ton  logon tou  theou apesteilan pros autous petron kai iOannEn 
 *PN*   ho   logos ho   theos apostellO pros heautou *PN*  kai *PN*  
 N_NSF  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM V_AAI3P  P  RP_APM N_ASM C  N_ASM  

act:8:15 hoitines katabantes prosEuxanto peri autOn hopOs labOsin pneuma 
     hostis  katabainO proseuchomai peri autos hopOs lambanO pneuma 
     RR_NPM  V_AAPNPM  V_AMI3P   P  RP_GPM C   V_AAS3P N_ASN 

 hagion 
 hagios 
 A_ASN 

act:8:16 oudepO gar En   ep oudeni autOn epipeptOkos monon de 
     oudepO gar eimi  epi oudeis autos epipiptO  monos de 
     D   C  V_IAI3S P  A_DSM RP_GPM V_XAPNSN  A_ASN C 

 bebaptismenoi hupErchon eis to   onoma tou  kuriou iEsou 
 baptizO    huparchO heis ho   onoma ho   kurios *PN* 
 V_XPPNPM   V_IAI3P  P  RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM N_GSM 

act:8:17 tote epetithesan tas  cheiras ep autous kai elambanon pneuma 
     tote epitithEmi ho   cheir  epi heautou kai lambanO  pneuma 
     D  V_IAI3P   RA_APF N_APF  P  RP_APM C  V_IAI3P  N_ASN 

 hagion 
 hagios 
 A_ASN 

act:8:18 idOn   de ho   simOn hoti dia tEs  epitheseOs tOn  cheirOn 
     horaO  de ho   *PN* hoti dia ho   epithesis ho   cheir  
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM C  P  RA_GSF N_GSF   RA_GPF N_GPF  

 tOn  apostolOn didotai to   pneuma prosEnegken autois chrEmata 
 ho   apostolos didOmi ho   pneuma prospherO  autos chrEma  
 RA_GPM N_GPM   V_PPI3S RA_NSN N_NSN V_AAI3S   RP_DPM N_APN  

act:8:19 legOn  dote  kamoi tEn  exousian tautEn hina hO   ean 
     legO   didOmi kagO ho   exousia houtos hina hos  ean 
     V_PAPNSM V_AAD2P D   RA_ASF N_ASF  RD_ASF C  RR_DSM X  

 epithO   tas  cheiras lambanE pneuma hagion 
 epitithEmi ho   cheir  lambanO pneuma hagios 
 V_AAS1S  RA_APF N_APF  V_PAS3S N_ASN A_ASN 

act:8:20 petros de eipen  pros auton to   argurion sou  sun soi  eiE   
     *PN*  de legO  pros autos ho   argurion su  sun su  eimi  
     N_NSM C V_AAI3S P  RP_ASM RA_NSN N_NSN  RP_GS P  RP_DS V_PAO3S 

 eis apOleian hoti tEn  dOrean tou  theou enomisas dia chrEmatOn ktasthai 
 heis apOleia hoti ho   dOrea ho   theos nomizO  dia chrEma  ktaomai 
 P  N_ASF  C  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM V_AAI2S P  N_GPN   V_PMN  

act:8:21 ouk estin  soi  meris oude klEros en  tO   logO toutO hE   
     ou eimi  su  meris oude klEros heis ho   logos houtos ho   
     D  V_PAI3S RP_DS N_NSF C  N_NSM P  RA_DSM N_DSM RD_DSM RA_NSF 

 gar kardia sou  ouk estin  eutheia enanti tou  theou 
 gar kardia su  ou eimi  euthus enanti ho   theos 
 C  N_NSF RP_GS D  V_PAI3S A_NSF  P   RA_GSM N_GSM 

act:8:22 metanoEson oun apo tEs  kakias sou  tautEs kai deEthEti tou  
     metanoeO  oun apo ho   kakia su  houtos kai deomai  ho   
     V_AAD2S  C  P  RA_GSF N_GSF RP_GS RD_GSF C  V_APD2S RA_GSM 

 kuriou ei ara aphethEsetai soi  hE   epinoia tEs  kardias sou  
 kurios ei ara aphiEmi   su  ho   epinoia ho   kardia su  
 N_GSM X X  V_FPI3S   RP_DS RA_NSF N_NSF  RA_GSF N_GSF  RP_GS 

act:8:23 eis gar cholEn pikrias kai sundesmon adikias horO  se  onta   
     heis gar cholE pikria kai sundesmos adikia horaO  su  eimi   
     P  C  N_ASF N_GSF  C  N_ASM   N_GSF  V_PAI1S RP_AS V_PAPASM 

act:8:24 apokritheis de ho   simOn eipen  deEthEte humeis huper emou pros 
     apokrinomai de ho   *PN* legO  deO   su   huper egO  pros 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S V_APD2P RP_NP P   RP_GS P  

 ton  kurion hopOs mEden epelthE  ep eme  hOn  eirEkate 
 ho   kurios hopOs mEdeis eperchomai epi egO  hos  legO   
 RA_ASM N_ASM C   A_NSN V_AAS3S  P  RP_AS RR_GPN V_XAI2P 

act:8:25 hoi  men oun diamarturamenoi kai lalEsantes ton  logon tou  
     ho   men oun diamarturomai  kai laleO   ho   logos ho   
     RA_NPM X  C  V_AMPNPM    C  V_AAPNPM  RA_ASM N_ASM RA_GSM 

 kuriou hupestrephon eis hierosoluma pollas te kOmas tOn  samaritOn 
 kurios hupostrephO heis *PN*    polus te kOmE ho   *PN*   
 N_GSM V_IAI3P   P  N_APN    A_APF C N_APF RA_GPM N_GPM   

 euEggelizonto 
 euaggelizO  
 V_IMI3P    

act:8:26 aggelos de kuriou elalEsen pros philippon legOn  anastEthi kai 
     aggelos de kurios laleO  pros *PN*   legO   anistEmi kai 
     N_NSM  C N_GSM V_AAI3S P  N_ASM   V_PAPNSM V_AAD2S  C  

 poreuou  kata mesEmbrian epi tEn  hodon tEn  katabainousan apo 
 poreuomai kata mesEmbria epi ho   hodos ho   katabainO   apo 
 V_PMD2S  P  N_ASF   P  RA_ASF N_ASF RA_ASF V_PAPASF   P  

 ierousalEm eis gazan hautE estin  erEmos 
 *PN*    heis *PN* autos eimi  erEmos 
 N_GSF   P  N_ASF RD_NSF V_PAI3S A_NSF 

act:8:27 kai anastas eporeuthE kai idou anEr aithiops eunouchos dunastEs 
     kai anistEmi poreuomai kai idou anEr *PN*   eunouchos dunastEs 
     C  V_AAPNSM V_API3S  C  X  N_NSM N_NSM  N_NSM   N_NSM  

 kandakEs basilissEs aithiopOn hos  En   epi pasEs tEs  gazEs autEs 
 *PN*   basilissa *PN*   hos  eimi  epi pas  ho   *PN* autos 
 N_GSF  N_GSF   N_GPM   RR_NSM V_IAI3S P  A_GSF RA_GSF N_GSF RP_GSF 

 hos  elEluthei proskunEsOn eis ierousalEm 
 hos  erchomai proskuneO  heis *PN*    
 RR_NSM V_YAI3S  V_FAPNSM  P  N_ASF   

act:8:28 En   te hupostrephOn kai kathEmenos epi tou  harmatos autou kai 
     eimi  te hupostrephO kai kathEmai  epi ho   harma  autos kai 
     V_IAI3S C V_PAPNSM   C  V_PMPNSM  P  RA_GSN N_GSN  RP_GSM C  

 aneginOsken ton  prophEtEn Esaian 
 anaginOskO ho   prophEtEs *PN*  
 V_IAI3S   RA_ASM N_ASM   N_ASM 

act:8:29 eipen  de to   pneuma tO   philippO proselthe  kai kollEthEti 
     legO  de ho   pneuma ho   *PN*   proserchomai kai kollaomai 
     V_AAI3S C RA_NSN N_NSN RA_DSM N_DSM  V_AAD2S   C  V_APD2S  

 tO   harmati toutO 
 ho   harma  houtos 
 RA_DSN N_DSN  RD_DSN 

act:8:30 prosdramOn de ho   philippos Ekousen autou anaginOskontos Esaian 
     prostrechO de ho   *PN*   akouO  autos anaginOskO   *PN*  
     V_AAPNSM  C RA_NSM N_NSM   V_AAI3S RP_GSM V_PAPGSM    N_ASM 

 ton  prophEtEn kai eipen  ara ge ginOskeis ha   anaginOskeis 
 ho   prophEtEs kai legO  ara ge ginOskO  hos  anaginOskO  
 RA_ASM N_ASM   C  V_AAI3S C  X V_PAI2S  RR_APN V_PAI2S   

act:8:31 ho   de eipen  pOs gar an dunaimEn ean mE tis  hodEgEsei me  
     ho   de legO  pOs gar an dunamai ean mE tis  hodEgeO  egO  
     RA_NSM C V_AAI3S D  C  X V_PMO1S C  D RI_NSM V_FAI3S  RP_AS 

 parekalesen te ton  philippon anabanta kathisai sun autO  
 parakaleO  te ho   *PN*   anabainO kathizO sun autos 
 V_AAI3S   C RA_ASM N_ASM   V_AAPASM V_AAN  P  RP_DSM 

act:8:32 hE   de periochE tEs  graphEs hEn  aneginOsken En   hautE 
     ho   de periochE ho   graphE eimi  anaginOskO eimi  autos 
     RA_NSF C N_NSF  RA_GSF N_GSF  RR_ASF V_IAI3S   V_IAI3S RD_NSF 

 hOs probaton epi sphagEn EchthE kai hOs amnos enantion tou  keirantos 
 hOs probaton epi sphagE agO   kai hOs amnos enantion ho   keirO   
 C  N_NSN  P  N_ASF  V_API3S C  C  N_NSM P    RA_GSM V_AAPGSM 

 auton aphOnos houtOs ouk anoigei to   stoma autou 
 autos aphOnos houtO ou anoigO ho   stoma autos 
 RP_ASM A_NSM  D   D  V_PAI3S RA_ASN N_ASN RP_GSM 

act:8:33 en  tE   tapeinOsei [autou] hE   krisis autou ErthE  tEn  
     heis ho   tapeinOsis autos  ho   krisis autos airO  ho   
     P  RA_DSF N_DSF   RP_GSM RA_NSF N_NSF RP_GSM V_API3S RA_ASF 

 genean autou tis  diEgEsetai hoti airetai apo tEs  gEs  hE   zOE  
 genea autos tis  diEgeomai hoti airO  apo ho   gE  ho   zOE  
 N_ASF RP_GSM RI_NSM V_FMI3S  C  V_PPI3S P  RA_GSF N_GSF RA_NSF N_NSF 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

act:8:34 apokritheis de ho   eunouchos tO   philippO eipen  deomai sou  
     apokrinomai de ho   eunouchos ho   *PN*   legO  deomai su  
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM   RA_DSM N_DSM  V_AAI3S V_PMI1S RP_GS 

 peri tinos ho   prophEtEs legei  touto peri heautou E peri heterou 
 peri tis  ho   prophEtEs legO  houtos peri heautou E peri heteros 
 P  RI_GSM RA_NSM N_NSM   V_PAI3S RD_ASN P  RP_GSM C P  A_GSM  

 tinos 
 tis  
 RI_GSM 

act:8:35 anoixas de ho   philippos to   stoma autou kai arxamenos apo 
     anoigO  de ho   *PN*   ho   stoma autos kai archO   apo 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM   RA_ASN N_ASN RP_GSM C  V_AMPNSM P  

 tEs  graphEs tautEs euEggelisato autO  ton  iEsoun 
 ho   graphE houtos euaggelizO  autos ho   *PN*  
 RA_GSF N_GSF  RD_GSF V_AMI3S   RP_DSM RA_ASM N_ASM 

act:8:36 hOs de eporeuonto kata tEn  hodon Elthon  epi ti   hudOr kai 
     hOs de poreuomai kata ho   hodos erchomai epi tis  hudOr kai 
     C  C V_IMI3P  P  RA_ASF N_ASF V_AAI3P P  RI_ASN N_ASN C  

 phEsin ho   eunouchos idou hudOr ti   kOluei me  baptisthEnai 
 phEmi  ho   eunouchos idou hudOr tis  kOluO  egO  baptizO   
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM   X  N_NSN RI_NSN V_PAI3S RP_AS V_APN    

act:8:38 kai ekeleusen stEnai to   harma kai katebEsan amphoteroi eis 
     kai keleuO  histEmi ho   harma kai katabainO amphoteroi heis 
     C  V_AAI3S  V_AAN  RA_ASN N_ASN C  V_AAI3P  A_NPM   P  

 to   hudOr ho   te philippos kai ho   eunouchos kai ebaptisen auton 
 ho   hudOr ho   te *PN*   kai ho   eunouchos kai baptizO  autos 
 RA_ASN N_ASN RA_NSM C N_NSM   C  RA_NSM N_NSM   C  V_AAI3S  RP_ASM 

act:8:39 hote de anebEsan ek tou  hudatos pneuma kuriou hErpasen ton  
     hote de anabainO ek ho   hudOr  pneuma kurios harpazO ho   
     C  C V_AAI3P P RA_GSN N_GSN  N_NSN N_GSM V_AAI3S RA_ASM 

 philippon kai ouk eiden  auton ouketi ho   eunouchos eporeueto gar tEn  
 *PN*   kai ou horaO  autos ouketi ho   eunouchos poreuomai gar ho   
 N_ASM   C  D  V_AAI3S RP_ASM D   RA_NSM N_NSM   V_IMI3S  C  RA_ASF 

 hodon autou chairOn 
 hodos autos chairO  
 N_ASF RP_GSM V_PAPNSM 

act:8:40 philippos de heurethE eis azOton kai dierchomenos euEggelizeto tas  
     *PN*   de heuriskO heis *PN*  kai dierchomai  euaggelizO  ho   
     N_NSM   C V_API3S P  N_ASF C  V_PMPNSM   V_IMI3S   RA_APF 

 poleis pasas heOs tou  elthein auton eis kaisareian 
 polis pas  heOs ho   erchomai autos heis *PN*    
 N_APF A_APF P  RA_GSN V_AAN  RP_ASM P  N_ASF   


Help and Acknowledgements