Help and Acknowledgements


act:7:1 eipen  de ho   archiereus ei tauta houtOs echei  
    legO  de ho   archiereus ei houtos houtO echO  
    V_AAI3S C RA_NSM N_NSM   X RD_NPN D   V_PAI3S 

act:7:2 ho   de ephE  andres adelphoi kai pateres akousate ho   theos 
    ho   de phEmi  anEr  adelphos kai patEr  akouO  ho   theos 
    RA_NSM C V_IAI3S N_VPM N_VPM  C  N_VPM  V_AAD2P RA_NSM N_NSM 

 tEs  doxEs OphthE tO   patri hEmOn abraam onti   en  tE   
 ho   doxa horaO  ho   patEr egO  *PN*  eimi   heis ho   
 RA_GSF N_GSF V_API3S RA_DSM N_DSM RP_GP N_DSM V_PAPDSM P  RA_DSF 

 mesopotamia prin E katoikEsai auton en  charran 
 *PN*    prin E katoikeO  autos heis *PN*  
 N_DSF    D  C V_AAN   RP_ASM P  N_DSF  

act:7:3 kai eipen  pros auton exelthe  ek tEs  gEs  sou  kai [ek] 
    kai legO  pros autos exerchomai ek ho   gE  su  kai ek  
    C  V_AAI3S P  RP_ASM V_AAD2S  P RA_GSF N_GSF RP_GS C  P  

 tEs  suggeneias sou  kai deuro eis tEn  gEn  hEn  an soi  deixO  
 ho   suggeneia su  kai deuro heis ho   gE  eimi  an su  deiknumi 
 RA_GSF N_GSF   RP_GS C  D   P  RA_ASF N_ASF RR_ASF X RP_DS V_AAS1S 

act:7:4 tote exelthOn  ek gEs  chaldaiOn katOkEsen en  charran kakeithen 
    tote exerchomai ek gE  *PN*   katoikeO heis *PN*  kakeithen 
    D  V_AAPNSM  P N_GSF N_GPM   V_AAI3S  P  N_DSF  C     

 meta to   apothanein ton  patera autou metOkisen auton eis tEn  
 meta ho   apothnEskO ho   patEr autos metoikizO autos heis ho   
 P  RA_ASN V_AAN   RA_ASM N_ASM RP_GSM V_AAI3S  RP_ASM P  RA_ASF 

 gEn  tautEn eis hEn  humeis nun katoikeite 
 gE  houtos heis eimi  su   nun katoikeO  
 N_ASF RD_ASF P  RR_ASF RP_NP D  V_PAI2P  

act:7:5 kai ouk edOken autO  klEronomian en  autE  oude bEma podos kai 
    kai ou didOmi autos klEronomia heis autos oude bEma pous kai 
    C  D  V_AAI3S RP_DSM N_ASF    P  RP_DSF C  N_ASN N_GSM C  

 epEggeilato dounai autO  eis kataschesin autEn  kai tO   spermati 
 epaggellomai didOmi autos heis kataschesis heautou kai ho   sperma  
 V_AMI3S   V_AAN RP_DSM P  N_ASF    RP_ASF C  RA_DSN N_DSN  

 autou met auton ouk ontos  autO  teknou 
 autos meta autos ou eimi   autos teknon 
 RP_GSM P  RP_ASM D  V_PAPGSN RP_DSM N_GSN 

act:7:6 elalEsen de houtOs ho   theos hoti estai  to   sperma autou 
    laleO  de houtO ho   theos hoti eimi  ho   sperma autos 
    V_AAI3S C D   RA_NSM N_NSM C  V_FMI3S RA_NSN N_NSN RP_GSM 

 paroikon en  gE  allotria kai doulOsousin auto  kai kakOsousin etE  
 paroikos heis gE  allotrios kai douloO   autos kai kakoO   etos 
 A_NSN  P  N_DSF A_DSF   C  V_FAI3P   RP_ASN C  V_FAI3P  N_APN 

 tetrakosia 
 tetrakosioi 
 A_APN    

act:7:7 kai to   ethnos hO   ean douleusousin krinO  egO  ho   theos 
    kai ho   ethnos hos  ean douleuO   krinO  egO  ho   theos 
    C  RA_ASN N_ASN RR_DSN X  V_FAI3P   V_FAI1S RP_NS RA_NSM N_NSM 

 eipen  kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi  en  tO   topO 
 legO  kai meta houtos exerchomai  kai latreuO   egO  heis ho   topos 
 V_AAI3S C  P  RD_APN V_FMI3P   C  V_FAI3P   RP_DS P  RA_DSM N_DSM 

 toutO 
 houtos 
 RD_DSM 

act:7:8 kai edOken autO  diathEkEn peritomEs kai houtOs egennEsen ton  
    kai didOmi autos diathEkE peritomE kai houtO gennaO  ho   
    C  V_AAI3S RP_DSM N_ASF   N_GSF   C  D   V_AAI3S  RA_ASM 

 isaak kai perietemen auton tE   hEmera tE   ogdoE kai isaak ton  
 *PN* kai peritemnO autos ho   hEmera ho   ogdoos kai *PN* ho   
 N_ASM C  V_AAI3S  RP_ASM RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF C  N_NSM RA_ASM 

 iakOb kai iakOb tous  dOdeka patriarchas 
 *PN* kai *PN* ho   dOdeka patriarchEs 
 N_ASM C  N_NSM RA_APM A_APM N_APM    

act:7:9 kai hoi  patriarchai zElOsantes ton  iOsEph apedonto eis aigupton 
    kai ho   patriarchEs zEloO   ho   *PN*  apodidOmi heis *PN*   
    C  RA_NPM N_NPM    V_AAPNPM  RA_ASM N_ASM V_AMI3P  P  N_ASF  

 kai En   ho   theos met autou 
 kai eimi  ho   theos meta autos 
 C  V_IAI3S RA_NSM N_NSM P  RP_GSM 

act:7:10 kai exeilato auton ek pasOn tOn  thlipseOn autou kai edOken 
     kai exaireO autos ek pas  ho   thlipsis autos kai didOmi 
     C  V_AMI3S RP_ASM P A_GPF RA_GPF N_GPF   RP_GSM C  V_AAI3S 

 autO  charin kai sophian enantion pharaO basileOs aiguptou kai katestEsen 
 autos charis kai sophia enantion *PN*  basileus *PN*   kai kathistEmi 
 RP_DSM N_ASF C  N_ASF  P    N_GSM N_GSM  N_GSF  C  V_AAI3S  

 auton hEgoumenon ep aigupton kai [eph] holon ton  oikon autou 
 autos hEgeomai  epi *PN*   kai epi  holos ho   oikos autos 
 RP_ASM V_PMPASM  P  N_ASF  C  P   A_ASM RA_ASM N_ASM RP_GSM 

act:7:11 Elthen  de limos eph holEn tEn  aigupton kai chanaan kai thlipsis 
     erchomai de limos epi holos ho   *PN*   kai *PN*  kai thlipsis 
     V_AAI3S C N_NSM P  A_ASF RA_ASF N_ASF  C  N_ASF  C  N_NSF  

 megalE kai ouch hEuriskon chortasmata hoi  pateres hEmOn 
 megas kai ou  heuriskO chortasma  ho   patEr  egO  
 A_NSF C  D  V_IAI3P  N_APN    RA_NPM N_NPM  RP_GP 

act:7:12 akousas de iakOb onta   sitia eis aigupton exapesteilen tous  
     akouO  de *PN* eimi   sition heis *PN*   exapostellO ho   
     V_AAPNSM C N_NSM V_PAPAPN N_APN P  N_ASF  V_AAI3S   RA_APM 

 pateras hEmOn prOton 
 patEr  egO  prOtos 
 N_APM  RP_GP A_ASN 

act:7:13 kai en  tO   deuterO anegnOristhE iOsEph tois  adelphois autou 
     kai heis ho   deuteros anagnOrizomai *PN*  ho   adelphos autos 
     C  P  RA_DSN A_DSN  V_API3S    N_NSM RA_DPM N_DPM   RP_GSM 

 kai phaneron egeneto tO   pharaO to   genos [tou] iOsEph 
 kai phaneros ginomai ho   *PN*  ho   genos ho   *PN*  
 C  A_NSN  V_AMI3S RA_DSM N_DSM RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM 

act:7:14 aposteilas de iOsEph metekalesato iakOb ton  patera autou kai pasan 
     apostellO de *PN*  metakaleomai *PN* ho   patEr autos kai pas  
     V_AAPNSM  C N_NSM V_AMI3S   N_ASM RA_ASM N_ASM RP_GSM C  A_ASF 

 tEn  suggeneian en  psuchais hebdomEkonta pente 
 ho   suggeneia heis psuchE  hebdomEkonta pente 
 RA_ASF N_ASF   P  N_DPF  A_DPF    A_DPF 

act:7:15 kai katebE  iakOb eis aigupton kai eteleutEsen autos kai hoi  
     kai katabainO *PN* heis *PN*   kai teleutaO  autos kai ho   
     C  V_AAI3S  N_NSM P  N_ASF  C  V_AAI3S   RP_NSM C  RA_NPM 

 pateres hEmOn 
 patEr  egO  
 N_NPM  RP_GP 

act:7:16 kai metetethEsan eis suchem kai etethEsan en  tO   mnEmati hO   
     kai metatithEmi heis *PN*  kai tithEmi  heis ho   mnEma  hos  
     C  V_API3P   P  N_ASF C  V_API3P  P  RA_DSN N_DSN  RR_DSN 

 OnEsato abraam timEs arguriou para tOn  huiOn hemmOr en  suchem 
 Oneomai *PN*  timE argurion para ho   huios *PN*  heis *PN*  
 V_AMI3S N_NSM N_GSF N_GSN  P  RA_GPM N_GPM N_GSM P  N_DSF 

act:7:17 kathOs de Eggizen ho   chronos tEs  epaggelias hEs  hOmologEsen 
     kathOs de eggizO ho   chronos ho   epaggelia eimi  homologeO  
     C   C V_IAI3S RA_NSM N_NSM  RA_GSF N_GSF   RR_GSF V_AAI3S   

 ho   theos tO   abraam EuxEsen ho   laos kai eplEthunthE en  aiguptO 
 ho   theos ho   *PN*  auxanO ho   laos kai plEthunO  heis *PN*  
 RA_NSM N_NSM RA_DSM N_DSM V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  V_API3S   P  N_DSF  

act:7:18 achri hou  anestE  basileus heteros [ep aigupton] hos  ouk 
     achri hou  anistEmi basileus heteros epi *PN*   hos  ou 
     P   RR_GSM V_AAI3S N_NSM  A_NSM  P  N_ASF   RR_NSM D  

 Edei  ton  iOsEph 
 oida  ho   *PN*  
 V_YAI3S RA_ASM N_ASM 

act:7:19 houtos katasophisamenos to   genos hEmOn ekakOsen tous  pateras 
     houtos katasophizomai  ho   genos egO  kakoO  ho   patEr  
     RD_NSM V_AMPNSM     RA_ASN N_ASN RP_GP V_AAI3S RA_APM N_APM  

 [hEmOn] tou  poiein ta   brephE ektheta autOn eis to   mE 
 egO   ho   poieO ho   brephos ekthetos autos heis ho   mE 
 RP_GP  RA_GSN V_PAN RA_APN N_APN  A_APN  RP_GPM P  RA_ASN D 

 zOogoneisthai 
 zOogoneO   
 V_PPN     

act:7:20 en  hO   kairO egennEthE mOusEs kai En   asteios tO   theO 
     heis hos  kairos gennaO  *PN*  kai eimi  asteios ho   theos 
     P  RR_DSM N_DSM V_API3S  N_NSM C  V_IAI3S A_NSM  RA_DSM N_DSM 

 hos  anetraphE mEnas treis en  tO   oikO tou  patros 
 hos  anatrephO mEn  treis heis ho   oikos ho   patEr 
 RR_NSM V_API3S  N_APM A_APM P  RA_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM 

act:7:21 ektethentos de autou aneilato auton hE   thugatEr pharaO kai 
     ektithemai de autos anaireO autos ho   thugatEr *PN*  kai 
     V_APPGSM  C RP_GSM V_AMI3S RP_ASM RA_NSF N_NSF  N_GSM C  

 anethrepsato auton heautE eis huion 
 anatrephO  autos heautou heis huios 
 V_AMI3S   RP_ASM RP_DSF P  N_ASM 

act:7:22 kai epaideuthE mOusEs [en] pasE sophia aiguptiOn En   de dunatos 
     kai paideuO  *PN*  heis pas  sophia *PN*   eimi  de dunatos 
     C  V_API3S  N_NSM P  A_DSF N_DSF A_GPM   V_IAI3S C A_NSM  

 en  logois kai ergois autou 
 heis logos kai ergon autos 
 P  N_DPM C  N_DPN RP_GSM 

act:7:23 hOs de eplErouto autO  tesserakontaetEs chronos anebE  epi tEn  
     hOs de plEroO  autos tessarakontaetEs chronos anabainO epi ho   
     C  C V_IPI3S  RP_DSM A_NSM      N_NSM  V_AAI3S P  RA_ASF 

 kardian autou episkepsasthai tous  adelphous autou tous  huious israEl 
 kardia autos episkeptomai  ho   adelphos autos ho   huios *PN*  
 N_ASF  RP_GSM V_AMN     RA_APM N_APM   RP_GSM RA_APM N_APM N_GSM 

act:7:24 kai idOn   tina  adikoumenon Emunato kai epoiEsen ekdikEsin tO   
     kai horaO  tis  adikeO   amunomai kai poieO  ekdikEsis ho   
     C  V_AAPNSM RI_ASM V_PPPASM  V_AMI3S C  V_AAI3S N_ASF   RA_DSM 

 kataponoumenO pataxas ton  aiguption 
 kataponeO   patassO ho   *PN*   
 V_PPPDSM   V_AAPNSM RA_ASM A_ASM   

act:7:25 enomizen de sunienai tous  adelphous [autou] hoti ho   theos dia 
     nomizO  de suniEmi ho   adelphos autos  hoti ho   theos dia 
     V_IAI3S C V_PAN  RA_APM N_APM   RP_GSM C  RA_NSM N_NSM P  

 cheiros autou didOsin sOtErian autois hoi  de ou sunEkan 
 cheir  autos didOmi sOtEria autos ho   de ou suniEmi 
 N_GSF  RP_GSM V_PAI3S N_ASF  RP_DPM RA_NPM C D V_AAI3P 

act:7:26 tE   te epiousE hEmera OphthE autois machomenois kai sunEllassen 
     ho   te epeimi  hEmera horaO  autos machomai  kai sunallassO 
     RA_DSF C V_PAPDSF N_DSF V_API3S RP_DPM V_PMPDPM  C  V_IAI3S   

 autous eis eirEnEn eipOn  andres adelphoi este  hinati adikeite 
 heautou heis eirEnE legO   anEr  adelphos eimi  hinati adikeO  
 RP_APM P  N_ASF  V_AAPNSM N_VPM N_NPM  V_PAI2P D   V_PAI2P 

 allElous 
 allElOn 
 RP_APM  

act:7:27 ho   de adikOn  ton  plEsion apOsato  auton eipOn  tis  
     ho   de adikos  ho   plEsion apOtheomai autos legO   tis  
     RA_NSM C V_PAPNSM RA_ASM D    V_AMI3S  RP_ASM V_AAPNSM RI_NSM 

 se  katestEsen archonta kai dikastEn eph hEmOn 
 su  kathistEmi archOn  kai dikastEs epi egO  
 RP_AS V_AAI3S  N_ASM  C  N_ASM  P  RP_GP 

act:7:28 mE anelein me  su  theleis hon  tropon aneiles echthes ton  
     mE anaireO egO  su  thelO  eimi  tropos anaireO echthes ho   
     X V_AAN  RP_AS RP_NS V_PAI2S RR_ASM N_ASM V_AAI2S D    RA_ASM 

 aiguption 
 *PN*   
 A_ASM   

act:7:29 ephugen de mOusEs en  tO   logO toutO kai egeneto paroikos en  
     pheugO de *PN*  heis ho   logos houtos kai ginomai paroikos heis 
     V_AAI3S C N_NSM P  RA_DSM N_DSM RD_DSM C  V_AMI3S A_NSM  P  

 gE  madiam hou egennEsen huious duo  
 gE  *PN*  hou gennaO  huios duo  
 N_DSF N_GSM D  V_AAI3S  N_APM A_APM 

act:7:30 kai plErOthentOn etOn tesserakonta OphthE autO  en  tE   erEmO 
     kai plEroO    etos tessarakonta horaO  autos heis ho   erEmos 
     C  V_APPGPN   N_GPN A_GPN    V_API3S RP_DSM P  RA_DSF A_DSF 

 tou  orous sina aggelos en  phlogi puros batou 
 ho   oros *PN* aggelos heis phlox pur  batos 
 RA_GSN N_GSN N_GSN N_NSM  P  N_DSF N_GSN N_GSF 

act:7:31 ho   de mOusEs idOn   ethaumazen to   horama proserchomenou de 
     ho   de *PN*  horaO  thaumazO  ho   horama proserchomai  de 
     RA_NSM C N_NSM V_AAPNSM V_IAI3S  RA_ASN N_ASN V_PMPGSM    C 

 autou katanoEsai egeneto phOnE kuriou 
 autos katanoeO  ginomai phOnE kurios 
 RP_GSM V_AAN   V_AMI3S N_NSF N_GSM 

act:7:32 egO  ho   theos tOn  paterOn sou  ho   theos abraam kai isaak 
     egO  ho   theos ho   patEr  su  ho   theos *PN*  kai *PN* 
     RP_NS RA_NSM N_NSM RA_GPM N_GPM  RP_GS RA_NSM N_NSM N_GSM C  N_GSM 

 kai iakOb entromos de genomenos mOusEs ouk etolma katanoEsai 
 kai *PN* entromos de ginomai  *PN*  ou tolmaO katanoeO  
 C  N_GSM A_NSM  C V_AMPNSM N_NSM D  V_IAI3S V_AAN   

act:7:33 eipen  de autO  ho   kurios luson  to   hupodEma tOn  podOn 
     legO  de autos ho   kurios luO   ho   hupodEma ho   pous 
     V_AAI3S C RP_DSM RA_NSM N_NSM V_AAD2S RA_ASN N_ASN  RA_GPM N_GPM 

 sou  ho   gar topos eph hO   hestEkas gE  hagia estin  
 su  ho   gar topos epi hos  histEmi gE  hagios eimi  
 RP_GS RA_NSM C  N_NSM P  RR_DSM V_XAI2S N_NSF A_NSF V_PAI3S 

act:7:34 idOn   eidon  tEn  kakOsin tou  laou mou  tou  en  aiguptO 
     horaO  horaO  ho   kakOsis ho   laos egO  ho   heis *PN*  
     V_AAPNSM V_AAI1S RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM RP_GS RA_GSM P  N_DSF  

 kai tou  stenagmou autOn Ekousa kai katebEn  exelesthai autous kai nun 
 kai ho   stenagmos autos akouO  kai katabainO exaireO  heautou kai nun 
 C  RA_GSM N_GSM   RP_GPM V_AAI1S C  V_AAI1S  V_AMN   RP_APM C  D  

 deuro aposteilO se  eis aigupton 
 deuro apostellO su  heis *PN*   
 D   V_AAS1S  RP_AS P  N_ASF  

act:7:35 touton ton  mOusEn hon  ErnEsanto eipontes tis  se  katestEsen 
     houtos ho   *PN*  eimi  arneomai legO   tis  su  kathistEmi 
     RD_ASM RA_ASM N_ASM RR_ASM V_AMI3P  V_AAPNPM RI_NSM RP_AS V_AAI3S  

 archonta kai dikastEn touton ho   theos [kai] archonta kai lutrOtEn 
 archOn  kai dikastEs houtos ho   theos kai  archOn  kai lutrOtEs 
 N_ASM  C  N_ASM  RD_ASM RA_NSM N_NSM C   N_ASM  C  N_ASM  

 apestalken sun cheiri aggelou tou  ophthentos autO  en  tE   batO 
 apostellO sun cheir aggelos ho   horaO   autos heis ho   batos 
 V_XAI3S  P  N_DSF N_GSM  RA_GSM V_APPGSM  RP_DSM P  RA_DSF N_DSF 

act:7:36 houtos exEgagen autous poiEsas terata kai sEmeia en  gE  aiguptO 
     houtos exagO  heautou poieO  teras kai sEmeion heis gE  *PN*  
     RD_NSM V_AAI3S RP_APM V_AAPNSM N_APN C  N_APN  P  N_DSF N_DSF  

 kai en  eruthra thalassE kai en  tE   erEmO etE  tesserakonta 
 kai heis eruthros thalassa kai heis ho   erEmos etos tessarakonta 
 C  P  A_DSF  N_DSF  C  P  RA_DSF A_DSF N_APN A_APN    

act:7:37 houtos estin  ho   mOusEs ho   eipas  tois  huiois israEl 
     houtos eimi  ho   *PN*  ho   legO   ho   huios *PN*  
     RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSM V_AAPNSM RA_DPM N_DPM N_GSM 

 prophEtEn humin anastEsei ho   theos ek tOn  adelphOn humOn hOs eme  
 prophEtEs su  anistEmi ho   theos ek ho   adelphos su  hOs egO  
 N_ASM   RP_DP V_FAI3S  RA_NSM N_NSM P RA_GPM N_GPM  RP_GP C  RP_AS 

act:7:38 houtos estin  ho   genomenos en  tE   ekklEsia en  tE   
     houtos eimi  ho   ginomai  heis ho   ekklEsia heis ho   
     RD_NSM V_PAI3S RA_NSM V_AMPNSM P  RA_DSF N_DSF  P  RA_DSF 

 erEmO meta tou  aggelou tou  lalountos autO  en  tO   orei sina 
 erEmos meta ho   aggelos ho   laleO   autos heis ho   oros *PN* 
 A_DSF P  RA_GSM N_GSM  RA_GSM V_PAPGSM RP_DSM P  RA_DSN N_DSN N_DSN 

 kai tOn  paterOn hEmOn hos  edexato logia zOnta  dounai hEmin 
 kai ho   patEr  egO  hos  dechomai logios zaO   didOmi egO  
 C  RA_GPM N_GPM  RP_GP RR_NSM V_AMI3S N_APN V_PAPAPN V_AAN RP_DP 

act:7:39 hO   ouk EthelEsan hupEkooi genesthai hoi  pateres hEmOn alla 
     hos  ou thelO   hupEkoos ginomai  ho   patEr  egO  alla 
     RR_DSM D  V_AAI3P  A_NPM  V_AMN   RA_NPM N_NPM  RP_GP C  

 apOsanto  kai estraphEsan en  tais  kardiais autOn eis aigupton 
 apOtheomai kai strephO   heis ho   kardia  autos heis *PN*   
 V_AMI3P  C  V_API3P   P  RA_DPF N_DPF  RP_GPM P  N_ASF  

act:7:40 eipontes tO   aarOn poiEson hEmin theous hoi  proporeusontai hEmOn 
     legO   ho   *PN* poieO  egO  theos hos  proporeuomai  egO  
     V_AAPNPM RA_DSM N_DSM V_AAD2S RP_DP N_APM RR_NPM V_FMI3P    RP_GP 

 ho   gar mOusEs houtos hos  exEgagen hEmas ek gEs  aiguptou ouk oidamen 
 ho   gar *PN*  houtos hos  exagO  egO  ek gE  *PN*   ou oida  
 RA_NSM C  N_NSM RD_NSM RR_NSM V_AAI3S RP_AP P N_GSF N_GSF  D  V_XAI1P 

 ti   egeneto autO  
 tis  ginomai autos 
 RI_NSN V_AMI3S RP_DSM 

act:7:41 kai emoschopoiEsan en  tais  hEmerais ekeinais kai anEgagon thusian 
     kai moschopoieO  heis ho   hEmera  ekeinos kai anagO  thusia 
     C  V_AAI3P    P  RA_DPF N_DPF  RD_DPF  C  V_AAI3P N_ASF  

 tO   eidOlO kai euphrainonto en  tois  ergois tOn  cheirOn autOn 
 ho   eidOlon kai euphrainO  heis ho   ergon ho   cheir  autos 
 RA_DSN N_DSN  C  V_IPI3P   P  RA_DPN N_DPN RA_GPF N_GPF  RP_GPM 

act:7:42 estrepsen de ho   theos kai paredOken autous latreuein tE   
     strephO  de ho   theos kai paradidOmi heautou latreuO  ho   
     V_AAI3S  C RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S  RP_APM V_PAN   RA_DSF 

 stratia tou  ouranou kathOs gegraptai en  biblO tOn  prophEtOn mE 
 stratia ho   ouranos kathOs graphO  heis biblos ho   prophEtEs mE 
 N_DSF  RA_GSM N_GSM  C   V_XPI3S  P  N_DSF RA_GPM N_GPM   X 

 sphagia kai thusias prosEnegkate moi  etE  tesserakonta en  tE   erEmO 
 sphagion kai thusia prospherO  egO  etos tessarakonta heis ho   erEmos 
 N_APN  C  N_APF  V_AAI2P   RP_DS N_APN A_APN    P  RA_DSF A_DSF 

 oikos israEl 
 oikos *PN*  
 N_VSM N_GSM 

act:7:43 kai anelabete tEn  skEnEn tou  moloch kai to   astron tou  
     kai analambanO ho   skEnE ho   *PN*  kai ho   astron ho   
     C  V_AAI2P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM C  RA_ASN N_ASN RA_GSM 

 theou [humOn] rhaiphan tous  tupous hous  epoiEsate proskunein autois kai 
 theos su   *PN*   ho   tupos ous  poieO   proskuneO autos kai 
 N_GSM RP_GP  N_GSM  RA_APM N_APM RR_APM V_AAI2P  V_PAN   RP_DPM C  

 metoikiO humas epekeina babulOnos 
 metoikizO su  epekeina *PN*   
 V_FAI1S  RP_AP P    N_GSF   

act:7:44 hE   skEnE tou  marturiou En   tois  patrasin hEmOn en  
     ho   skEnE ho   marturion eimi  ho   patEr  egO  heis 
     RA_NSF N_NSF RA_GSN N_GSN   V_IAI3S RA_DPM N_DPM  RP_GP P  

 tE   erEmO kathOs dietaxato ho   lalOn  tO   mOusE poiEsai autEn  
 ho   erEmos kathOs diatassO ho   laleO  ho   *PN* poieO  heautou 
 RA_DSF A_DSF C   V_AMI3S  RA_NSM V_PAPNSM RA_DSM N_DSM V_AAN  RP_ASF 

 kata ton  tupon hon  heOrakei 
 kata ho   tupos eimi  horaO  
 P  RA_ASM N_ASM RR_ASM V_YAI3S 

act:7:45 hEn  kai eisEgagon diadexamenoi hoi  pateres hEmOn meta iEsou en  
     eimi  kai eisagO  diadechomai ho   patEr  egO  meta *PN* heis 
     RR_ASF D  V_AAI3P  V_AMPNPM   RA_NPM N_NPM  RP_GP P  N_GSM P  

 tE   kataschesei tOn  ethnOn hOn  exOsen ho   theos apo prosOpou 
 ho   kataschesis ho   ethnos hos  exOtheO ho   theos apo prosOpon 
 RA_DSF N_DSF    RA_GPN N_GPN RR_GPN V_AAI3S RA_NSM N_NSM P  N_GSN  

 tOn  paterOn hEmOn heOs tOn  hEmerOn dauid 
 ho   patEr  egO  heOs ho   hEmera *PN* 
 RA_GPM N_GPM  RP_GP P  RA_GPF N_GPF  N_GSM 

act:7:46 hos  heuren  charin enOpion tou  theou kai EtEsato heurein 
     hos  heuriskO charis enOpion ho   theos kai aiteO  heuriskO 
     RR_NSM V_AAI3S N_ASF P    RA_GSM N_GSM C  V_AMI3S V_AAN  

 skEnOma tO   oikO iakOb 
 skEnOma ho   oikos *PN* 
 N_ASN  RA_DSM N_DSM N_GSM 

act:7:47 solomOn de oikodomEsen autO  oikon 
     *PN*  de oikodomeO  autos oikos 
     N_NSM  C V_AAI3S   RP_DSM N_ASM 

act:7:48 all ouch ho   hupsistos en  cheiropoiEtois katoikei kathOs ho   
     alla ou  ho   hupsistos heis cheiropoiEtos katoikeO kathOs ho   
     C  D  RA_NSM A_NSMS  P  A_DPM     V_PAI3S C   RA_NSM 

 prophEtEs legei  
 prophEtEs legO  
 N_NSM   V_PAI3S 

act:7:49 ho   ouranos moi  thronos hE   de gE  hupopodion tOn  podOn 
     ho   ouranos egO  thronos ho   de gE  hupopodion ho   pous 
     RA_NSM N_NSM  RP_DS N_NSM  RA_NSF C N_NSF N_NSN   RA_GPM N_GPM 

 mou  poion oikon oikodomEsete moi  legei  kurios E tis  topos tEs  
 egO  poios oikos oikodomeO  egO  legO  kurios E tis  topos ho   
 RP_GS RI_ASM N_ASM V_FAI2P   RP_DS V_PAI3S N_NSM C RI_NSM N_NSM RA_GSF 

 katapauseOs mou  
 katapausis egO  
 N_GSF    RP_GS 

act:7:50 ouchi hE   cheir mou  epoiEsen tauta panta 
     ou  ho   cheir egO  poieO  houtos pas  
     X   RA_NSF N_NSF RP_GS V_AAI3S RD_APN A_APN 

act:7:51 sklErotrachEloi kai aperitmEtoi kardiais kai tois  Osin humeis aei 
     sklErotrachElos kai aperitmEtos kardia  kai ho   ous  su   aei 
     A_VPM      C  A_VPM    N_DPF  C  RA_DPN N_DPN RP_NP D  

 tO   pneumati tO   hagiO antipiptete hOs hoi  pateres humOn kai humeis 
 ho   pneuma  ho   hagios antipiptO  hOs ho   patEr  su  kai su   
 RA_DSN N_DSN  RA_DSN A_DSN V_PAI2P   C  RA_NPM N_NPM  RP_GP D  RP_NP 

act:7:52 tina  tOn  prophEtOn ouk ediOxan hoi  pateres humOn kai 
     tis  ho   prophEtEs ou diOkO  ho   patEr  su  kai 
     RI_ASM RA_GPM N_GPM   D  V_AAI3P RA_NPM N_NPM  RP_GP C  

 apekteinan tous  prokataggeilantas peri tEs  eleuseOs tou  dikaiou 
 apokteinO ho   prokataggellO   peri ho   eleusis ho   dikaioO 
 V_AAI3P  RA_APM V_AAPAPM     P  RA_GSF N_GSF  RA_GSM A_GSM  

 hou  nun humeis prodotai kai phoneis egenesthe 
 hou  nun su   prodotEs kai phoneus ginomai  
 RR_GSM D  RP_NP N_NPM  C  N_NPM  V_AMI2P  

act:7:53 hoitines elabete ton  nomon eis diatagas aggelOn kai ouk ephulaxate 
     hostis  lambanO ho   nomos heis diatagE aggelos kai ou phulassO  
     RR_NPM  V_AAI2P RA_ASM N_ASM P  N_APF  N_GPM  C  D  V_AAI2P  

act:7:54 akouontes de tauta dieprionto tais  kardiais autOn kai ebruchon 
     akouO   de houtos diapriomai ho   kardia  autos kai bruchO  
     V_PAPNPM C RD_APN V_IPI3P  RA_DPF N_DPF  RP_GPM C  V_IAI3P 

 tous  odontas ep auton 
 ho   odous  epi autos 
 RA_APM N_APM  P  RP_ASM 

act:7:55 huparchOn de plErEs pneumatos hagiou atenisas eis ton  ouranon 
     huparchO de plErEs pneuma  hagios atenizO heis ho   ouranos 
     V_PAPNSM C A_NSM N_GSN   A_GSN V_AAPNSM P  RA_ASM N_ASM  

 eiden  doxan theou kai iEsoun hestOta ek dexiOn tou  theou 
 horaO  doxa theos kai *PN*  histEmi ek dexios ho   theos 
 V_AAI3S N_ASF N_GSM C  N_ASM V_XAPASM P A_GPN RA_GSM N_GSM 

act:7:56 kai eipen  idou theOrO tous  ouranous diEnoigmenous kai ton  
     kai legO  idou theOreO ho   ouranos dianoigO   kai ho   
     C  V_AAI3S X  V_PAI1S RA_APM N_APM  V_XPPAPM   C  RA_ASM 

 huion tou  anthrOpou ek dexiOn hestOta tou  theou 
 huios ho   anthrOpos ek dexios histEmi ho   theos 
 N_ASM RA_GSM N_GSM   P A_GPN V_XAPASM RA_GSM N_GSM 

act:7:57 kraxantes de phOnE megalE suneschon ta   Ota  autOn kai hOrmEsan 
     krazO   de phOnE megas sunechO  ho   ous  autos kai hormaO  
     V_AAPNPM C N_DSF A_DSF V_AAI3P  RA_APN N_APN RP_GPM C  V_AAI3P 

 homothumadon ep auton 
 homothumadon epi autos 
 D      P  RP_ASM 

act:7:58 kai ekbalontes exO tEs  poleOs elithoboloun kai hoi  martures 
     kai ekballO  echO ho   polis lithoboleO  kai ho   martus  
     C  V_AAPNPM  P  RA_GSF N_GSF V_IAI3P   C  RA_NPM N_NPM  

 apethento ta   himatia autOn para tous  podas neaniou kaloumenou saulou 
 apotithEmi ho   himation autos para ho   pous neanias kaleO   *PN*  
 V_AMI3P  RA_APN N_APN  RP_GPM P  RA_APM N_APM N_GSM  V_PPPGSM  N_GSM 

act:7:59 kai elithoboloun ton  stephanon epikaloumenon kai legonta kurie 
     kai lithoboleO  ho   stephanos epikaleO   kai legO   kurios 
     C  V_IAI3P   RA_ASM N_ASM   V_PMPASM   C  V_PAPASM N_VSM 

 iEsou dexai  to   pneuma mou  
 *PN* dechomai ho   pneuma egO  
 N_VSM V_AMD2S RA_ASN N_ASN RP_GS 

act:7:60 theis  de ta   gonata ekraxen phOnE megalE kurie mE stEsEs 
     tithEmi de ho   gonu  krazO  phOnE megas kurios mE histEmi 
     V_AAPNSM C RA_APN N_APN V_AAI3S N_DSF A_DSF N_VSM D V_AAS2S 

 autois tautEn tEn  hamartian kai touto eipOn  ekoimEthE 
 autos houtos ho   hamartia kai houtos legO   koimaomai 
 RP_DPM RD_ASF RA_ASF N_ASF   C  RD_ASN V_AAPNSM V_API3S  


Help and Acknowledgements