Help and Acknowledgements


act:6:1 en   de tais   hEmerais tautais plEthunontOn tOn    mathEtOn egeneto 
        heis de ho     hEmera   houtos  plEthunO     ho     mathEtEs ginomai 
        P    C  RA_DPF N_DPF    RD_DPF  V_PAPGPM     RA_GPM N_GPM    V_AMI3S 

  goggusmos tOn    hellEnistOn pros tous   hebraious hoti paretheOrounto en   
  goggusmos ho     *PN*        pros ho     *PN*      hoti paratheOreO    heis 
  N_NSM     RA_GPM N_GPM       P    RA_APM N_APM     C    V_IPI3P        P    

  tE     diakonia tE     kathEmerinE  hai    chErai autOn  
  ho     diakonia ho     kathEmerinos ho     chEra  autos  
  RA_DSF N_DSF    RA_DSF A_DSF        RA_NPF A_NPF  RP_GPM 

act:6:2 proskalesamenoi de hoi    dOdeka to     plEthos tOn    mathEtOn eipan   
        proskaleomai    de ho     dOdeka ho     plEthos ho     mathEtEs legO    
        V_AMPNPM        C  RA_NPM A_NPM  RA_ASN N_ASN   RA_GPM N_GPM    V_AAI3P 

  ouk areston estin   hEmas kataleipsantas ton    logon tou    theou diakonein 
  ou  arestos eimi    egO   kataleipO      ho     logos ho     theos diakoneO  
  D   A_NSN   V_PAI3S RP_AP V_AAPAPM       RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM V_PAN     

  trapezais 
  trapeza   
  N_DPF     

act:6:3 episkepsasthe de adelphoi andras ex  humOn marturoumenous hepta plEreis 
        episkeptomai  de adelphos anEr   hex su    martureO       hepta plErEs  
        V_AMD2P       C  N_VPM    N_APM  P   RP_GP V_PPPAPM       A_APM A_APM   

  pneumatos kai sophias hous   katastEsomen epi tEs    chreias tautEs 
  pneuma    kai sophia  ous    kathistEmi   epi ho     chreia  houtos 
  N_GSN     C   N_GSF   RR_APM V_FAI1P      P   RA_GSF N_GSF   RD_GSF 

act:6:4 hEmeis de tE     proseuchE kai tE     diakonia tou    logou 
        egO    de ho     proseuchE kai ho     diakonia ho     logos 
        RP_NP  C  RA_DSF N_DSF     C   RA_DSF N_DSF    RA_GSM N_GSM 

  proskarterEsomen 
  proskartereO     
  V_FAI1P          

act:6:5 kai Eresen  ho     logos enOpion pantos tou    plEthous kai exelexanto 
        kai areskO  ho     logos enOpion pas    ho     plEthos  kai eklegomai  
        C   V_AAI3S RA_NSM N_NSM P       A_GSN  RA_GSN N_GSN    C   V_AMI3P    

  stephanon andra plErEs pisteOs kai pneumatos hagiou kai philippon kai 
  stephanos anEr  plErEs pistis  kai pneuma    hagios kai *PN*      kai 
  N_ASM     N_ASM A_NSM  N_GSF   C   N_GSN     A_GSN  C   N_ASM     C   

  prochoron kai nikanora kai timOna kai parmenan kai nikolaon prosEluton 
  *PN*      kai *PN*     kai *PN*   kai *PN*     kai *PN*     prosElutos 
  N_ASM     C   N_ASM    C   N_ASM  C   N_ASM    C   N_ASM    N_ASM      

  antiochea 
  *PN*      
  N_ASM     

act:6:6 hous   estEsan enOpion tOn    apostolOn kai proseuxamenoi epethEkan  
        ous    histEmi enOpion ho     apostolos kai proseuchomai  epitithEmi 
        RR_APM V_AAI3P P       RA_GPM N_GPM     C   V_AMPNPM      V_AAI3P    

  autois tas    cheiras 
  autos  ho     cheir   
  RP_DPM RA_APF N_APF   

act:6:7 kai ho     logos tou    theou Euxanen kai eplEthuneto ho     arithmos 
        kai ho     logos ho     theos auxanO  kai plEthunO    ho     arithmos 
        C   RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM V_IAI3S C   V_IPI3S     RA_NSM N_NSM    

  tOn    mathEtOn en   ierousalEm sphodra polus te ochlos tOn    hiereOn 
  ho     mathEtEs heis *PN*       sphodra polus te ochlos ho     hiereus 
  RA_GPM N_GPM    P    N_DSF      D       A_NSM C  N_NSM  RA_GPM N_GPM   

  hupEkouon tE     pistei 
  hupakouO  ho     pistis 
  V_IAI3P   RA_DSF N_DSF  

act:6:8 stephanos de plErEs charitos kai dunameOs epoiei  terata kai sEmeia  
        stephanos de plErEs charis   kai dunamis  poieO   teras  kai sEmeion 
        N_NSM     C  A_NSM  N_GSF    C   N_GSF    V_IAI3S N_APN  C   N_APN   

  megala en   tO     laO   
  megas  heis ho     laos  
  A_APN  P    RA_DSM N_DSM 

act:6:9 anestEsan de tines  tOn    ek tEs    sunagOgEs tEs    legomenEs 
        anistEmi  de tis    ho     ek ho     sunagOgE  ho     legO      
        V_AAI3P   C  RI_NPM RA_GPM P  RA_GSF N_GSF     RA_GSF V_PPPGSF  

  libertinOn kai kurEnaiOn kai alexandreOn kai tOn    apo kilikias kai asias 
  *PN*       kai *PN*      kai *PN*        kai ho     apo *PN*     kai *PN*  
  N_GPM      C   N_GPM     C   N_GPM       C   RA_GPM P   N_GSF    C   N_GSF 

  suzEtountes tO     stephanO  
  suzEteO     ho     stephanos 
  V_PAPNPM    RA_DSM N_DSM     

act:6:10 kai ouk ischuon antistEnai tE     sophia kai tO     pneumati hO     
         kai ou  ischuO  anthistEmi ho     sophia kai ho     pneuma   hos    
         C   D   V_IAI3P V_AAN      RA_DSF N_DSF  C   RA_DSN N_DSN    RR_DSN 

  elalei  
  laleO   
  V_IAI3S 

act:6:11 tote hupebalon andras legontas hoti akEkoamen autou  lalountos rhEmata 
         tote hupoballO anEr   legO     hoti akouO     autos  laleO     rhEma   
         D    V_AAI3P   N_APM  V_PAPAPM C    V_XAI1P   RP_GSM V_PAPGSM  N_APN   

  blasphEma  eis  mOusEn kai ton    theon 
  blasphEmos heis *PN*   kai ho     theos 
  A_APN      P    N_ASM  C   RA_ASM N_ASM 

act:6:12 sunekinEsan te ton    laon  kai tous   presbuterous kai tous   
         sugkineO    te ho     laos  kai ho     presbuteros  kai ho     
         V_AAI3P     C  RA_ASM N_ASM C   RA_APM A_APM        C   RA_APM 

  grammateis kai epistantes sunErpasan auton  kai Egagon  eis  to     sunedrion 
  grammateus kai ephistEmi  sunarpazO  autos  kai agO     heis ho     sunedrion 
  N_APM      C   V_AAPNPM   V_AAI3P    RP_ASM C   V_AAI3P P    RA_ASN N_ASN     

act:6:13 estEsan te marturas pseudeis legontas ho     anthrOpos houtos ou 
         histEmi te martus   pseudEs  legO     ho     anthrOpos houtos ou 
         V_AAI3P C  N_APM    A_APM    V_PAPAPM RA_NSM N_NSM     RD_NSM D  

  pauetai lalOn    rhEmata kata tou    topou tou    hagiou [toutou] kai tou    
  pauO    laleO    rhEma   kata ho     topos ho     hagios houtos   kai ho     
  V_PMI3S V_PAPNSM N_APN   P    RA_GSM N_GSM RA_GSM A_GSM  RD_GSM   C   RA_GSM 

  nomou 
  nomos 
  N_GSM 

act:6:14 akEkoamen gar autou  legontos hoti iEsous ho     nazOraios houtos 
         akouO     gar autos  legO     hoti *PN*   ho     *PN*      houtos 
         V_XAI1P   C   RP_GSM V_PAPGSM C    N_NSM  RA_NSM N_NSM     RD_NSM 

  katalusei ton    topon touton kai allaxei ta     ethE  ha     paredOken  
  kataluO   ho     topos houtos kai allassO ho     ethos hos    paradidOmi 
  V_FAI3S   RA_ASM N_ASM RD_ASM C   V_FAI3S RA_APN N_APN RR_APN V_AAI3S    

  hEmin mOusEs 
  egO   *PN*   
  RP_DP N_NSM  

act:6:15 kai atenisantes eis  auton  pantes hoi    kathezomenoi en   tO     
         kai atenizO     heis autos  pas    ho     kathezomai   heis ho     
         C   V_AAPNPM    P    RP_ASM A_NPM  RA_NPM V_PMPNPM     P    RA_DSN 

  sunedriO  eidon   to     prosOpon autou  hOsei prosOpon aggelou 
  sunedrion horaO   ho     prosOpon autos  hOsei prosOpon aggelos 
  N_DSN     V_AAI3P RA_ASN N_ASN    RP_GSM C     N_ASN    N_GSM   


Help and Acknowledgements