Help and Acknowledgements


act:6:1 en  de tais  hEmerais tautais plEthunontOn tOn  mathEtOn egeneto 
    heis de ho   hEmera  houtos plEthunO   ho   mathEtEs ginomai 
    P  C RA_DPF N_DPF  RD_DPF V_PAPGPM   RA_GPM N_GPM  V_AMI3S 

 goggusmos tOn  hellEnistOn pros tous  hebraious hoti paretheOrounto en  
 goggusmos ho   *PN*    pros ho   *PN*   hoti paratheOreO  heis 
 N_NSM   RA_GPM N_GPM    P  RA_APM N_APM   C  V_IPI3P    P  

 tE   diakonia tE   kathEmerinE hai  chErai autOn 
 ho   diakonia ho   kathEmerinos ho   chEra autos 
 RA_DSF N_DSF  RA_DSF A_DSF    RA_NPF A_NPF RP_GPM 

act:6:2 proskalesamenoi de hoi  dOdeka to   plEthos tOn  mathEtOn eipan  
    proskaleomai  de ho   dOdeka ho   plEthos ho   mathEtEs legO  
    V_AMPNPM    C RA_NPM A_NPM RA_ASN N_ASN  RA_GPM N_GPM  V_AAI3P 

 ouk areston estin  hEmas kataleipsantas ton  logon tou  theou diakonein 
 ou arestos eimi  egO  kataleipO   ho   logos ho   theos diakoneO 
 D  A_NSN  V_PAI3S RP_AP V_AAPAPM    RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM V_PAN   

 trapezais 
 trapeza  
 N_DPF   

act:6:3 episkepsasthe de adelphoi andras ex humOn marturoumenous hepta plEreis 
    episkeptomai de adelphos anEr  hex su  martureO    hepta plErEs 
    V_AMD2P    C N_VPM  N_APM P  RP_GP V_PPPAPM    A_APM A_APM  

 pneumatos kai sophias hous  katastEsomen epi tEs  chreias tautEs 
 pneuma  kai sophia ous  kathistEmi  epi ho   chreia houtos 
 N_GSN   C  N_GSF  RR_APM V_FAI1P   P  RA_GSF N_GSF  RD_GSF 

act:6:4 hEmeis de tE   proseuchE kai tE   diakonia tou  logou 
    egO  de ho   proseuchE kai ho   diakonia ho   logos 
    RP_NP C RA_DSF N_DSF   C  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM 

 proskarterEsomen 
 proskartereO   
 V_FAI1P     

act:6:5 kai Eresen ho   logos enOpion pantos tou  plEthous kai exelexanto 
    kai areskO ho   logos enOpion pas  ho   plEthos kai eklegomai 
    C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM P    A_GSN RA_GSN N_GSN  C  V_AMI3P  

 stephanon andra plErEs pisteOs kai pneumatos hagiou kai philippon kai 
 stephanos anEr plErEs pistis kai pneuma  hagios kai *PN*   kai 
 N_ASM   N_ASM A_NSM N_GSF  C  N_GSN   A_GSN C  N_ASM   C  

 prochoron kai nikanora kai timOna kai parmenan kai nikolaon prosEluton 
 *PN*   kai *PN*   kai *PN*  kai *PN*   kai *PN*   prosElutos 
 N_ASM   C  N_ASM  C  N_ASM C  N_ASM  C  N_ASM  N_ASM   

 antiochea 
 *PN*   
 N_ASM   

act:6:6 hous  estEsan enOpion tOn  apostolOn kai proseuxamenoi epethEkan 
    ous  histEmi enOpion ho   apostolos kai proseuchomai epitithEmi 
    RR_APM V_AAI3P P    RA_GPM N_GPM   C  V_AMPNPM   V_AAI3P  

 autois tas  cheiras 
 autos ho   cheir  
 RP_DPM RA_APF N_APF  

act:6:7 kai ho   logos tou  theou Euxanen kai eplEthuneto ho   arithmos 
    kai ho   logos ho   theos auxanO kai plEthunO  ho   arithmos 
    C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM V_IAI3S C  V_IPI3S   RA_NSM N_NSM  

 tOn  mathEtOn en  ierousalEm sphodra polus te ochlos tOn  hiereOn 
 ho   mathEtEs heis *PN*    sphodra polus te ochlos ho   hiereus 
 RA_GPM N_GPM  P  N_DSF   D    A_NSM C N_NSM RA_GPM N_GPM  

 hupEkouon tE   pistei 
 hupakouO ho   pistis 
 V_IAI3P  RA_DSF N_DSF 

act:6:8 stephanos de plErEs charitos kai dunameOs epoiei terata kai sEmeia 
    stephanos de plErEs charis  kai dunamis poieO  teras kai sEmeion 
    N_NSM   C A_NSM N_GSF  C  N_GSF  V_IAI3S N_APN C  N_APN  

 megala en  tO   laO  
 megas heis ho   laos 
 A_APN P  RA_DSM N_DSM 

act:6:9 anestEsan de tines tOn  ek tEs  sunagOgEs tEs  legomenEs 
    anistEmi de tis  ho   ek ho   sunagOgE ho   legO   
    V_AAI3P  C RI_NPM RA_GPM P RA_GSF N_GSF   RA_GSF V_PPPGSF 

 libertinOn kai kurEnaiOn kai alexandreOn kai tOn  apo kilikias kai asias 
 *PN*    kai *PN*   kai *PN*    kai ho   apo *PN*   kai *PN* 
 N_GPM   C  N_GPM   C  N_GPM    C  RA_GPM P  N_GSF  C  N_GSF 

 suzEtountes tO   stephanO 
 suzEteO   ho   stephanos 
 V_PAPNPM  RA_DSM N_DSM   

act:6:10 kai ouk ischuon antistEnai tE   sophia kai tO   pneumati hO   
     kai ou ischuO anthistEmi ho   sophia kai ho   pneuma  hos  
     C  D  V_IAI3P V_AAN   RA_DSF N_DSF C  RA_DSN N_DSN  RR_DSN 

 elalei 
 laleO  
 V_IAI3S 

act:6:11 tote hupebalon andras legontas hoti akEkoamen autou lalountos rhEmata 
     tote hupoballO anEr  legO   hoti akouO   autos laleO   rhEma  
     D  V_AAI3P  N_APM V_PAPAPM C  V_XAI1P  RP_GSM V_PAPGSM N_APN  

 blasphEma eis mOusEn kai ton  theon 
 blasphEmos heis *PN*  kai ho   theos 
 A_APN   P  N_ASM C  RA_ASM N_ASM 

act:6:12 sunekinEsan te ton  laon kai tous  presbuterous kai tous  
     sugkineO  te ho   laos kai ho   presbuteros kai ho   
     V_AAI3P   C RA_ASM N_ASM C  RA_APM A_APM    C  RA_APM 

 grammateis kai epistantes sunErpasan auton kai Egagon eis to   sunedrion 
 grammateus kai ephistEmi sunarpazO autos kai agO   heis ho   sunedrion 
 N_APM   C  V_AAPNPM  V_AAI3P  RP_ASM C  V_AAI3P P  RA_ASN N_ASN   

act:6:13 estEsan te marturas pseudeis legontas ho   anthrOpos houtos ou 
     histEmi te martus  pseudEs legO   ho   anthrOpos houtos ou 
     V_AAI3P C N_APM  A_APM  V_PAPAPM RA_NSM N_NSM   RD_NSM D 

 pauetai lalOn  rhEmata kata tou  topou tou  hagiou [toutou] kai tou  
 pauO  laleO  rhEma  kata ho   topos ho   hagios houtos  kai ho   
 V_PMI3S V_PAPNSM N_APN  P  RA_GSM N_GSM RA_GSM A_GSM RD_GSM  C  RA_GSM 

 nomou 
 nomos 
 N_GSM 

act:6:14 akEkoamen gar autou legontos hoti iEsous ho   nazOraios houtos 
     akouO   gar autos legO   hoti *PN*  ho   *PN*   houtos 
     V_XAI1P  C  RP_GSM V_PAPGSM C  N_NSM RA_NSM N_NSM   RD_NSM 

 katalusei ton  topon touton kai allaxei ta   ethE ha   paredOken 
 kataluO  ho   topos houtos kai allassO ho   ethos hos  paradidOmi 
 V_FAI3S  RA_ASM N_ASM RD_ASM C  V_FAI3S RA_APN N_APN RR_APN V_AAI3S  

 hEmin mOusEs 
 egO  *PN*  
 RP_DP N_NSM 

act:6:15 kai atenisantes eis auton pantes hoi  kathezomenoi en  tO   
     kai atenizO   heis autos pas  ho   kathezomai  heis ho   
     C  V_AAPNPM  P  RP_ASM A_NPM RA_NPM V_PMPNPM   P  RA_DSN 

 sunedriO eidon  to   prosOpon autou hOsei prosOpon aggelou 
 sunedrion horaO  ho   prosOpon autos hOsei prosOpon aggelos 
 N_DSN   V_AAI3P RA_ASN N_ASN  RP_GSM C   N_ASN  N_GSM  


Help and Acknowledgements