Help and Acknowledgements


act:5:1 anEr de tis  hananias onomati sun sapphirE tE   gunaiki autou 
    anEr de tis  *PN*   onoma  sun *PN*   ho   gunE  autos 
    N_NSM C RI_NSM N_NSM  N_DSN  P  N_DSF  RA_DSF N_DSF  RP_GSM 

 epOlEsen ktEma 
 pOleO  ktEma 
 V_AAI3S N_ASN 

act:5:2 kai enosphisato apo tEs  timEs suneiduiEs kai tEs  gunaikos kai 
    kai nosphizomai apo ho   timE sunoida  kai ho   gunE   kai 
    C  V_AMI3S   P  RA_GSF N_GSF V_XAPGSF  D  RA_GSF N_GSF  C  

 enegkas meros ti   para tous  podas tOn  apostolOn ethEken 
 pherO  meros tis  para ho   pous ho   apostolos tithEmi 
 V_AAPNSM N_ASN RI_ASN P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM   V_AAI3S 

act:5:3 eipen  de ho   petros hanania dia ti   eplErOsen ho   satanas 
    legO  de ho   *PN*  *PN*  dia tis  plEroO  ho   *PN*  
    V_AAI3S C RA_NSM N_NSM N_VSM  P  RI_ASN V_AAI3S  RA_NSM N_NSM  

 tEn  kardian sou  pseusasthai se  to   pneuma to   hagion kai 
 ho   kardia su  pseudomai  su  ho   pneuma ho   hagios kai 
 RA_ASF N_ASF  RP_GS V_AMN    RP_AS RA_ASN N_ASN RA_ASN A_ASN C  

 nosphisasthai apo tEs  timEs tou  chOriou 
 nosphizomai  apo ho   timE ho   chOrion 
 V_AMN     P  RA_GSF N_GSF RA_GSN N_GSN  

act:5:4 ouchi menon  soi  emenen kai prathen en  tE   sE  exousia 
    ou  menO   su  menO  kai pipraskO heis ho   sos  exousia 
    X   V_PAPNSN RP_DS V_IAI3S C  V_APPNSN P  RA_DSF A_DSF N_DSF  

 hupErchen ti   hoti ethou  en  tE   kardia sou  to   pragma touto 
 huparchO tis  hoti tithEmi heis ho   kardia su  ho   pragma houtos 
 V_IAI3S  RI_ASN C  V_AMI2S P  RA_DSF N_DSF RP_GS RA_ASN N_ASN RD_ASN 

 ouk epseusO  anthrOpois alla tO   theO 
 ou pseudomai anthrOpos alla ho   theos 
 D  V_AMI2S  N_DPM   C  RA_DSM N_DSM 

act:5:5 akouOn  de ho   hananias tous  logous toutous pesOn  exepsuxen 
    akouO  de ho   *PN*   ho   logos houtos piptO  ekpsuchO 
    V_PAPNSM C RA_NSM N_NSM  RA_APM N_APM RD_APM V_AAPNSM V_AAI3S  

 kai egeneto phobos megas epi pantas tous  akouontas 
 kai ginomai phobos megas epi pas  ho   akouO   
 C  V_AMI3S N_NSM A_NSM P  A_APM RA_APM V_PAPAPM 

act:5:6 anastantes de hoi  neOteroi sunesteilan auton kai exenegkantes 
    anistEmi  de ho   neos   sustellO  autos kai ekpherO   
    V_AAPNPM  C RA_NPM A_NPMC  V_AAI3P   RP_ASM C  V_AAPNPM   

 ethapsan 
 thaptO  
 V_AAI3P 

act:5:7 egeneto de hOs hOrOn triOn diastEma kai hE   gunE autou mE eiduia  
    ginomai de hOs hOra treis diastEma kai ho   gunE autos mE oida   
    V_AMI3S C D  N_GPF A_GPF N_NSN  C  RA_NSF N_NSF RP_GSM D V_XAPNSF 

 to   gegonos eisElthen  
 ho   ginomai eiserchomai 
 RA_ASN V_XAPASN V_AAI3S   

act:5:8 apekrithE  de pros autEn  petros eipe  moi  ei tosoutou to   
    apokrinomai de pros heautou *PN*  legO  egO  ei tosoutos ho   
    V_API3S   C P  RP_ASF N_NSM V_AAD2S RP_DS X RD_GSN  RA_ASN 

 chOrion apedosthe hE   de eipen  nai tosoutou 
 chOrion apodidOmi ho   de legO  nai tosoutos 
 N_ASN  V_AMI2P  RA_NSF C V_AAI3S X  RD_GSN  

act:5:9 ho   de petros pros autEn  ti   hoti sunephOnEthE humin peirasai 
    ho   de *PN*  pros heautou tis  hoti sumphOneO  su  peirazO 
    RA_NSM C N_NSM P  RP_ASF RI_ASN C  V_API3S   RP_DP V_AAN  

 to   pneuma kuriou idou hoi  podes tOn  thapsantOn ton  andra sou  
 ho   pneuma kurios idou ho   pous ho   thaptO   ho   anEr su  
 RA_ASN N_ASN N_GSM X  RA_NPM N_NPM RA_GPM V_AAPGPM  RA_ASM N_ASM RP_GS 

 epi tE   thura kai exoisousin se  
 epi ho   thura kai ekpherO  su  
 P  RA_DSF N_DSF C  V_FAI3P  RP_AS 

act:5:10 epesen de parachrEma pros tous  podas autou kai exepsuxen 
     piptO  de parachrEma pros ho   pous autos kai ekpsuchO 
     V_AAI3S C D     P  RA_APM N_APM RP_GSM C  V_AAI3S  

 eiselthontes de hoi  neaniskoi heuron  autEn  nekran kai exenegkantes 
 eiserchomai de ho   neaniskos heuriskO heautou nekros kai ekpherO   
 V_AAPNPM   C RA_NPM N_NPM   V_AAI3P RP_ASF A_ASF C  V_AAPNPM   

 ethapsan pros ton  andra autEs 
 thaptO  pros ho   anEr autos 
 V_AAI3P P  RA_ASM N_ASM RP_GSF 

act:5:11 kai egeneto phobos megas eph holEn tEn  ekklEsian kai epi pantas 
     kai ginomai phobos megas epi holos ho   ekklEsia kai epi pas  
     C  V_AMI3S N_NSM A_NSM P  A_ASF RA_ASF N_ASF   C  P  A_APM 

 tous  akouontas tauta 
 ho   akouO   houtos 
 RA_APM V_PAPAPM RD_APN 

act:5:12 dia de tOn  cheirOn tOn  apostolOn egineto sEmeia kai terata 
     dia de ho   cheir  ho   apostolos ginomai sEmeion kai teras 
     P  C RA_GPF N_GPF  RA_GPM N_GPM   V_IMI3S N_NPN  C  N_NPN 

 polla en  tO   laO  kai Esan  homothumadon hapantes en  tE   stoa 
 polus heis ho   laos kai eimi  homothumadon hapas  heis ho   stoa 
 A_NPN P  RA_DSM N_DSM C  V_IAI3P D      A_NPM  P  RA_DSF N_DSF 

 solomOntos 
 *PN*    
 N_GSM   

act:5:13 tOn  de loipOn oudeis etolma kollasthai autois all emegalunen 
     ho   de loipos oudeis tolmaO kollaomai autos alla megalunO  
     RA_GPM C A_GPM A_NSM V_IAI3S V_PPN   RP_DPM C  V_IAI3S  

 autous ho   laos 
 heautou ho   laos 
 RP_APM RA_NSM N_NSM 

act:5:14 mallon de prosetithento pisteuontes tO   kuriO plEthE andrOn te 
     mallon de prostithEmi  pisteuO   ho   kurios plEthos anEr  te 
     D   C V_IPI3P    V_PAPNPM  RA_DSM N_DSM N_NPN  N_GPM C 

 kai gunaikOn 
 kai gunE   
 C  N_GPF  

act:5:15 hOste kai eis tas  plateias ekpherein tous  astheneis kai tithenai 
     hOste kai heis ho   plateia ekpherO  ho   asthenEs kai tithEmi 
     C   D  P  RA_APF A_APF  V_PAN   RA_APM A_APM   C  V_PAN  

 epi klinariOn kai krabattOn hina erchomenou petrou kan hE   skia episkiasE 
 epi klinarion kai krabattos hina erchomai  *PN*  kan ho   skia episkiazO 
 P  N_GPN   C  N_GPM   C  V_PMPGSM  N_GSM C  RA_NSF N_NSF V_AAS3S  

 tini  autOn 
 tis  autos 
 RI_DSM RP_GPM 

act:5:16 sunErcheto de kai to   plEthos tOn  perix poleOn ierousalEm 
     sunerchomai de kai ho   plEthos ho   perix polis *PN*    
     V_IMI3S   C D  RA_NSN N_NSN  RA_GPF D   N_GPF N_GSF   

 pherontes astheneis kai ochloumenous hupo pneumatOn akathartOn hoitines 
 pherO   asthenEs kai ochleomai  hupo pneuma  akathartos hostis  
 V_PAPNPM A_APM   C  V_PPPAPM   P  N_GPN   A_GPN   RR_NPM  

 etherapeuonto hapantes 
 therapeuO   hapas  
 V_IPI3P    A_NPM  

act:5:17 anastas de ho   archiereus kai pantes hoi  sun autO  hE   
     anistEmi de ho   archiereus kai pas  ho   sun autos ho   
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM   C  A_NPM RA_NPM P  RP_DSM RA_NSF 

 ousa   hairesis tOn  saddoukaiOn eplEsthEsan zElou 
 eimi   hairesis ho   *PN*    pimplEmi  zEloO 
 V_PAPNSF N_NSF  RA_GPM N_GPM    V_API3P   N_GSM 

act:5:18 kai epebalon tas  cheiras epi tous  apostolous kai ethento autous 
     kai epiballO ho   cheir  epi ho   apostolos kai tithEmi heautou 
     C  V_AAI3P RA_APF N_APF  P  RA_APM N_APM   C  V_AMI3P RP_APM 

 en  tErEsei dEmosia 
 heis tEreO  dEmosios 
 P  N_DSF  A_DSF  

act:5:19 aggelos de kuriou dia nuktos anoixas tas  thuras tEs  phulakEs 
     aggelos de kurios dia nux  anoigO  ho   thura ho   phulakE 
     N_NSM  C N_GSM P  N_GSF V_AAPNSM RA_APF N_APF RA_GSF N_GSF  

 exagagOn te autous eipen  
 exagO  te heautou legO  
 V_AAPNSM C RP_APM V_AAI3S 

act:5:20 poreuesthe kai stathentes laleite en  tO   hierO tO   laO  
     poreuomai kai histEmi  laleO  heis ho   hieros ho   laos 
     V_PMD2P  C  V_APPNPM  V_PAD2P P  RA_DSN A_DSN RA_DSM N_DSM 

 panta ta   rhEmata tEs  zOEs tautEs 
 pas  ho   rhEma  ho   zOE  houtos 
 A_APN RA_APN N_APN  RA_GSF N_GSF RD_GSF 

act:5:21 akousantes de eisElthon  hupo ton  orthron eis to   hieron kai 
     akouO   de eiserchomai hupo ho   orthros heis ho   hieron kai 
     V_AAPNPM  C V_AAI3P   P  RA_ASM N_ASM  P  RA_ASN A_ASN C  

 edidaskon paragenomenos de ho   archiereus kai hoi  sun autO  
 didaskO  paraginomai  de ho   archiereus kai ho   sun autos 
 V_IAI3P  V_AMPNSM   C RA_NSM N_NSM   C  RA_NPM P  RP_DSM 

 sunekalesan to   sunedrion kai pasan tEn  gerousian tOn  huiOn israEl 
 sugkaleO  ho   sunedrion kai pas  ho   gerousia ho   huios *PN*  
 V_AAI3P   RA_ASN N_ASN   C  A_ASF RA_ASF N_ASF   RA_GPM N_GPM N_GSM 

 kai apesteilan eis to   desmOtErion achthEnai autous 
 kai apostellO heis ho   desmOtErion agO    heautou 
 C  V_AAI3P  P  RA_ASN N_ASN    V_APN   RP_APM 

act:5:22 hoi  de paragenomenoi hupEretai ouch heuron  autous en  tE   
     ho   de paraginomai  hupEretEs ou  heuriskO heautou heis ho   
     RA_NPM C V_AMPNPM   N_NPM   D  V_AAI3P RP_APM P  RA_DSF 

 phulakE anastrepsantes de apEggeilan 
 phulakE anastrephO   de apaggellO 
 N_DSF  V_AAPNPM    C V_AAI3P  

act:5:23 legontes hoti to   desmOtErion heuromen kekleismenon en  pasE 
     legO   hoti ho   desmOtErion heuriskO kleiO    heis pas  
     V_PAPNPM C  RA_ASN N_ASN    V_AAI1P V_XPPASN   P  A_DSF 

 asphaleia kai tous  phulakas hestOtas epi tOn  thurOn anoixantes de esO 
 asphaleia kai ho   phulakE histEmi epi ho   thura anoigO   de esO 
 N_DSF   C  RA_APM N_APM  V_XAPAPM P  RA_GPF N_GPF V_AAPNPM  C D  

 oudena heuromen 
 oudeis heuriskO 
 A_ASM V_AAI1P 

act:5:24 hOs de Ekousan tous  logous toutous ho   te stratEgos tou  hierou 
     hOs de akouO  ho   logos houtos ho   te stratEgos ho   hieros 
     C  C V_AAI3P RA_APM N_APM RD_APM RA_NSM C N_NSM   RA_GSN A_GSN 

 kai hoi  archiereis diEporoun peri autOn ti   an genoito touto 
 kai ho   archiereus diaporeO peri autos tis  an ginomai houtos 
 C  RA_NPM N_NPM   V_IAI3P  P  RP_GPM RI_NSN X V_AMO3S RD_NSN 

act:5:25 paragenomenos de tis  apEggeilen autois hoti idou hoi  andres 
     paraginomai  de tis  apaggellO autos hoti idou ho   anEr  
     V_AMPNSM   C RI_NSM V_AAI3S  RP_DPM C  X  RA_NPM N_NPM 

 hous  ethesthe en  tE   phulakE eisin  en  tO   hierO hestOtes kai 
 ous  tithEmi heis ho   phulakE eimi  heis ho   hieros histEmi kai 
 RR_APM V_AMI2P P  RA_DSF N_DSF  V_PAI3P P  RA_DSN A_DSN V_XAPNPM C  

 didaskontes ton  laon 
 didaskO   ho   laos 
 V_PAPNPM  RA_ASM N_ASM 

act:5:26 tote apelthOn  ho   stratEgos sun tois  hupEretais Egen  autous 
     tote aperchomai ho   stratEgos sun ho   hupEretEs agO   heautou 
     D  V_AAPNSM  RA_NSM N_NSM   P  RA_DPM N_DPM   V_IAI3S RP_APM 

 ou meta bias ephobounto gar ton  laon mE lithasthOsin 
 ou meta bia  phobeomai gar ho   laos mE lithazO   
 D P  N_GSF V_IMI3P  C  RA_ASM N_ASM C V_APS3P   

act:5:27 agagontes de autous estEsan en  tO   sunedriO kai epErOtEsen 
     agO    de heautou histEmi heis ho   sunedrion kai eperOtaO  
     V_AAPNPM C RP_APM V_AAI3P P  RA_DSN N_DSN   C  V_AAI3S  

 autous ho   archiereus 
 heautou ho   archiereus 
 RP_APM RA_NSM N_NSM   

act:5:28 legOn  [ou] paraggelia parEggeilamen humin mE didaskein epi tO   
     legO   ou  paraggelia paraggellO  su  mE didaskO  epi ho   
     V_PAPNSM X  N_DSF   V_AAI1P    RP_DP D V_PAN   P  RA_DSN 

 onomati toutO kai idou peplErOkate tEn  ierousalEm tEs  didachEs humOn 
 onoma  houtos kai idou plEroO   ho   *PN*    ho   didachE su  
 N_DSN  RD_DSN C  X  V_XAI2P   RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF  RP_GP 

 kai boulesthe epagagein eph hEmas to   haima tou  anthrOpou toutou 
 kai boulomai epagO   epi egO  ho   haima ho   anthrOpos houtos 
 C  V_PMI2P  V_AAN   P  RP_AP RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM   RD_GSM 

act:5:29 apokritheis de petros kai hoi  apostoloi eipan  peitharchein 
     apokrinomai de *PN*  kai ho   apostolos legO  peitharcheO 
     V_APPNSM  C N_NSM C  RA_NPM N_NPM   V_AAI3P V_PAN    

 dei   theO mallon E anthrOpois 
 deO   theos mallon E anthrOpos 
 V_PAI3S N_DSM D   C N_DPM   

act:5:30 ho   theos tOn  paterOn hEmOn Egeiren iEsoun hon  humeis 
     ho   theos ho   patEr  egO  egeirO *PN*  eimi  su   
     RA_NSM N_NSM RA_GPM N_GPM  RP_GP V_AAI3S N_ASM RR_ASM RP_NP 

 diecheirisasthe kremasantes epi xulou 
 diacheirizomai kremannumi epi xulon 
 V_AMI2P     V_AAPNPM  P  N_GSN 

act:5:31 touton ho   theos archEgon kai sOtEra hupsOsen tE   dexia autou 
     houtos ho   theos archEgos kai sOtEr hupsoO  ho   dexios autos 
     RD_ASM RA_NSM N_NSM N_ASM  C  N_ASM V_AAI3S RA_DSF A_DSF RP_GSM 

 [tou] dounai metanoian tO   israEl kai aphesin hamartiOn 
 ho   didOmi metanoia ho   *PN*  kai aphesis hamartia 
 RA_GSN V_AAN N_ASF   RA_DSM N_DSM C  N_ASF  N_GPF   

act:5:32 kai hEmeis esmen  martures tOn  rhEmatOn toutOn kai to   pneuma 
     kai egO  eimi  martus  ho   rhEma  houtos kai ho   pneuma 
     C  RP_NP V_PAI1P N_NPM  RA_GPN N_GPN  RD_GPN C  RA_NSN N_NSN 

 to   hagion ho   edOken ho   theos tois  peitharchousin autO  
 ho   hagios hos  didOmi ho   theos ho   peitharcheO  autos 
 RA_NSN A_NSN RR_ASN V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_DPM V_PAPDPM    RP_DSM 

act:5:33 hoi  de akousantes dieprionto kai eboulonto anelein autous 
     ho   de akouO   diapriomai kai boulomai anaireO heautou 
     RA_NPM C V_AAPNPM  V_IPI3P  C  V_IMI3P  V_AAN  RP_APM 

act:5:34 anastas de tis  en  tO   sunedriO pharisaios onomati gamaliEl 
     anistEmi de tis  heis ho   sunedrion *PN*    onoma  *PN*   
     V_AAPNSM C RI_NSM P  RA_DSN N_DSN   N_NSM   N_DSN  N_NSM  

 nomodidaskalos timios panti tO   laO  ekeleusen exO brachu tous  
 nomodidaskalos timios pas  ho   laos keleuO  echO brachus ho   
 N_NSM     A_NSM A_DSM RA_DSM N_DSM V_AAI3S  D  A_ASN  RA_APM 

 anthrOpous poiEsai 
 anthrOpos poieO  
 N_APM   V_AAN  

act:5:35 eipen  te pros autous andres israElitai prosechete heautois epi 
     legO  te pros heautou anEr  *PN*    prosechO  heautou epi 
     V_AAI3S C P  RP_APM N_VPM N_VPM   V_PAD2P  RP_DPM  P  

 tois  anthrOpois toutois ti   mellete prassein 
 ho   anthrOpos houtos tis  mellO  prassO  
 RA_DPM N_DPM   RD_DPM RI_ASN V_PAI2P V_PAN  

act:5:36 pro gar toutOn tOn  hEmerOn anestE  theudas legOn  einai tina  
     pros gar houtos ho   hEmera anistEmi *PN*  legO   eimi tis  
     P  C  RD_GPF RA_GPF N_GPF  V_AAI3S N_NSM  V_PAPNSM V_PAN RI_ASM 

 heauton hO   proseklithE andrOn arithmos hOs tetrakosiOn hos  anErethE 
 heautou hos  prosklinomai anEr  arithmos hOs tetrakosioi hos  anaireO 
 RP_ASM RR_DSM V_API3S   N_GPM N_NSM  D  A_GPM    RR_NSM V_API3S 

 kai pantes hosoi epeithonto autO  dieluthEsan kai egenonto eis ouden 
 kai pas  hosos peithO   autos dialuO   kai ginomai heis oudeis 
 C  A_NPM RR_NPM V_IPI3P  RP_DSM V_API3P   C  V_AMI3P P  A_ASN 

act:5:37 meta touton anestE  ioudas ho   galilaios en  tais  hEmerais 
     meta houtos anistEmi *PN*  ho   *PN*   heis ho   hEmera  
     P  RD_ASM V_AAI3S N_NSM RA_NSM A_NSM   P  RA_DPF N_DPF  

 tEs  apographEs kai apestEsen laon opisO autou kakeinos apOleto kai 
 ho   apographE kai aphistamai laos opisO autos kakeinos apollumi kai 
 RA_GSF N_GSF   C  V_AAI3S  N_ASM P   RP_GSM C    V_AMI3S C  

 pantes hosoi epeithonto autO  dieskorpisthEsan 
 pas  hosos peithO   autos diaskorpizO   
 A_NPM RR_NPM V_IPI3P  RP_DSM V_API3P     

act:5:38 kai ta   nun legO  humin apostEte  apo tOn  anthrOpOn toutOn 
     kai ho   nun legO  su  aphistamai apo ho   anthrOpos houtos 
     C  RA_APN D  V_PAI1S RP_DP V_AAD2P  P  RA_GPM N_GPM   RD_GPM 

 kai aphete autous hoti ean E    ex anthrOpOn hE   boulE hautE E 
 kai aphiEmi heautou hoti ean eimi  hex anthrOpos ho   boulE autos E 
 C  V_AAD2P RP_APM C  C  V_PAS3S P  N_GPM   RA_NSF N_NSF RD_NSF C 

 to   ergon touto kataluthEsetai 
 ho   ergon houtos kataluO    
 RA_NSN N_NSN RD_NSN V_FPI3S    

act:5:39 ei de ek theou estin  ou dunEsesthe katalusai autous mEpote kai 
     ei de ek theos eimi  ou dunamai  kataluO  heautou mEpote kai 
     C C P N_GSM V_PAI3S D V_FMI2P  V_AAN   RP_APM C   D  

 theomachoi heurethEte epeisthEsan de autO  
 theomachos heuriskO  peithO   de autos 
 A_NPM   V_APS2P  V_API3P   C RP_DSM 

act:5:40 kai proskalesamenoi tous  apostolous deirantes parEggeilan mE lalein 
     kai proskaleomai  ho   apostolos derO   paraggellO mE laleO 
     C  V_AMPNPM    RA_APM N_APM   V_AAPNPM V_AAI3P   D V_PAN 

 epi tO   onomati tou  iEsou kai apelusan 
 epi ho   onoma  ho   *PN* kai apoluO  
 P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM C  V_AAI3P 

act:5:41 hoi  men oun eporeuonto chairontes apo prosOpou tou  sunedriou 
     ho   men oun poreuomai chairO   apo prosOpon ho   sunedrion 
     RA_NPM X  C  V_IMI3P  V_PAPNPM  P  N_GSN  RA_GSN N_GSN   

 hoti katExiOthEsan huper tou  onomatos atimasthEnai 
 hoti kataxioO   huper ho   onoma  atimazO   
 C  V_API3P    P   RA_GSN N_GSN  V_APN    

act:5:42 pasan te hEmeran en  tO   hierO kai kat oikon ouk epauonto 
     pas  te hEmera heis ho   hieros kai kata oikos ou pauO   
     A_ASF C N_ASF  P  RA_DSN A_DSN C  P  N_ASM D  V_IMI3P 

 didaskontes kai euaggelizomenoi ton  christon iEsoun 
 didaskO   kai euaggelizO   ho   *PN*   *PN*  
 V_PAPNPM  C  V_PMPNPM    RA_ASM N_ASM  N_ASM 


Help and Acknowledgements