Help and Acknowledgements


act:4:1 lalountOn de autOn pros ton  laon epestEsan autois hoi  hiereis 
    laleO   de autos pros ho   laos ephistEmi autos ho   hiereus 
    V_PAPGPM C RP_GPM P  RA_ASM N_ASM V_AAI3P  RP_DPM RA_NPM N_NPM  

 kai ho   stratEgos tou  hierou kai hoi  saddoukaioi 
 kai ho   stratEgos ho   hieros kai ho   *PN*    
 C  RA_NSM N_NSM   RA_GSN A_GSN C  RA_NPM N_NPM    

act:4:2 diaponoumenoi dia to   didaskein autous ton  laon kai 
    diaponeomai  dia ho   didaskO  heautou ho   laos kai 
    V_PMPNPM   P  RA_ASN V_PAN   RP_APM RA_ASM N_ASM C  

 kataggellein en  tO   iEsou tEn  anastasin tEn  ek nekrOn 
 kataggellO  heis ho   *PN* ho   anastasis ho   ek nekros 
 V_PAN    P  RA_DSM N_DSM RA_ASF N_ASF   RA_ASF P A_GPM 

act:4:3 kai epebalon autois tas  cheiras kai ethento eis tErEsin eis tEn  
    kai epiballO autos ho   cheir  kai tithEmi heis tErEsis heis ho   
    C  V_AAI3P RP_DPM RA_APF N_APF  C  V_AMI3P P  N_ASF  P  RA_ASF 

 aurion En   gar hespera EdE 
 aurion eimi  gar hespera EdE 
 D   V_IAI3S C  N_NSF  D  

act:4:4 polloi de tOn  akousantOn ton  logon episteusan kai egenEthE [ho]  
    polus de ho   akouO   ho   logos pisteuO  kai ginomai ho   
    A_NPM C RA_GPM V_AAPGPM  RA_ASM N_ASM V_AAI3P  C  V_API3S RA_NSM 

 arithmos tOn  andrOn [hOs] chiliades pente 
 arithmos ho   anEr  hOs  chilias  pente 
 N_NSM  RA_GPM N_GPM D   N_NPF   A_NPF 

act:4:5 egeneto de epi tEn  aurion sunachthEnai autOn tous  archontas kai 
    ginomai de epi ho   aurion sunagO    autos ho   archOn  kai 
    V_AMI3S C P  RA_ASF D   V_APN    RP_GPM RA_APM N_APM   C  

 tous  presbuterous kai tous  grammateis en  ierousalEm 
 ho   presbuteros kai ho   grammateus heis *PN*    
 RA_APM A_APM    C  RA_APM N_APM   P  N_DSF   

act:4:6 kai hannas ho   archiereus kai kaiaphas kai iOannEs kai alexandros 
    kai *PN*  ho   archiereus kai *PN*   kai *PN*  kai *PN*    
    C  N_NSM RA_NSM N_NSM   C  N_NSM  C  N_NSM  C  N_NSM   

 kai hosoi Esan  ek genous archieratikou 
 kai hosos eimi  ek genos archieratikos 
 C  RR_NPM V_IAI3P P N_GSN A_GSN     

act:4:7 kai stEsantes autous en  tO   mesO epunthanonto en  poia  
    kai histEmi  heautou heis ho   mesos punthanomai heis poios 
    C  V_AAPNPM RP_APM P  RA_DSN A_DSN V_IMI3P   P  RI_DSF 

 dunamei E en  poiO  onomati epoiEsate touto humeis 
 dunamis E heis poios onoma  poieO   houtos su   
 N_DSF  C P  RI_DSN N_DSN  V_AAI2P  RD_ASN RP_NP 

act:4:8 tote petros plEstheis pneumatos hagiou eipen  pros autous archontes 
    tote *PN*  pimplEmi pneuma  hagios legO  pros heautou archOn  
    D  N_NSM V_APPNSM N_GSN   A_GSN V_AAI3S P  RP_APM N_VPM   

 tou  laou kai presbuteroi 
 ho   laos kai presbuteros 
 RA_GSM N_GSM C  A_VPM    

act:4:9 ei hEmeis sEmeron anakrinometha epi euergesia anthrOpou asthenous en  
    ei egO  sEmeron anakrinO   epi euergesia anthrOpos asthenEs heis 
    C RP_NP D    V_PPI1P    P  N_DSF   N_GSM   A_GSM   P  

 tini  houtos sesOtai 
 tis  houtos sOzO  
 RI_DSN RD_NSM V_XPI3S 

act:4:10 gnOston estO  pasin humin kai panti tO   laO  israEl hoti en  
     gnOstos eimi  pas  su  kai pas  ho   laos *PN*  hoti heis 
     A_NSN  V_PAD3S A_DPM RP_DP C  A_DSM RA_DSM N_DSM N_GSM C  P  

 tO   onomati iEsou christou tou  nazOraiou hon  humeis estaurOsate 
 ho   onoma  *PN* *PN*   ho   *PN*   eimi  su   stauroO   
 RA_DSN N_DSN  N_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM   RR_ASM RP_NP V_AAI2P   

 hon  ho   theos Egeiren ek nekrOn en  toutO houtos parestEken enOpion 
 eimi  ho   theos egeirO ek nekros heis houtos houtos paristEmi enOpion 
 RR_ASM RA_NSM N_NSM V_AAI3S P A_GPM P  RD_DSN RD_NSM V_XAI3S  P    

 humOn hugiEs 
 su  hugiEs 
 RP_GP A_NSM 

act:4:11 houtos estin  ho   lithos ho   exouthenEtheis huph humOn tOn  
     houtos eimi  ho   lithos ho   exoutheneO   hupo su  ho   
     RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSM V_APPNSM    P  RP_GP RA_GPM 

 oikodomOn ho   genomenos eis kephalEn gOnias 
 oikodomos ho   ginomai  heis kephalE gOnia 
 N_GPM   RA_NSM V_AMPNSM P  N_ASF  N_GSF 

act:4:12 kai ouk estin  en  allO oudeni hE   sOtEria oude gar onoma 
     kai ou eimi  heis allos oudeis ho   sOtEria oude gar onoma 
     C  D  V_PAI3S P  A_DSM A_DSM RA_NSF N_NSF  D  C  N_NSN 

 estin  heteron hupo ton  ouranon to   dedomenon en  anthrOpois en  
 eimi  heteros hupo ho   ouranos ho   didOmi  heis anthrOpos heis 
 V_PAI3S A_NSN  P  RA_ASM N_ASM  RA_NSN V_XPPNSN P  N_DPM   P  

 hO   dei   sOthEnai hEmas 
 hos  deO   sOzO   egO  
 RR_DSN V_PAI3S V_APN  RP_AP 

act:4:13 theOrountes de tEn  tou  petrou parrEsian kai iOannou kai 
     theOreO   de ho   ho   *PN*  parrEsia kai *PN*  kai 
     V_PAPNPM  C RA_ASF RA_GSM N_GSM N_ASF   C  N_GSM  C  

 katalabomenoi hoti anthrOpoi agrammatoi eisin  kai idiOtai ethaumazon 
 katalambanO  hoti anthrOpos agreuO   eimi  kai idiOtEs thaumazO  
 V_AMPNPM   C  N_NPM   A_NPM   V_PAI3P C  N_NPM  V_IAI3P  

 epeginOskon te autous hoti sun tO   iEsou Esan  
 epiginOskO te heautou hoti sun ho   *PN* eimi  
 V_IAI3P   C RP_APM C  P  RA_DSM N_DSM V_IAI3P 

act:4:14 ton  te anthrOpon blepontes sun autois hestOta ton  
     ho   te anthrOpos blepO   sun autos histEmi ho   
     RA_ASM C N_ASM   V_PAPNPM P  RP_DPM V_XAPASM RA_ASM 

 tetherapeumenon ouden eichon anteipein 
 therapeuO    oudeis echO  antilegO 
 V_XPPASM    A_ASN V_IAI3P V_AAN   

act:4:15 keleusantes de autous exO tou  sunedriou apelthein suneballon 
     keleuO   de heautou echO ho   sunedrion aperchomai sumballO  
     V_AAPNPM  C RP_APM P  RA_GSN N_GSN   V_AAN   V_IAI3P  

 pros allElous 
 pros allElOn 
 P  RP_APM  

act:4:16 legontes ti   poiEsOmen tois  anthrOpois toutois hoti men gar 
     legO   tis  poieO   ho   anthrOpos houtos hoti men gar 
     V_PAPNPM RI_ASN V_AAS1P  RA_DPM N_DPM   RD_DPM C  C  C  

 gnOston sEmeion gegonen di autOn pasin tois  katoikousin ierousalEm 
 gnOstos sEmeion ginomai dia autos pas  ho   katoikeO  *PN*    
 A_NSN  N_NSN  V_XAI3S P  RP_GPM A_DPM RA_DPM V_PAPDPM  N_ASF   

 phaneron kai ou dunametha arneisthai 
 phaneros kai ou dunamai  arneomai  
 A_NSN  C  D V_PMI1P  V_PMN   

act:4:17 all hina mE epi pleion dianemEthE eis ton  laon apeilEsOmetha 
     alla hina mE epi polus dianemO  heis ho   laos apeileO    
     C  C  D P  A_ASNC V_APS3S  P  RA_ASM N_ASM V_AMS1P    

 autois mEketi lalein epi tO   onomati toutO mEdeni anthrOpOn 
 autos mEketi laleO epi ho   onoma  houtos mEdeis anthrOpos 
 RP_DPM D   V_PAN P  RA_DSN N_DSN  RD_DSN A_DSM N_GPM   

act:4:18 kai kalesantes autous parEggeilan to   katholou mE phtheggesthai 
     kai kaleO   heautou paraggellO ho   katholou mE phtheggomai  
     C  V_AAPNPM  RP_APM V_AAI3P   RA_ASN D    D V_PMN     

 mEde didaskein epi tO   onomati tou  iEsou 
 mEde didaskO  epi ho   onoma  ho   *PN* 
 C  V_PAN   P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM 

act:4:19 ho   de petros kai iOannEs apokrithentes eipon  pros autous ei 
     ho   de *PN*  kai *PN*  apokrinomai  legO  pros heautou ei 
     RA_NSM C N_NSM C  N_NSM  V_APPNPM   V_AAI3P P  RP_APM C 

 dikaion estin  enOpion tou  theou humOn akouein mallon E tou  theou 
 dikaios eimi  enOpion ho   theos su  akouO  mallon E ho   theos 
 A_NSN  V_PAI3S P    RA_GSM N_GSM RP_GP V_PAN  D   C RA_GSM N_GSM 

 krinate 
 krinO  
 V_AAD2P 

act:4:20 ou dunametha gar hEmeis ha   eidamen kai Ekousamen mE lalein 
     ou dunamai  gar egO  hos  horaO  kai akouO   mE laleO 
     D V_PMI1P  C  RP_NP RR_APN V_AAI1P C  V_AAI1P  D V_PAN 

act:4:21 hoi  de prosapeilEsamenoi apelusan autous mEden heuriskontes 
     ho   de prosapeileomai  apoluO  heautou mEdeis heuriskO   
     RA_NPM C V_AMPNPM     V_AAI3P RP_APM A_ASN V_PAPNPM   

 to   pOs kolasOntai autous dia ton  laon hoti pantes edoxazon ton  
 ho   pOs kolazO   heautou dia ho   laos hoti pas  doxazO  ho   
 RA_ASN D  V_AMS3P  RP_APM P  RA_ASM N_ASM C  A_NPM V_IAI3P RA_ASM 

 theon epi tO   gegonoti 
 theos epi ho   ginomai 
 N_ASM P  RA_DSN V_XAPDSN 

act:4:22 etOn gar En   pleionOn tesserakonta ho   anthrOpos eph hon  
     etos gar eimi  polus  tessarakonta ho   anthrOpos epi eimi  
     N_GPN C  V_IAI3S A_GPNC  A_GPN    RA_NSM N_NSM   P  RR_ASM 

 gegonei to   sEmeion touto tEs  iaseOs 
 ginomai ho   sEmeion houtos ho   iasis 
 V_YAI3S RA_NSN N_NSN  RD_NSN RA_GSF N_GSF 

act:4:23 apoluthentes de Elthon  pros tous  idious kai apEggeilan hosa  pros 
     apoluO    de erchomai pros ho   idios kai apaggellO hosos pros 
     V_APPNPM   C V_AAI3P P  RA_APM A_APM C  V_AAI3P  RR_APN P  

 autous hoi  archiereis kai hoi  presbuteroi eipan  
 heautou ho   archiereus kai ho   presbuteros legO  
 RP_APM RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM A_NPM    V_AAI3P 

act:4:24 hoi  de akousantes homothumadon Eran  phOnEn pros ton  theon kai 
     ho   de akouO   homothumadon airO  phOnE pros ho   theos kai 
     RA_NPM C V_AAPNPM  D      V_AAI3P N_ASF P  RA_ASM N_ASM C  

 eipan  despota su  ho   poiEsas ton  ouranon kai tEn  gEn  kai 
 legO  despotEs su  ho   poieO  ho   ouranos kai ho   gE  kai 
 V_AAI3P N_VSM  RP_NS RA_NSM V_AAPNSM RA_ASM N_ASM  C  RA_ASF N_ASF C  

 tEn  thalassan kai panta ta   en  autois 
 ho   thalassa kai pas  ho   heis autos 
 RA_ASF N_ASF   C  A_APN RA_APN P  RP_DPN 

act:4:25 ho   tou  patros hEmOn dia pneumatos hagiou stomatos dauid paidos 
     ho   ho   patEr egO  dia pneuma  hagios stoma  *PN* pais  
     RA_NSM RA_GSM N_GSM RP_GP P  N_GSN   A_GSN N_GSN  N_GSM N_GSM 

 sou  eipOn  hinati ephruaxan ethnE kai laoi emeletEsan kena 
 su  legO   hinati phruassO ethnos kai laos meletaO  kenos 
 RP_GS V_AAPNSM D   V_AAI3P  N_NPN C  N_NPM V_AAI3P  A_APN 

act:4:26 parestEsan hoi  basileis tEs  gEs  kai hoi  archontes 
     paristEmi ho   basileus ho   gE  kai ho   archOn  
     V_AAI3P  RA_NPM N_NPM  RA_GSF N_GSF C  RA_NPM N_NPM   

 sunEchthEsan epi to   auto kata tou  kuriou kai kata tou  christou 
 sunagO    epi ho   autos kata ho   kurios kai kata ho   *PN*   
 V_API3P   P  RA_ASN A_ASN P  RA_GSM N_GSM C  P  RA_GSM N_GSM  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

act:4:27 sunEchthEsan gar ep alEtheias en  tE   polei tautE epi ton  
     sunagO    gar epi alEtheia heis ho   polis houtos epi ho   
     V_API3P   C  P  N_GSF   P  RA_DSF N_DSF RD_DSF P  RA_ASM 

 hagion paida sou  iEsoun hon  echrisas hErOdEs te kai pontios pilatos sun 
 hagios pais su  *PN*  eimi  chriO  *PN*  te kai *PN*  *PN*  sun 
 A_ASM N_ASM RP_GS N_ASM RR_ASM V_AAI2S N_NSM  C C  N_NSM  N_NSM  P  

 ethnesin kai laois israEl 
 ethnos  kai laos *PN*  
 N_DPN  C  N_DPM N_GSM 

act:4:28 poiEsai hosa  hE   cheir sou  kai hE   boulE [sou] proOrisen 
     poieO  hosos ho   cheir su  kai ho   boulE su  prooraO  
     V_AAN  RR_APN RA_NSF N_NSF RP_GS C  RA_NSF N_NSF RP_GS V_AAI3S  

 genesthai 
 ginomai  
 V_AMN   

act:4:29 kai ta   nun kurie epide  epi tas  apeilas autOn kai dos   
     kai ho   nun kurios ephoraO epi ho   apeilE autos kai didOmi 
     C  RA_APN D  N_VSM V_AAD2S P  RA_APF N_APF  RP_GPM C  V_AAD2S 

 tois  doulois sou  meta parrEsias pasEs lalein ton  logon sou  
 ho   doulos su  meta parrEsia pas  laleO ho   logos su  
 RA_DPM N_DPM  RP_GS P  N_GSF   A_GSF V_PAN RA_ASM N_ASM RP_GS 

act:4:30 en  tO   tEn  cheira [sou] ekteinein se  eis iasin kai sEmeia 
     heis ho   ho   cheir su  ekteinO  su  heis iasis kai sEmeion 
     P  RA_DSN RA_ASF N_ASF RP_GS V_PAN   RP_AS P  N_ASF C  N_APN  

 kai terata ginesthai dia tou  onomatos tou  hagiou paidos sou  iEsou 
 kai teras ginomai  dia ho   onoma  ho   hagios pais  su  *PN* 
 C  N_APN V_PMN   P  RA_GSN N_GSN  RA_GSM A_GSM N_GSM RP_GS N_GSM 

act:4:31 kai deEthentOn autOn esaleuthE ho   topos en  hO   Esan  
     kai deomai   autos saleuO  ho   topos heis hos  eimi  
     C  V_APPGPM  RP_GPM V_API3S  RA_NSM N_NSM P  RR_DSM V_IAI3P 

 sunEgmenoi kai eplEsthEsan hapantes tou  hagiou pneumatos kai elaloun 
 sunagO   kai pimplEmi  hapas  ho   hagios pneuma  kai laleO  
 V_XPPNPM  C  V_API3P   A_NPM  RA_GSN A_GSN N_GSN   C  V_IAI3P 

 ton  logon tou  theou meta parrEsias 
 ho   logos ho   theos meta parrEsia 
 RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM P  N_GSF   

act:4:32 tou  de plEthous tOn  pisteusantOn En   kardia kai psuchE mia  
     ho   de plEthos ho   pisteuO   eimi  kardia kai psuchE heis 
     RA_GSN C N_GSN  RA_GPM V_AAPGPM   V_IAI3S N_NSF C  N_NSF A_NSF 

 kai oude heis ti   tOn  huparchontOn autO  elegen idion einai all 
 kai oude heis tis  ho   huparchO   autos legO  idios eimi alla 
 C  D  A_NSM RI_ASN RA_GPN V_PAPGPN   RP_DSM V_IAI3S A_ASN V_PAN C  

 En   autois hapanta koina 
 eimi  autos hapas  koinos 
 V_IAI3S RP_DPM A_NPN  A_NPN 

act:4:33 kai dunamei megalE apedidoun to   marturion hoi  apostoloi tEs  
     kai dunamis megas apodidOmi ho   marturion ho   apostolos ho   
     C  N_DSF  A_DSF V_IAI3P  RA_ASN N_ASN   RA_NPM N_NPM   RA_GSF 

 anastaseOs tou  kuriou iEsou charis te megalE En   epi pantas autous 
 anastasis ho   kurios *PN* charis te megas eimi  epi pas  heautou 
 N_GSF   RA_GSM N_GSM N_GSM N_NSF C A_NSF V_IAI3S P  A_APM RP_APM 

act:4:34 oude gar endeEs tis  En   en  autois hosoi gar ktEtores chOriOn 
     oude gar endeEs tis  eimi  heis autos hosos gar ktEtOr  chOrion 
     D  C  A_NSM RI_NSM V_IAI3S P  RP_DPM RR_NPM C  N_NPM  N_GPN  

 E oikiOn hupErchon pOlountes epheron tas  timas tOn  pipraskomenOn 
 E oikia huparchO pOleO   pherO  ho   timE ho   pipraskO   
 C N_GPF V_IAI3P  V_PAPNPM V_IAI3P RA_APF N_APF RA_GPN V_PPPGPN   

act:4:35 kai etithoun para tous  podas tOn  apostolOn diedideto de hekastO 
     kai tithEmi para ho   pous ho   apostolos diadidOmi de hekastos 
     C  V_IAI3P P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM   V_IPI3S  C A_DSM  

 kathoti an tis  chreian eichen 
 kathoti an tis  chreia echO  
 C    X RI_NSM N_ASF  V_IAI3S 

act:4:36 iOsEph de ho   epiklEtheis barnabas apo tOn  apostolOn ho   
     *PN*  de ho   epikaleO  *PN*   apo ho   apostolos hos  
     N_NSM C RA_NSM V_APPNSM  N_NSM  P  RA_GPM N_GPM   RR_NSN 

 estin  methermEneuomenon huios paraklEseOs leuitEs kuprios tO   genei 
 eimi  methermEneuO   huios paraklEsis *PN*  *PN*  ho   genos 
 V_PAI3S V_PPPNSN     N_NSM N_GSF    N_NSM  N_NSM  RA_DSN N_DSN 

act:4:37 huparchontos autO  agrou pOlEsas Enegken to   chrEma kai ethEken 
     huparchO   autos agros pOleO  pherO  ho   chrEma kai tithEmi 
     V_PAPGSM   RP_DSM N_GSM V_AAPNSM V_AAI3S RA_ASN N_ASN C  V_AAI3S 

 pros tous  podas tOn  apostolOn 
 pros ho   pous ho   apostolos 
 P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM   


Help and Acknowledgements