Help and Acknowledgements


act:2:1 kai en  tO   sumplErousthai tEn  hEmeran tEs  pentEkostEs 
    kai heis ho   sumplEroO   ho   hEmera ho   pentEkostE 
    C  P  RA_DSN V_PPN     RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF    

 Esan  pantes homou epi to   auto 
 eimi  pas  homou epi ho   autos 
 V_IAI3P A_NPM D   P  RA_ASN A_ASN 

act:2:2 kai egeneto aphnO ek tou  ouranou Echos hOsper pheromenEs pnoEs 
    kai ginomai aphnO ek ho   ouranos Echos hOsper pherO   pnoE 
    C  V_AMI3S D   P RA_GSM N_GSM  N_NSN C   V_PPPGSF  N_GSF 

 biaias kai eplErOsen holon ton  oikon hou Esan  kathEmenoi 
 biaios kai plEroO  holos ho   oikos hou eimi  kathEmai  
 A_GSF C  V_AAI3S  A_ASM RA_ASM N_ASM D  V_IAI3P V_PMPNPM  

act:2:3 kai OphthEsan autois diamerizomenai glOssai hOsei puros kai ekathisen 
    kai horaO   autos diamerizO   glOssa hOsei pur  kai kathizO  
    C  V_API3P  RP_DPM V_PMPNPF    N_NPF  C   N_GSN C  V_AAI3S  

 eph hena hekaston autOn 
 epi heis hekastos autos 
 P  A_ASM A_ASM  RP_GPM 

act:2:4 kai eplEsthEsan pantes pneumatos hagiou kai Erxanto lalein heterais 
    kai pimplEmi  pas  pneuma  hagios kai archO  laleO heteros 
    C  V_API3P   A_NPM N_GSN   A_GSN C  V_AMI3P V_PAN A_DPF  

 glOssais kathOs to   pneuma edidou apophtheggesthai autois 
 glOssa  kathOs ho   pneuma didOmi apophtheggomai  autos 
 N_DPF  C   RA_NSN N_NSN V_IAI3S V_PMN      RP_DPM 

act:2:5 Esan  de eis ierousalEm katoikountes ioudaioi andres eulabeis apo 
    eimi  de heis *PN*    katoikeO   *PN*   anEr  eulabEs apo 
    V_IAI3P C P  N_ASF   V_PAPNPM   A_NPM  N_NPM A_NPM  P  

 pantos ethnous tOn  hupo ton  ouranon 
 pas  ethnos ho   hupo ho   ouranos 
 A_GSN N_GSN  RA_GPN P  RA_ASM N_ASM  

act:2:6 genomenEs de tEs  phOnEs tautEs sunElthen  to   plEthos kai 
    ginomai  de ho   phOnE houtos sunerchomai ho   plEthos kai 
    V_AMPGSF C RA_GSF N_GSF RD_GSF V_AAI3S   RA_NSN N_NSN  C  

 sunechuthE hoti Ekouon heis hekastos tE   idia dialektO lalountOn 
 sugcheO  hoti akouO  heis hekastos ho   idios dialektos laleO   
 V_API3S  C  V_IAI3P A_NSM A_NSM  RA_DSF A_DSF N_DSF   V_PAPGPM 

 autOn 
 autos 
 RP_GPM 

act:2:7 existanto de kai ethaumazon legontes ouch idou hapantes houtoi eisin  
    existEmi de kai thaumazO  legO   ou  idou hapas  houtos eimi  
    V_IMI3P  C C  V_IAI3P  V_PAPNPM X  X  A_NPM  RD_NPM V_PAI3P 

 hoi  lalountes galilaioi 
 ho   laleO   *PN*   
 RA_NPM V_PAPNPM A_NPM   

act:2:8 kai pOs hEmeis akouomen hekastos tE   idia dialektO hEmOn en  
    kai pOs egO  akouO  hekastos ho   idios dialektos egO  heis 
    C  D  RP_NP V_PAI1P A_NSM  RA_DSF A_DSF N_DSF   RP_GP P  

 hE   egennEthEmen 
 hos  gennaO    
 RR_DSF V_API1P   

act:2:9 parthoi kai mEdoi kai elamitai kai hoi  katoikountes tEn  
    *PN*  kai *PN* kai *PN*   kai ho   katoikeO   ho   
    N_NPM  C  N_NPM C  N_NPM  C  RA_NPM V_PAPNPM   RA_ASF 

 mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai tEn  asian 
 *PN*     *PN*   te kai *PN*    *PN*  kai ho   *PN* 
 N_ASF    N_ASF  C C  N_ASF    N_ASM C  RA_ASF N_ASF 

act:2:10 phrugian te kai pamphulian aigupton kai ta   merE tEs  libuEs 
     *PN*   te kai *PN*    *PN*   kai ho   meros ho   *PN*  
     N_ASF  C C  N_ASF   N_ASF  C  RA_APN N_APN RA_GSF N_GSF 

 tEs  kata kurEnEn kai hoi  epidEmountes rhOmaioi 
 ho   kata *PN*  kai ho   epidEmeO   *PN*   
 RA_GSF P  N_ASF  C  RA_NPM V_PAPNPM   A_NPM  

act:2:11 ioudaioi te kai prosElutoi krEtes kai arabes akouomen lalountOn autOn 
     *PN*   te kai prosElutos *PN*  kai *PN*  akouO  laleO   autos 
     A_NPM  C C  N_NPM   N_NPM C  N_NPM V_PAI1P V_PAPGPM RP_GPM 

 tais  hEmeterais glOssais ta   megaleia tou  theou 
 ho   hEmeteros glOssa  ho   megaleion ho   theos 
 RA_DPF A_DPF   N_DPF  RA_APN A_APN   RA_GSM N_GSM 

act:2:12 existanto de pantes kai diEporoun allos pros allon legontes ti   
     existEmi de pas  kai diaporeO allos pros allos legO   tis  
     V_IMI3P  C A_NPM C  V_IAI3P  A_NSM P  A_ASM V_PAPNPM RI_NSN 

 thelei touto einai 
 thelO  houtos eimi 
 V_PAI3S RD_NSN V_PAN 

act:2:13 heteroi de diachleuazontes elegon hoti gleukous memestOmenoi eisin  
     heteros de diachleuazO   legO  hoti gleukos mestoO    eimi  
     A_NPM  C V_PAPNPM    V_IAI3P C  N_GSN  V_XPPNPM   V_PAI3P 

act:2:14 statheis de ho   petros sun tois  hendeka epEren tEn  phOnEn 
     histEmi de ho   *PN*  sun ho   hendeka epairO ho   phOnE 
     V_APPNSM C RA_NSM N_NSM P  RA_DPM A_DPM  V_AAI3S RA_ASF N_ASF 

 autou kai apephthegxato autois andres ioudaioi kai hoi  katoikountes 
 autos kai apophtheggomai autos anEr  *PN*   kai ho   katoikeO   
 RP_GSM C  V_AMI3S    RP_DPM N_VPM A_VPM  C  RA_VPM V_PAPVPM   

 ierousalEm pantes touto humin gnOston estO  kai enOtisasthe ta   rhEmata 
 *PN*    pas  houtos su  gnOstos eimi  kai enOtizomai ho   rhEma  
 N_ASF   A_VPM RD_NSN RP_DP A_NSN  V_PAD3S C  V_AMD2P   RA_APN N_APN  

 mou  
 egO  
 RP_GS 

act:2:15 ou gar hOs humeis hupolambanete houtoi methuousin estin  gar hOra 
     ou gar hOs su   hupolambanO  houtos methuO   eimi  gar hOra 
     D C  C  RP_NP V_PAI2P    RD_NPM V_PAI3P  V_PAI3S C  N_NSF 

 tritE tEs  hEmeras 
 tritos ho   hEmera 
 A_NSF RA_GSF N_GSF  

act:2:16 alla touto estin  to   eirEmenon dia tou  prophEtou iOEl 
     alla houtos eimi  ho   legO   dia ho   prophEtEs *PN* 
     C  RD_NSN V_PAI3S RA_NSN V_XPPNSN P  RA_GSM N_GSM   N_GSM 

act:2:17 kai estai  en  tais  eschatais hEmerais legei  ho   theos 
     kai eimi  heis ho   eschatos hEmera  legO  ho   theos 
     C  V_FMI3S P  RA_DPF A_DPF   N_DPF  V_PAI3S RA_NSM N_NSM 

 ekcheO apo tou  pneumatos mou  epi pasan sarka kai prophEteusousin hoi  
 ekcheO apo ho   pneuma  egO  epi pas  sarx kai prophEteuO   ho   
 V_FAI1S P  RA_GSN N_GSN   RP_GS P  A_ASF N_ASF C  V_FAI3P     RA_NPM 

 huioi humOn kai hai  thugateres humOn kai hoi  neaniskoi humOn horaseis 
 huios su  kai ho   thugatEr  su  kai ho   neaniskos su  horasis 
 N_NPM RP_GP C  RA_NPF N_NPF   RP_GP C  RA_NPM N_NPM   RP_GP N_APF  

 opsontai kai hoi  presbuteroi humOn enupniois enupniasthEsontai 
 horaO  kai ho   presbuteros su  enupnion enupniazomai   
 V_FMI3P C  RA_NPM A_NPMC   RP_GP N_DPN   V_FPI3P      

act:2:18 kai ge epi tous  doulous mou  kai epi tas  doulas mou  en  
     kai ge epi ho   doulos egO  kai epi ho   doulE egO  heis 
     C  X P  RA_APM N_APM  RP_GS C  P  RA_APF N_APF RP_GS P  

 tais  hEmerais ekeinais ekcheO apo tou  pneumatos mou  kai 
 ho   hEmera  ekeinos ekcheO apo ho   pneuma  egO  kai 
 RA_DPF N_DPF  RD_DPF  V_FAI1S P  RA_GSN N_GSN   RP_GS C  

 prophEteusousin 
 prophEteuO   
 V_FAI3P     

act:2:19 kai dOsO  terata en  tO   ouranO anO kai sEmeia epi tEs  
     kai didOmi teras heis ho   ouranos anO kai sEmeion epi ho   
     C  V_FAI1S N_APN P  RA_DSM N_DSM  D  C  N_APN  P  RA_GSF 

 gEs  katO haima kai pur  kai atmida kapnou 
 gE  katO haima kai pur  kai atmis kapnos 
 N_GSF D  N_ASN C  N_ASN C  N_ASF N_GSM 

act:2:20 ho   hElios metastraphEsetai eis skotos kai hE   selEnE eis 
     ho   hElios metastrephO   heis skotos kai ho   selEnE heis 
     RA_NSM N_NSM V_FPI3S     P  N_ASN C  RA_NSF N_NSF P  

 haima prin elthein hEmeran kuriou tEn  megalEn kai epiphanE 
 haima prin erchomai hEmera kurios ho   megas  kai epiphanEs 
 N_ASN D  V_AAN  N_ASF  N_GSM RA_ASF A_ASF  C  A_ASF   

act:2:21 kai estai  pas  hos  an epikalesEtai to   onoma kuriou 
     kai eimi  pas  hos  an epikaleO   ho   onoma kurios 
     C  V_FMI3S A_NSM RR_NSM X V_AMS3S   RA_ASN N_ASN N_GSM 

 sOthEsetai 
 sOzO    
 V_FPI3S  

act:2:22 andres israElitai akousate tous  logous toutous iEsoun ton  
     anEr  *PN*    akouO  ho   logos houtos *PN*  ho   
     N_VPM N_VPM   V_AAD2P RA_APM N_APM RD_APM N_ASM RA_ASM 

 nazOraion andra apodedeigmenon apo tou  theou eis humas dunamesi kai 
 *PN*   anEr apodeiknumi  apo ho   theos heis su  dunamis kai 
 N_ASM   N_ASM V_XPPASM    P  RA_GSM N_GSM P  RP_AP N_DPF  C  

 terasi kai sEmeiois hois  epoiEsen di autou ho   theos en  mesO humOn 
 teras kai sEmeion hos  poieO  dia autos ho   theos heis mesos su  
 N_DPN C  N_DPN  RR_DPN V_AAI3S P  RP_GSM RA_NSM N_NSM P  A_DSN RP_GP 

 kathOs autoi oidate 
 kathOs autos oida  
 C   RP_NPM V_XAI2P 

act:2:23 touton tE   hOrismenE boulE kai prognOsei tou  theou ekdoton dia 
     houtos ho   horizO  boulE kai prognOsis ho   theos ekdotos dia 
     RD_ASM RA_DSF V_XPPDSF N_DSF C  N_DSF   RA_GSM N_GSM A_ASM  P  

 cheiros anomOn prospExantes aneilate 
 cheir  anomos prospiptO  anaireO 
 N_GSF  A_GPM V_AAPNPM   V_AAI2P 

act:2:24 hon  ho   theos anestEsen lusas  tas  Odinas tou  thanatou 
     eimi  ho   theos anistEmi luO   ho   Odin  ho   thanatos 
     RR_ASM RA_NSM N_NSM V_AAI3S  V_AAPNSM RA_APF N_APF RA_GSM N_GSM  

 kathoti ouk En   dunaton krateisthai auton hup autou 
 kathoti ou eimi  dunatos krateO   autos hupo autos 
 C    D  V_IAI3S A_NSN  V_PPN    RP_ASM P  RP_GSM 

act:2:25 dauid gar legei  eis auton proorOmEn ton  kurion enOpion mou  
     *PN* gar legO  heis autos prooraO  ho   kurios enOpion egO  
     N_NSM C  V_PAI3S P  RP_ASM V_IMI1S  RA_ASM N_ASM P    RP_GS 

 dia pantos hoti ek dexiOn mou  estin  hina mE saleuthO 
 dia pas  hoti ek dexios egO  eimi  hina mE saleuO  
 P  A_GSM C  P A_GPN RP_GS V_PAI3S C  D V_APS1S 

act:2:26 dia touto EuphranthE hE   kardia mou  kai Egalliasato hE   
     dia houtos euphrainO ho   kardia egO  kai agalliaO  ho   
     P  RD_ASN V_API3S  RA_NSF N_NSF RP_GS C  V_AMI3S   RA_NSF 

 glOssa mou  eti de kai hE   sarx mou  kataskEnOsei ep elpidi 
 glOssa egO  eti de kai ho   sarx egO  kataskEnoO  epi elpis 
 N_NSF RP_GS D  C D  RA_NSF N_NSF RP_GS V_FAI3S   P  N_DSF 

act:2:27 hoti ouk egkataleipseis tEn  psuchEn mou  eis hadEn oude dOseis 
     hoti ou egkataleipO  ho   psuchE egO  heis hadEs oude didOmi 
     C  D  V_FAI2S    RA_ASF N_ASF  RP_GS P  N_ASM C  V_FAI2S 

 ton  hosion sou  idein diaphthoran 
 ho   hosios su  horaO diaphthora 
 RA_ASM A_ASM RP_GS V_AAN N_ASF    

act:2:28 egnOrisas moi  hodous zOEs plErOseis me  euphrosunEs meta tou  
     gnOrizO  egO  hodos zOE  plEroO  egO  euphrosunE meta ho   
     V_AAI2S  RP_DS N_APF N_GSF V_FAI2S  RP_AS N_GSF    P  RA_GSN 

 prosOpou sou  
 prosOpon su  
 N_GSN  RP_GS 

act:2:29 andres adelphoi exon   eipein meta parrEsias pros humas peri tou  
     anEr  adelphos exesti  legO  meta parrEsia pros su  peri ho   
     N_VPM N_VPM  V_PAPNSN V_AAN P  N_GSF   P  RP_AP P  RA_GSM 

 patriarchou dauid hoti kai eteleutEsen kai etaphE kai to   mnEma autou 
 patriarchEs *PN* hoti kai teleutaO  kai thaptO kai ho   mnEma autos 
 N_GSM    N_GSM C  C  V_AAI3S   C  V_API3S C  RA_NSN N_NSN RP_GSM 

 estin  en  hEmin achri tEs  hEmeras tautEs 
 eimi  heis egO  achri ho   hEmera houtos 
 V_PAI3S P  RP_DP P   RA_GSF N_GSF  RD_GSF 

act:2:30 prophEtEs oun huparchOn kai eidOs  hoti horkO Omosen autO  ho   
     prophEtEs oun huparchO kai horaO  hoti horkos omnuO  autos ho   
     N_NSM   C  V_PAPNSM C  V_XAPNSM C  N_DSM V_AAI3S RP_DSM RA_NSM 

 theos ek karpou tEs  osphuos autou kathisai epi ton  thronon autou 
 theos ek karpos ho   osphus autos kathizO epi ho   thronos autos 
 N_NSM P N_GSM RA_GSF N_GSF  RP_GSM V_AAN  P  RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

act:2:31 proidOn elalEsen peri tEs  anastaseOs tou  christou hoti oute 
     prooraO laleO  peri ho   anastasis ho   *PN*   hoti oute 
     V_AAPNSM V_AAI3S P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM  C  C  

 egkateleiphthE eis hadEn oute hE   sarx autou eiden  diaphthoran 
 egkataleipO  heis hadEs oute ho   sarx autos horaO  diaphthora 
 V_API3S    P  N_ASM C  RA_NSF N_NSF RP_GSM V_AAI3S N_ASF    

act:2:32 touton ton  iEsoun anestEsen ho   theos hou  pantes hEmeis 
     houtos ho   *PN*  anistEmi ho   theos hou  pas  egO  
     RD_ASM RA_ASM N_ASM V_AAI3S  RA_NSM N_NSM RR_GSM A_NPM RP_NP 

 esmen  martures 
 eimi  martus  
 V_PAI1P N_NPM  

act:2:33 tE   dexia oun tou  theou hupsOtheis tEn  te epaggelian tou  
     ho   dexios oun ho   theos hupsoO   ho   te epaggelia ho   
     RA_DSF A_DSF C  RA_GSM N_GSM V_APPNSM  RA_ASF C N_ASF   RA_GSN 

 pneumatos tou  hagiou labOn  para tou  patros execheen touto ho   
 pneuma  ho   hagios lambanO para ho   patEr ekcheO  houtos hos  
 N_GSN   RA_GSN A_GSN V_AAPNSM P  RA_GSM N_GSM V_AAI3S RD_ASN RR_ASN 

 humeis [kai] blepete kai akouete 
 su   kai  blepO  kai akouO  
 RP_NP C   V_PAI2P C  V_PAI2P 

act:2:34 ou gar dauid anebE  eis tous  ouranous legei  de autos eipen  
     ou gar *PN* anabainO heis ho   ouranos legO  de autos legO  
     D C  N_NSM V_AAI3S P  RA_APM N_APM  V_PAI3S C RP_NSM V_AAI3S 

 [ho]  kurios tO   kuriO mou  kathou  ek dexiOn mou  
 ho   kurios ho   kurios egO  kathEmai ek dexios egO  
 RA_NSM N_NSM RA_DSM N_DSM RP_GS V_PMD2S P A_GPN RP_GS 

act:2:35 heOs an thO   tous  echthrous sou  hupopodion tOn  podOn sou  
     heOs an tithEmi ho   echthros su  hupopodion ho   pous su  
     C  X V_AAS1S RA_APM A_APM   RP_GS N_ASN   RA_GPM N_GPM RP_GS 

act:2:36 asphalOs oun ginOsketO pas  oikos israEl hoti kai kurion auton kai 
     asphalOs oun ginomai  pas  oikos *PN*  hoti kai kurios autos kai 
     D    C  V_PAD3S  A_NSM N_NSM N_GSM C  C  N_ASM RP_ASM C  

 christon epoiEsen ho   theos touton ton  iEsoun hon  humeis estaurOsate 
 *PN*   poieO  ho   theos houtos ho   *PN*  eimi  su   stauroO   
 N_ASM  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RD_ASM RA_ASM N_ASM RR_ASM RP_NP V_AAI2P   

act:2:37 akousantes de katenugEsan tEn  kardian eipon  te pros ton  
     akouO   de katanussomai ho   kardia legO  te pros ho   
     V_AAPNPM  C V_API3P   RA_ASF N_ASF  V_AAI3P C P  RA_ASM 

 petron kai tous  loipous apostolous ti   poiEsOmen andres adelphoi 
 *PN*  kai ho   loipos apostolos tis  poieO   anEr  adelphos 
 N_ASM C  RA_APM A_APM  N_APM   RI_ASN V_AAS1P  N_VPM N_VPM  

act:2:38 petros de pros autous metanoEsate [phEsin] kai baptisthEtO hekastos 
     *PN*  de pros heautou metanoeO  phEmi  kai baptizO   hekastos 
     N_NSM C P  RP_APM V_AAD2P   V_PAI3S C  V_APD3S   A_NSM  

 humOn epi tO   onomati iEsou christou eis aphesin tOn  hamartiOn humOn 
 su  epi ho   onoma  *PN* *PN*   heis aphesis ho   hamartia su  
 RP_GP P  RA_DSN N_DSN  N_GSM N_GSM  P  N_ASF  RA_GPF N_GPF   RP_GP 

 kai lEmpsesthe tEn  dOrean tou  hagiou pneumatos 
 kai lambanO  ho   dOrea ho   hagios pneuma  
 C  V_FMI2P  RA_ASF N_ASF RA_GSN A_GSN N_GSN   

act:2:39 humin gar estin  hE   epaggelia kai tois  teknois humOn kai pasin 
     su  gar eimi  ho   epaggelia kai ho   teknon su  kai pas  
     RP_DP C  V_PAI3S RA_NSF N_NSF   C  RA_DPN N_DPN  RP_GP C  A_DPM 

 tois  eis makran hosous an proskalesEtai kurios ho   theos hEmOn 
 ho   heis makros hosos an proskaleomai kurios ho   theos egO  
 RA_DPM P  A_ASF RR_APM X V_AMS3S    N_NSM RA_NSM N_NSM RP_GP 

act:2:40 heterois te logois pleiosin diemarturato kai parekalei autous 
     heteros te logos polus  diamarturomai kai parakaleO heautou 
     A_DPM  C N_DPM A_DPMC  V_AMI3S    C  V_IAI3S  RP_APM 

 legOn  sOthEte apo tEs  geneas tEs  skolias tautEs 
 legO   sOzO  apo ho   genea ho   skolios houtos 
 V_PAPNSM V_APD2P P  RA_GSF N_GSF RA_GSF A_GSF  RD_GSF 

act:2:41 hoi  men oun apodexamenoi ton  logon autou ebaptisthEsan kai 
     ho   men oun apodechomai ho   logos autos baptizO    kai 
     RA_NPM C  C  V_AMPNPM   RA_ASM N_ASM RP_GSM V_API3P    C  

 prosetethEsan en  tE   hEmera ekeinE psuchai hOsei trischiliai 
 prostithEmi  heis ho   hEmera ekeinos psuchE hOsei trischilioi 
 V_API3P    P  RA_DSF N_DSF RD_DSF N_NPF  D   A_NPF    

act:2:42 Esan  de proskarterountes tE   didachE tOn  apostolOn kai tE   
     eimi  de proskartereO   ho   didachE ho   apostolos kai ho   
     V_IAI3P C V_PAPNPM     RA_DSF N_DSF  RA_GPM N_GPM   C  RA_DSF 

 koinOnia tE   klasei tou  artou kai tais  proseuchais 
 koinOnia ho   klasis ho   artos kai ho   proseuchE  
 N_DSF  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM C  RA_DPF N_DPF    

act:2:43 egineto de pasE psuchE phobos polla te terata kai sEmeia dia tOn  
     ginomai de pas  psuchE phobos polus te teras kai sEmeion dia ho   
     V_IMI3S C A_DSF N_DSF N_NSM A_NPN C N_NPN C  N_NPN  P  RA_GPM 

 apostolOn egineto 
 apostolos ginomai 
 N_GPM   V_IMI3S 

act:2:44 pantes de hoi  pisteuontes Esan  epi to   auto kai eichon 
     pas  de ho   pisteuO   eimi  epi ho   autos kai echO  
     A_NPM C RA_NPM V_PAPNPM  V_IAI3P P  RA_ASN A_ASN C  V_IAI3P 

 hapanta koina 
 hapas  koinos 
 A_APN  A_APN 

act:2:45 kai ta   ktEmata kai tas  huparxeis epipraskon kai diemerizon 
     kai ho   ktEma  kai ho   huparchO pipraskO  kai diamerizO 
     C  RA_APN N_APN  C  RA_APF N_APF   V_IAI3P  C  V_IAI3P  

 auta  pasin kathoti an tis  chreian eichen 
 autos pas  kathoti an tis  chreia echO  
 RP_APN A_DPM C    X RI_NSM N_ASF  V_IAI3S 

act:2:46 kath hEmeran te proskarterountes homothumadon en  tO   hierO 
     kata hEmera te proskartereO   homothumadon heis ho   hieros 
     P  N_ASF  C V_PAPNPM     D      P  RA_DSN A_DSN 

 klOntes te kat oikon arton metelambanon trophEs en  agalliasei kai 
 klaO   te kata oikos artos metalambanO trophE heis agalliaO  kai 
 V_PAPNPM C P  N_ASM N_ASM V_IAI3P   N_GSF  P  N_DSF   C  

 aphelotEti kardias 
 aphelotEs kardia 
 N_DSF   N_GSF  

act:2:47 ainountes ton  theon kai echontes charin pros holon ton  laon 
     aineO   ho   theos kai echO   charis pros holos ho   laos 
     V_PAPNPM RA_ASM N_ASM C  V_PAPNPM N_ASF P  A_ASM RA_ASM N_ASM 

 ho   de kurios prosetithei tous  sOzomenous kath hEmeran epi to   auto 
 ho   de kurios prostithEmi ho   sOzO    kata hEmera epi ho   autos 
 RA_NSM C N_NSM V_IAI3S   RA_APM V_PPPAPM  P  N_ASF  P  RA_ASN A_ASN 


Help and Acknowledgements