Help and Acknowledgements


act:28:1 kai diasOthentes tote epegnOmen hoti melitE hE   nEsos kaleitai 
     kai diasOzO   tote epiginOskO hoti *PN*  ho   nEsos kaleO  
     C  V_APPNPM   D  V_AAI1P  C  N_NSF RA_NSF N_NSF V_PPI3S 

act:28:2 hoi  te barbaroi pareichon ou tEn  tuchousan philanthrOpian hEmin 
     hos  te barbaros parechO  ou ho   tugchanO philanthrOpia egO  
     RA_NPM C A_NPM  V_IAI3P  D RA_ASF V_AAPASF N_ASF     RP_DP 

 hapsantes gar puran proselabonto  pantas hEmas dia ton  hueton ton  
 haptO   gar pura proslambanomai pas  egO  dia ho   huetos ho   
 V_AAPNPM C  N_ASF V_AMI3P    A_APM RP_AP P  RA_ASM N_ASM RA_ASM 

 ephestOta kai dia to   psuchos 
 ephistEmi kai dia ho   psuchos 
 V_XAPASM C  P  RA_ASN N_ASN  

act:28:3 sustrepsantos de tou  paulou phruganOn ti   plEthos kai epithentos 
     sustrephO   de ho   *PN*  phruganon tis  plEthos kai epitithEmi 
     V_AAPGSM   C RA_GSM N_GSM N_GPN   RI_ASN N_ASN  C  V_AAPGSM  

 epi tEn  puran echidna apo tEs  thermEs exelthousa kathEpsen tEs  
 epi ho   pura echidna apo ho   thermE exerchomai kathaptO ho   
 P  RA_ASF N_ASF N_NSF  P  RA_GSF N_GSF  V_AAPNSF  V_AAI3S  RA_GSF 

 cheiros autou 
 cheir  autos 
 N_GSF  RP_GSM 

act:28:4 hOs de eidon  hoi  barbaroi kremamenon to   thErion ek tEs  
     hOs de horaO  ho   barbaros kremannumi ho   thErion ek ho   
     C  C V_AAI3P RA_NPM A_NPM  V_PMPASN  RA_ASN N_ASN  P RA_GSF 

 cheiros autou pros allElous elegon pantOs phoneus estin  ho   anthrOpos 
 cheir  autos pros allElOn legO  pantOs phoneus eimi  ho   anthrOpos 
 N_GSF  RP_GSM P  RP_APM  V_IAI3P D   N_NSN  V_PAI3S RA_NSM N_NSM   

 houtos hon  diasOthenta ek tEs  thalassEs hE   dikE zEn  ouk eiasen 
 houtos eimi  diasOzO   ek ho   thalassa ho   dikE zaO  ou eaO   
 RD_NSM RR_ASM V_APPASM  P RA_GSF N_GSF   RA_NSF N_NSF V_PAN D  V_AAI3S 

act:28:5 ho   men oun apotinaxas to   thErion eis to   pur  epathen 
     ho   men oun apotinassO ho   thErion heis ho   pur  paschO 
     RA_NSM C  C  V_AAPNSM  RA_ASN N_ASN  P  RA_ASN N_ASN V_AAI3S 

 ouden kakon 
 oudeis kakos 
 A_ASN A_ASN 

act:28:6 hoi  de prosedokOn auton mellein pimprasthai E katapiptein aphnO 
     ho   de prosdokaO autos mellO  pimpramai  E katapiptO  aphnO 
     RA_NPM C V_IAI3P  RP_ASM V_PAN  V_PPN    C V_PAN    D   

 nekron epi polu de autOn prosdokOntOn kai theOrountOn mEden atopon eis 
 nekros epi polus de autos prosdokaO  kai theOreO   mEdeis atopos heis 
 A_ASM P  A_ASN C RP_GPM V_PAPGPM   C  V_PAPGPM  A_ASN A_ASN P  

 auton ginomenon metabalomenoi elegon auton einai theon 
 autos ginomai  metaballomai legO  autos eimi theos 
 RP_ASM V_PMPASN V_AMPNPM   V_IAI3P RP_ASM V_PAN N_ASM 

act:28:7 en  de tois  peri ton  topon ekeinon hupErchen chOria tO   
     heis de ho   peri ho   topos ekeinos huparchO chOrion ho   
     P  C RA_DPN P  RA_ASM N_ASM RD_ASM V_IAI3S  N_NPN  RA_DSM 

 prOtO tEs  nEsou onomati popliO hos  anadexamenos hEmas treis hEmeras 
 prOtos ho   nEsos onoma  *PN*  hos  anadechomai egO  treis hEmera 
 A_DSM RA_GSF N_GSF N_DSN  N_DSM RR_NSM V_AMPNSM   RP_AP A_APF N_APF  

 philophronOs exenisen 
 philophronOs xenizO  
 D      V_AAI3S 

act:28:8 egeneto de ton  patera tou  popliou puretois kai dusenteriO 
     ginomai de ho   patEr ho   *PN*  puressO kai dusenterion 
     V_AMI3S C RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM  N_DPM  C  N_DSN    

 sunechomenon katakeisthai pros hon  ho   paulos eiselthOn  kai 
 sunechO   katakeimai  pros eimi  ho   *PN*  eiserchomai kai 
 V_PPPASM   V_PMN    P  RR_ASM RA_NSM N_NSM V_AAPNSM  C  

 proseuxamenos epitheis  tas  cheiras autO  iasato auton 
 proseuchomai epitithEmi ho   cheir  autos iaomai autos 
 V_AMPNSM   V_AAPNSM  RA_APF N_APF  RP_DSM V_AMI3S RP_ASM 

act:28:9 toutou de genomenou kai hoi  loipoi hoi  en  tE   nEsO 
     houtos de ginomai  kai ho   loipos ho   heis ho   nEsos 
     RD_GSN C V_AMPGSN D  RA_NPM A_NPM RA_NPM P  RA_DSF N_DSF 

 echontes astheneias prosErchonto kai etherapeuonto 
 echO   astheneia proserchomai kai therapeuO   
 V_PAPNPM N_APF   V_IMI3P   C  V_IPI3P    

act:28:10 hoi  kai pollais timais etimEsan hEmas kai anagomenois epethento 
     hos  kai polus  timE  timaO  egO  kai anagO    epitithEmi 
     RR_NPM D  A_DPF  N_DPF V_AAI3P RP_AP C  V_PPPDPM  V_AMI3P  

 ta   pros tas  chreias 
 ho   pros ho   chreia 
 RA_APN P  RA_APF N_APF  

act:28:11 meta de treis mEnas anEchthEmen en  ploiO parakecheimakoti en  
     meta de treis mEn  anagO    heis ploion parakeimai    heis 
     P  C A_APM N_APM V_API1P   P  N_DSN V_XAPDSN     P  

 tE   nEsO alexandrinO parasEmO dioskourois 
 ho   nEsos *PN*    parasEmos *PN*    
 RA_DSF N_DSF A_DSN    A_DSN   N_DPM    

act:28:12 kai katachthentes eis surakousas epemeinamen hEmeras treis 
     kai katagO    heis *PN*    epimenO   hEmera treis 
     C  V_APPNPM   P  N_APN   V_AAI1P   N_APF  A_APF 

act:28:13 hothen perielontes katEntEsamen eis rhEgion kai meta mian hEmeran 
     hothen periaireO  katantaO   heis *PN*  kai meta heis hEmera 
     D   V_AAPNPM  V_AAI1P   P  N_ASN  C  P  A_ASF N_ASF  

 epigenomenou notou deuteraioi Elthomen eis potiolous 
 epiginomai  notos deuteraios erchomai heis *PN*   
 V_AMPGSM   N_GSM A_NPM   V_AAI1P P  N_APM   

act:28:14 hou heurontes adelphous pareklEthEmen par autois epimeinai hEmeras 
     hou heuriskO adelphos parakaleO   para autos epimenO  hEmera 
     D  V_AAPNPM N_APM   V_API1P    P  RP_DPM V_AAN   N_APF  

 hepta kai houtOs eis tEn  rhOmEn Elthamen 
 hepta kai houtO heis ho   *PN*  erchomai 
 A_APF C  D   P  RA_ASF N_ASF V_AAI1P 

act:28:15 kakeithen hoi  adelphoi akousantes ta   peri hEmOn Elthan  eis 
     kakeithen ho   adelphos akouO   ho   peri egO  erchomai heis 
     C     RA_NPM N_NPM  V_AAPNPM  RA_APN P  RP_GP V_AAI3P P  

 apantEsin hEmin achri appiou phorou kai triOn tabernOn hous  idOn   ho   
 apantEsis egO  achri *PN*  phoros kai treis tabernE ous  horaO  ho   
 N_ASF   RP_DP P   N_GSM N_GSN C  A_GPF N_GPF  RR_APM V_AAPNSM RA_NSM 

 paulos eucharistEsas tO   theO elabe  tharsos 
 *PN*  eucharisteO  ho   theos lambanO tharsos 
 N_NSM V_AAPNSM   RA_DSM N_DSM V_AAI3S N_ASN  

act:28:16 hote de eisElthomen eis rhOmEn epetrapE tO   paulO menein kath 
     hote de eiserchomai heis *PN*  epitrepO ho   *PN* menO  kata 
     C  C V_AAI1P   P  N_ASF V_API3S RA_DSM N_DSM V_PAN P  

 heauton sun tO   phulassonti auton stratiOtE 
 heautou sun ho   phulassO  autos stratiOtEs 
 RP_ASM P  RA_DSM V_PAPDSM  RP_ASM N_DSM   

act:28:17 egeneto de meta hEmeras treis sugkalesasthai auton tous  ontas  
     ginomai de meta hEmera treis sugkaleO    autos ho   eimi   
     V_AMI3S C P  N_APF  A_APF V_AMN     RP_ASM RA_APM V_PAPAPM 

 tOn  ioudaiOn prOtous sunelthontOn de autOn elegen pros autous egO  
 ho   *PN*   prOtos sunerchomai de autos legO  pros heautou egO  
 RA_GPM A_GPM  A_APM  V_AAPGPM   C RP_GPM V_IAI3S P  RP_APM RP_NS 

 andres adelphoi ouden enantion poiEsas tO   laO  E tois  ethesi tois  
 anEr  adelphos oudeis enantion poieO  ho   laos E ho   ethos ho   
 N_VPM N_VPM  A_ASN A_ASN  V_AAPNSM RA_DSM N_DSM C RA_DPN N_DPN RA_DPN 

 patrOois desmios ex hierosolumOn paredothEn eis tas  cheiras tOn  
 patrOos desmios hex *PN*     paradidOmi heis ho   cheir  ho   
 A_DPN  N_NSM  P  N_GPN    V_API1S  P  RA_APF N_APF  RA_GPM 

 rhOmaiOn 
 *PN*   
 A_GPM  

act:28:18 hoitines anakrinantes me  eboulonto apolusai dia to   mEdemian 
     hostis  anakrinO   egO  boulomai apoluO  dia ho   mEdeis  
     RR_NPM  V_AAPNPM   RP_AS V_IMI3P  V_AAN  P  RA_ASN A_ASF  

 aitian thanatou huparchein en  emoi 
 aitia thanatos huparchO  heis egO  
 N_ASF N_GSM  V_PAN   P  RP_DS 

act:28:19 antilegontOn de tOn  ioudaiOn EnagkasthEn epikalesasthai kaisara 
     antilegO   de ho   *PN*   anagkazO  epikaleO    *PN*  
     V_PAPGPM   C RA_GPM A_GPM  V_API1S   V_AMN     N_ASM  

 ouch hOs tou  ethnous mou  echOn  ti   katEgorein 
 ou  hOs ho   ethnos egO  echO   tis  katEgoreO 
 D  C  RA_GSN N_GSN  RP_GS V_PAPNSM RI_ASN V_PAN   

act:28:20 dia tautEn oun tEn  aitian parekalesa humas idein kai proslalEsai 
     dia houtos oun ho   aitia parakaleO su  horaO kai proslaleO  
     P  RD_ASF C  RA_ASF N_ASF V_AAI1S  RP_AP V_AAN C  V_AAN    

 heneken gar tEs  elpidos tou  israEl tEn  halusin tautEn perikeimai 
 heneka gar ho   elpis  ho   *PN*  ho   halusis houtos perikeimai 
 P    C  RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM RA_ASF N_ASF  RD_ASF V_PPI1S  

act:28:21 hoi  de pros auton eipan  hEmeis oute grammata peri sou  
     ho   de pros autos legO  egO  oute gramma  peri su  
     RA_NPM C P  RP_ASM V_AAI3P RP_NP C  N_APN  P  RP_GS 

 edexametha apo tEs  ioudaias oute paragenomenos tis  tOn  adelphOn 
 dechomai  apo ho   *PN*   oute paraginomai  tis  ho   adelphos 
 V_AMI1P  P  RA_GSF N_GSF  C  V_AMPNSM   RI_NSM RA_GPM N_GPM  

 apEggeilen E elalEsen ti   peri sou  ponEron 
 apaggellO E laleO  tis  peri su  ponEros 
 V_AAI3S  C V_AAI3S RI_ASN P  RP_GS A_ASN  

act:28:22 axioumen de para sou  akousai ha   phroneis peri men gar tEs  
     axioO  de para su  akouO  hos  phroneO peri men gar ho   
     V_PAI1P C P  RP_GS V_AAN  RR_APN V_PAI2S P  X  C  RA_GSF 

 haireseOs tautEs gnOston hEmin estin  hoti pantachou antilegetai 
 hairesis houtos gnOstos egO  eimi  hoti pantachou antilegO  
 N_GSF   RD_GSF A_NSN  RP_DP V_PAI3S C  D     V_PPI3S   

act:28:23 taxamenoi de autO  hEmeran Elthon  pros auton eis tEn  xenian 
     tassO   de autos hEmera erchomai pros autos heis ho   xenia 
     V_AMPNPM C RP_DSM N_ASF  V_AAI3P P  RP_ASM P  RA_ASF N_ASF 

 pleiones hois  exetitheto diamarturomenos tEn  basileian tou  theou 
 polus  hos  ektithemai diamarturomai  ho   basileia ho   theos 
 A_NPMC  RR_DPM V_IMI3S  V_PMPNSM    RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

 peithOn te autous peri tou  iEsou apo te tou  nomou mOuseOs kai tOn  
 peithO  te heautou peri ho   *PN* apo te ho   nomos *PN*  kai ho   
 V_PAPNSM C RP_APM P  RA_GSM N_GSM P  C RA_GSM N_GSM N_GSM  C  RA_GPM 

 prophEtOn apo prOi heOs hesperas 
 prophEtEs apo prOi heOs hespera 
 N_GPM   P  D  P  N_GSF  

act:28:24 kai hoi  men epeithonto tois  legomenois hoi  de Epistoun 
     kai ho   men peithO   ho   legO    ho   de apisteO 
     C  RA_NPM C  V_IPI3P  RA_DPN V_PPPDPN  RA_NPM C V_IAI3P 

act:28:25 asumphOnoi de ontes  pros allElous apeluonto eipontos tou  paulou 
     asumphOnos de eimi   pros allElOn apoluO  legO   ho   *PN*  
     A_NPM   C V_PAPNPM P  RP_APM  V_IMI3P  V_AAPGSM RA_GSM N_GSM 

 rhEma hen  hoti kalOs to   pneuma to   hagion elalEsen dia Esaiou tou  
 rhEma heis hoti kalOs ho   pneuma ho   hagios laleO  dia *PN*  ho   
 N_ASN A_ASN D  D   RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN V_AAI3S P  N_GSM RA_GSM 

 prophEtou pros tous  pateras humOn 
 prophEtEs pros ho   patEr  su  
 N_GSM   P  RA_APM N_APM  RP_GP 

act:28:26 legOn  poreuthEti pros ton  laon touton kai eipon  akoE 
     legO   poreuomai pros ho   laos houtos kai legO  akoE 
     V_PAPNSM V_APD2S  P  RA_ASM N_ASM RD_ASM C  V_AAD2S N_DSF 

 akousete kai ou mE sunEte kai blepontes blepsete kai ou mE idEte  
 akouO  kai ou mE suneimi kai blepO   blepO  kai ou mE horaO  
 V_FAI2P C  D D V_AAS2P C  V_PAPNPM V_FAI2P C  D D V_AAS2P 

act:28:27 epachunthE gar hE   kardia tou  laou toutou kai tois  Osin 
     pachunomai gar ho   kardia ho   laos houtos kai ho   ous  
     V_API3S  C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RD_GSM C  RA_DPN N_DPN 

 bareOs Ekousan kai tous  ophthalmous autOn ekammusan mEpote idOsin tois  
 bareOs akouO  kai ho   ophthalmos autos kammuO  mEpote horaO  ho   
 D   V_AAI3P C  RA_APM N_APM    RP_GPM V_AAI3P  C   V_AAS3P RA_DPM 

 ophthalmois kai tois  Osin akousOsin kai tE   kardia sunOsin kai 
 ophthalmos kai ho   ous  akouO   kai ho   kardia suniEmi kai 
 N_DPM    C  RA_DPN N_DPN V_AAS3P  C  RA_DSF N_DSF V_AAS3P C  

 epistrepsOsin kai iasomai autous 
 epistrephO  kai iaomai heautou 
 V_AAS3P    C  V_FMI1S RP_APM 

act:28:28 gnOston oun estO  humin hoti tois  ethnesin apestalE touto 
     gnOstos oun eimi  su  hoti ho   ethnos  apostellO houtos 
     A_NSN  C  V_PAD3S RP_DP C  RA_DPN N_DPN  V_API3S  RD_NSN 

 to   sOtErion tou  theou autoi kai akousontai 
 ho   sOtErios ho   theos autos kai akouO   
 RA_NSN A_NSN  RA_GSM N_GSM RP_NPM C  V_FMI3P  

act:28:30 enemeinen de dietian holEn en  idiO misthOmati kai apedecheto 
     emmenO  de dietia holos heis idios misthOma  kai apodechomai 
     V_AAI3S  C N_ASF  A_ASF P  A_DSN N_DSN   C  V_IMI3S   

 pantas tous  eisporeuomenous pros auton 
 pas  ho   eisporeuomai  pros autos 
 A_APM RA_APM V_PMPAPM    P  RP_ASM 

act:28:31 kErussOn tEn  basileian tou  theou kai didaskOn ta   peri 
     kErussO ho   basileia ho   theos kai didaskO ho   peri 
     V_PAPNSM RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C  V_PAPNSM RA_APN P  

 tou  kuriou iEsou christou meta pasEs parrEsias akOlutOs 
 ho   kurios *PN* *PN*   meta pas  parrEsia akOlutOs 
 RA_GSM N_GSM N_GSM N_GSM  P  A_GSF N_GSF   D    


Help and Acknowledgements