Help and Acknowledgements


act:27:1 hOs de ekrithE tou  apoplein hEmas eis tEn  italian paredidoun 
     hOs de krinO  ho   apopleO egO  heis ho   *PN*  paradidOmi 
     C  C V_API3S RA_GSN V_PAN  RP_AP P  RA_ASF N_ASF  V_IAI3P  

 ton  te paulon kai tinas heterous desmOtas hekatontarchE onomati iouliO 
 ho   te *PN*  kai tis  heteros desmOtEs hekatontarchEs onoma  *PN*  
 RA_ASM C N_ASM C  RI_APM A_APM  N_APM  N_DSM     N_DSN  N_DSM 

 speirEs sebastEs 
 speirO sebastos 
 N_GSF  A_GSF  

act:27:2 epibantes de ploiO adramuttEnO mellonti plein eis tous  kata tEn  
     epibainO de ploion *PN*    mellO  pleO heis ho   kata ho   
     V_AAPNPM C N_DSN A_DSN    V_PAPDSN V_PAN P  RA_APM P  RA_ASF 

 asian topous anEchthEmen ontos  sun hEmin aristarchou makedonos 
 *PN* topos anagO    eimi   sun egO  *PN*    *PN*   
 N_ASF N_APM V_API1P   V_PAPGSM P  RP_DP N_GSM    N_GSM   

 thessalonikeOs 
 *PN*      
 N_GSM     

act:27:3 tE   te hetera katEchthEmen eis sidOna philanthrOpOs te ho   
     ho   te heteros katagO    heis *PN*  philanthrOpOs te ho   
     RA_DSF C A_DSF  V_API1P   P  N_ASF D       C RA_NSM 

 ioulios tO   paulO chrEsamenos epetrepsen pros tous  philous poreuthenti 
 *PN*  ho   *PN* chraomai  epitrepO  pros ho   philos poreuomai  
 N_NSM  RA_DSM N_DSM V_AMPNSM  V_AAI3S  P  RA_APM A_APM  V_APPDSM  

 epimeleias tuchein 
 epimeleia tugchanO 
 N_GSF   V_AAN  

act:27:4 kakeithen anachthentes hupepleusamen tEn  kupron dia to   tous  
     kakeithen anagO    hupopleO   ho   *PN*  dia ho   ho   
     C     V_APPNPM   V_AAI1P    RA_ASF N_ASF P  RA_ASN RA_APM 

 anemous einai enantious 
 anemos eimi enantios 
 N_APM  V_PAN A_APM   

act:27:5 to   te pelagos to   kata tEn  kilikian kai pamphulian 
     ho   te pelagos ho   kata ho   *PN*   kai *PN*    
     RA_ASN C N_ASN  RA_ASN P  RA_ASF N_ASF  C  N_ASF   

 diapleusantes katElthomen eis mura tEs  lukias 
 diapleO    katerchomai heis muron ho   *PN*  
 V_AAPNPM   V_AAI1P   P  N_APN RA_GSF N_GSF 

act:27:6 kakei heurOn  ho   hekatontarchEs ploion alexandrinon pleon  eis 
     kakei heuriskO ho   hekatontarchEs ploion *PN*     polus  heis 
     C   V_AAPNSM RA_NSM N_NSM     N_ASN A_ASN    V_PAPASN P  

 tEn  italian enebibasen hEmas eis auto  
 ho   *PN*  embibazO  egO  heis autos 
 RA_ASF N_ASF  V_AAI3S  RP_AP P  RP_ASN 

act:27:7 en  hikanais de hEmerais braduploountes kai molis genomenoi kata 
     heis hikanos de hEmera  braduploeO   kai molis ginomai  kata 
     P  A_DPF  C N_DPF  V_PAPNPM    C  D   V_AMPNPM P  

 tEn  knidon mE proseOntos hEmas tou  anemou hupepleusamen tEn  krEtEn 
 ho   *PN*  mE proseaO  egO  ho   anemos hupopleO   ho   *PN*  
 RA_ASF N_ASF D V_PAPGSM  RP_AP RA_GSM N_GSM V_AAI1P    RA_ASF N_ASF 

 kata salmOnEn 
 kata *PN*   
 P  N_ASF  

act:27:8 molis te paralegomenoi autEn  Elthomen eis topon tina  kaloumenon 
     molis te paralegomai  heautou erchomai heis topos tis  kaleO   
     D   C V_PMPNPM   RP_ASF V_AAI1P P  N_ASM RI_ASM V_PPPASM  

 kalous limenas hO   eggus polis En   lasaia 
 kalos limEn  hos  eggus polis eimi  *PN*  
 A_APM N_APM  RR_DSM P   N_NSF V_IAI3S N_NSF 

act:27:9 hikanou de chronou diagenomenou kai ontos  EdE episphalous tou  
     hikanos de chronos diaginomai  kai eimi   EdE episphalEs ho   
     A_GSM  C N_GSM  V_AMPGSM   C  V_PAPGSM D  A_GSM    RA_GSM 

 ploos dia to   kai tEn  nEsteian EdE parelEluthenai parEnei ho   
 plous dia ho   kai ho   nEsteia EdE parerchomai  paraineO ho   
 N_GSM P  RA_ASN D  RA_ASF N_ASF  D  V_XAN     V_IAI3S RA_NSM 

 paulos 
 *PN*  
 N_NSM 

act:27:10 legOn  autois andres theOrO hoti meta hubreOs kai pollEs zEmias ou 
     legO   autos anEr  theOreO hoti meta hubris kai polus zEmia ou 
     V_PAPNSM RP_DPM N_VPM V_PAI1S C  P  N_GSF  C  A_GSF N_GSF D 

 monon tou  phortiou kai tou  ploiou alla kai tOn  psuchOn hEmOn mellein 
 monos ho   phortion kai ho   ploion alla kai ho   psuchE egO  mellO  
 A_ASN RA_GSN N_GSN  C  RA_GSN N_GSN C  D  RA_GPF N_GPF  RP_GP V_PAN  

 esesthai ton  ploun 
 eimi   ho   pleO 
 V_FMN  RA_ASM N_ASM 

act:27:11 ho   de hekatontarchEs tO   kubernEtE kai tO   nauklErO 
     ho   de hekatontarchEs ho   kubernEtEs kai ho   nauklEros 
     RA_NSM C N_NSM     RA_DSM N_DSM   C  RA_DSM N_DSM   

 mallon epeitheto E tois  hupo paulou legomenois 
 mallon peithO  E ho   hupo *PN*  legO    
 D   V_IPI3S  C RA_DPN P  N_GSM V_PPPDPN  

act:27:12 aneuthetou de tou  limenos huparchontos pros paracheimasian hoi  
     aneuthetos de ho   limEn  huparchO   pros paracheimasia ho   
     A_GSM   C RA_GSM N_GSM  V_PAPGSM   P  N_ASF     RA_NPM 

 pleiones ethento boulEn anachthEnai ekeithen ei pOs dunainto katantEsantes 
 polus  tithEmi boulE anagO    ekeithen ei pOs dunamai katantaO   
 A_NPMC  V_AMI3P N_ASF V_APN    D    X D  V_PMO3P V_AAPNPM   

 eis phoinika paracheimasai limena tEs  krEtEs bleponta kata liba kai kata 
 heis phoinix paracheimazO limEn ho   *PN*  blepO  kata lips kai kata 
 P  N_ASM  V_AAN     N_ASM RA_GSF N_GSF V_PAPASM P  N_ASM C  P  

 chOron 
 chOros 
 N_ASM 

act:27:13 hupopneusantos de notou doxantes tEs  protheseOs kekratEkenai 
     hupopneO    de notos dokeO  ho   prothesis krateO    
     V_AAPGSM    C N_GSM V_AAPNPM RA_GSF N_GSF   V_XAN    

 arantes asson parelegonto tEn  krEtEn 
 airO   *PN* paralegomai ho   *PN*  
 V_AAPNPM D   V_IMI3P   RA_ASF N_ASF 

act:27:14 met ou polu de ebalen kat autEs anemos tuphOnikos ho   
     meta ou polus de ballO  kata autos anemos tuphOnikos ho   
     P  D A_ASN C V_AAI3S P  RP_GSF N_NSM A_NSM   RA_NSM 

 kaloumenos eurakulOn 
 kaleO   *PN*   
 V_PPPNSM  N_NSM   

act:27:15 sunarpasthentos de tou  ploiou kai mE dunamenou antophthalmein 
     sunarpazO    de ho   ploion kai mE dunamai  antophthalmeO 
     V_APPGSN    C RA_GSN N_GSN C  D V_PMPGSN V_PAN     

 tO   anemO epidontes epherometha 
 ho   anemos epididOmi pherO    
 RA_DSM N_DSM V_AAPNPM V_IPI1P   

act:27:16 nEsion de ti   hupodramontes kaloumenon kauda ischusamen molis 
     nEsion de tis  hupotrechO  kaleO   *PN* ischuO   molis 
     N_ASN C RI_ASN V_AAPNPM   V_PPPASN  N_ASN V_AAI1P  D   

 perikrateis genesthai tEs  skaphEs 
 perikratEs ginomai  ho   skaphE 
 A_NPM    V_AMN   RA_GSF N_GSF  

act:27:17 hEn  arantes boEtheiais echrOnto hupozOnnuntes to   ploion 
     eimi  airO   boEtheia  chraomai hupozOnnumi  ho   ploion 
     RR_ASF V_AAPNPM N_DPF   V_IMI3P V_PAPNPM   RA_ASN N_ASN 

 phoboumenoi te mE eis tEn  surtin ekpesOsin chalasantes to   skeuos 
 phobeomai  te mE heis ho   *PN*  ekpiptO  chalaO   ho   skeuos 
 V_PMPNPM  C C P  RA_ASF N_ASF V_AAS3P  V_AAPNPM  RA_ASN N_ASN 

 houtOs epheronto 
 houtO pherO   
 D   V_IPI3P  

act:27:18 sphodrOs de cheimazomenOn hEmOn tE   hexEs ekbolEn epoiounto 
     sphodrOs de cheimazomai  egO  ho   hexEs ekbolE poieO   
     D    C V_PPPGPM   RP_GP RA_DSF D   N_ASF  V_IMI3P  

act:27:19 kai tE   tritE autocheires tEn  skeuEn tou  ploiou erripsan 
     kai ho   tritos autocheir  ho   skeuE ho   ploion rhiptO  
     C  RA_DSF A_DSF A_NPM    RA_ASF N_ASF RA_GSN N_GSN V_AAI3P 

act:27:20 mEte de hEliou mEte astrOn epiphainontOn epi pleionas hEmeras 
     mEte de *PN*  mEte astron epiphainO   epi polus  hEmera 
     C  C N_GSM C  N_GPN V_PAPGPN   P  A_APFC  N_APF  

 cheimOnos te ouk oligou epikeimenou loipon periEreito elpis pasa tou  
 cheimOn  te ou oligos epikeimai  loipos periaireO elpis pas  ho   
 N_GSM   C D  A_GSM V_PMPGSM  A_ASN V_IPI3S  N_NSF A_NSF RA_GSN 

 sOzesthai hEmas 
 sOzO   egO  
 V_PPN   RP_AP 

act:27:21 pollEs te asitias huparchousEs tote statheis ho   paulos en  mesO 
     polus te asitia huparchO   tote histEmi ho   *PN*  heis mesos 
     A_GSF C N_GSF  V_PAPGSF   D  V_APPNSM RA_NSM N_NSM P  A_DSN 

 autOn eipen  edei  men O andres peitharchEsantas moi  mE anagesthai apo 
 autos legO  esthiO men O anEr  peitharcheO   egO  mE anagO   apo 
 RP_GPM V_AAI3S V_IAI3S C  I N_VPM V_AAPAPM     RP_DS D V_PPN   P  

 tEs  krEtEs kerdEsai te tEn  hubrin tautEn kai tEn  zEmian 
 ho   *PN*  kerdainO te ho   hubris houtos kai ho   zEmia 
 RA_GSF N_GSF V_AAN  C RA_ASF N_ASF RD_ASF C  RA_ASF N_ASF 

act:27:22 kai ta   nun parainO humas euthumein apobolE gar psuchEs oudemia 
     kai ho   nun paraineO su  euthumeO apobolE gar psuchE oudeis 
     C  RA_APN D  V_PAI1S RP_AP V_PAN   N_NSF  C  N_GSF  A_NSF  

 estai  ex humOn plEn tou  ploiou 
 eimi  hex su  plEn ho   ploion 
 V_FMI3S P  RP_GP P  RA_GSN N_GSN 

act:27:23 parestE  gar moi  tautE tE   nukti tou  theou hou  eimi  
     paristEmi gar egO  houtos ho   nux  ho   theos hou  eimi  
     V_AAI3S  C  RP_DS RD_DSF RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM RR_GSM V_PAI1S 

 [egO] hO   kai latreuO aggelos 
 egO  hos  kai latreuO aggelos 
 RP_NS RR_DSM D  V_PAI1S N_NSM  

act:27:24 legOn  mE phobou  paule kaisari se  dei   parastEnai kai idou 
     legO   mE phobeomai *PN* *PN*  su  deO   paristEmi kai idou 
     V_PAPNSM D V_PMD2S  N_VSM N_DSM  RP_AS V_PAI3S V_AAN   C  X  

 kecharistai soi  ho   theos pantas tous  pleontas meta sou  
 charizomai su  ho   theos pas  ho   pleO   meta su  
 V_XMI3S   RP_DS RA_NSM N_NSM A_APM RA_APM V_PAPAPM P  RP_GS 

act:27:25 dio euthumeite andres pisteuO gar tO   theO hoti houtOs estai  
     dio euthumeO  anEr  pisteuO gar ho   theos hoti houtO eimi  
     C  V_PAD2P  N_VPM V_PAI1S C  RA_DSM N_DSM C  D   V_FMI3S 

 kath hon  tropon lelalEtai moi  
 kata eimi  tropos laleO   egO  
 P  RR_ASM N_ASM V_XPI3S  RP_DS 

act:27:26 eis nEson de tina  dei   hEmas ekpesein 
     heis nEsos de tis  deO   egO  ekpiptO 
     P  N_ASF C RI_ASF V_PAI3S RP_AP V_AAN  

act:27:27 hOs de tessareskaidekatE nux  egeneto diapheromenOn hEmOn en  
     hOs de tessareskaidekatos nux  ginomai diapherO   egO  heis 
     C  C A_NSF       N_NSF V_AMI3S V_PPPGPM   RP_GP P  

 tO   adria kata meson tEs  nuktos hupenooun hoi  nautai prosagein 
 ho   *PN* kata mesos ho   nux  huponoeO ho   nautEs prosagO  
 RA_DSM N_DSM P  A_ASN RA_GSF N_GSF V_IAI3P  RA_NPM N_NPM V_PAN   

 tina  autois chOran 
 tis  autos chOra 
 RI_ASF RP_DPM N_ASF 

act:27:28 kai bolisantes heuron  orguias eikosi brachu de diastEsantes kai 
     kai bolizO   heuriskO orguia eikosi brachus de diistEmi   kai 
     C  V_AAPNPM  V_AAI3P N_APF  A_APF A_ASN  C V_AAPNPM   C  

 palin bolisantes heuron  orguias dekapente 
 palin bolizO   heuriskO orguia dekapente 
 D   V_AAPNPM  V_AAI3P N_APF  A_APF   

act:27:29 phoboumenoi te mE pou kata tracheis topous ekpesOmen ek prumnEs 
     phobeomai  te mE pou kata trachus topos ekpiptO  ek prumna 
     V_PMPNPM  C C D  P  A_APM  N_APM V_AAS1P  P N_GSF  

 rhipsantes agkuras tessaras Euchonto hEmeran genesthai 
 rhiptO   agkura tessares euchomai hEmera ginomai  
 V_AAPNPM  N_APF  A_APF  V_IMI3P N_ASF  V_AMN   

act:27:30 tOn  de nautOn zEtountOn phugein ek tou  ploiou kai chalasantOn 
     ho   de nautEs zEteO   pheugO ek ho   ploion kai chalaO   
     RA_GPM C N_GPM V_PAPGPM V_AAN  P RA_GSN N_GSN C  V_AAPGPM  

 tEn  skaphEn eis tEn  thalassan prophasei hOs ek prOrEs agkuras 
 ho   skaphE heis ho   thalassa prophasis hOs ek prOra agkura 
 RA_ASF N_ASF  P  RA_ASF N_ASF   N_DSF   C  P N_GSF N_APF  

 mellontOn ekteinein 
 mellO   ekteinO  
 V_PAPGPM V_PAN   

act:27:31 eipen  ho   paulos tO   hekatontarchE kai tois  stratiOtais 
     legO  ho   *PN*  ho   hekatontarchEs kai ho   stratiOtEs 
     V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_DSM N_DSM     C  RA_DPM N_DPM    

 ean mE houtoi meinOsin en  tO   ploiO humeis sOthEnai ou dunasthe 
 ean mE houtos menO   heis ho   ploion su   sOzO   ou dunamai 
 C  D RD_NPM V_AAS3P P  RA_DSN N_DSN RP_NP V_APN  D V_PMI2P 

act:27:32 tote apekopsan hoi  stratiOtai ta   schoinia tEs  skaphEs kai 
     tote apokoptO ho   stratiOtEs ho   schoinion ho   skaphE kai 
     D  V_AAI3P  RA_NPM N_NPM   RA_APN N_APN   RA_GSF N_GSF  C  

 eiasan autEn  ekpesein 
 eaO   heautou ekpiptO 
 V_AAI3P RP_ASF V_AAN  

act:27:33 achri de hou  hEmera Emellen ginesthai parekalei ho   paulos 
     achri de hou  hEmera mellO  ginomai  parakaleO ho   *PN*  
     P   C RR_GSM N_NSF V_IAI3S V_PMN   V_IAI3S  RA_NSM N_NSM 

 hapantas metalabein trophEs legOn  tessareskaidekatEn sEmeron hEmeran 
 hapas  metalambanO trophE legO   tessareskaidekatos sEmeron hEmera 
 A_APM  V_AAN    N_GSF  V_PAPNSM A_ASF       D    N_ASF  

 prosdokOntes asitoi diateleite mEthen proslabomenoi 
 prosdokaO  asitos diateleO  mEdeis proslambanomai 
 V_PAPNPM   A_NPM V_PAI2P  A_ASN V_AMPNPM    

act:27:34 dio parakalO humas metalabein trophEs touto gar pros tEs  
     dio parakaleO su  metalambanO trophE houtos gar pros ho   
     C  V_PAI1S  RP_AP V_AAN    N_GSF  RD_NSN C  P  RA_GSF 

 humeteras sOtErias huparchei oudenos gar humOn thrix apo tEs  kephalEs 
 humeteros sOtEria huparchO oudeis gar su  thrix apo ho   kephalE 
 A_GSF   N_GSF  V_PAI3S  A_GSM  C  RP_GP N_NSF P  RA_GSF N_GSF  

 apoleitai 
 apollumi 
 V_FMI3S  

act:27:35 eipas  de tauta kai labOn  arton eucharistEsen tO   theO 
     legO   de houtos kai lambanO artos eucharisteO  ho   theos 
     V_AAPNSM C RD_APN C  V_AAPNSM N_ASM V_AAI3S    RA_DSM N_DSM 

 enOpion pantOn kai klasas  Erxato esthiein 
 enOpion pas  kai klasis  archO  esthiO  
 P    A_GPM C  V_AAPNSM V_AMI3S V_PAN  

act:27:36 euthumoi de genomenoi pantes kai autoi proselabonto  trophEs 
     euthumos de ginomai  pas  kai autos proslambanomai trophE 
     A_NPM  C V_AMPNPM A_NPM D  RP_NPM V_AMI3P    N_GSF  

act:27:37 Emetha de hai  pasai psuchai en  tO   ploiO diakosiai 
     eimi  de ho   pas  psuchE heis ho   ploion diakosioi 
     V_IMI1P C RA_NPF A_NPF N_NPF  P  RA_DSN N_DSN A_NPF   

 hebdomEkonta hex  
 hebdomEkonta hex  
 A_NPF    A_NPF 

act:27:38 koresthentes de trophEs ekouphizon to   ploion ekballomenoi ton  
     korennumi  de trophE kouphizO  ho   ploion ekballO   ho   
     V_APPNPM   C N_GSF  V_IAI3P  RA_ASN N_ASN V_PMPNPM   RA_ASM 

 siton eis tEn  thalassan 
 sitos heis ho   thalassa 
 N_ASM P  RA_ASF N_ASF   

act:27:39 hote de hEmera egeneto tEn  gEn  ouk epeginOskon kolpon de tina  
     hote de hEmera ginomai ho   gE  ou epiginOskO kolpos de tis  
     C  C N_NSF V_AMI3S RA_ASF N_ASF D  V_IAI3P   N_ASM C RI_ASM 

 katenooun echonta aigialon eis hon  ebouleuonto ei dunainto exOsai 
 katanoeO echO   aigialos heis eimi  bouleuomai ei dunamai exOtheO 
 V_IAI3P  V_PAPASM N_ASM  P  RR_ASM V_IMI3P   X V_PMO3P V_AAN  

 to   ploion 
 ho   ploion 
 RA_ASN N_ASN 

act:27:40 kai tas  agkuras perielontes eiOn  eis tEn  thalassan hama 
     kai ho   agkura periaireO  eaO   heis ho   thalassa hama 
     C  RA_APF N_APF  V_AAPNPM  V_IAI3P P  RA_ASF N_ASF   D  

 anentes tas  zeuktErias tOn  pEdaliOn kai eparantes ton  artemOna 
 aniEmi  ho   zeuktEria ho   pEdalion kai epairO  ho   artemOn 
 V_AAPNPM RA_APF N_APF   RA_GPN N_GPN  C  V_AAPNPM RA_ASM N_ASM  

 tE   pneousE kateichon  eis ton  aigialon 
 ho   pneO   katergazomai heis ho   aigialos 
 RA_DSF V_PAPDSF V_IAI3P   P  RA_ASM N_ASM  

act:27:41 peripesontes de eis topon dithalasson epekeilan tEn  naun kai 
     peripiptO  de heis topos dithalassos epikellO ho   naus kai 
     V_AAPNPM   C P  N_ASM A_ASM    V_AAI3P  RA_ASF N_ASF C  

 hE   men prOra ereisasa emeinen asaleutos hE   de prumna elueto hupo 
 ho   men prOra erethizO menO  asaleutos ho   de prumna luO   hupo 
 RA_NSF C  N_NSF V_AAPNSF V_AAI3S A_NSF   RA_NSF C N_NSF V_IPI3S P  

 tEs  bias [tOn  kumatOn] 
 ho   bia  ho   kuma   
 RA_GSF N_GSF RA_GPN N_GPN  

act:27:42 tOn  de stratiOtOn boulE egeneto hina tous  desmOtas apokteinOsin 
     ho   de stratiOtEs boulE ginomai hina ho   desmOtEs apokteinO  
     RA_GPM C N_GPM   N_NSF V_AMI3S C  RA_APM N_APM  V_AAS3P   

 mE tis  ekkolumbEsas diaphugE 
 mE tis  ekkolumbaO  diapheugO 
 C RI_NSM V_AAPNSM   V_AAS3S  

act:27:43 ho   de hekatontarchEs boulomenos diasOsai ton  paulon ekOlusen 
     ho   de hekatontarchEs boulomai  diasOzO ho   *PN*  kOluO  
     RA_NSM C N_NSM     V_PMPNSM  V_AAN  RA_ASM N_ASM V_AAI3S 

 autous tou  boulEmatos ekeleusen te tous  dunamenous kolumban 
 heautou ho   boulEma  keleuO  te ho   dunamai  kolumbaO 
 RP_APM RA_GSN N_GSN   V_AAI3S  C RA_APM V_PMPAPM  V_PAN  

 aporipsantas prOtous epi tEn  gEn  exienai 
 aporiptO   prOtos epi ho   gE  exeimi 
 V_AAPAPM   A_APM  P  RA_ASF N_ASF V_PAN  

act:27:44 kai tous  loipous hous  men epi sanisin hous  de epi tinOn tOn  
     kai ho   loipos ous  men epi sanis  ous  de epi tis  ho   
     C  RA_APM A_APM  RR_APM C  P  N_DPF  RR_APM C P  RI_GPN RA_GPN 

 apo tou  ploiou kai houtOs egeneto pantas diasOthEnai epi tEn  gEn  
 apo ho   ploion kai houtO ginomai pas  diasOzO   epi ho   gE  
 P  RA_GSN N_GSN C  D   V_AMI3S A_APM V_APN    P  RA_ASF N_ASF 


Help and Acknowledgements