Help and Acknowledgements


act:26:1 agrippas de pros ton  paulon ephE  epitrepetai soi  peri seautou 
     agrios  de pros ho   *PN*  phEmi  epitrepO  su  peri seautou 
     N_NSM  C P  RA_ASM N_ASM V_IAI3S V_PPI3S   RP_DS P  RP_GSM 

 legein tote ho   paulos ekteinas tEn  cheira apelogeito 
 legO  tote ho   *PN*  ekteinO ho   cheir apologeomai 
 V_PAN D  RA_NSM N_NSM V_AAPNSM RA_ASF N_ASF V_IMI3S   

act:26:2 peri pantOn hOn  egkaloumai hupo ioudaiOn basileu agrippa hEgEmai 
     peri pas  hos  egkaleO  hupo *PN*   basileus agrios hEgeomai 
     P  A_GPN RR_GPN V_PPI1S  P  A_GPM  N_VSM  N_VSM  V_XMI1S 

 emauton makarion epi sou  mellOn  sEmeron apologeisthai 
 emautou makarios epi su  mellO  sEmeron apologeomai  
 RP_ASM A_ASM  P  RP_GS V_PAPNSM D    V_PMN     

act:26:3 malista gnOstEn onta   se  pantOn tOn  kata ioudaious ethOn te 
     malista gnOstEs eimi   su  pas  ho   kata *PN*   ethos te 
     D    N_ASM  V_PAPASM RP_AS A_GPN RA_GPN P  A_APM   N_GPN C 

 kai zEtEmatOn dio deomai makrothumOs akousai mou  
 kai zEtEma  dio deomai makrothumOs akouO  egO  
 C  N_GPN   C  V_PMI1S D      V_AAN  RP_GS 

act:26:4 tEn  men oun biOsin mou  [tEn] ek neotEtos tEn  ap archEs 
     ho   men oun biOsis egO  ho   ek neotEs  ho   apo archE 
     RA_ASF C  C  N_ASF RP_GS RA_ASF P N_GSF  RA_ASF P  N_GSF 

 genomenEn en  tO   ethnei mou  en  te hierosolumois isasi  pantes 
 ginomai  heis ho   ethnos egO  heis te *PN*     oida  pas  
 V_AMPASF P  RA_DSN N_DSN RP_GS P  C N_DPN     V_XAI3P A_NPM 

 [hoi] ioudaioi 
 ho   *PN*   
 RA_NPM A_NPM  

act:26:5 proginOskontes me  anOthen ean thelOsi marturein hoti kata tEn  
     proginOskO   egO  anOthen ean thelO  martureO hoti kata ho   
     V_PAPNPM    RP_AS D    C  V_PAS3P V_PAN   C  P  RA_ASF 

 akribestatEn hairesin tEs  hEmeteras thrEskeias ezEsa  pharisaios 
 akribEs   hairesis ho   hEmeteros thrEskeia zaO   *PN*    
 A_ASFS    N_ASF  RA_GSF A_GSF   N_GSF   V_AAI1S N_NSM   

act:26:6 kai nun ep elpidi tEs  eis tous  pateras hEmOn epaggelias 
     kai nun epi elpis ho   heis ho   patEr  egO  epaggelia 
     C  D  P  N_DSF RA_GSF P  RA_APM N_APM  RP_GP N_GSF   

 genomenEs hupo tou  theou hestEka krinomenos 
 ginomai  hupo ho   theos histEmi krinO   
 V_AMPGSF P  RA_GSM N_GSM V_XAI1S V_PPPNSM  

act:26:7 eis hEn  to   dOdekaphulon hEmOn en  ekteneia nukta kai hEmeran 
     heis eimi  ho   dOdekaphulon egO  heis ekteneia nux  kai hEmera 
     P  RR_ASF RA_NSN N_NSN    RP_GP P  N_DSF  N_ASF C  N_ASF  

 latreuon elpizei katantEsai peri hEs  elpidos egkaloumai hupo ioudaiOn 
 latreuO elpizO katantaO  peri eimi  elpis  egkaleO  hupo *PN*   
 V_PAPNSN V_PAI3S V_AAN   P  RR_GSF N_GSF  V_PPI1S  P  A_GPM  

 basileu 
 basileus 
 N_VSM  

act:26:8 ti   apiston krinetai par humin ei ho   theos nekrous egeirei 
     tis  apistos krinO  para su  ei ho   theos nekros egeirO 
     RI_ASN A_NSN  V_PPI3S P  RP_DP C RA_NSM N_NSM A_APM  V_PAI3S 

act:26:9 egO  men oun edoxa  emautO pros to   onoma iEsou tou  nazOraiou 
     egO  men oun dokeO  emautou pros ho   onoma *PN* ho   *PN*   
     RP_NS C  C  V_AAI1S RP_DSM P  RA_ASN N_ASN N_GSM RA_GSM N_GSM   

 dein polla enantia praxai 
 deO  polus enantios prassO 
 V_PAN A_APN A_APN  V_AAN 

act:26:10 ho   kai epoiEsa en  hierosolumois kai pollous te tOn  hagiOn 
     hos  kai poieO  heis *PN*     kai polus  te ho   hagios 
     RR_ASN D  V_AAI1S P  N_DPN     C  A_APM  C RA_GPM A_GPM 

 egO  en  phulakais katekleisa tEn  para tOn  archiereOn exousian 
 egO  heis phulakE  katakleiO ho   para ho   archiereus exousia 
 RP_NS P  N_DPF   V_AAI1S  RA_ASF P  RA_GPM N_GPM   N_ASF  

 labOn  anairoumenOn te autOn katEnegka psEphon 
 lambanO anaireO   te autos katapherO psEphos 
 V_AAPNSM V_PPPGPM   C RP_GPM V_AAI1S  N_ASF  

act:26:11 kai kata pasas tas  sunagOgas pollakis timOrOn autous Enagkazon 
     kai kata pas  ho   sunagOgE pollakis timOreO heautou anagkazO 
     C  P  A_APF RA_APF N_APF   D    V_PAPNSM RP_APM V_IAI1S  

 blasphEmein perissOs te emmainomenos autois ediOkon heOs kai eis tas  exO 
 blasphEmeO perissOs te emmainomai  autos diOkO  heOs kai heis ho   echO 
 V_PAN    D    C V_PMPNSM   RP_DPM V_IAI1S P  D  P  RA_APF D  

 poleis 
 polis 
 N_APF 

act:26:12 en  hois  poreuomenos eis tEn  damaskon met exousias kai 
     heis hos  poreuomai  heis ho   *PN*   meta exousia kai 
     P  RR_DPN V_PMPNSM  P  RA_ASF N_ASF  P  N_GSF  C  

 epitropEs tEs  tOn  archiereOn 
 epitropE ho   ho   archiereus 
 N_GSF   RA_GSF RA_GPM N_GPM   

act:26:13 hEmeras mesEs kata tEn  hodon eidon  basileu ouranothen huper 
     hEmera mesos kata ho   hodos horaO  basileus ouranothen huper 
     N_GSF  A_GSF P  RA_ASF N_ASF V_AAI1S N_VSM  D     P   

 tEn  lamprotEta tou  hEliou perilampsan me  phOs kai tous  sun emoi 
 ho   lamprotEs ho   *PN*  perilampO  egO  phOs kai ho   sun egO  
 RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM V_AAPASN  RP_AS N_ASN C  RA_APM P  RP_DS 

 poreuomenous 
 poreuomai  
 V_PMPAPM   

act:26:14 pantOn te katapesontOn hEmOn eis tEn  gEn  Ekousa phOnEn 
     pas  te katapiptO  egO  heis ho   gE  akouO  phOnE 
     A_GPM C V_AAPGPM   RP_GP P  RA_ASF N_ASF V_AAI1S N_ASF 

 legousan pros me  tE   hebraidi dialektO saoul saoul ti   me  
 legO   pros egO  ho   *PN*   dialektos *PN* *PN* tis  egO  
 V_PAPASF P  RP_AS RA_DSF A_DSF  N_DSF   N_VSM N_VSM RI_ASN RP_AS 

 diOkeis sklEron soi  pros kentra laktizein 
 diOkO  sklEros su  pros kentron laktizO  
 V_PAI2S A_NSN  RP_DS P  N_APN  V_PAN   

act:26:15 egO  de eipa  tis  ei   kurie ho   de kurios eipen  egO  
     egO  de legO  tis  eimi  kurios ho   de kurios legO  egO  
     RP_NS C V_AAI1S RI_NSM V_PAI2S N_VSM RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_NS 

 eimi  iEsous hon  su  diOkeis 
 eimi  *PN*  eimi  su  diOkO  
 V_PAI1S N_NSM RR_ASM RP_NS V_PAI2S 

act:26:16 alla anastEthi kai stEthi epi tous  podas sou  eis touto gar 
     alla anistEmi kai histEmi epi ho   pous su  heis houtos gar 
     C  V_AAD2S  C  V_AAD2S P  RA_APM N_APM RP_GS P  RD_ASN C  

 OphthEn soi  procheirisasthai se  hupEretEn kai martura hOn  te eides  
 horaO  su  procheirizomai  su  hupEretEs kai martus hos  te horaO  
 V_API1S RP_DS V_AMN      RP_AS N_ASM   C  N_ASM  RR_GPN C V_AAI2S 

 [me] hOn  te ophthEsomai soi  
 egO  hos  te horaO    su  
 RP_AS RR_GPN C V_FPI1S   RP_DS 

act:26:17 exairoumenos se  ek tou  laou kai ek tOn  ethnOn eis hous  
     exaireO   su  ek ho   laos kai ek ho   ethnos heis ous  
     V_PMPNSM   RP_AS P RA_GSM N_GSM C  P RA_GPN N_GPN P  RR_APM 

 egO  apostellO se  
 egO  apostellO su  
 RP_NS V_PAI1S  RP_AS 

act:26:18 anoixai ophthalmous autOn tou  epistrepsai apo skotous eis phOs 
     anoigO ophthalmos autos ho   epistrephO apo skotos heis phOs 
     V_AAN  N_APM    RP_GPM RA_GSN V_AAN    P  N_GSN  P  N_ASN 

 kai tEs  exousias tou  satana epi ton  theon tou  labein autous 
 kai ho   exousia ho   *PN*  epi ho   theos ho   lambanO heautou 
 C  RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM P  RA_ASM N_ASM RA_GSN V_AAN  RP_APM 

 aphesin hamartiOn kai klEron en  tois  hEgiasmenois pistei tE   eis 
 aphesis hamartia kai klEros heis ho   hagiazO   pistis ho   heis 
 N_ASF  N_GPF   C  N_ASM P  RA_DPM V_XPPDPM   N_DSF RA_DSF P  

 eme  
 egO  
 RP_AS 

act:26:19 hothen basileu agrippa ouk egenomEn apeithEs tE   ouraniO optasia 
     hothen basileus agrios ou ginomai apeithEs ho   ouranios optasia 
     C   N_VSM  N_VSM  D  V_AMI1S A_NSM  RA_DSF A_DSF  N_DSF  

act:26:20 alla tois  en  damaskO prOton te kai hierosolumois pasan te tEn  
     alla ho   heis *PN*  prOtos te kai *PN*     pas  te ho   
     C  RA_DPM P  N_DSF  A_ASN C C  N_DPN     A_ASF C RA_ASF 

 chOran tEs  ioudaias kai tois  ethnesin apEggellon metanoein kai 
 chOra ho   *PN*   kai ho   ethnos  apaggellO metanoeO kai 
 N_ASF RA_GSF N_GSF  C  RA_DPN N_DPN  V_IAI1S  V_PAN   C  

 epistrephein epi ton  theon axia tEs  metanoias erga prassontas 
 epistrephO  epi ho   theos axios ho   metanoia ergon prassO   
 V_AAN    P  RA_ASM N_ASM A_APN RA_GSF N_GSF   N_APN V_PAPAPM  

act:26:21 heneka toutOn me  ioudaioi sullabomenoi [onta]  en  tO   hierO 
     heneka houtos egO  *PN*   sullambanO  eimi   heis ho   hieros 
     P   RD_GPN RP_AS A_NPM  V_AMPNPM   V_PAPASM P  RA_DSN A_DSN 

 epeirOnto diacheirisasthai 
 peirazO  diacheirizomai  
 V_IMI3P  V_AMN      

act:26:22 epikourias oun tuchOn  tEs  apo tou  theou achri tEs  hEmeras 
     epikouria oun tugchanO ho   apo ho   theos achri ho   hEmera 
     N_GSF   C  V_AAPNSM RA_GSF P  RA_GSM N_GSM P   RA_GSF N_GSF  

 tautEs hestEka marturomenos mikrO te kai megalO ouden ektos legOn  
 houtos histEmi marturomai  mikros te kai megas oudeis hektos legO   
 RD_GSF V_XAI1S V_PMPNSM   A_DSM C C  A_DSM A_ASN P   V_PAPNSM 

 hOn  te hoi  prophEtai elalEsan mellontOn ginesthai kai mOusEs 
 hos  te ho   prophEtEs laleO  mellO   ginomai  kai *PN*  
 RR_GPN C RA_NPM N_NPM   V_AAI3P V_PAPGPN V_PMN   C  N_NSM 

act:26:23 ei pathEtos ho   christos ei prOtos ex anastaseOs nekrOn phOs 
     ei pathEtos ho   *PN*   ei prOtos hex anastasis nekros phOs 
     D A_NSM  RA_NSM N_NSM  D A_NSM P  N_GSF   A_GPM N_ASN 

 mellei kataggellein tO   te laO  kai tois  ethnesin 
 mellO  kataggellO  ho   te laos kai ho   ethnos  
 V_PAI3S V_PAN    RA_DSM C N_DSM C  RA_DPN N_DPN  

act:26:24 tauta de autou apologoumenou ho   phEstos megalE tE   phOnE 
     houtos de autos apologeomai  ho   *PN*  megas ho   phOnE 
     RD_APN C RP_GSM V_PMPGSM   RA_NSM N_NSM  A_DSF RA_DSF N_DSF 

 phEsin mainE  paule ta   polla se  grammata eis manian peritrepei 
 phEmi  mainomai *PN* ho   polus su  gramma  heis mania peritrepO 
 V_PAI3S V_PMI2S N_VSM RA_NPN A_NPN RP_AS N_NPN  P  N_ASF V_PAI3S  

act:26:25 ho   de paulos ou mainomai phEsin kratiste phEste alla alEtheias 
     ho   de *PN*  ou mainomai phEmi  kratistos *PN*  alla alEtheia 
     RA_NSM C N_NSM D V_PMI1S V_PAI3S A_VSMS  N_VSM C  N_GSF   

 kai sOphrosunEs rhEmata apophtheggomai 
 kai sOphrosunE rhEma  apophtheggomai 
 C  N_GSF    N_APN  V_PMI1S    

act:26:26 epistatai gar peri toutOn ho   basileus pros hon  kai 
     epistatEs gar peri houtos ho   basileus pros eimi  kai 
     V_PMI3S  C  P  RD_GPN RA_NSM N_NSM  P  RR_ASM D  

 parrEsiazomenos lalO  lanthanein gar auton [ti]  toutOn ou peithomai 
 parrEsiazomai  laleO  lanthanO  gar autos tis  houtos ou peithO  
 V_PMPNSM    V_PAI1S V_PAN   C  RP_ASM RI_ASN RD_GPN D V_PPI1S  

 outhen ou gar estin  en  gOnia pepragmenon touto 
 oudeis ou gar eimi  heis gOnia prassO   houtos 
 A_ASN D C  V_PAI3S P  N_DSF V_XPPNSN  RD_NSN 

act:26:27 pisteueis basileu agrippa tois  prophEtais oida  hoti pisteueis 
     pisteuO  basileus agrios ho   prophEtEs oida  hoti pisteuO  
     V_PAI2S  N_VSM  N_VSM  RA_DPM N_DPM   V_XAI1S C  V_PAI2S  

act:26:28 ho   de agrippas pros ton  paulon en  oligO me  peitheis 
     ho   de agrios  pros ho   *PN*  heis oligos egO  peithO  
     RA_NSM C N_NSM  P  RA_ASM N_ASM P  A_DSN RP_AS V_PAI2S 

 christianon poiEsai 
 *PN*    poieO  
 N_ASM    V_AAN  

act:26:29 ho   de paulos euxaimEn an tO   theO kai en  oligO kai en  
     ho   de *PN*  euchomai an ho   theos kai heis oligos kai heis 
     RA_NSM C N_NSM V_AMO1S X RA_DSM N_DSM C  P  A_DSN C  P  

 megalO ou monon se  alla kai pantas tous  akouontas mou  sEmeron 
 megas ou monos su  alla kai pas  ho   akouO   egO  sEmeron 
 A_DSN D A_ASM RP_AS C  D  A_APM RA_APM V_PAPAPM RP_GS D    

 genesthai toioutous hopoios kai egO  eimi  parektos tOn  desmOn toutOn 
 ginomai  toioutos hopoios kai egO  eimi  parektos ho   desmos houtos 
 V_AMN   RD_APM  RR_NSM D  RP_NS V_PAI1S P    RA_GPM N_GPM RD_GPM 

act:26:30 anestE  te ho   basileus kai ho   hEgemOn hE   te bernikE kai 
     anistEmi te ho   basileus kai ho   hEgemOn ho   te *PN*  kai 
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM  C  RA_NSM N_NSM  RA_NSF C N_NSF  C  

 hoi  sugkathEmenoi autois 
 ho   sugkathEmai  autos 
 RA_NPM V_PMPNPM   RP_DPM 

act:26:31 kai anachOrEsantes elaloun pros allElous legontes hoti ouden 
     kai anachOreO   laleO  pros allElOn legO   hoti oudeis 
     C  V_AAPNPM    V_IAI3P P  RP_APM  V_PAPNPM C  A_ASN 

 thanatou E desmOn axion [ti]  prassei ho   anthrOpos houtos 
 thanatos E desmos axios tis  prassO ho   anthrOpos houtos 
 N_GSM  C N_GPM A_ASN RI_ASN V_PAI3S RA_NSM N_NSM   RD_NSM 

act:26:32 agrippas de tO   phEstO ephE  apolelusthai edunato ho   
     agrios  de ho   *PN*  phEmi  apoleipO   dunamai ho   
     N_NSM  C RA_DSM N_DSM V_IAI3S V_XPN    V_IMI3S RA_NSM 

 anthrOpos houtos ei mE epekeklEto kaisara 
 anthrOpos houtos ei mE epikaleO  *PN*  
 N_NSM   RD_NSM C D V_YMI3S  N_ASM  


Help and Acknowledgements