Help and Acknowledgements


act:25:1 phEstos oun epibas  tE   eparcheia meta treis hEmeras anebE  eis 
     *PN*  oun epibainO ho   eparcheia meta treis hEmera anabainO heis 
     N_NSM  C  V_AAPNSM RA_DSF N_DSF   P  A_APF N_APF  V_AAI3S P  

 hierosoluma apo kaisareias 
 *PN*    apo *PN*    
 N_APN    P  N_GSF   

act:25:2 enephanisan te autO  hoi  archiereis kai hoi  prOtoi tOn  
     emphanizO  te autos ho   archiereus kai ho   prOtos ho   
     V_AAI3P   C RP_DSM RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM A_NPM RA_GPM 

 ioudaiOn kata tou  paulou kai parekaloun auton 
 *PN*   kata ho   *PN*  kai parakaleO autos 
 A_GPM  P  RA_GSM N_GSM C  V_IAI3P  RP_ASM 

act:25:3 aitoumenoi charin kat autou hopOs metapempsEtai auton eis 
     aiteO   charis kata autos hopOs metapempomai autos heis 
     V_PMPNPM  N_ASF P  RP_GSM D   V_AMS3S    RP_ASM P  

 ierousalEm enedran poiountes anelein auton kata tEn  hodon 
 *PN*    enedra poieO   anaireO autos kata ho   hodos 
 N_ASF   N_ASF  V_PAPNPM V_AAN  RP_ASM P  RA_ASF N_ASF 

act:25:4 ho   men oun phEstos apekrithE  tEreisthai ton  paulon eis 
     ho   men oun *PN*  apokrinomai tEreO   ho   *PN*  heis 
     RA_NSM C  C  N_NSM  V_API3S   V_PPN   RA_ASM N_ASM P  

 kaisareian heauton de mellein en  tachei ekporeuesthai 
 *PN*    heautou de mellO  heis tachos ekporeuomai  
 N_ASF   RP_ASM C V_PAN  P  N_DSN V_PMN     

act:25:5 hoi  oun en  humin phEsin dunatoi sugkatabantes ei ti   estin  
     ho   oun heis su  phEmi  dunatos sugkatabainO ei tis  eimi  
     RA_NPM C  P  RP_DP V_PAI3S A_NPM  V_AAPNPM   C RI_NSN V_PAI3S 

 en  tO   andri atopon katEgoreitOsan autou 
 heis ho   anEr atopos katEgoreO   autos 
 P  RA_DSM N_DSM A_NSN V_PAD3P    RP_GSM 

act:25:6 diatripsas de en  autois hEmeras ou pleious oktO E deka katabas  
     diatribO  de heis autos hEmera ou polus  oktO E deka katabainO 
     V_AAPNSM  C P  RP_DPM N_APF  D A_APFC A_GPF C A_GPF V_AAPNSM 

 eis kaisareian tE   epaurion kathisas epi tou  bEmatos ekeleusen ton  
 heis *PN*    ho   epaurion kathizO epi ho   bEma  keleuO  ho   
 P  N_ASF   RA_DSF D    V_AAPNSM P  RA_GSN N_GSN  V_AAI3S  RA_ASM 

 paulon achthEnai 
 *PN*  agO    
 N_ASM V_APN   

act:25:7 paragenomenou de autou periestEsan auton hoi  apo hierosolumOn 
     paraginomai  de autos periistEmi autos ho   apo *PN*     
     V_AMPGSM   C RP_GSM V_AAI3P   RP_ASM RA_NPM P  N_GPN    

 katabebEkotes ioudaioi polla kai barea aitiOmata katapherontes ha   ouk 
 katabainO   *PN*   polus kai barus aitiOma  katapherO   hos  ou 
 V_XAPNPM   A_NPM  A_APN C  A_APN N_APN   V_PAPNPM   RR_APN D  

 ischuon apodeixai  
 ischuO apodeiknumi 
 V_IAI3P V_AAN    

act:25:8 tou  paulou apologoumenou hoti oute eis ton  nomon tOn  
     ho   *PN*  apologeomai  hoti oute heis ho   nomos ho   
     RA_GSM N_GSM V_PMPGSM   C  C  P  RA_ASM N_ASM RA_GPM 

 ioudaiOn oute eis to   hieron oute eis kaisara ti   hEmarton 
 *PN*   oute heis ho   hieron oute heis *PN*  tis  hamartanO 
 A_GPM  C  P  RA_ASN A_ASN C  P  N_ASM  RI_ASN V_AAI1S  

act:25:9 ho   phEstos de thelOn  tois  ioudaiois charin katathesthai 
     ho   *PN*  de thelO  ho   *PN*   charis katatithEmi 
     RA_NSM N_NSM  C V_PAPNSM RA_DPM A_DPM   N_ASF V_AMN    

 apokritheis tO   paulO eipen  theleis eis hierosoluma anabas  ekei peri 
 apokrinomai ho   *PN* legO  thelO  heis *PN*    anabainO ekei peri 
 V_APPNSM  RA_DSM N_DSM V_AAI3S V_PAI2S P  N_APN    V_AAPNSM D  P  

 toutOn krithEnai ep emou 
 houtos krinO   epi egO  
 RD_GPN V_APN   P  RP_GS 

act:25:10 eipen  de ho   paulos epi tou  bEmatos kaisaros hestOs  eimi  
     legO  de ho   *PN*  epi ho   bEma  *PN*   histEmi eimi  
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM P  RA_GSN N_GSN  N_GSM  V_XAPNSM V_PAI1S 

 hou me  dei   krinesthai ioudaious ouden EdikEsa hOs kai su  kallion 
 hou egO  deO   krinO   *PN*   oudeis adikeO hOs kai su  kalos  
 D  RP_AS V_PAI3S V_PPN   A_APM   A_ASN V_AAI1S D  D  RP_NS A_ASNC 

 epiginOskeis 
 epiginOskO  
 V_PAI2S   

act:25:11 ei men oun adikO  kai axion thanatou pepracha ti   ou paraitoumai 
     ei men oun adikeO kai axios thanatos prassO  tis  ou paraiteomai 
     C C  C  V_PAI1S C  A_ASN N_GSM  V_XAI1S RI_ASN D V_PMI1S   

 to   apothanein ei de ouden estin  hOn  houtoi katEgorousin mou  
 ho   apothnEskO ei de oudeis eimi  hos  houtos katEgoreO  egO  
 RA_ASN V_AAN   C C A_NSN V_PAI3S RR_GPN RD_NPM V_PAI3P   RP_GS 

 oudeis me  dunatai autois charisasthai kaisara epikaloumai 
 oudeis egO  dunamai autos charizomai  *PN*  epikaleO  
 A_NSM RP_AS V_PMI3S RP_DPM V_AMN    N_ASM  V_PMI1S   

act:25:12 tote ho   phEstos sullalEsas meta tou  sumbouliou apekrithE  
     tote ho   *PN*  sullaleO  meta ho   sumboulion apokrinomai 
     D  RA_NSM N_NSM  V_AAPNSM  P  RA_GSN N_GSN   V_API3S   

 kaisara epikeklEsai epi kaisara poreusE  
 *PN*  epikaleO  epi *PN*  poreuomai 
 N_ASM  V_XMI2S   P  N_ASM  V_FMI2S  

act:25:13 hEmerOn de diagenomenOn tinOn agrippas ho   basileus kai bernikE 
     hEmera de diaginomai  tis  agrios  ho   basileus kai *PN*  
     N_GPF  C V_AMPGPF   RI_GPF N_NSM  RA_NSM N_NSM  C  N_NSF  

 katEntEsan eis kaisareian aspasamenoi ton  phEston 
 katantaO  heis *PN*    aspazomai  ho   *PN*  
 V_AAI3P  P  N_ASF   V_AMPNPM  RA_ASM N_ASM  

act:25:14 hOs de pleious hEmeras dietribon ekei ho   phEstos tO   basilei 
     hOs de polus  hEmera diatribO ekei ho   *PN*  ho   basileus 
     C  C A_APFC N_APF  V_IAI3P  D  RA_NSM N_NSM  RA_DSM N_DSM  

 anetheto  ta   kata ton  paulon legOn  anEr tis  estin  
 anatithemai ho   kata ho   *PN*  legO   anEr tis  eimi  
 V_AMI3S   RA_APN P  RA_ASM N_ASM V_PAPNSM N_NSM RI_NSM V_PAI3S 

 kataleleimmenos hupo phElikos desmios 
 kataleipO    hupo *PN*   desmios 
 V_XPPNSM    P  N_GSM  N_NSM  

act:25:15 peri hou  genomenou mou  eis hierosoluma enephanisan hoi  
     peri hou  ginomai  egO  heis *PN*    emphanizO  ho   
     P  RR_GSM V_AMPGSM RP_GS P  N_APN    V_AAI3P   RA_NPM 

 archiereis kai hoi  presbuteroi tOn  ioudaiOn aitoumenoi kat autou 
 archiereus kai ho   presbuteros ho   *PN*   aiteO   kata autos 
 N_NPM   C  RA_NPM A_NPM    RA_GPM A_GPM  V_PMPNPM  P  RP_GSM 

 katadikEn 
 katadikE 
 N_ASF   

act:25:16 pros hous  apekrithEn hoti ouk estin  ethos rhOmaiois charizesthai 
     pros ous  apokrinomai hoti ou eimi  ethos *PN*   charizomai  
     P  RR_APM V_API1S   C  D  V_PAI3S N_NSN A_DPM   V_PMN    

 tina  anthrOpon prin E ho   katEgoroumenos kata prosOpon echoi  tous  
 tis  anthrOpos prin E ho   katEgoreO   kata prosOpon echO  ho   
 RI_ASM N_ASM   D  C RA_NSM V_PPPNSM    P  N_ASN  V_PAO3S RA_APM 

 katEgorous topon te apologias laboi  peri tou  egklEmatos 
 katEgoros topos te apologia lambanO peri ho   egklEma  
 N_APM   N_ASM C N_GSF   V_AAO3S P  RA_GSN N_GSN   

act:25:17 sunelthontOn oun [autOn] enthade anabolEn mEdemian poiEsamenos tE   
     sunerchomai oun autos  enthade anabolE mEdeis  poieO    ho   
     V_AAPGPM   C  RP_GPM D    N_ASF  A_ASF  V_AMPNSM  RA_DSF 

 hexEs kathisas epi tou  bEmatos ekeleusa achthEnai ton  andra 
 hexEs kathizO epi ho   bEma  keleuO  agO    ho   anEr 
 D   V_AAPNSM P  RA_GSN N_GSN  V_AAI1S V_APN   RA_ASM N_ASM 

act:25:18 peri hou  stathentes hoi  katEgoroi oudemian aitian epheron 
     peri hou  histEmi  ho   katEgoros oudeis  aitia pherO  
     P  RR_GSM V_APPNPM  RA_NPM N_NPM   A_ASF  N_ASF V_IAI3P 

 hOn  egO  hupenooun ponErOn 
 hos  egO  huponoeO ponEros 
 RR_GPN RP_NS V_IAI1S  A_GPN  

act:25:19 zEtEmata de tina  peri tEs  idias deisidaimonias eichon pros 
     zEtEma  de tis  peri ho   idios deisidaimonia echO  pros 
     N_APN  C RI_APN P  RA_GSF A_GSF N_GSF     V_IAI3P P  

 auton kai peri tinos iEsou tethnEkotos hon  ephasken ho   paulos zEn  
 autos kai peri tis  *PN* thnEskO   eimi  phaskO  ho   *PN*  zaO  
 RP_ASM C  P  RI_GSM N_GSM V_XAPGSM  RR_ASM V_IAI3S RA_NSM N_NSM V_PAN 

act:25:20 aporoumenos de egO  tEn  peri toutOn zEtEsin elegon ei bouloito 
     aporeO   de egO  ho   peri houtos zEtEsis legO  ei boulomai 
     V_PMPNSM  C RP_NS RA_ASF P  RD_GPN N_ASF  V_IAI1S X V_PMO3S 

 poreuesthai eis hierosoluma kakei krinesthai peri toutOn 
 poreuomai  heis *PN*    kakei krinO   peri houtos 
 V_PMN    P  N_APN    C   V_PPN   P  RD_GPN 

act:25:21 tou  de paulou epikalesamenou tErEthEnai auton eis tEn  tou  
     ho   de *PN*  epikaleO    tEreO   autos heis ho   ho   
     RA_GSM C N_GSM V_AMPGSM    V_APN   RP_ASM P  RA_ASF RA_GSM 

 sebastou diagnOsin ekeleusa tEreisthai auton heOs hou  anapempsO auton 
 sebastos diagnOsis keleuO  tEreO   autos heOs hou  anapempO autos 
 A_GSM  N_ASF   V_AAI1S V_PPN   RP_ASM P  RR_GSM V_AAS1S  RP_ASM 

 pros kaisara 
 pros *PN*  
 P  N_ASM  

act:25:22 agrippas de pros ton  phEston eboulomEn kai autos tou  anthrOpou 
     agrios  de pros ho   *PN*  boulomai kai autos ho   anthrOpos 
     N_NSM  C P  RA_ASM N_ASM  V_IMI1S  D  RP_NSM RA_GSM N_GSM   

 akousai aurion phEsin akousE autou 
 akouO  aurion phEmi  akouO  autos 
 V_AAN  D   V_PAI3S V_FMI2S RP_GSM 

act:25:23 tE   oun epaurion elthontos tou  agrippa kai tEs  bernikEs meta 
     ho   oun epaurion erchomai ho   agrios kai ho   *PN*   meta 
     RA_DSF C  D    V_AAPGSM RA_GSM N_GSM  C  RA_GSF N_GSF  P  

 pollEs phantasias kai eiselthontOn eis to   akroatErion sun te 
 polus phantasia kai eiserchomai heis ho   akroatErion sun te 
 A_GSF N_GSF   C  V_AAPGPM   P  RA_ASN N_ASN    P  C 

 chiliarchois kai andrasin tois  kat exochEn tEs  poleOs kai keleusantos 
 chiliarchos kai anEr   ho   kata exochE ho   polis kai keleuO   
 N_DPM    C  N_DPM  RA_DPM P  N_ASF  RA_GSF N_GSF C  V_AAPGSM  

 tou  phEstou EchthE ho   paulos 
 ho   *PN*  agO   ho   *PN*  
 RA_GSM N_GSM  V_API3S RA_NSM N_NSM 

act:25:24 kai phEsin ho   phEstos agrippa basileu kai pantes hoi  
     kai phEmi  ho   *PN*  agrios basileus kai pas  ho   
     C  V_PAI3S RA_NSM N_NSM  N_VSM  N_VSM  C  A_VPM RA_VPM 

 sumparontes hEmin andres theOreite touton peri hou  hapan to   plEthos 
 sumpareimi egO  anEr  theOreO  houtos peri hou  hapas ho   plEthos 
 V_PAPVPM  RP_DP N_VPM V_PAI2P  RD_ASM P  RR_GSM A_NSN RA_NSN N_NSN  

 tOn  ioudaiOn enetuchon moi  en  te hierosolumois kai enthade boOntes 
 ho   *PN*   entugchanO egO  heis te *PN*     kai enthade boaO   
 RA_GPM A_GPM  V_AAI3P  RP_DS P  C N_DPN     C  D    V_PAPNPM 

 mE dein auton zEn  mEketi 
 mE deO  autos zaO  mEketi 
 D V_PAN RP_ASM V_PAN D   

act:25:25 egO  de katelabomEn mEden axion auton thanatou peprachenai autou 
     egO  de katalambanO mEdeis axios autos thanatos prassO   autos 
     RP_NS C V_AMI1S   A_ASN A_ASN RP_ASM N_GSM  V_XAN    RP_GSM 

 de toutou epikalesamenou ton  sebaston ekrina pempein 
 de houtos epikaleO    ho   sebastos krinO  pempO  
 C RD_GSM V_AMPGSM    RA_ASM A_ASM  V_AAI1S V_PAN  

act:25:26 peri hou  asphales ti   grapsai tO   kuriO ouk echO  dio 
     peri hou  asphalEs tis  graphO ho   kurios ou echO  dio 
     P  RR_GSM A_ASN  RI_ASN V_AAN  RA_DSM N_DSM D  V_PAI1S C  

 proEgagon auton eph humOn kai malista epi sou  basileu agrippa hopOs 
 proEgeomai autos epi su  kai malista epi su  basileus agrios hopOs 
 V_AAI1S  RP_ASM P  RP_GP C  D    P  RP_GS N_VSM  N_VSM  C   

 tEs  anakriseOs genomenEs schO  ti   grapsO 
 ho   anakrisis ginomai  echO  tis  graphO 
 RA_GSF N_GSF   V_AMPGSF V_AAS1S RI_ASN V_AAS1S 

act:25:27 alogon gar moi  dokei  pemponta desmion mE kai tas  kat autou 
     alogos gar egO  dokeO  pempO  desmios mE kai ho   kata autos 
     A_NSN C  RP_DS V_PAI3S V_PAPASM N_ASM  D D  RA_APF P  RP_GSM 

 aitias sEmanai 
 aitia sEmainO 
 N_APF V_AAN  


Help and Acknowledgements