Help and Acknowledgements


act:24:1 meta de pente hEmeras katebE  ho   archiereus hananias meta 
     meta de pente hEmera katabainO ho   archiereus *PN*   meta 
     P  C A_APF N_APF  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM   N_NSM  P  

 presbuterOn tinOn kai rhEtoros tertullou tinos hoitines enephanisan tO   
 presbuteros tis  kai rhEtOr  *PN*   tis  hostis  emphanizO  ho   
 A_GPM    RI_GPM C  N_GSM  N_GSM   RI_GSM RR_NPM  V_AAI3P   RA_DSM 

 hEgemoni kata tou  paulou 
 hEgemOn kata ho   *PN*  
 N_DSM  P  RA_GSM N_GSM 

act:24:2 klEthentos de autou Erxato katEgorein ho   tertullos legOn  
     kaleO   de autos archO  katEgoreO ho   *PN*   legO   
     V_APPGSM  C RP_GSM V_AMI3S V_PAN   RA_NSM N_NSM   V_PAPNSM 

 pollEs eirEnEs tugchanontes dia sou  kai diorthOmatOn ginomenOn tO   
 polus eirEnE tugchanO   dia su  kai diorthOma  ginomai  ho   
 A_GSF N_GSF  V_PAPNPM   P  RP_GS C  N_GPN    V_PMPGPN RA_DSN 

 ethnei toutO dia tEs  sEs  pronoias 
 ethnos houtos dia ho   sEs  pronoia 
 N_DSN RD_DSN P  RA_GSF A_GSF N_GSF  

act:24:3 pantE te kai pantachou apodechometha kratiste phElix meta pasEs 
     pantE te kai pantachou apodechomai  kratistos *PN*  meta pas  
     D   C C  D     V_PMI1P    A_VSMS  N_VSM P  A_GSF 

 eucharistias 
 eucharistia 
 N_GSF    

act:24:4 hina de mE epi pleion se  egkoptO parakalO akousai se  hEmOn 
     hina de mE epi polus su  egkoptO parakaleO akouO  su  egO  
     C  C D P  A_ASNC RP_AS V_PAS1S V_PAI1S  V_AAN  RP_AS RP_GP 

 suntomOs tE   sE  epieikeia 
 suntomOs ho   sos  epieikeia 
 D    RA_DSF A_DSF N_DSF   

act:24:5 heurontes gar ton  andra touton loimon kai kinounta staseis pasin 
     heuriskO gar ho   anEr houtos loimos kai kineO  stasis pas  
     V_AAPNPM C  RA_ASM N_ASM RD_ASM A_ASM C  V_PAPASM N_APF  A_DPM 

 tois  ioudaiois tois  kata tEn  oikoumenEn prOtostatEn te tEs  tOn  
 ho   *PN*   ho   kata ho   oikeO   prOtostatEs te ho   ho   
 RA_DPM A_DPM   RA_DPM P  RA_ASF N_ASF   N_ASM    C RA_GSF RA_GPM 

 nazOraiOn haireseOs 
 *PN*   hairesis 
 N_GPM   N_GSF   

act:24:6 hos  kai to   hieron epeirasen bebElOsai hon  kai ekratEsamen 
     hos  kai ho   hieron peirazO  bebEloO  eimi  kai krateO   
     RR_NSM D  RA_ASN A_ASN V_AAI3S  V_AAN   RR_ASM D  V_AAI1P   

act:24:8 par hou  dunEsE autos anakrinas peri pantOn toutOn epignOnai 
     para hou  dunamai autos anakrinO peri pas  houtos epiginOskO 
     P  RR_GSM V_FMI2S RP_NSM V_AAPNSM P  A_GPN RD_GPN V_AAN   

 hOn  hEmeis katEgoroumen autou 
 hos  egO  katEgoreO  autos 
 RR_GPN RP_NP V_PAI1P   RP_GSM 

act:24:9 sunepethento  de kai hoi  ioudaioi phaskontes tauta houtOs echein 
     sunepitithemai de kai ho   *PN*   phaskO   houtos houtO echO  
     V_AMI3P    C D  RA_NPM A_NPM  V_PAPNPM  RD_APN D   V_PAN 

act:24:10 apekrithE  te ho   paulos neusantos autO  tou  hEgemonos legein 
     apokrinomai te ho   *PN*  neuO   autos ho   hEgemOn  legO  
     V_API3S   C RA_NSM N_NSM V_AAPGSM RP_DSM RA_GSM N_GSM   V_PAN 

 ek pollOn etOn onta   se  kritEn tO   ethnei toutO epistamenos 
 ek polus etos eimi   su  kritEs ho   ethnos houtos epistamai  
 P A_GPN N_GPN V_PAPASM RP_AS N_ASM RA_DSN N_DSN RD_DSN V_PMPNSM  

 euthumOs ta   peri emautou apologoumai 
 euthumOs ho   peri emautou apologeomai 
 D    RA_APN P  RP_GSM V_PMI1S   

act:24:11 dunamenou sou  epignOnai hoti ou pleious eisin  moi  hEmerai 
     dunamai  su  epiginOskO hoti ou polus  eimi  egO  hEmera 
     V_PMPGSM RP_GS V_AAN   C  D A_NPFC V_PAI3P RP_DS N_NPF  

 dOdeka aph hEs  anebEn  proskunEsOn eis ierousalEm 
 dOdeka apo eimi  anabainO proskuneO  heis *PN*    
 A_GPF P  RR_GSF V_AAI1S V_FAPNSM  P  N_ASF   

act:24:12 kai oute en  tO   hierO heuron  me  pros tina  dialegomenon E 
     kai oute heis ho   hieros heuriskO egO  pros tis  dialegomai  E 
     C  C  P  RA_DSN A_DSN V_AAI3P RP_AS P  RI_ASM V_PMPASM   C 

 epistasin poiounta ochlou oute en  tais  sunagOgais oute kata tEn  polin 
 epistasis poieO  ochlos oute heis ho   sunagOgE  oute kata ho   polis 
 N_ASF   V_PAPASM N_GSM C  P  RA_DPF N_DPF   C  P  RA_ASF N_ASF 

act:24:13 oude parastEsai dunantai soi  peri hOn  nuni katEgorousin mou  
     oude paristEmi dunamai su  peri hos  nuni katEgoreO  egO  
     C  V_AAN   V_PMI3P RP_DS P  RR_GPN D  V_PAI3P   RP_GS 

act:24:14 homologO de touto soi  hoti kata tEn  hodon hEn  legousin 
     homologeO de houtos su  hoti kata ho   hodos eimi  legO   
     V_PAI1S  C RD_ASN RP_DS D  P  RA_ASF N_ASF RR_ASF V_PAI3P 

 hairesin houtOs latreuO tO   patrOO theO pisteuOn pasi tois  kata 
 hairesis houtO latreuO ho   patrOos theos pisteuO pas  ho   kata 
 N_ASF  D   V_PAI1S RA_DSM A_DSM  N_DSM V_PAPNSM A_DPN RA_DPN P  

 ton  nomon kai tois  en  tois  prophEtais gegrammenois 
 ho   nomos kai ho   heis ho   prophEtEs graphO    
 RA_ASM N_ASM C  RA_DPN P  RA_DPM N_DPM   V_XPPDPN   

act:24:15 elpida echOn  eis ton  theon hEn  kai autoi houtoi 
     elpis echO   heis ho   theos eimi  kai autos houtos 
     N_ASF V_PAPNSM P  RA_ASM N_ASM RR_ASF D  RP_NPM RD_NPM 

 prosdechontai anastasin mellein esesthai dikaiOn te kai adikOn 
 prosdechomai anastasis mellO  eimi   dikaios te kai adikos 
 V_PMI3P    N_ASF   V_PAN  V_FMN  A_GPM  C C  A_GPM 

act:24:16 en  toutO kai autos askO  aproskopon suneidEsin echein pros 
     heis houtos kai autos askos  aproskopos suneidEsis echO  pros 
     P  RD_DSN D  RP_NSM V_PAI1S A_ASF   N_ASF   V_PAN P  

 ton  theon kai tous  anthrOpous dia pantos 
 ho   theos kai ho   anthrOpos dia pas  
 RA_ASM N_ASM C  RA_APM N_APM   P  A_GSM 

act:24:17 di etOn de pleionOn eleEmosunas poiEsOn eis to   ethnos mou  
     dia etos de polus  eleEmosunE poieO  heis ho   ethnos egO  
     P  N_GPN C A_GPNC  N_APF    V_FAPNSM P  RA_ASN N_ASN RP_GS 

 paregenomEn kai prosphoras 
 paraginomai kai prosphora 
 V_AMI1S   C  N_APF   

act:24:18 en  hais  heuron  me  hEgnismenon en  tO   hierO ou meta 
     heis hos  heuriskO egO  hagnizO   heis ho   hieros ou meta 
     P  RR_DPF V_AAI3P RP_AS V_XPPASM  P  RA_DSN A_DSN D P  

 ochlou oude meta thorubou 
 ochlos oude meta thorubos 
 N_GSM C  P  N_GSM  

act:24:19 tines de apo tEs  asias ioudaioi hous  edei  epi sou  pareinai 
     tis  de apo ho   *PN* *PN*   ous  esthiO epi su  pareimi 
     RI_NPM C P  RA_GSF N_GSF A_NPM  RR_APM V_IAI3S P  RP_GS V_PAN  

 kai katEgorein ei ti   echoien pros eme  
 kai katEgoreO ei tis  echO  pros egO  
 C  V_PAN   C RI_ASN V_PAO3P P  RP_AS 

act:24:20 E autoi houtoi eipatOsan ti   heuron  adikEma stantos mou  epi 
     E autos houtos legO   tis  heuriskO adikEma histEmi egO  epi 
     C RP_NPM RD_NPM V_AAD3P  RI_ASN V_AAI3P N_ASN  V_AAPGSM RP_GS P  

 tou  sunedriou 
 ho   sunedrion 
 RA_GSN N_GSN   

act:24:21 E peri mias tautEs phOnEs hEs  ekekraxa en  autois hestOs  hoti 
     E peri heis houtos phOnE eimi  krazO  heis autos histEmi hoti 
     C P  A_GSF RD_GSF N_GSF RR_GSF V_AAI1S P  RP_DPM V_XAPNSM D  

 peri anastaseOs nekrOn egO  krinomai sEmeron eph humOn 
 peri anastasis nekros egO  krinO  sEmeron epi su  
 P  N_GSF   A_GPM RP_NS V_PPI1S D    P  RP_GP 

act:24:22 anebaleto  de autous ho   phElix akribesteron eidOs  ta   
     anaballomai de heautou ho   *PN*  akribEs   horaO  ho   
     V_AMI3S   C RP_APM RA_NSM N_NSM A_ASNC    V_XAPNSM RA_APN 

 peri tEs  hodou eipas  hotan lusias ho   chiliarchos katabE  
 peri ho   hodos legO   hotan *PN*  ho   chiliarchos katabainO 
 P  RA_GSF N_GSF V_AAPNSM C   N_NSM RA_NSM N_NSM    V_AAS3S  

 diagnOsomai ta   kath humas 
 diaginOskO ho   kata su  
 V_FMI1S   RA_APN P  RP_AP 

act:24:23 diataxamenos tO   hekatontarchE tEreisthai auton echein te anesin 
     diatassO   ho   hekatontarchEs tEreO   autos echO  te anesis 
     V_AMPNSM   RA_DSM N_DSM     V_PPN   RP_ASM V_PAN C N_ASF 

 kai mEdena kOluein tOn  idiOn autou hupEretein autO  
 kai mEdeis kOluO  ho   idios autos hupEreteO autos 
 C  A_ASM V_PAN  RA_GPM A_GPM RP_GSM V_PAN   RP_DSM 

act:24:24 meta de hEmeras tinas paragenomenos ho   phElix sun drousillE 
     meta de hEmera tis  paraginomai  ho   *PN*  sun *PN*   
     P  C N_APF  RI_APF V_AMPNSM   RA_NSM N_NSM P  N_DSF   

 tE   idia gunaiki ousE   ioudaia metepempsato ton  paulon kai Ekousen 
 ho   idios gunE  eimi   *PN*  metapempomai ho   *PN*  kai akouO  
 RA_DSF A_DSF N_DSF  V_PAPDSF A_DSF  V_AMI3S   RA_ASM N_ASM C  V_AAI3S 

 autou peri tEs  eis christon iEsoun pisteOs 
 autos peri ho   heis *PN*   *PN*  pistis 
 RP_GSM P  RA_GSF P  N_ASM  N_ASM N_GSF  

act:24:25 dialegomenou de autou peri dikaiosunEs kai egkrateias kai tou  
     dialegomai  de autos peri dikaiosunE kai egkrateia kai ho   
     V_PMPGSM   C RP_GSM P  N_GSF    C  N_GSF   C  RA_GSN 

 krimatos tou  mellontos emphobos genomenos ho   phElix apekrithE  to   
 krima  ho   mellO   emphobos ginomai  ho   *PN*  apokrinomai ho   
 N_GSN  RA_GSN V_PAPGSN A_NSM  V_AMPNSM RA_NSM N_NSM V_API3S   RA_ASN 

 nun echon  poreuou  kairon de metalabOn  metakalesomai se  
 nun echO   poreuomai kairos de metalambanO metakaleomai su  
 D  V_PAPASN V_PMD2S  N_ASM C V_AAPNSM  V_FMI1S    RP_AS 

act:24:26 hama kai elpizOn hoti chrEmata dothEsetai autO  hupo tou  paulou 
     hama kai elpizO  hoti chrEma  didOmi   autos hupo ho   *PN*  
     D  D  V_PAPNSM C  N_NPN  V_FPI3S  RP_DSM P  RA_GSM N_GSM 

 dio kai puknoteron auton metapempomenos hOmilei autO  
 dio kai puknos   autos metapempomai  homileO autos 
 C  D  A_ASNC   RP_ASM V_PMPNSM    V_IAI3S RP_DSM 

act:24:27 dietias de plErOtheisEs elaben diadochon ho   phElix porkion 
     dietia de plEroO    lambanO diadochos ho   *PN*  *PN*  
     N_GSF  C V_APPGSF   V_AAI3S N_ASM   RA_NSM N_NSM N_ASM  

 phEston thelOn  te charita katathesthai tois  ioudaiois ho   phElix 
 *PN*  thelO  te charis katatithEmi ho   *PN*   ho   *PN*  
 N_ASM  V_PAPNSM C N_ASF  V_AMN    RA_DPM A_DPM   RA_NSM N_NSM 

 katelipe ton  paulon dedemenon 
 kataleipO ho   *PN*  deO    
 V_AAI3S  RA_ASM N_ASM V_XPPASM 


Help and Acknowledgements