Help and Acknowledgements


act:23:1 atenisas de ho   paulos tO   sunedriO eipen  andres adelphoi 
     atenizO de ho   *PN*  ho   sunedrion legO  anEr  adelphos 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM RA_DSN N_DSN   V_AAI3S N_VPM N_VPM  

 egO  pasE suneidEsei agathE pepoliteumai tO   theO achri tautEs tEs  
 egO  pas  suneidEsis agathos politeuomai ho   theos achri houtos ho   
 RP_NS A_DSF N_DSF   A_DSF  V_XMI1S   RA_DSM N_DSM P   RD_GSF RA_GSF 

 hEmeras 
 hEmera 
 N_GSF  

act:23:2 ho   de archiereus hananias epetaxen tois  parestOsin autO  
     ho   de archiereus *PN*   epitassO ho   paristEmi autos 
     RA_NSM C N_NSM   N_NSM  V_AAI3S RA_DPM V_XAPDPM  RP_DSM 

 tuptein autou to   stoma 
 tuptO  autos ho   stoma 
 V_PAN  RP_GSM RA_ASN N_ASN 

act:23:3 tote ho   paulos pros auton eipen  tuptein se  mellei ho   
     tote ho   *PN*  pros autos legO  tuptO  su  mellO  ho   
     D  RA_NSM N_NSM P  RP_ASM V_AAI3S V_PAN  RP_AS V_PAI3S RA_NSM 

 theos toiche kekoniamene kai su  kathE  krinOn  me  kata ton  nomon 
 theos toichos koniaO   kai su  kathEmai krinon  egO  kata ho   nomos 
 N_NSM N_VSM  V_XPPVSM  D  RP_NS V_PMI2S V_PAPNSM RP_AS P  RA_ASM N_ASM 

 kai paranomOn keleueis me  tuptesthai 
 kai paranomeO keleuO  egO  tuptO   
 C  V_PAPNSM V_PAI2S RP_AS V_PPN   

act:23:4 hoi  de parestOtes eipan  ton  archierea tou  theou loidoreis 
     ho   de paristEmi legO  ho   archiereus ho   theos loidoreO 
     RA_NPM C V_XAPNPM  V_AAI3P RA_ASM N_ASM   RA_GSM N_GSM V_PAI2S  

act:23:5 ephE  te ho   paulos ouk Edein  adelphoi hoti estin  archiereus 
     phEmi  te ho   *PN*  ou oida  adelphos hoti eimi  archiereus 
     V_IAI3S C RA_NSM N_NSM D  V_YAI1S N_VPM  C  V_PAI3S N_NSM   

 gegraptai gar hoti archonta tou  laou sou  ouk ereis  kakOs 
 graphO  gar hoti archOn  ho   laos su  ou legO  kakOs 
 V_XPI3S  C  C  N_ASM  RA_GSM N_GSM RP_GS D  V_FAI2S D   

act:23:6 gnous  de ho   paulos hoti to   hen  meros estin  saddoukaiOn 
     ginOskO de ho   *PN*  hoti ho   heis meros eimi  *PN*    
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM C  RA_NSN A_NSN N_NSN V_PAI3S N_GPM    

 to   de heteron pharisaiOn ekrazen en  tO   sunedriO andres adelphoi 
 ho   de heteros *PN*    krazO  heis ho   sunedrion anEr  adelphos 
 RA_NSN C A_NSN  N_GPM   V_IAI3S P  RA_DSN N_DSN   N_VPM N_VPM  

 egO  pharisaios eimi  huios pharisaiOn peri elpidos kai anastaseOs nekrOn 
 egO  *PN*    eimi  huios *PN*    peri elpis  kai anastasis nekros 
 RP_NS N_NSM   V_PAI1S N_NSM N_GPM   P  N_GSF  C  N_GSF   A_GPM 

 [egO] krinomai 
 egO  krinO  
 RP_NS V_PPI1S 

act:23:7 touto de autou eipontos egeneto stasis tOn  pharisaiOn kai 
     houtos de autos legO   ginomai stasis ho   *PN*    kai 
     RD_ASN C RP_GSM V_AAPGSM V_AMI3S N_NSF RA_GPM N_GPM   C  

 saddoukaiOn kai eschisthE to   plEthos 
 *PN*    kai schizO  ho   plEthos 
 N_GPM    C  V_API3S  RA_NSN N_NSN  

act:23:8 saddoukaioi men gar legousin mE einai anastasin mEte aggelon mEte 
     *PN*    men gar legO   mE eimi anastasis mEte aggelos mEte 
     N_NPM    C  C  V_PAI3P D V_PAN N_ASF   C  N_ASM  C  

 pneuma pharisaioi de homologousin ta   amphotera 
 pneuma *PN*    de homologeO  ho   amphoteroi 
 N_ASN N_NPM   C V_PAI3P   RA_APN A_APN   

act:23:9 egeneto de kraugE megalE kai anastantes tines tOn  grammateOn 
     ginomai de kraugE megas kai anistEmi  tis  ho   grammateus 
     V_AMI3S C N_NSF A_NSF C  V_AAPNPM  RI_NPM RA_GPM N_GPM   

 tou  merous tOn  pharisaiOn diemachonto legontes ouden kakon heuriskomen 
 ho   meros ho   *PN*    diamachomai legO   oudeis kakos heuriskO  
 RA_GSN N_GSN RA_GPM N_GPM   V_IMI3P   V_PAPNPM A_ASN A_ASN V_PAI1P   

 en  tO   anthrOpO toutO ei de pneuma elalEsen autO  E aggelos 
 heis ho   anthrOpos houtos ei de pneuma laleO  autos E aggelos 
 P  RA_DSM N_DSM   RD_DSM C C N_NSN V_AAI3S RP_DSM C N_NSM  

act:23:10 pollEs de ginomenEs staseOs phobEtheis ho   chiliarchos mE 
     polus de ginomai  stasis phobeomai ho   chiliarchos mE 
     A_GSF C V_PMPGSF N_GSF  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM    C 

 diaspasthE ho   paulos hup autOn ekeleusen to   strateuma kataban  
 diaspaO  ho   *PN*  hupo autos keleuO  ho   strateuma katabainO 
 V_APS3S  RA_NSM N_NSM P  RP_GPM V_AAI3S  RA_ASN N_ASN   V_AAPASN 

 harpasai auton ek mesou autOn agein te eis tEn  parembolEn 
 harpazO autos ek mesos autos agO  te heis ho   parembolE 
 V_AAN  RP_ASM P A_GSN RP_GPM V_PAN C P  RA_ASF N_ASF   

act:23:11 tE   de epiousE nukti epistas  autO  ho   kurios eipen  
     ho   de epeimi  nux  ephistEmi autos ho   kurios legO  
     RA_DSF C V_PAPDSF N_DSF V_AAPNSM RP_DSM RA_NSM N_NSM V_AAI3S 

 tharsei hOs gar diemarturO  ta   peri emou eis ierousalEm houtO se  
 tharseO hOs gar diamarturomai ho   peri egO  heis *PN*    houtO su  
 V_PAD2S C  C  V_AMI2S    RA_APN P  RP_GS P  N_ASF   D   RP_AS 

 dei   kai eis rhOmEn marturEsai 
 deO   kai heis *PN*  martureO  
 V_PAI3S D  P  N_ASF V_AAN   

act:23:12 genomenEs de hEmeras poiEsantes sustrophEn hoi  ioudaioi 
     ginomai  de hEmera poieO   sustrophE ho   *PN*   
     V_AMPGSF C N_GSF  V_AAPNPM  N_ASF   RA_NPM A_NPM  

 anethematisan heautous legontes mEte phagein mEte piein heOs hou  
 anathematizO heautou legO   mEte esthiO mEte pinO heOs hou  
 V_AAI3P    RP_APM  V_PAPNPM C  V_AAN  C  V_AAN P  RR_GSM 

 apokteinOsin ton  paulon 
 apokteinO  ho   *PN*  
 V_AAS3P   RA_ASM N_ASM 

act:23:13 Esan  de pleious tesserakonta hoi  tautEn tEn  sunOmosian 
     eimi  de polus  tessarakonta ho   houtos ho   sunOmosia 
     V_IAI3P C A_NPMC A_GPM    RA_NPM RD_ASF RA_ASF N_ASF   

 poiEsamenoi 
 poieO    
 V_AMPNPM  

act:23:14 hoitines proselthontes tois  archiereusin kai tois  presbuterois 
     hostis  proserchomai ho   archiereus  kai ho   presbuteros 
     RR_NPM  V_AAPNPM   RA_DPM N_DPM    C  RA_DPM A_DPM    

 eipan  anathemati anethematisamen heautous mEdenos geusasthai heOs hou  
 legO  anathema  anathematizO  heautou mEdeis geuomai  heOs hou  
 V_AAI3P N_DSN   V_AAI1P     RP_APM  A_GSN  V_AMN   P  RR_GSM 

 apokteinOmen ton  paulon 
 apokteinO  ho   *PN*  
 V_AAS1P   RA_ASM N_ASM 

act:23:15 nun oun humeis emphanisate tO   chiliarchO sun tO   sunedriO 
     nun oun su   emphanizO  ho   chiliarchos sun ho   sunedrion 
     D  C  RP_NP V_AAD2P   RA_DSM N_DSM    P  RA_DSN N_DSN   

 hopOs katagagE auton eis humas hOs mellontas diaginOskein akribesteron 
 hopOs katagO  autos heis su  hOs mellO   diaginOskO  akribEs   
 C   V_AAS3S RP_ASM P  RP_AP C  V_PAPAPM V_PAN    A_ASNC    

 ta   peri autou hEmeis de pro tou  eggisai auton hetoimoi esmen  
 ho   peri autos egO  de pros ho   eggizO autos hetoimos eimi  
 RA_APN P  RP_GSM RP_NP C P  RA_GSN V_AAN  RP_ASM A_NPM  V_PAI1P 

 tou  anelein auton 
 ho   anaireO autos 
 RA_GSN V_AAN  RP_ASM 

act:23:16 akousas de ho   huios tEs  adelphEs paulou tEn  enedran 
     akouO  de ho   huios ho   adelphE *PN*  ho   enedra 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  N_GSM RA_ASF N_ASF  

 paragenomenos kai eiselthOn  eis tEn  parembolEn apEggeilen tO   paulO 
 paraginomai  kai eiserchomai heis ho   parembolE apaggellO ho   *PN* 
 V_AMPNSM   C  V_AAPNSM  P  RA_ASF N_ASF   V_AAI3S  RA_DSM N_DSM 

act:23:17 proskalesamenos de ho   paulos hena tOn  hekatontarchOn ephE  
     proskaleomai  de ho   *PN*  heis ho   hekatontarchEs phEmi  
     V_AMPNSM    C RA_NSM N_NSM A_ASM RA_GPM N_GPM     V_IAI3S 

 ton  neanian touton apagage pros ton  chiliarchon echei  gar apaggeilai 
 ho   neanias houtos apagO  pros ho   chiliarchos echO  gar apaggellO 
 RA_ASM N_ASM  RD_ASM V_AAD2S P  RA_ASM N_ASM    V_PAI3S C  V_AAN   

 ti   autO  
 tis  autos 
 RI_ASN RP_DSM 

act:23:18 ho   men oun paralabOn  auton Egagen pros ton  chiliarchon kai 
     ho   men oun paralambanO autos agO   pros ho   chiliarchos kai 
     RA_NSM X  C  V_AAPNSM  RP_ASM V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM    C  

 phEsin ho   desmios paulos proskalesamenos me  ErOtEsen touton ton  
 phEmi  ho   desmios *PN*  proskaleomai  egO  erOtaO  houtos ho   
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM  N_NSM V_AMPNSM    RP_AS V_AAI3S RD_ASM RA_ASM 

 neaniskon agagein pros se  echonta ti   lalEsai soi  
 neaniskos agO   pros su  echO   tis  laleO  su  
 N_ASM   V_AAN  P  RP_AS V_PAPASM RI_ASN V_AAN  RP_DS 

act:23:19 epilabomenos de tEs  cheiros autou ho   chiliarchos kai 
     epilambanomai de ho   cheir  autos ho   chiliarchos kai 
     V_AMPNSM   C RA_GSF N_GSF  RP_GSM RA_NSM N_NSM    C  

 anachOrEsas kat idian epunthaneto ti   estin  ho   echeis apaggeilai 
 anachOreO  kata idios punthanomai tis  eimi  hos  echO  apaggellO 
 V_AAPNSM  P  A_ASF V_IMI3S   RI_NSN V_PAI3S RR_ASN V_PAI2S V_AAN   

 moi  
 egO  
 RP_DS 

act:23:20 eipen  de hoti hoi  ioudaioi sunethento tou  erOtEsai se  
     legO  de hoti ho   *PN*   suntithemai ho   erOtaO  su  
     V_AAI3S C C  RA_NPM A_NPM  V_AMI3P   RA_GSN V_AAN  RP_AS 

 hopOs aurion ton  paulon katagagEs eis to   sunedrion hOs mellon  
 hopOs aurion ho   *PN*  katagO  heis ho   sunedrion hOs mellO  
 C   D   RA_ASM N_ASM V_AAS2S  P  RA_ASN N_ASN   C  V_PAPASN 

 ti   akribesteron punthanesthai peri autou 
 tis  akribEs   punthanomai  peri autos 
 RI_ASN D      V_PMN     P  RP_GSM 

act:23:21 su  oun mE peisthEs autois enedreuousin gar auton ex autOn 
     su  oun mE peithO  autos enedreuO   gar autos hex autos 
     RP_NS C  D V_APS2S RP_DPM V_PAI3P   C  RP_ASM P  RP_GPM 

 andres pleious tesserakonta hoitines anethematisan heautous mEte phagein mEte 
 anEr  polus  tessarakonta hostis  anathematizO heautou mEte esthiO mEte 
 N_NPM A_NPMC A_GPM    RR_NPM  V_AAI3P    RP_APM  C  V_AAN  C  

 piein heOs hou  anelOsin auton kai nun eisin  hetoimoi prosdechomenoi 
 pinO heOs hou  anaireO autos kai nun eimi  hetoimos prosdechomai  
 V_AAN P  RR_GSM V_AAS3P RP_ASM C  D  V_PAI3P A_NPM  V_PMPNPM    

 tEn  apo sou  epaggelian 
 ho   apo su  epaggelia 
 RA_ASF P  RP_GS N_ASF   

act:23:22 ho   men oun chiliarchos apeluse ton  neaniskon paraggeilas 
     ho   men oun chiliarchos apoluO ho   neaniskos paraggellO 
     RA_NSM C  C  N_NSM    V_AAI3S RA_ASM N_ASM   V_AAPNSM  

 mEdeni eklalEsai hoti tauta enephanisas pros me  
 mEdeis eklaleO  hoti houtos emphanizO  pros egO  
 A_DSM V_AAN   C  RD_APN V_AAI2S   P  RP_AS 

act:23:23 kai proskalesamenos duo  [tinas] tOn  hekatontarchOn eipen  
     kai proskaleomai  duo  tis   ho   hekatontarchEs legO  
     C  V_AMPNSM    A_APM RI_APM RA_GPM N_GPM     V_AAI3S 

 hetoimasate stratiOtas diakosious hopOs poreuthOsin heOs kaisareias kai 
 hetoimazO  stratiOtEs diakosioi hopOs poreuomai  heOs *PN*    kai 
 V_AAD2P   N_APM   A_APM   C   V_APS3P   P  N_GSF   C  

 hippeis hebdomEkonta kai dexiolabous diakosious apo tritEs hOras tEs  
 hippeus hebdomEkonta kai dexiolabos diakosioi apo tritos hOra ho   
 N_APM  A_APM    C  N_APM    A_APM   P  A_GSF N_GSF RA_GSF 

 nuktos 
 nux  
 N_GSF 

act:23:24 ktEnE te parastEsai hina epibibasantes ton  paulon diasOsOsi pros 
     ktEnos te paristEmi hina epibibazO   ho   *PN*  diasOzO  pros 
     N_APN C V_AAN   C  V_AAPNPM   RA_ASM N_ASM V_AAS3P  P  

 phElika ton  hEgemona 
 *PN*  ho   hEgemOn 
 N_ASM  RA_ASM N_ASM  

act:23:25 grapsas epistolEn echousan ton  tupon touton 
     graphO  epistolE echO   ho   tupos houtos 
     V_AAPNSM N_ASF   V_PAPASF RA_ASM N_ASM RD_ASM 

act:23:26 klaudios lusias tO   kratistO hEgemoni phEliki chairein 
     *PN*   *PN*  ho   kratistos hEgemOn *PN*  chairO  
     N_NSM  N_NSM RA_DSM A_DSMS  N_DSM  N_DSM  V_PAN  

act:23:27 ton  andra touton sullEmphthenta hupo tOn  ioudaiOn kai mellonta 
     ho   anEr houtos sullambanO   hupo ho   *PN*   kai mellO  
     RA_ASM N_ASM RD_ASM V_APPASM    P  RA_GPM A_GPM  C  V_PAPASM 

 anaireisthai hup autOn epistas  sun tO   strateumati exeilamEn mathOn  
 anaireO   hupo autos ephistEmi sun ho   strateuma  exaireO  manthanO 
 V_PPN    P  RP_GPM V_AAPNSM P  RA_DSN N_DSN    V_AMI1S  V_AAPNSM 

 hoti rhOmaios estin  
 hoti *PN*   eimi  
 C  A_NSM  V_PAI3S 

act:23:28 boulomenos te epignOnai tEn  aitian di hEn  enekaloun autO  
     boulomai  te epiginOskO ho   aitia dia eimi  egkaleO  autos 
     V_PMPNSM  C V_AAN   RA_ASF N_ASF P  RR_ASF V_IAI3P  RP_DSM 

 katEgagon eis to   sunedrion autOn 
 katagO  heis ho   sunedrion autos 
 V_AAI1S  P  RA_ASN N_ASN   RP_GPM 

act:23:29 hon  heuron  egkaloumenon peri zEtEmatOn tou  nomou autOn 
     eimi  heuriskO egkaleO   peri zEtEma  ho   nomos autos 
     RR_ASM V_AAI1S V_PPPASM   P  N_GPN   RA_GSM N_GSM RP_GPM 

 mEden de axion thanatou E desmOn echonta egklEma 
 mEdeis de axios thanatos E desmos echO   egklEma 
 A_ASN C A_ASN N_GSM  C N_GPM V_PAPASM N_ASN  

act:23:30 mEnutheisEs de moi  epiboulEs eis ton  andra esesthai exautEs 
     mEnuO    de egO  epiboulE heis ho   anEr eimi   exautEs 
     V_APPGSF  C RP_DS N_GSF   P  RA_ASM N_ASM V_FMN  D    

 epempsa pros se  paraggeilas kai tois  katEgorois legein [ta]  pros 
 pempO  pros su  paraggellO kai ho   katEgoros legO  ho   pros 
 V_AAI1S P  RP_AS V_AAPNSM  D  RA_DPM N_DPM   V_PAN RA_APN P  

 auton epi sou  
 autos epi su  
 RP_ASM P  RP_GS 

act:23:31 hoi  men oun stratiOtai kata to   diatetagmenon autois 
     ho   men oun stratiOtEs kata ho   diatassO   autos 
     RA_NPM C  C  N_NPM   P  RA_ASN V_XPPASN   RP_DPM 

 analabontes ton  paulon Egagon dia nuktos eis tEn  antipatrida 
 analambanO ho   *PN*  agO   dia nux  heis ho   *PN*    
 V_AAPNPM  RA_ASM N_ASM V_AAI3P P  N_GSF P  RA_ASF N_ASF    

act:23:32 tE   de epaurion easantes tous  hippeis aperchesthai sun autO  
     ho   de epaurion eaO   ho   hippeus aperchomai  sun autos 
     RA_DSF C D    V_AAPNPM RA_APM N_APM  V_PMN    P  RP_DSM 

 hupestrepsan eis tEn  parembolEn 
 hupostrephO heis ho   parembolE 
 V_AAI3P   P  RA_ASF N_ASF   

act:23:33 hoitines eiselthontes eis tEn  kaisareian kai anadontes tEn  
     hostis  eiserchomai heis ho   *PN*    kai anadidOmi ho   
     RR_NPM  V_AAPNPM   P  RA_ASF N_ASF   C  V_AAPNPM RA_ASF 

 epistolEn tO   hEgemoni parestEsan kai ton  paulon autO  
 epistolE ho   hEgemOn paristEmi kai ho   *PN*  autos 
 N_ASF   RA_DSM N_DSM  V_AAI3P  D  RA_ASM N_ASM RP_DSM 

act:23:34 anagnous  de kai eperOtEsas ek poias eparcheias estin  kai 
     anaginOskO de kai eperOtaO  ek poios eparcheia eimi  kai 
     V_AAPNSM  C C  V_AAPNSM  P RI_GSF N_GSF   V_PAI3S C  

 puthomenos hoti apo kilikias 
 punthanomai hoti apo *PN*   
 V_AMPNSM  C  P  N_GSF  

act:23:35 diakousomai sou  ephE  hotan kai hoi  katEgoroi sou  
     diakouO   su  phEmi  hotan kai ho   katEgoros su  
     V_FMI1S   RP_GS V_IAI3S C   D  RA_NPM N_NPM   RP_GS 

 paragenOntai keleusas en  tO   praitOriO tou  hErOdou phulassesthai 
 paraginomai keleuO  heis ho   praitOrion ho   *PN*  phulassO   
 V_AMS3P   V_AAPNSM P  RA_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM  V_PPN     

 auton 
 autos 
 RP_ASM 


Help and Acknowledgements