Help and Acknowledgements


act:22:1 andres adelphoi kai pateres akousate mou  tEs  pros humas nuni 
     anEr  adelphos kai patEr  akouO  egO  ho   pros su  nuni 
     N_VPM N_VPM  C  N_VPM  V_AAD2P RP_GS RA_GSF P  RP_AP D  

 apologias 
 apologia 
 N_GSF   

act:22:2 akousantes de hoti tE   hebraidi dialektO prosephOnei autois mallon 
     akouO   de hoti ho   *PN*   dialektos prosphOneO autos mallon 
     V_AAPNPM  C C  RA_DSF A_DSF  N_DSF   V_IAI3S   RP_DPM D   

 pareschon hEsuchian kai phEsin 
 parechO  hEsuchia kai phEmi  
 V_AAI3P  N_ASF   C  V_PAI3S 

act:22:3 egO  eimi  anEr ioudaios gegennEmenos en  tarsO tEs  kilikias 
     egO  eimi  anEr *PN*   gennaO    heis *PN* ho   *PN*   
     RP_NS V_PAI1S N_NSM A_NSM  V_XPPNSM   P  N_DSF RA_GSF N_GSF  

 anatethrammenos de en  tE   polei tautE para tous  podas gamaliEl 
 anatrephO    de heis ho   polis houtos para ho   pous *PN*   
 V_XPPNSM    C P  RA_DSF N_DSF RD_DSF P  RA_APM N_APM N_GSM  

 pepaideumenos kata akribeian tou  patrOou nomou zElOtEs huparchOn tou  
 paideuO    kata akribeia ho   patrOos nomos zElOtEs huparchO ho   
 V_XPPNSM   P  N_ASF   RA_GSM A_GSM  N_GSM N_NSM  V_PAPNSM RA_GSM 

 theou kathOs pantes humeis este  sEmeron 
 theos kathOs pas  su   eimi  sEmeron 
 N_GSM C   A_NPM RP_NP V_PAI2P D    

act:22:4 hos  tautEn tEn  hodon ediOxa achri thanatou desmeuOn kai 
     hos  houtos ho   hodos diOkO  achri thanatos desmeuO kai 
     RR_NSM RD_ASF RA_ASF N_ASF V_AAI1S P   N_GSM  V_PAPNSM C  

 paradidous eis phulakas andras te kai gunaikas 
 paradidOmi heis phulakE anEr  te kai gunE   
 V_PAPNSM  P  N_APF  N_APM C C  N_APF  

act:22:5 hOs kai ho   archiereus marturei moi  kai pan  to   presbuterion 
     hOs kai ho   archiereus martureO egO  kai pas  ho   presbuterion 
     C  D  RA_NSM N_NSM   V_PAI3S RP_DS C  A_NSN RA_NSN N_NSN    

 par hOn  kai epistolas dexamenos pros tous  adelphous eis damaskon 
 para hos  kai epistolE dechomai pros ho   adelphos heis *PN*   
 P  RR_GPM D  N_APF   V_AMPNSM P  RA_APM N_APM   P  N_ASF  

 eporeuomEn axOn   kai tous  ekeise ontas  dedemenous eis ierousalEm 
 poreuomai agO   kai ho   ekeise eimi   deO    heis *PN*    
 V_IMI1S  V_FAPNSM D  RA_APM D   V_PAPAPM V_XPPAPM  P  N_ASF   

 hina timOrEthOsin 
 hina timOreO   
 C  V_APS3P   

act:22:6 egeneto de moi  poreuomenO kai eggizonti tE   damaskO peri 
     ginomai de egO  poreuomai kai eggizO  ho   *PN*  peri 
     V_AMI3S C RP_DS V_PMPDSM  C  V_PAPDSM RA_DSF N_DSF  P  

 mesEmbrian exaiphnEs ek tou  ouranou periastrapsai phOs hikanon peri eme  
 mesEmbria exaiphnEs ek ho   ouranos periastraptO phOs hikanos peri egO  
 N_ASF   D     P RA_GSM N_GSM  V_AAN     N_ASN A_ASN  P  RP_AS 

act:22:7 epesa  te eis to   edaphos kai Ekousa phOnEs legousEs moi  saoul 
     piptO  te heis ho   edaphos kai akouO  phOnE legO   egO  *PN* 
     V_AAI1S C P  RA_ASN N_ASN  C  V_AAI1S N_GSF V_PAPGSF RP_DS N_VSM 

 saoul ti   me  diOkeis 
 *PN* tis  egO  diOkO  
 N_VSM RI_ASN RP_AS V_PAI2S 

act:22:8 egO  de apekrithEn tis  ei   kurie eipen  te pros me  egO  
     egO  de apokrinomai tis  eimi  kurios legO  te pros egO  egO  
     RP_NS C V_API1S   RI_NSM V_PAI2S N_VSM V_AAI3S C P  RP_AS RP_NS 

 eimi  iEsous ho   nazOraios hon  su  diOkeis 
 eimi  *PN*  ho   *PN*   eimi  su  diOkO  
 V_PAI1S N_NSM RA_NSM N_NSM   RR_ASM RP_NS V_PAI2S 

act:22:9 hoi  de sun emoi ontes  to   men phOs etheasanto tEn  de 
     ho   de sun egO  eimi   ho   men phOs theaomai  ho   de 
     RA_NPM C P  RP_DS V_PAPNPM RA_ASN C  N_ASN V_AMI3P  RA_ASF C 

 phOnEn ouk Ekousan tou  lalountos moi  
 phOnE ou akouO  ho   laleO   egO  
 N_ASF D  V_AAI3P RA_GSM V_PAPGSM RP_DS 

act:22:10 eipon  de ti   poiEsO kurie ho   de kurios eipen  pros me  
     legO  de tis  poieO  kurios ho   de kurios legO  pros egO  
     V_AAI1S C RI_ASN V_AAS1S N_VSM RA_NSM C N_NSM V_AAI3S P  RP_AS 

 anastas poreuou  eis damaskon kakei soi  lalEthEsetai peri pantOn hOn  
 anistEmi poreuomai heis *PN*   kakei su  laleO    peri pas  hos  
 V_AAPNSM V_PMD2S  P  N_ASF  C   RP_DS V_FPI3S   P  A_GPN RR_GPN 

 tetaktai soi  poiEsai 
 tassO  su  poieO  
 V_XPI3S RP_DS V_AAN  

act:22:11 hOs de ouk eneblepon apo tEs  doxEs tou  phOtos ekeinou 
     hOs de ou emblepO  apo ho   doxa ho   phOs  ekeinos 
     C  C D  V_IAI1S  P  RA_GSF N_GSF RA_GSN N_GSN RD_GSN 

 cheiragOgoumenos hupo tOn  sunontOn moi  Elthon  eis damaskon 
 cheiragOgeO   hupo ho   suneimi egO  erchomai heis *PN*   
 V_PPPNSM     P  RA_GPM V_PAPGPM RP_DS V_AAI1S P  N_ASF  

act:22:12 hananias de tis  anEr eulabEs kata ton  nomon marturoumenos hupo 
     *PN*   de tis  anEr eulabEs kata ho   nomos martureO   hupo 
     N_NSM  C RI_NSM N_NSM A_NSM  P  RA_ASM N_ASM V_PPPNSM   P  

 pantOn tOn  katoikountOn ioudaiOn 
 pas  ho   katoikeO   *PN*   
 A_GPM RA_GPM V_PAPGPM   A_GPM  

act:22:13 elthOn  pros me  kai epistas  eipen  moi  saoul adelphe 
     erchomai pros egO  kai ephistEmi legO  egO  *PN* adelphos 
     V_AAPNSM P  RP_AS C  V_AAPNSM V_AAI3S RP_DS N_VSM N_VSM  

 anablepson kagO autE  tE   hOra aneblepsa eis auton 
 anablepO  kagO autos ho   hOra anablepO heis autos 
 V_AAD2S  C  RP_DSF RA_DSF N_DSF V_AAI1S  P  RP_ASM 

act:22:14 ho   de eipen  ho   theos tOn  paterOn hEmOn proecheirisato 
     ho   de legO  ho   theos ho   patEr  egO  procheirizomai 
     RA_NSM C V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_GPM N_GPM  RP_GP V_AMI3S    

 se  gnOnai to   thelEma autou kai idein ton  dikaion kai akousai 
 su  ginOskO ho   thelEma autos kai horaO ho   dikaios kai akouO  
 RP_AS V_AAN  RA_ASN N_ASN  RP_GSM C  V_AAN RA_ASM A_ASM  C  V_AAN  

 phOnEn ek tou  stomatos autou 
 phOnE ek ho   stoma  autos 
 N_ASF P RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

act:22:15 hoti esE   martus autO  pros pantas anthrOpous hOn  heOrakas kai 
     hoti eimi  martus autos pros pas  anthrOpos hos  horaO  kai 
     C  V_FMI2S N_NSM RP_DSM P  A_APM N_APM   RR_GPN V_XAI2S C  

 Ekousas 
 akouO  
 V_AAI2S 

act:22:16 kai nun ti   melleis anastas baptisai kai apolousai tas  
     kai nun tis  mellO  anistEmi baptizO kai apolouomai ho   
     C  D  RI_ASN V_PAI2S V_AAPNSM V_AMD2S C  V_AMD2S  RA_APF 

 hamartias sou  epikalesamenos to   onoma autou 
 hamartia su  epikaleO    ho   onoma autos 
 N_APF   RP_GS V_AMPNSM    RA_ASN N_ASN RP_GSM 

act:22:17 egeneto de moi  hupostrepsanti eis ierousalEm kai proseuchomenou 
     ginomai de egO  hupostrephO  heis *PN*    kai proseuchomai  
     V_AMI3S C RP_DS V_AAPDSM    P  N_ASF   C  V_PMPGSM    

 mou  en  tO   hierO genesthai me  en  ekstasei 
 egO  heis ho   hieros ginomai  egO  heis ekstasis 
 RP_GS P  RA_DSN A_DSN V_AMN   RP_AS P  N_DSF  

act:22:18 kai idein auton legonta moi  speuson kai exelthe  en  tachei 
     kai horaO autos legO   egO  speudO kai exerchomai heis tachos 
     C  V_AAN RP_ASM V_PAPASM RP_DS V_AAD2S C  V_AAD2S  P  N_DSN 

 ex ierousalEm dioti ou paradexontai sou  marturian peri emou 
 hex *PN*    dioti ou paradechomai su  marturia peri egO  
 P  N_GSF   C   D V_FMI3P   RP_GS N_ASF   P  RP_GS 

act:22:19 kagO eipon  kurie autoi epistantai hoti egO  EmEn  phulakizOn 
     kagO legO  kurios autos epistamai hoti egO  eimi  phulakizO 
     C  V_AAI1S N_VSM RP_NPM V_PMI3P  C  RP_NS V_IMI1S V_PAPNSM  

 kai derOn  kata tas  sunagOgas tous  pisteuontas epi se  
 kai derO   kata ho   sunagOgE ho   pisteuO   epi su  
 C  V_PAPNSM P  RA_APF N_APF   RA_APM V_PAPAPM  P  RP_AS 

act:22:20 kai hote exechunneto to   haima stephanou tou  marturos sou  kai 
     kai hote ekcheO   ho   haima stephanos ho   martus  su  kai 
     C  C  V_IPI3S   RA_NSN N_NSN N_GSM   RA_GSM N_GSM  RP_GS D  

 autos EmEn  ephestOs kai suneudokOn kai phulassOn ta   himatia tOn  
 autos eimi  ephistEmi kai suneudokeO kai phulassO ho   himation ho   
 RP_NSM V_IMI1S V_XAPNSM C  V_PAPNSM  C  V_PAPNSM RA_APN N_APN  RA_GPM 

 anairountOn auton 
 anaireO   autos 
 V_PAPGPM  RP_ASM 

act:22:21 kai eipen  pros me  poreuou  hoti egO  eis ethnE makran 
     kai legO  pros egO  poreuomai hoti egO  heis ethnos makros 
     C  V_AAI3S P  RP_AS V_PMD2S  C  RP_NS P  N_APN A_ASF 

 exapostelO se  
 exapostellO su  
 V_FAI1S   RP_AS 

act:22:22 Ekouon de autou achri toutou tou  logou kai epEran tEn  phOnEn 
     akouO  de autos achri houtos ho   logos kai epairO ho   phOnE 
     V_IAI3P C RP_GSM P   RD_GSM RA_GSM N_GSM C  V_AAI3P RA_ASF N_ASF 

 autOn legontes aire  apo tEs  gEs  ton  toiouton ou gar kathEken 
 autos legO   airO  apo ho   gE  ho   toioutos ou gar kathiEmi 
 RP_GPM V_PAPNPM V_PAD2S P  RA_GSF N_GSF RA_ASM RD_ASM  D C  V_IAI3S 

 auton zEn  
 autos zaO  
 RP_ASM V_PAN 

act:22:23 kraugazontOn te autOn kai rhiptountOn ta   himatia kai koniorton 
     kraugazO   te autos kai rhiptO   ho   himation kai koniortos 
     V_PAPGPM   C RP_GPM C  V_PAPGPM  RA_APN N_APN  C  N_ASM   

 ballontOn eis ton  aera 
 ballO   heis ho   aEr  
 V_PAPGPM P  RA_ASM N_ASM 

act:22:24 ekeleusen ho   chiliarchos eisagesthai auton eis tEn  
     keleuO  ho   chiliarchos eisagO   autos heis ho   
     V_AAI3S  RA_NSM N_NSM    V_PPN    RP_ASM P  RA_ASF 

 parembolEn eipas  mastixin anetazesthai auton hina epignO   di hEn  
 parembolE legO   mastix  anetazO   autos hina epiginOskO dia eimi  
 N_ASF   V_AAPNSM N_DPF  V_PPN    RP_ASM C  V_AAS3S  P  RR_ASF 

 aitian houtOs epephOnoun autO  
 aitia houtO epiphOneO autos 
 N_ASF D   V_IAI3P  RP_DSM 

act:22:25 hOs de proeteinan auton tois  himasin eipen  pros ton  hestOta 
     hOs de proteinO  autos ho   himas  legO  pros ho   histEmi 
     C  C V_AAI3P  RP_ASM RA_DPM N_DPM  V_AAI3S P  RA_ASM V_XAPASM 

 hekatontarchon ho   paulos ei anthrOpon rhOmaion kai akatakriton exestin 
 hekatontarchEs ho   *PN*  ei anthrOpos *PN*   kai akatakritos exesti 
 N_ASM     RA_NSM N_NSM X N_ASM   A_ASM  C  A_ASM    V_PAI3S 

 humin mastizein 
 su  mastizO  
 RP_DP V_PAN   

act:22:26 akousas de ho   hekatontarchEs proselthOn  tO   chiliarchO 
     akouO  de ho   hekatontarchEs proserchomai ho   chiliarchos 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM     V_AAPNSM   RA_DSM N_DSM    

 apEggeilen legOn  ti   melleis poiein ho   gar anthrOpos houtos 
 apaggellO legO   tis  mellO  poieO ho   gar anthrOpos houtos 
 V_AAI3S  V_PAPNSM RI_ASN V_PAI2S V_PAN RA_NSM C  N_NSM   RD_NSM 

 rhOmaios estin  
 *PN*   eimi  
 A_NSM  V_PAI3S 

act:22:27 proselthOn  de ho   chiliarchos eipen  autO  lege  moi  su  
     proserchomai de ho   chiliarchos legO  autos legO  egO  su  
     V_AAPNSM   C RA_NSM N_NSM    V_AAI3S RP_DSM V_PAD2S RP_DS RP_NS 

 rhOmaios ei   ho   de ephE  nai 
 *PN*   eimi  ho   de phEmi  nai 
 A_NSM  V_PAI2S RA_NSM C V_IAI3S X  

act:22:28 apekrithE  de ho   chiliarchos egO  pollou kephalaiou tEn  
     apokrinomai de ho   chiliarchos egO  polus kephalaion ho   
     V_API3S   C RA_NSM N_NSM    RP_NS A_GSN N_GSN   RA_ASF 

 politeian tautEn ektEsamEn ho   de paulos ephE  egO  de kai gegennEmai 
 politeia houtos ktaomai  ho   de *PN*  phEmi  egO  de kai gennaO   
 N_ASF   RD_ASF V_AMI1S  RA_NSM C N_NSM V_IAI3S RP_NS C D  V_XPI1S  

act:22:29 eutheOs oun apestEsan ap autou hoi  mellontes auton anetazein 
     eutheOs oun aphistamai apo autos ho   mellO   autos anetazO  
     D    C  V_AAI3P  P  RP_GSM RA_NPM V_PAPNPM RP_ASM V_PAN   

 kai ho   chiliarchos de ephobEthE epignous  hoti rhOmaios estin  kai hoti 
 kai ho   chiliarchos de phobeomai epiginOskO hoti *PN*   eimi  kai hoti 
 D  RA_NSM N_NSM    C V_API3S  V_AAPNSM  C  A_NSM  V_PAI3S C  C  

 auton En   dedekOs 
 autos eimi  deO   
 RP_ASM V_IAI3S V_XAPNSM 

act:22:30 tE   de epaurion boulomenos gnOnai to   asphales to   ti   
     ho   de epaurion boulomai  ginOskO ho   asphalEs ho   tis  
     RA_DSF C D    V_PMPNSM  V_AAN  RA_ASN A_ASN  RA_ASN RI_ASN 

 katEgoreitai hupo tOn  ioudaiOn elusen auton kai ekeleusen sunelthein 
 katEgoreO  hupo ho   *PN*   luO   autos kai keleuO  sunerchomai 
 V_PPI3S   P  RA_GPM A_GPM  V_AAI3S RP_ASM C  V_AAI3S  V_AAN    

 tous  archiereis kai pan  to   sunedrion kai katagagOn ton  paulon 
 ho   archiereus kai pas  ho   sunedrion kai katagO  ho   *PN*  
 RA_APM N_APM   C  A_ASN RA_ASN N_ASN   C  V_AAPNSM RA_ASM N_ASM 

 estEsen eis autous 
 histEmi heis heautou 
 V_AAI3S P  RP_APM 


Help and Acknowledgements