Help and Acknowledgements


act:21:1 hOs de egeneto anachthEnai hEmas apospasthentas ap autOn 
     hOs de ginomai anagO    egO  apospaO    apo autos 
     C  C V_AMI3S V_APN    RP_AP V_APPAPM    P  RP_GPM 

 euthudromEsantes Elthomen eis tEn  kO  tE   de hexEs eis tEn  
 euthudromeO   erchomai heis ho   *PN* ho   de hexEs heis ho   
 V_AAPNPM     V_AAI1P P  RA_ASF N_ASF RA_DSF C D   P  RA_ASF 

 rhodon kakeithen eis patara 
 *PN*  kakeithen heis *PN*  
 N_ASF C     P  N_APN 

act:21:2 kai heurontes ploion diaperOn eis phoinikEn epibantes anEchthEmen 
     kai heuriskO ploion diaperaO heis *PN*   epibainO anagO    
     C  V_AAPNPM N_ASN V_PAPASN P  N_ASF   V_AAPNPM V_API1P   

act:21:3 anaphanantes de tEn  kupron kai katalipontes autEn  euOnumon 
     anaphainO  de ho   *PN*  kai kataleipO  heautou euOnumos 
     V_AAPNPM   C RA_ASF N_ASF C  V_AAPNPM   RP_ASF A_ASF  

 epleomen eis surian kai katElthomen eis turon ekeise gar to   ploion 
 pleO   heis *PN*  kai katerchomai heis *PN* ekeise gar ho   ploion 
 V_IAI1P P  N_ASF C  V_AAI1P   P  N_ASF D   C  RA_NSN N_NSN 

 En   apophortizomenon ton  gomon 
 eimi  apophortizomai  ho   gomos 
 V_IAI3S V_PMPNSN     RA_ASM N_ASM 

act:21:4 aneurontes de tous  mathEtas epemeinamen autou hEmeras hepta hoitines 
     aneuriskO de ho   mathEtEs epimenO   autos hEmera hepta hostis  
     V_AAPNPM  C RA_APM N_APM  V_AAI1P   D   N_APF  A_APF RR_NPM  

 tO   paulO elegon dia tou  pneumatos mE epibainein eis hierosoluma 
 ho   *PN* legO  dia ho   pneuma  mE epibainO  heis *PN*    
 RA_DSM N_DSM V_IAI3P P  RA_GSN N_GSN   D V_PAN   P  N_APN    

act:21:5 hote de egeneto hEmas exartisai tas  hEmeras exelthontes 
     hote de ginomai egO  exartizO ho   hEmera exerchomai 
     C  C V_AMI3S RP_AP V_AAN   RA_APF N_APF  V_AAPNPM  

 eporeuometha propempontOn hEmas pantOn sun gunaixi kai teknois heOs exO 
 poreuomai  propempO   egO  pas  sun gunE  kai teknon heOs echO 
 V_IMI1P   V_PAPGPM   RP_AP A_GPM P  N_DPF  C  N_DPN  P  P  

 tEs  poleOs kai thentes ta   gonata epi ton  aigialon proseuxamenoi 
 ho   polis kai tithEmi ho   gonu  epi ho   aigialos proseuchomai 
 RA_GSF N_GSF C  V_AAPNPM RA_APN N_APN P  RA_ASM N_ASM  V_AMPNPM   

act:21:6 apEspasametha allElous kai anebEmen eis to   ploion ekeinoi de 
     apospaO    allElOn kai anabainO heis ho   ploion ekeinos de 
     V_AMI1P    RP_APM  C  V_AAI1P P  RA_ASN N_ASN RD_NPM C 

 hupestrepsan eis ta   idia 
 hupostrephO heis ho   idios 
 V_AAI3P   P  RA_APN A_APN 

act:21:7 hEmeis de ton  ploun dianusantes apo turou katEntEsamen eis 
     egO  de ho   pleO dianuO   apo *PN* katantaO   heis 
     RP_NP C RA_ASM N_ASM V_AAPNPM  P  N_GSF V_AAI1P   P  

 ptolemaida kai aspasamenoi tous  adelphous emeinamen hEmeran mian par 
 *PN*    kai aspazomai  ho   adelphos menO   hEmera heis para 
 N_ASF   C  V_AMPNPM  RA_APM N_APM   V_AAI1P  N_ASF  A_ASF P  

 autois 
 autos 
 RP_DPM 

act:21:8 tE   de epaurion exelthontes Elthomen eis kaisareian kai 
     ho   de epaurion exerchomai erchomai heis *PN*    kai 
     RA_DSF C D    V_AAPNPM  V_AAI1P P  N_ASF   C  

 eiselthontes eis ton  oikon philippou tou  euaggelistou ontos  ek 
 eiserchomai heis ho   oikos *PN*   ho   euaggelistEs eimi   ek 
 V_AAPNPM   P  RA_ASM N_ASM N_GSM   RA_GSM N_GSM    V_PAPGSM P 

 tOn  hepta emeinamen par autO  
 ho   hepta menO   para autos 
 RA_GPM A_GPM V_AAI1P  P  RP_DSM 

act:21:9 toutO de Esan  thugateres tessares parthenoi prophEteuousai 
     houtos de eimi  thugatEr  tessares parthenos prophEteuO   
     RD_DSM C V_IAI3P N_NPF   A_NPF  N_NPF   V_PAPNPF    

act:21:10 epimenontOn de hEmeras pleious katElthen  tis  apo tEs  ioudaias 
     epimenO   de hEmera polus  katerchomai tis  apo ho   *PN*   
     V_PAPGPM  C N_APF  A_APFC V_AAI3S   RI_NSM P  RA_GSF N_GSF  

 prophEtEs onomati hagabos 
 prophEtEs onoma  *PN*  
 N_NSM   N_DSN  N_NSM  

act:21:11 kai elthOn  pros hEmas kai aras   tEn  zOnEn tou  paulou 
     kai erchomai pros egO  kai ara   ho   zumE ho   *PN*  
     C  V_AAPNSM P  RP_AP C  V_AAPNSM RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM 

 dEsas  heautou tous  podas kai tas  cheiras eipen  tade  legei  
 deO   heautou ho   pous kai ho   cheir  legO  hode  legO  
 V_AAPNSM RP_GSM RA_APM N_APM C  RA_APF N_APF  V_AAI3S RD_APN V_PAI3S 

 to   pneuma to   hagion ton  andra hou  estin  hE   zOnE hautE 
 ho   pneuma ho   hagios ho   anEr hou  eimi  ho   zumE autos 
 RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN RA_ASM N_ASM RR_GSM V_PAI3S RA_NSF N_NSF RD_NSF 

 houtOs dEsousin en  ierousalEm hoi  ioudaioi kai paradOsousin eis cheiras 
 houtO deO   heis *PN*    ho   *PN*   kai paradidOmi  heis cheir  
 D   V_FAI3P P  N_DSF   RA_NPM A_NPM  C  V_FAI3P   P  N_APF  

 ethnOn 
 ethnos 
 N_GPN 

act:21:12 hOs de Ekousamen tauta parekaloumen hEmeis te kai hoi  entopioi 
     hOs de akouO   houtos parakaleO  egO  te kai ho   entopios 
     C  C V_AAI1P  RD_APN V_IAI1P   RP_NP C C  RA_NPM A_NPM  

 tou  mE anabainein auton eis ierousalEm 
 ho   mE anabainO  autos heis *PN*    
 RA_GSN D V_PAN   RP_ASM P  N_ASF   

act:21:13 tote apekrithE  ho   paulos ti   poieite klaiontes kai 
     tote apokrinomai ho   *PN*  tis  poieO  klaiO   kai 
     D  V_API3S   RA_NSM N_NSM RI_ASN V_PAI2P V_PAPNPM C  

 sunthruptontes mou  tEn  kardian egO  gar ou monon dethEnai alla kai 
 sunthruptO   egO  ho   kardia egO  gar ou monos deO   alla kai 
 V_PAPNPM    RP_GS RA_ASF N_ASF  RP_NS C  D A_ASN V_APN  C  D  

 apothanein eis ierousalEm hetoimOs echO  huper tou  onomatos tou  
 apothnEskO heis *PN*    hetoimOs echO  huper ho   onoma  ho   
 V_AAN   P  N_ASF   D    V_PAI1S P   RA_GSN N_GSN  RA_GSM 

 kuriou iEsou 
 kurios *PN* 
 N_GSM N_GSM 

act:21:14 mE peithomenou de autou hEsuchasamen eipontes tou  kuriou to   
     mE peithO   de autos hEsuchazO  legO   ho   kurios ho   
     D V_PPPGSM  C RP_GSM V_AAI1P   V_AAPNPM RA_GSM N_GSM RA_NSN 

 thelEma ginesthO 
 thelEma ginomai 
 N_NSN  V_PMD3S 

act:21:15 meta de tas  hEmeras tautas episkeuasamenoi anebainomen eis 
     meta de ho   hEmera houtos episkeuazomai  anabainO  heis 
     P  C RA_APF N_APF  RD_APF V_AMPNPM    V_IAI1P   P  

 hierosoluma 
 *PN*    
 N_APN    

act:21:16 sunElthon  de kai tOn  mathEtOn apo kaisareias sun hEmin agontes 
     sunerchomai de kai ho   mathEtEs apo *PN*    sun egO  agO   
     V_AAI3P   C D  RA_GPM N_GPM  P  N_GSF   P  RP_DP V_PAPNPM 

 par hO   xenisthOmen mnasOni tini  kupriO archaiO mathEtE 
 para hos  xenizO   *PN*  tis  *PN*  archaios mathEtEs 
 P  RR_DSM V_APS1P   N_DSM  RI_DSM N_DSM A_DSM  N_DSM  

act:21:17 genomenOn de hEmOn eis hierosoluma asmenOs apedexanto hEmas hoi  
     ginomai  de egO  heis *PN*    asmenOs apodechomai egO  ho   
     V_AMPGPM C RP_GP P  N_APN    D    V_AMI3P   RP_AP RA_NPM 

 adelphoi 
 adelphos 
 N_NPM  

act:21:18 tE   de epiousE eisEei ho   paulos sun hEmin pros iakObon 
     ho   de epeimi  eiseimi ho   *PN*  sun egO  pros *PN*  
     RA_DSF C V_PAPDSF V_IAI3S RA_NSM N_NSM P  RP_DP P  N_ASM  

 pantes te paregenonto hoi  presbuteroi 
 pas  te paraginomai ho   presbuteros 
 A_NPM C V_AMI3P   RA_NPM A_NPM    

act:21:19 kai aspasamenos autous exEgeito kath hen  hekaston hOn  epoiEsen 
     kai aspazomai  heautou exEgeomai kata heis hekastos hos  poieO  
     C  V_AMPNSM  RP_APM V_IMI3S  P  A_ASN A_ASN  RR_GPN V_AAI3S 

 ho   theos en  tois  ethnesin dia tEs  diakonias autou 
 ho   theos heis ho   ethnos  dia ho   diakonia autos 
 RA_NSM N_NSM P  RA_DPN N_DPN  P  RA_GSF N_GSF   RP_GSM 

act:21:20 hoi  de akousantes edoxazon ton  theon eipon  te autO  theOreis 
     ho   de akouO   doxazO  ho   theos legO  te autos theOreO 
     RA_NPM C V_AAPNPM  V_IAI3P RA_ASM N_ASM V_AAI3P C RP_DSM V_PAI2S 

 adelphe posai muriades eisin  en  tois  ioudaiois tOn  pepisteukotOn 
 adelphos posos murias  eimi  heis ho   *PN*   ho   pisteuO    
 N_VSM  RI_NPF N_NPF  V_PAI3P P  RA_DPM A_DPM   RA_GPM V_XAPGPM   

 kai pantes zElOtai tou  nomou huparchousin 
 kai pas  zElOtEs ho   nomos huparchO   
 C  A_NPM N_NPM  RA_GSM N_GSM V_PAI3P   

act:21:21 katEchEthEsan de peri sou  hoti apostasian didaskeis apo mOuseOs 
     katEcheO   de peri su  hoti apostasia didaskO  apo *PN*  
     V_API3P    C P  RP_GS C  N_ASF   V_PAI2S  P  N_GSM  

 tous  kata ta   ethnE pantas ioudaious legOn  mE peritemnein autous 
 ho   kata ho   ethnos pas  *PN*   legO   mE peritemnO  heautou 
 RA_APM P  RA_APN N_APN A_APM A_APM   V_PAPNSM D V_PAN    RP_APM 

 ta   tekna mEde tois  ethesin peripatein 
 ho   teknon mEde ho   ethos  peripateO 
 RA_APN N_APN C  RA_DPN N_DPN  V_PAN   

act:21:22 ti   oun estin  pantOs akousontai hoti elEluthas 
     tis  oun eimi  pantOs akouO   hoti erchomai 
     RI_NSN C  V_PAI3S D   V_FMI3P  C  V_XAI2S  

act:21:23 touto oun poiEson ho   soi  legomen eisin  hEmin andres tessares 
     houtos oun poieO  hos  su  legO  eimi  egO  anEr  tessares 
     RD_ASN C  V_AAD2S RR_ASN RP_DS V_PAI1P V_PAI3P RP_DP N_NPM A_NPM  

 euchEn echontes eph heautOn 
 euchE echO   epi heautou 
 N_ASF V_PAPNPM P  RP_GPM 

act:21:24 toutous paralabOn  hagnisthEti sun autois kai dapanEson ep autois 
     houtos paralambanO hagnizO   sun autos kai dapanaO  epi autos 
     RD_APM V_AAPNSM  V_APD2S   P  RP_DPM C  V_AAD2S  P  RP_DPM 

 hina xurEsontai tEn  kephalEn kai gnOsontai pantes hoti hOn  katEchEntai 
 hina xuraomai  ho   kephalE kai ginOskO  pas  hoti hos  katEcheO  
 C  V_FMI3P  RA_ASF N_ASF  C  V_FMI3P  A_NPM C  RR_GPN V_XPI3P   

 peri sou  ouden estin  alla stoicheis kai autos phulassOn ton  nomon 
 peri su  oudeis eimi  alla stoicheO kai autos phulassO ho   nomos 
 P  RP_GS A_NSN V_PAI3S C  V_PAI2S  D  RP_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM 

act:21:25 peri de tOn  pepisteukotOn ethnOn hEmeis epesteilamen krinantes 
     peri de ho   pisteuO    ethnos egO  epistellO  krinO   
     P  C RA_GPN V_XAPGPN   N_GPN RP_NP V_AAI1P   V_AAPNPM 

 phulassesthai autous to   te eidOlothuton kai haima kai pnikton kai 
 phulassO   heautou ho   te eidOlothuton kai haima kai pniktos kai 
 V_PMN     RP_APM RA_ASN C A_ASN    C  N_ASN C  A_ASN  C  

 porneian 
 porneia 
 N_ASF  

act:21:26 tote ho   paulos paralabOn  tous  andras tE   echomenE hEmera 
     tote ho   *PN*  paralambanO ho   anEr  ho   echO   hEmera 
     D  RA_NSM N_NSM V_AAPNSM  RA_APM N_APM RA_DSF V_PMPDSF N_DSF 

 sun autois hagnistheis eisEei eis to   hieron diaggellOn tEn  
 sun autos hagnizO   eiseimi heis ho   hieron diaggellO ho   
 P  RP_DPM V_APPNSM  V_IAI3S P  RA_ASN A_ASN V_PAPNSM  RA_ASF 

 ekplErOsin tOn  hEmerOn tou  hagnismou heOs hou  prosEnechthE huper 
 ekplErOsis ho   hEmera ho   hagnismos heOs hou  prospherO  huper 
 N_ASF   RA_GPF N_GPF  RA_GSM N_GSM   P  RR_GSM V_API3S   P   

 henos hekastou autOn hE   prosphora 
 heis hekastos autos ho   prosphora 
 A_GSM A_GSM  RP_GPM RA_NSF N_NSF   

act:21:27 hOs de emellon hai  hepta hEmerai sunteleisthai hoi  apo tEs  
     hOs de mellO  ho   hepta hEmera sunteleO   ho   apo ho   
     C  C V_IAI3P RA_NPF A_NPF N_NPF  V_PPN     RA_NPM P  RA_GSF 

 asias ioudaioi theasamenoi auton en  tO   hierO sunecheon panta ton  
 *PN* *PN*   theaomai  autos heis ho   hieros sugcheO  pas  ho   
 N_GSF A_NPM  V_AMPNPM  RP_ASM P  RA_DSN A_DSN V_IAI3P  A_ASM RA_ASM 

 ochlon kai epebalon ep auton tas  cheiras 
 ochlos kai epiballO epi autos ho   cheir  
 N_ASM C  V_AAI3P P  RP_ASM RA_APF N_APF  

act:21:28 krazontes andres israElitai boEtheite houtos estin  ho   anthrOpos 
     krazO   anEr  *PN*    boEtheO  houtos eimi  ho   anthrOpos 
     V_PAPNPM N_VPM N_VPM   V_PAD2P  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM   

 ho   kata tou  laou kai tou  nomou kai tou  topou toutou pantas 
 ho   kata ho   laos kai ho   nomos kai ho   topos houtos pas  
 RA_NSM P  RA_GSM N_GSM C  RA_GSM N_GSM C  RA_GSM N_GSM RD_GSM A_APM 

 pantachE didaskOn eti te kai hellEnas eisEgagen eis to   hieron kai 
 pantachE didaskO eti te kai *PN*   eisagO  heis ho   hieron kai 
 D    V_PAPNSM D  C D  N_APM  V_AAI3S  P  RA_ASN A_ASN C  

 kekoinOken ton  hagion topon touton 
 koinoO   ho   hagios topos houtos 
 V_XAI3S  RA_ASM A_ASM N_ASM RD_ASM 

act:21:29 Esan  gar proeOrakotes trophimon  ton  ephesion en  tE   
     eimi  gar prooraO   trophophoreO ho   *PN*   heis ho   
     V_IAI3P C  V_XAPNPM   N_ASM    RA_ASM A_ASM  P  RA_DSF 

 polei sun autO  hon  enomizon hoti eis to   hieron eisEgagen ho   
 polis sun autos eimi  nomizO  hoti heis ho   hieron eisagO  ho   
 N_DSF P  RP_DSM RR_ASM V_IAI3P C  P  RA_ASN A_ASN V_AAI3S  RA_NSM 

 paulos 
 *PN*  
 N_NSM 

act:21:30 ekinEthE te hE   polis holE kai egeneto sundromE tou  laou kai 
     kineO  te ho   polis holos kai ginomai sundromE ho   laos kai 
     V_API3S C RA_NSF N_NSF A_NSF C  V_AMI3S N_NSF  RA_GSM N_GSM C  

 epilabomenoi tou  paulou heilkon auton exO tou  hierou kai eutheOs 
 epilambanomai ho   *PN*  helkO  autos echO ho   hieros kai eutheOs 
 V_AMPNPM   RA_GSM N_GSM V_IAI3P RP_ASM P  RA_GSN A_GSN C  D    

 ekleisthEsan hai  thurai 
 kleiO    ho   thura 
 V_API3P   RA_NPF N_NPF 

act:21:31 zEtountOn te auton apokteinai anebE  phasis tO   chiliarchO 
     zEteO   te autos apokteinO anabainO phasis ho   chiliarchos 
     V_PAPGPM C RP_ASM V_AAN   V_AAI3S N_NSF RA_DSM N_DSM    

 tEs  speirEs hoti holE sugchunnetai ierousalEm 
 ho   speirO hoti holos sugcheO   *PN*    
 RA_GSF N_GSF  D  A_NSF V_PPI3S   N_NSF   

act:21:32 hos  exautEs paralabOn  stratiOtas kai hekatontarchas katedramen 
     hos  exautEs paralambanO stratiOtEs kai hekatontarchEs katatrechO 
     RR_NSM D    V_AAPNSM  N_APM   C  N_APM     V_AAI3S  

 ep autous hoi  de idontes ton  chiliarchon kai tous  stratiOtas 
 epi heautou ho   de horaO  ho   chiliarchos kai ho   stratiOtEs 
 P  RP_APM RA_NPM C V_AAPNPM RA_ASM N_ASM    C  RA_APM N_APM   

 epausanto tuptontes ton  paulon 
 pauO   tuptO   ho   *PN*  
 V_AMI3P  V_PAPNPM RA_ASM N_ASM 

act:21:33 tote eggisas ho   chiliarchos epelabeto   autou kai ekeleusen 
     tote eggizO  ho   chiliarchos epilambanomai autos kai keleuO  
     D  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM    V_AMI3S    RP_GSM C  V_AAI3S  

 dethEnai halusesi dusi kai epunthaneto tis  eiE   kai ti   estin  
 deO   halusis duo  kai punthanomai tis  eimi  kai tis  eimi  
 V_APN  N_DPF  A_DPF C  V_IMI3S   RI_NSM V_PAO3S C  RI_ASN V_PAI3S 

 pepoiEkOs 
 poieO   
 V_XAPNSM 

act:21:34 alloi de allo ti   epephOnoun en  tO   ochlO mE dunamenou de 
     allos de allos tis  epiphOneO heis ho   ochlos mE dunamai  de 
     A_NPM C A_ASN RI_ASN V_IAI3P  P  RA_DSM N_DSM D V_PMPGSM C 

 autou gnOnai to   asphales dia ton  thorubon ekeleusen agesthai auton 
 autos ginOskO ho   asphalEs dia ho   thorubos keleuO  agO   autos 
 RP_GSM V_AAN  RA_ASN A_ASN  P  RA_ASM N_ASM  V_AAI3S  V_PPN  RP_ASM 

 eis tEn  parembolEn 
 heis ho   parembolE 
 P  RA_ASF N_ASF   

act:21:35 hote de egeneto epi tous  anabathmous sunebE  bastazesthai auton 
     hote de ginomai epi ho   anabathmos sumbainO bastazO   autos 
     C  C V_AMI3S P  RA_APM N_APM    V_AAI3S V_PPN    RP_ASM 

 hupo tOn  stratiOtOn dia tEn  bian tou  ochlou 
 hupo ho   stratiOtEs dia ho   bia  ho   ochlos 
 P  RA_GPM N_GPM   P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM 

act:21:36 Ekolouthei gar to   plEthos tou  laou krazontes aire  auton 
     akoloutheO gar ho   plEthos ho   laos krazO   airO  autos 
     V_IAI3S  C  RA_NSN N_NSN  RA_GSM N_GSM V_PAPNPM V_PAD2S RP_ASM 

act:21:37 mellOn  te eisagesthai eis tEn  parembolEn ho   paulos legei  
     mellO  te eisagO   heis ho   parembolE ho   *PN*  legO  
     V_PAPNSM C V_PPN    P  RA_ASF N_ASF   RA_NSM N_NSM V_PAI3S 

 tO   chiliarchO ei exestin moi  eipein ti   pros se  ho   de 
 ho   chiliarchos ei exesti egO  legO  tis  pros su  ho   de 
 RA_DSM N_DSM    X V_PAI3S RP_DS V_AAN RI_ASN P  RP_AS RA_NSM C 

 ephE  hellEnisti ginOskeis 
 phEmi  *PN*    ginOskO  
 V_IAI3S D     V_PAI2S  

act:21:38 ouk ara su  ei   ho   aiguptios ho   pro toutOn tOn  
     ou ara su  eimi  ho   *PN*   ho   pros houtos ho   
     D  C  RP_NS V_PAI2S RA_NSM A_NSM   RA_NSM P  RD_GPF RA_GPF 

 hEmerOn anastatOsas kai exagagOn eis tEn  erEmon tous  tetrakischilious 
 hEmera anastatoO  kai exagO  heis ho   erEmos ho   tetrakischilioi 
 N_GPF  V_AAPNSM  C  V_AAPNSM P  RA_ASF A_ASF RA_APM A_APM      

 andras tOn  sikariOn 
 anEr  ho   sikarios 
 N_APM RA_GPM N_GPM  

act:21:39 eipen  de ho   paulos egO  anthrOpos men eimi  ioudaios tarseus 
     legO  de ho   *PN*  egO  anthrOpos men eimi  *PN*   *PN*  
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM RP_NS N_NSM   C  V_PAI1S A_NSM  N_NSM  

 tEs  kilikias ouk asEmou poleOs politEs deomai de sou  epitrepson moi  
 ho   *PN*   ou asEmos polis politEs deomai de su  epitrepO  egO  
 RA_GSF N_GSF  D  A_GSF N_GSF N_NSM  V_PMI1S C RP_GS V_AAD2S  RP_DS 

 lalEsai pros ton  laon 
 laleO  pros ho   laos 
 V_AAN  P  RA_ASM N_ASM 

act:21:40 epitrepsantos de autou ho   paulos hestOs  epi tOn  anabathmOn 
     epitrepO   de autos ho   *PN*  histEmi epi ho   anabathmos 
     V_AAPGSM   C RP_GSM RA_NSM N_NSM V_XAPNSM P  RA_GPM N_GPM   

 kateseisen tE   cheiri tO   laO  pollEs de sigEs genomenEs prosephOnEsen 
 kataseiO  ho   cheir ho   laos polus de sigE ginomai  prosphOneO  
 V_AAI3S  RA_DSF N_DSF RA_DSM N_DSM A_GSF C N_GSF V_AMPGSF V_AAI3S    

 tE   hebraidi dialektO legOn  
 ho   *PN*   dialektos legO   
 RA_DSF A_DSF  N_DSF   V_PAPNSM 


Help and Acknowledgements