Help and Acknowledgements


act:20:1 meta de to   pausasthai ton  thorubon metapempsamenos ho   
     meta de ho   pauO    ho   thorubos metapempomai  ho   
     P  C RA_ASN V_AMN   RA_ASM N_ASM  V_AMPNSM    RA_NSM 

 paulos tous  mathEtas kai parakalesas aspasamenos exElthen  poreuesthai 
 *PN*  ho   mathEtEs kai parakaleO  aspazomai  exerchomai poreuomai  
 N_NSM RA_APM N_APM  C  V_AAPNSM  V_AMPNSM  V_AAI3S  V_PMN    

 eis makedonian 
 heis *PN*    
 P  N_ASF   

act:20:2 dielthOn  de ta   merE ekeina kai parakalesas autous logO pollO 
     dierchomai de ho   meros ekeinos kai parakaleO  heautou logos polus 
     V_AAPNSM  C RA_APN N_APN RD_APN C  V_AAPNSM  RP_APM N_DSM A_DSM 

 Elthen  eis tEn  hellada 
 erchomai heis ho   *PN*  
 V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF  

act:20:3 poiEsas te mEnas treis genomenEs epiboulEs autO  hupo tOn  
     poieO  te mEn  treis ginomai  epiboulE autos hupo ho   
     V_AAPNSM C N_APM A_APM V_AMPGSF N_GSF   RP_DSM P  RA_GPM 

 ioudaiOn mellonti anagesthai eis tEn  surian egeneto gnOmEs tou  
 *PN*   mellO  anagO   heis ho   *PN*  ginomai gnOmE ho   
 A_GPM  V_PAPDSM V_PPN   P  RA_ASF N_ASF V_AMI3S N_GSF RA_GSN 

 hupostrephein dia makedonias 
 hupostrephO  dia *PN*    
 V_PAN     P  N_GSF   

act:20:4 suneipeto de autO  sOpatros purrou beroiaios thessalonikeOn de 
     sunepomai de autos *PN*   purros *PN*   *PN*      de 
     V_IMI3S  C RP_DSM N_NSM  N_GSM A_NSM   N_GPM     C 

 aristarchos kai sekoundos kai gaios derbaios kai timotheos asianoi de 
 *PN*    kai *PN*   kai *PN* *PN*   kai *PN*   *PN*  de 
 N_NSM    C  N_NSM   C  N_NSM A_NSM  C  N_NSM   N_NPM  C 

 tuchikos kai trophimos 
 *PN*   kai *PN*   
 N_NSM  C  N_NSM   

act:20:5 houtoi de proelthontes emenon hEmas en  trOadi 
     houtos de proerchomai menO  egO  heis *PN*  
     RD_NPM C V_AAPNPM   V_IAI3P RP_AP P  N_DSF 

act:20:6 hEmeis de exepleusamen meta tas  hEmeras tOn  azumOn apo philippOn 
     egO  de ekpleO    meta ho   hEmera ho   azumos apo *PN*   
     RP_NP C V_AAI1P   P  RA_APF N_APF  RA_GPN A_GPN P  N_GPM   

 kai Elthomen pros autous eis tEn  trOada achri hEmerOn pente hopou 
 kai erchomai pros heautou heis ho   *PN*  achri hEmera pente hopou 
 C  V_AAI1P P  RP_APM P  RA_ASF N_ASF P   N_GPF  A_GPF D   

 dietripsamen hEmeras hepta 
 diatribO   hEmera hepta 
 V_AAI1P   N_APF  A_APF 

act:20:7 en  de tE   mia  tOn  sabbatOn sunEgmenOn hEmOn klasai arton 
     heis de ho   heis ho   sabbaton sunagO   egO  klasis artos 
     P  C RA_DSF A_DSF RA_GPN N_GPN  V_XPPGPM  RP_GP V_AAN N_ASM 

 ho   paulos dielegeto autois mellOn  exienai tE   epaurion pareteinen 
 ho   *PN*  dialegomai autos mellO  exeimi ho   epaurion paratEreO 
 RA_NSM N_NSM V_IMI3S  RP_DPM V_PAPNSM V_PAN  RA_DSF D    V_IAI3S  

 te ton  logon mechri mesonuktiou 
 te ho   logos mechri mesonuktion 
 C RA_ASM N_ASM P   N_GSN    

act:20:8 Esan  de lampades hikanai en  tO   huperOO hou Emen  
     eimi  de lampas  hikanos heis ho   huperOon hou eimi  
     V_IAI3P C N_NPF  A_NPF  P  RA_DSN N_DSN  D  V_IAI1P 

 sunEgmenoi 
 sunagO   
 V_XPPNPM  

act:20:9 kathezomenos de tis  neanias onomati eutuchos epi tEs  thuridos 
     kathezomai  de tis  neanias onoma  *PN*   epi ho   thuris  
     V_PMPNSM   C RI_NSM N_NSM  N_DSN  N_NSM  P  RA_GSF N_GSF  

 katapheromenos hupnO bathei dialegomenou tou  paulou epi pleion 
 katapherO   hupnos bathus dialegomai  ho   *PN*  epi polus 
 V_PPPNSM    N_DSM A_DSM V_PMPGSM   RA_GSM N_GSM P  A_ASNC 

 katenechtheis apo tou  hupnou epesen apo tou  tristegou katO kai ErthE  
 katapherO   apo ho   hupnos piptO  apo ho   tristegon katO kai airO  
 V_APPNSM   P  RA_GSM N_GSM V_AAI3S P  RA_GSN N_GSN   D  C  V_API3S 

 nekros 
 nekros 
 A_NSM 

act:20:10 katabas  de ho   paulos epepesen autO  kai sumperilabOn  eipen  
     katabainO de ho   *PN*  epipiptO autos kai sumperilambanO legO  
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSM C  V_AAPNSM    V_AAI3S 

 mE thorubeisthe hE   gar psuchE autou en  autO  estin  
 mE thorubeO   ho   gar psuchE autos heis autos eimi  
 D V_PPD2P   RA_NSF C  N_NSF RP_GSM P  RP_DSM V_PAI3S 

act:20:11 anabas  de kai klasas  ton  arton kai geusamenos eph hikanon te 
     anabainO de kai klasis  ho   artos kai geuomai  epi hikanos te 
     V_AAPNSM C C  V_AAPNSM RA_ASM N_ASM C  V_AMPNSM  P  A_ASM  C 

 homilEsas achri augEs houtOs exElthen  
 homileO  achri augE houtO exerchomai 
 V_AAPNSM P   N_GSF D   V_AAI3S  

act:20:12 Egagon de ton  paida zOnta  kai pareklEthEsan ou metriOs 
     agO   de ho   pais zaO   kai parakaleO   ou metriOs 
     V_AAI3P C RA_ASM N_ASM V_PAPASM C  V_API3P    D D    

act:20:13 hEmeis de proelthontes epi to   ploion anEchthEmen epi tEn  asson 
     egO  de proerchomai epi ho   ploion anagO    epi ho   *PN* 
     RP_NP C V_AAPNPM   P  RA_ASN N_ASN V_API1P   P  RA_ASF N_ASF 

 ekeithen mellontes analambanein ton  paulon houtOs gar diatetagmenos 
 ekeithen mellO   analambanO  ho   *PN*  houtO gar diatassO   
 D    V_PAPNPM V_PAN    RA_ASM N_ASM D   C  V_XMPNSM   

 En   mellOn  autos pezeuein 
 eimi  mellO  autos pezeuO  
 V_IAI3S V_PAPNSM RP_NSM V_PAN  

act:20:14 hOs de suneballen hEmin eis tEn  asson analabontes auton Elthomen 
     hOs de sumballO  egO  heis ho   *PN* analambanO autos erchomai 
     C  C V_IAI3S  RP_DP P  RA_ASF N_ASF V_AAPNPM  RP_ASM V_AAI1P 

 eis mitulEnEn 
 heis *PN*   
 P  N_ASF   

act:20:15 kakeithen apopleusantes tE   epiousE katEntEsamen antikrus chiou 
     kakeithen apopleO    ho   epeimi  katantaO   antikrus *PN* 
     C     V_AAPNPM   RA_DSF V_PAPDSF V_AAI1P   P    N_GSF 

 tE   de hetera parebalomen eis samon tE   de echomenE Elthomen eis 
 ho   de heteros paraballO  heis *PN* ho   de echO   erchomai heis 
 RA_DSF C A_DSF  V_AAI1P   P  N_ASF RA_DSF C V_PMPDSF V_AAI1P P  

 milEton 
 *PN*  
 N_ASF  

act:20:16 kekrikei gar ho   paulos parapleusai tEn  epheson hopOs mE 
     krinO  gar ho   *PN*  parapleO  ho   *PN*  hopOs mE 
     V_YAI3S C  RA_NSM N_NSM V_AAN    RA_ASF N_ASF  C   D 

 genEtai autO  chronotribEsai en  tE   asia espeuden gar ei dunaton 
 ginomai autos chronotribeO  heis ho   *PN* speudO  gar ei dunatos 
 V_AMS3S RP_DSM V_AAN     P  RA_DSF N_DSF V_IAI3S C  C A_NSN  

 eiE   autO  tEn  hEmeran tEs  pentEkostEs genesthai eis hierosoluma 
 eimi  autos ho   hEmera ho   pentEkostE ginomai  heis *PN*    
 V_PAO3S RP_DSM RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF    V_AMN   P  N_APN    

act:20:17 apo de tEs  milEtou pempsas eis epheson metekalesato tous  
     apo de ho   *PN*  pempO  heis *PN*  metakaleomai ho   
     P  C RA_GSF N_GSF  V_AAPNSM P  N_ASF  V_AMI3S   RA_APM 

 presbuterous tEs  ekklEsias 
 presbuteros ho   ekklEsia 
 A_APM    RA_GSF N_GSF   

act:20:18 hOs de paregenonto pros auton eipen  autois humeis epistasthe apo 
     hOs de paraginomai pros autos legO  autos su   epistamai apo 
     C  C V_AMI3P   P  RP_ASM V_AAI3S RP_DPM RP_NP V_PMI2P  P  

 prOtEs hEmeras aph hEs  epebEn  eis tEn  asian pOs meth humOn ton  
 prOtos hEmera apo eimi  epibainO heis ho   *PN* pOs meta su  ho   
 A_GSF N_GSF  P  RR_GSF V_AAI1S P  RA_ASF N_ASF D  P  RP_GP RA_ASM 

 panta chronon egenomEn 
 pas  chronos ginomai 
 A_ASM N_ASM  V_AMI1S 

act:20:19 douleuOn tO   kuriO meta pasEs tapeinophrosunEs kai dakruOn kai 
     douleuO ho   kurios meta pas  tapeinophrosunE kai dakruon kai 
     V_PAPNSM RA_DSM N_DSM P  A_GSF N_GSF      C  N_GPN  C  

 peirasmOn tOn  sumbantOn moi  en  tais  epiboulais tOn  ioudaiOn 
 peirasmos ho   sumbainO egO  heis ho   epiboulE  ho   *PN*   
 N_GPM   RA_GPM V_AAPGPM RP_DS P  RA_DPF N_DPF   RA_GPM A_GPM  

act:20:20 hOs ouden hupesteilamEn tOn  sumpherontOn tou  mE anaggeilai 
     hOs oudeis hupostellO  ho   sumpherO   ho   mE anaggellO 
     C  A_ASN V_AMI1S    RA_GPN V_PAPGPN   RA_GSN D V_AAN   

 humin kai didaxai humas dEmosia kai kat oikous 
 su  kai didaskO su  dEmosios kai kata oikos 
 RP_DP C  V_AAN  RP_AP A_DSF  C  P  N_APM 

act:20:21 diamarturomenos ioudaiois te kai hellEsin tEn  eis theon metanoian 
     diamarturomai  *PN*   te kai *PN*   ho   heis theos metanoia 
     V_PMPNSM    A_DPM   C C  N_DPM  RA_ASF P  N_ASM N_ASF   

 kai pistin eis ton  kurion hEmOn iEsoun 
 kai pistis heis ho   kurios egO  *PN*  
 C  N_ASF P  RA_ASM N_ASM RP_GP N_ASM 

act:20:22 kai nun idou dedemenos egO  tO   pneumati poreuomai eis 
     kai nun idou deO    egO  ho   pneuma  poreuomai heis 
     C  D  X  V_XPPNSM RP_NS RA_DSN N_DSN  V_PMI1S  P  

 ierousalEm ta   en  autE  sunantEsonta moi  mE eidOs  
 *PN*    ho   heis autos sunantaO   egO  mE horaO  
 N_ASF   RA_APN P  RP_DSF V_FAPAPN   RP_DS D V_XAPNSM 

act:20:23 plEn hoti to   pneuma to   hagion kata polin diamarturetai moi  
     plEn hoti ho   pneuma ho   hagios kata polis diamarturomai egO  
     C  C  RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN P  N_ASF V_PMI3S    RP_DS 

 legon  hoti desma kai thlipseis me  menousin 
 legO   hoti desmos kai thlibO  egO  menO   
 V_PAPNSN C  N_NPN C  N_NPF   RP_AS V_PAI3P 

act:20:24 all oudenos logou poioumai tEn  psuchEn timian emautO hOs 
     alla oudeis logos poieO  ho   psuchE timios emautou hOs 
     C  A_GSM  N_GSM V_PMI1S RA_ASF N_ASF  A_ASF RP_DSM C  

 teleiOsai ton  dromon mou  kai tEn  diakonian hEn  elabon para tou  
 teleioO  ho   dromos egO  kai ho   diakonia eimi  lambanO para ho   
 V_AAN   RA_ASM N_ASM RP_GS C  RA_ASF N_ASF   RR_ASF V_AAI1S P  RA_GSM 

 kuriou iEsou diamarturasthai to   euaggelion tEs  charitos tou  theou 
 kurios *PN* diamarturomai  ho   euaggelion ho   charis  ho   theos 
 N_GSM N_GSM V_AMN      RA_ASN N_ASN   RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM 

act:20:25 kai nun idou egO  oida  hoti ouketi opsesthe to   prosOpon mou  
     kai nun idou egO  oida  hoti ouketi horaO  ho   prosOpon egO  
     C  D  X  RP_NS V_XAI1S C  D   V_FMI2P RA_ASN N_ASN  RP_GS 

 humeis pantes en  hois  diElthon  kErussOn tEn  basileian 
 su   pas  heis hos  dierchomai kErussO ho   basileia 
 RP_NP A_NPM P  RR_DPM V_AAI1S  V_PAPNSM RA_ASF N_ASF   

act:20:26 dioti marturomai humin en  tE   sEmeron hEmera hoti katharos 
     dioti marturomai su  heis ho   sEmeron hEmera hoti katharos 
     C   V_PMI1S  RP_DP P  RA_DSF D    N_DSF C  A_NSM  

 eimi  apo tou  haimatos pantOn 
 eimi  apo ho   haima  pas  
 V_PAI1S P  RA_GSN N_GSN  A_GPM 

act:20:27 ou gar hupesteilamEn tou  mE anaggeilai pasan tEn  boulEn tou  
     ou gar hupostellO  ho   mE anaggellO pas  ho   boulE ho   
     D C  V_AMI1S    RA_GSN D V_AAN   A_ASF RA_ASF N_ASF RA_GSM 

 theou humin 
 theos su  
 N_GSM RP_DP 

act:20:28 prosechete heautois kai panti tO   poimniO en  hO   humas 
     prosechO  heautou kai pas  ho   poimnion heis hos  su  
     V_PAD2P  RP_DPM  C  A_DSN RA_DSN N_DSN  P  RR_DSN RP_AP 

 to   pneuma to   hagion etheto episkopous poimainein tEn  ekklEsian 
 ho   pneuma ho   hagios tithEmi episkopos poimainO  ho   ekklEsia 
 RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN V_AMI3S N_APM   V_PAN   RA_ASF N_ASF   

 tou  theou hEn  periepoiEsato dia tou  haimatos tou  idiou 
 ho   theos eimi  peripoieomai dia ho   haima  ho   idios 
 RA_GSM N_GSM RR_ASF V_AMI3S    P  RA_GSN N_GSN  RA_GSN A_GSN 

act:20:29 egO  oida  hoti eiseleusontai meta tEn  aphixin mou  lukoi 
     egO  oida  hoti eiserchomai  meta ho   aphixis egO  lukos 
     RP_NS V_XAI1S C  V_FMI3P    P  RA_ASF N_ASF  RP_GS N_NPM 

 bareis eis humas mE pheidomenoi tou  poimniou 
 barus heis su  mE pheidomai  ho   poimnion 
 A_NPM P  RP_AP D V_PMPNPM  RA_GSN N_GSN  

act:20:30 kai ex humOn autOn anastEsontai andres lalountes diestrammena 
     kai hex su  autos anistEmi   anEr  laleO   diastrephO  
     C  P  RP_GP RP_GPM V_FMI3P   N_NPM V_PAPNPM V_XPPAPN   

 tou  apospan tous  mathEtas opisO autOn 
 ho   apospaO ho   mathEtEs opisO autos 
 RA_GSN V_PAN  RA_APM N_APM  P   RP_GPM 

act:20:31 dio grEgoreite mnEmoneuontes hoti trietian nukta kai hEmeran ouk 
     dio grEgoreO  mnEmoneuO   hoti trietia nux  kai hEmera ou 
     C  V_PAD2P  V_PAPNPM   C  N_ASF  N_ASF C  N_ASF  D  

 epausamEn meta dakruOn nouthetOn hena hekaston 
 pauO   meta dakruon noutheteO heis hekastos 
 V_AMI1S  P  N_GPN  V_PAPNSM A_ASM A_ASM  

act:20:32 kai ta   nun paratithemai humas tO   theO kai tO   logO 
     kai ho   nun paratithEmi su  ho   theos kai ho   logos 
     C  RA_APN D  V_PMI1S   RP_AP RA_DSM N_DSM C  RA_DSM N_DSM 

 tEs  charitos autou tO   dunamenO oikodomEsai kai dounai tEn  
 ho   charis  autos ho   dunamai oikodomeO  kai didOmi ho   
 RA_GSF N_GSF  RP_GSM RA_DSM V_PMPDSM V_AAN    C  V_AAN RA_ASF 

 klEronomian en  tois  hEgiasmenois pasin 
 klEronomia heis ho   hagiazO   pas  
 N_ASF    P  RA_DPM V_XPPDPM   A_DPM 

act:20:33 arguriou E chrusiou E himatismou oudenos epethumEsa 
     argurion E chrusion E himatismos oudeis epithumeO 
     N_GSN  C N_GSN  C N_GSM   A_GSM  V_AAI1S  

act:20:34 autoi ginOskete hoti tais  chreiais mou  kai tois  ousin  met 
     autos ginOskO  hoti ho   chreia  egO  kai ho   eimi   meta 
     RP_NPM V_PAI2P  C  RA_DPF N_DPF  RP_GS C  RA_DPM V_PAPDPM P  

 emou hupEretEsan hai  cheires hautai 
 egO  hupEreteO  ho   cheir  houtos 
 RP_GS V_AAI3P   RA_NPF N_NPF  RD_NPF 

act:20:35 panta hupedeixa  humin hoti houtOs kopiOntas dei   
     pas  hupodeiknumi su  hoti houtO kopiaO  deO   
     A_APN V_AAI1S   RP_DP D  D   V_PAPAPM V_PAI3S 

 antilambanesthai tOn  asthenountOn mnEmoneuein te tOn  logOn tou  
 antilambanomai  ho   astheneO   mnEmoneuO  te ho   logos ho   
 V_PMN      RA_GPM V_PAPGPM   V_PAN    C RA_GPM N_GPM RA_GSM 

 kuriou iEsou hoti autos eipen  makarion estin  mallon didonai E lambanein 
 kurios *PN* hoti autos legO  makarios eimi  mallon didOmi E lambanO  
 N_GSM N_GSM D  RP_NSM V_AAI3S A_NSN  V_PAI3S D   V_PAN  C V_PAN   

act:20:36 kai tauta eipOn  theis  ta   gonata autou sun pasin autois 
     kai houtos legO   tithEmi ho   gonu  autos sun pas  autos 
     C  RD_APN V_AAPNSM V_AAPNSM RA_APN N_APN RP_GSM P  A_DPM RP_DPM 

 prosEuxato  
 proseuchomai 
 V_AMI3S   

act:20:37 hikanos de klauthmos egeneto pantOn kai epipesontes epi ton  
     hikanos de klauthmos ginomai pas  kai epipiptO  epi ho   
     A_NSM  C N_NSM   V_AMI3S A_GPM C  V_AAPNPM  P  RA_ASM 

 trachElon tou  paulou katephiloun auton 
 trachElos ho   *PN*  kataphileO autos 
 N_ASM   RA_GSM N_GSM V_IAI3P   RP_ASM 

act:20:38 odunOmenoi malista epi tO   logO hO   eirEkei hoti ouketi 
     odunaomai malista epi ho   logos hos  legO  hoti ouketi 
     V_PMPNPM  D    P  RA_DSM N_DSM RR_DSM V_YAI3S D  D   

 mellousin to   prosOpon autou theOrein proepempon de auton eis to   
 mellO   ho   prosOpon autos theOreO propempO  de autos heis ho   
 V_PAI3P  RA_ASN N_ASN  RP_GSM V_PAN  V_IAI3P  C RP_ASM P  RA_ASN 

 ploion 
 ploion 
 N_ASN 


Help and Acknowledgements