Help and Acknowledgements


act:1:1 ton  men prOton logon epoiEsamEn peri pantOn O theophile hOn  
    ho   men prOtos logos poieO   peri pas  O *PN*   hos  
    RA_ASM X  A_ASM N_ASM V_AMI1S  P  A_GPN I N_VSM   RR_GPN 

 Erxato ho   iEsous poiein te kai didaskein 
 archO  ho   *PN*  poieO te kai didaskO  
 V_AMI3S RA_NSM N_NSM V_PAN C C  V_PAN   

act:1:2 achri hEs  hEmeras enteilamenos tois  apostolois dia pneumatos 
    achri eimi  hEmera entellomai  ho   apostolos dia pneuma  
    P   RR_GSF N_GSF  V_AMPNSM   RA_DPM N_DPM   P  N_GSN   

 hagiou hous  exelexato anelEmphthE 
 hagios ous  eklegomai analambanO 
 A_GSN RR_APM V_AMI3S  V_API3S   

act:1:3 hois  kai parestEsen heauton zOnta  meta to   pathein auton en  
    hos  kai paristEmi heautou zaO   meta ho   paschO autos heis 
    RR_DPM D  V_AAI3S  RP_ASM V_PAPASM P  RA_ASN V_AAN  RP_ASM P  

 pollois tekmEriois di hEmerOn tesserakonta optanomenos autois kai legOn  
 polus  tekmErion dia hEmera tessarakonta optanomai  autos kai legO   
 A_DPN  N_DPN   P  N_GPF  A_GPF    V_PMPNSM  RP_DPM C  V_PAPNSM 

 ta   peri tEs  basileias tou  theou 
 ho   peri ho   basileia ho   theos 
 RA_APN P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM 

act:1:4 kai sunalizomenos parEggeilen autois apo hierosolumOn mE chOrizesthai 
    kai sunalizomai  paraggellO autos apo *PN*     mE chOrizO   
    C  V_PMPNSM   V_AAI3S   RP_DPM P  N_GPN    D V_PPN    

 alla perimenein tEn  epaggelian tou  patros hEn  Ekousate mou  
 alla perimenO  ho   epaggelia ho   patEr eimi  akouO  egO  
 C  V_PAN   RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM RR_ASF V_AAI2P RP_GS 

act:1:5 hoti iOannEs men ebaptisen hudati humeis de en  pneumati 
    hoti *PN*  men baptizO  hudOr su   de heis pneuma  
    C  N_NSM  C  V_AAI3S  N_DSN RP_NP C P  N_DSN  

 baptisthEsesthe hagiO ou meta pollas tautas hEmeras 
 baptizO     hagios ou meta polus houtos hEmera 
 V_FPI2P     A_DSN D P  A_APF RD_APF N_APF  

act:1:6 hoi  men oun sunelthontes ErOtOn auton legontes kurie ei en  
    ho   men oun sunerchomai erOtaO autos legO   kurios ei heis 
    RA_NPM C  C  V_AAPNPM   V_IAI3P RP_ASM V_PAPNPM N_VSM X P  

 tO   chronO toutO apokathistaneis tEn  basileian tO   israEl 
 ho   chronos houtos apokathistEmi  ho   basileia ho   *PN*  
 RA_DSM N_DSM  RD_DSM V_PAI2S     RA_ASF N_ASF   RA_DSM N_DSM 

act:1:7 eipen  de pros autous ouch humOn estin  gnOnai chronous E kairous 
    legO  de pros heautou ou  su  eimi  ginOskO chronos E kairos 
    V_AAI3S C P  RP_APM D  RP_GP V_PAI3S V_AAN  N_APM  C N_APM  

 hous  ho   patEr etheto en  tE   idia exousia 
 ous  ho   patEr tithEmi heis ho   idios exousia 
 RR_APM RA_NSM N_NSM V_AMI3S P  RA_DSF A_DSF N_DSF  

act:1:8 alla lEmpsesthe dunamin epelthontos tou  hagiou pneumatos eph humas 
    alla lambanO  dunamis eperchomai ho   hagios pneuma  epi su  
    C  V_FMI2P  N_ASF  V_AAPGSN  RA_GSN A_GSN N_GSN   P  RP_AP 

 kai esesthe mou  martures en  te ierousalEm kai [en] pasE tE   ioudaia 
 kai eimi  egO  martus  heis te *PN*    kai heis pas  ho   *PN*  
 C  V_FMI2P RP_GS N_NPM  P  C N_DSF   C  P  A_DSF RA_DSF N_DSF  

 kai samareia kai heOs eschatou tEs  gEs  
 kai *PN*   kai heOs eschatos ho   gE  
 C  N_DSF  C  P  A_GSN  RA_GSF N_GSF 

act:1:9 kai tauta eipOn  blepontOn autOn epErthE kai nephelE hupelaben  
    kai houtos legO   blepO   autos epairO kai nephelE hupolambanO 
    C  RD_APN V_AAPNSM V_PAPGPM RP_GPM V_API3S C  N_NSF  V_AAI3S   

 auton apo tOn  ophthalmOn autOn 
 autos apo ho   ophthalmos autos 
 RP_ASM P  RA_GPM N_GPM   RP_GPM 

act:1:10 kai hOs atenizontes Esan  eis ton  ouranon poreuomenou autou kai 
     kai hOs atenizO   eimi  heis ho   ouranos poreuomai  autos kai 
     C  C  V_PAPNPM  V_IAI3P P  RA_ASM N_ASM  V_PMPGSM  RP_GSM D  

 idou andres duo  pareistEkeisan autois en  esthEsesi leukais 
 idou anEr  duo  paristEmi   autos heis esthEs  leukos 
 X  N_NPM A_NPM V_YAI3P    RP_DPM P  N_DPF   A_DPF  

act:1:11 hoi  kai eipan  andres galilaioi ti   hestEkate [em]blepontes 
     hos  kai legO  anEr  *PN*   tis  histEmi  emballO    
     RR_NPM D  V_AAI3P N_VPM A_VPM   RI_ASN V_XAI2P  V_PAPNPM   

 eis ton  ouranon houtos ho   iEsous ho   analEmphtheis aph humOn eis 
 heis ho   ouranos houtos ho   *PN*  ho   analambanO  apo su  heis 
 P  RA_ASM N_ASM  RD_NSM RA_NSM N_NSM RA_NSM V_APPNSM   P  RP_GP P  

 ton  ouranon houtOs eleusetai hon  tropon etheasasthe auton poreuomenon 
 ho   ouranos houtO erchomai eimi  tropos theaomai  autos poreuomai  
 RA_ASM N_ASM  D   V_FMI3S  RR_ASM N_ASM V_AMI2P   RP_ASM V_PMPASM  

 eis ton  ouranon 
 heis ho   ouranos 
 P  RA_ASM N_ASM  

act:1:12 tote hupestrepsan eis ierousalEm apo orous tou  kaloumenou elaiOnos 
     tote hupostrephO heis *PN*    apo oros ho   kaleO   elaiOn  
     D  V_AAI3P   P  N_ASF   P  N_GSN RA_GSN V_PPPGSN  N_GSM  

 ho   estin  eggus ierousalEm sabbatou echon  hodon 
 hos  eimi  eggus *PN*    sabbaton echO   hodos 
 RR_NSN V_PAI3S P   N_GSF   N_GSN  V_PAPNSN N_ASF 

act:1:13 kai hote eisElthon  eis to   huperOon anebEsan hou Esan  
     kai hote eiserchomai heis ho   huperOon anabainO hou eimi  
     C  C  V_AAI3P   P  RA_ASN N_ASN  V_AAI3P D  V_IAI3P 

 katamenontes ho   te petros kai iOannEs kai iakObos kai andreas philippos 
 katamenO   ho   te *PN*  kai *PN*  kai *PN*  kai *PN*  *PN*   
 V_PAPNPM   RA_NSM C N_NSM C  N_NSM  C  N_NSM  C  N_NSM  N_NSM   

 kai thOmas bartholomaios kai maththaios iakObos halphaiou kai simOn ho   
 kai *PN*  *PN*     kai *PN*    *PN*  *PN*   kai *PN* ho   
 C  N_NSM N_NSM     C  N_NSM   N_NSM  N_GSM   C  N_NSM RA_NSM 

 zElOtEs kai ioudas iakObou 
 zElOtEs kai *PN*  *PN*  
 N_NSM  C  N_NSM N_GSM  

act:1:14 houtoi pantes Esan  proskarterountes homothumadon tE   proseuchE 
     houtos pas  eimi  proskartereO   homothumadon ho   proseuchE 
     RD_NPM A_NPM V_IAI3P V_PAPNPM     D      RA_DSF N_DSF   

 sun gunaixin kai mariam tE   mEtri tou  iEsou kai tois  adelphois autou 
 sun gunE   kai *PN*  ho   mEtEr ho   *PN* kai ho   adelphos autos 
 P  N_DPF  C  N_DSF RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM C  RA_DPM N_DPM   RP_GSM 

act:1:15 kai en  tais  hEmerais tautais anastas petros en  mesO tOn  
     kai heis ho   hEmera  houtos anistEmi *PN*  heis mesos ho   
     C  P  RA_DPF N_DPF  RD_DPF V_AAPNSM N_NSM P  A_DSN RA_GPM 

 adelphOn eipen  En   te ochlos onomatOn epi to   auto hOsei hekaton 
 adelphos legO  eimi  te ochlos onoma  epi ho   autos hOsei hekaton 
 N_GPM  V_AAI3S V_IAI3S C N_NSM N_GPN  P  RA_ASN A_ASN D   A_NPM  

 eikosi 
 eikosi 
 A_NPM 

act:1:16 andres adelphoi edei  plErOthEnai tEn  graphEn hEn  proeipen 
     anEr  adelphos esthiO plEroO   ho   graphE eimi  prolegO 
     N_VPM N_VPM  V_IAI3S V_APN    RA_ASF N_ASF  RR_ASF V_AAI3S 

 to   pneuma to   hagion dia stomatos dauid peri iouda tou  genomenou 
 ho   pneuma ho   hagios dia stoma  *PN* peri *PN* ho   ginomai  
 RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN P  N_GSN  N_GSM P  N_GSM RA_GSM V_AMPGSM 

 hodEgou tois  sullabousin iEsoun 
 hodEgos ho   sullambanO *PN*  
 N_GSM  RA_DPM V_AAPDPM  N_ASM 

act:1:17 hoti katErithmEmenos En   en  hEmin kai elachen ton  klEron 
     hoti katarithmeO   eimi  heis egO  kai lagchanO ho   klEros 
     C  V_XPPNSM    V_IAI3S P  RP_DP C  V_AAI3S RA_ASM N_ASM 

 tEs  diakonias tautEs 
 ho   diakonia houtos 
 RA_GSF N_GSF   RD_GSF 

act:1:18 houtos men oun ektEsato chOrion ek misthou tEs  adikias kai prEnEs 
     houtos men oun ktaomai chOrion ek misthos ho   adikia kai prEnEs 
     RD_NSM C  C  V_AMI3S N_ASN  P N_GSM  RA_GSF N_GSF  C  A_NSM 

 genomenos elakEsen mesos kai exechuthE panta ta   splagchna autou 
 ginomai  lakaO  mesos kai ekcheO  pas  ho   splagchnon autos 
 V_AMPNSM V_AAI3S A_NSM C  V_API3S  A_NPN RA_NPN N_NPN   RP_GSM 

act:1:19 kai gnOston egeneto pasi tois  katoikousin ierousalEm hOste 
     kai gnOstos ginomai pas  ho   katoikeO  *PN*    hOste 
     C  A_NSN  V_AMI3S A_DPM RA_DPM V_PAPDPM  N_ASF   C   

 klEthEnai to   chOrion ekeino tE   idia dialektO autOn hakeldamach 
 kaleO   ho   chOrion ekeinos ho   idios dialektos autos *PN*    
 V_APN   RA_ASN N_ASN  RD_ASN RA_DSF A_DSF N_DSF   RP_GPM N_ASN    

 tout  estin  chOrion haimatos 
 houtos eimi  chOrion haima  
 RD_NSN V_PAI3S N_ASN  N_GSN  

act:1:20 gegraptai gar en  biblO psalmOn genEthEtO hE   epaulis autou 
     graphO  gar heis biblos psalmos ginomai  ho   epaulis autos 
     V_XPI3S  C  P  N_DSF N_GPM  V_APD3S  RA_NSF N_NSF  RP_GSM 

 erEmos kai mE estO  ho   katoikOn en  autE  kai tEn  episkopEn autou 
 erEmos kai mE eimi  ho   katoikeO heis autos kai ho   episkopE autos 
 A_NSF C  D V_PAD3S RA_NSM V_PAPNSM P  RP_DSF C  RA_ASF N_ASF   RP_GSM 

 labetO heteros 
 lambanO heteros 
 V_AAD3S A_NSM  

act:1:21 dei   oun tOn  sunelthontOn hEmin andrOn en  panti chronO hO   
     deO   oun ho   sunerchomai egO  anEr  heis pas  chronos hos  
     V_PAI3S C  RA_GPM V_AAPGPM   RP_DP N_GPM P  A_DSM N_DSM  RR_DSM 

 eisElthen  kai exElthen  eph hEmas ho   kurios iEsous 
 eiserchomai kai exerchomai epi egO  ho   kurios *PN*  
 V_AAI3S   C  V_AAI3S  P  RP_AP RA_NSM N_NSM N_NSM 

act:1:22 arxamenos apo tou  baptismatos iOannou heOs tEs  hEmeras hEs  
     archO   apo ho   baptisma  *PN*  heOs ho   hEmera eimi  
     V_AMPNSM P  RA_GSN N_GSN    N_GSM  P  RA_GSF N_GSF  RR_GSF 

 anelEmphthE aph hEmOn martura tEs  anastaseOs autou sun hEmin genesthai 
 analambanO apo egO  martus ho   anastasis autos sun egO  ginomai  
 V_API3S   P  RP_GP N_ASM  RA_GSF N_GSF   RP_GSM P  RP_DP V_AMN   

 hena toutOn 
 heis houtos 
 A_ASM RD_GPM 

act:1:23 kai estEsan duo  iOsEph ton  kaloumenon barsabban hos  epeklEthE 
     kai histEmi duo  *PN*  ho   kaleO   *PN*   hos  epikaleO 
     C  V_AAI3P A_APM N_ASM RA_ASM V_PPPASM  N_ASM   RR_NSM V_API3S  

 ioustos kai maththian 
 *PN*  kai *PN*   
 N_NSM  C  N_ASM   

act:1:24 kai proseuxamenoi eipan  su  kurie kardiognOsta pantOn 
     kai proseuchomai legO  su  kurios kardiognOstEs pas  
     C  V_AMPNPM   V_AAI3P RP_NS N_VSM N_VSM     A_GPM 

 anadeixon  hon  exelexO  ek toutOn tOn  duo  hena 
 anadeiknumi eimi  eklegomai ek houtos ho   duo  heis 
 V_AAD2S   RR_ASM V_AMI2S  P RD_GPM RA_GPM A_GPM A_ASM 

act:1:25 labein ton  topon tEs  diakonias tautEs kai apostolEs aph hEs  
     lambanO ho   topos ho   diakonia houtos kai apostolos apo eimi  
     V_AAN  RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF   RD_GSF C  N_GSF   P  RR_GSF 

 parebE  ioudas poreuthEnai eis ton  topon ton  idion 
 parabainO *PN*  poreuomai  heis ho   topos ho   idios 
 V_AAI3S  N_NSM V_APN    P  RA_ASM N_ASM RA_ASM A_ASM 

act:1:26 kai edOkan klErous autois kai epesen ho   klEros epi maththian kai 
     kai didOmi klEros autos kai piptO  ho   klEros epi *PN*   kai 
     C  V_AAI3P N_APM  RP_DPM C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM P  N_ASM   C  

 sugkatepsEphisthE meta tOn  hendeka apostolOn 
 sugkatapsEphizomai meta ho   hendeka apostolos 
 V_API3S      P  RA_GPM A_GPM  N_GPM   


Help and Acknowledgements