Help and Acknowledgements


act:19:1 egeneto de en  tO   ton  apollO einai en  korinthO paulon 
     ginomai de heis ho   ho   *PN*  eimi heis *PN*   *PN*  
     V_AMI3S C P  RA_DSN RA_ASM N_ASM V_PAN P  N_DSF  N_ASM 

 dielthonta ta   anOterika merE [kat]elthein eis epheson kai heurein 
 dierchomai ho   anOterikos meros katerchomai heis *PN*  kai heuriskO 
 V_AAPASM  RA_APN A_APN   N_APN V_AAN    P  N_ASF  C  V_AAN  

 tinas mathEtas 
 tis  mathEtEs 
 RI_APM N_APM  

act:19:2 eipen  te pros autous ei pneuma hagion elabete pisteusantes hoi  
     legO  te pros heautou ei pneuma hagios lambanO pisteuO   ho   
     V_AAI3S C P  RP_APM X N_ASN A_ASN V_AAI2P V_AAPNPM   RA_NPM 

 de pros auton all oud ei pneuma hagion estin  Ekousamen 
 de pros autos alla oude ei pneuma hagios eimi  akouO   
 C P  RP_ASM C  D  X N_NSN A_NSN V_PAI3S V_AAI1P  

act:19:3 eipen  te eis ti   oun ebaptisthEte hoi  de eipan  eis to   
     legO  te heis tis  oun baptizO   ho   de legO  heis ho   
     V_AAI3S C P  RI_ASN C  V_API2P   RA_NPM C V_AAI3P P  RA_ASN 

 iOannou baptisma 
 *PN*  baptisma 
 N_GSM  N_ASN  

act:19:4 eipen  de paulos iOannEs ebaptisen baptisma metanoias tO   laO  
     legO  de *PN*  *PN*  baptizO  baptisma metanoia ho   laos 
     V_AAI3S C N_NSM N_NSM  V_AAI3S  N_ASN  N_GSF   RA_DSM N_DSM 

 legOn  eis ton  erchomenon met auton hina pisteusOsin tout  estin  
 legO   heis ho   erchomai  meta autos hina pisteuO   houtos eimi  
 V_PAPNSM P  RA_ASM V_PMPASM  P  RP_ASM C  V_AAS3P   RD_NSN V_PAI3S 

 eis ton  iEsoun 
 heis ho   *PN*  
 P  RA_ASM N_ASM 

act:19:5 akousantes de ebaptisthEsan eis to   onoma tou  kuriou iEsou 
     akouO   de baptizO    heis ho   onoma ho   kurios *PN* 
     V_AAPNPM  C V_API3P    P  RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM N_GSM 

act:19:6 kai epithentos autois tou  paulou [tas] cheiras Elthe  to   
     kai epitithEmi autos ho   *PN*  ho   cheir  erchomai ho   
     C  V_AAPGSM  RP_DPM RA_GSM N_GSM RA_APF N_APF  V_AAI3S RA_NSN 

 pneuma to   hagion ep autous elaloun te glOssais kai eprophEteuon 
 pneuma ho   hagios epi heautou laleO  te glOssa  kai prophEteuO  
 N_NSN RA_NSN A_NSN P  RP_APM V_IAI3P C N_DPF  C  V_IAI3P   

act:19:7 Esan  de hoi  pantes andres hOsei dOdeka 
     eimi  de ho   pas  anEr  hOsei dOdeka 
     V_IAI3P C RA_NPM A_NPM N_NPM D   A_NPM 

act:19:8 eiselthOn  de eis tEn  sunagOgEn eparrEsiazeto epi mEnas treis 
     eiserchomai de heis ho   sunagOgE parrEsiazomai epi mEn  treis 
     V_AAPNSM  C P  RA_ASF N_ASF   V_IMI3S    P  N_APM A_APM 

 dialegomenos kai peithOn [ta]  peri tEs  basileias tou  theou 
 dialegomai  kai peithO  ho   peri ho   basileia ho   theos 
 V_PMPNSM   C  V_PAPNSM RA_APN P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM 

act:19:9 hOs de tines esklErunonto kai Epeithoun kakologountes tEn  hodon 
     hOs de tis  sklErunO   kai apeitheO kakologeO   ho   hodos 
     C  C RI_NPM V_IPI3P   C  V_IAI3P  V_PAPNPM   RA_ASF N_ASF 

 enOpion tou  plEthous apostas  ap autOn aphOrisen tous  mathEtas kath 
 enOpion ho   plEthos aphistamai apo autos aphorizO ho   mathEtEs kata 
 P    RA_GSN N_GSN  V_AAPNSM  P  RP_GPM V_AAI3S  RA_APM N_APM  P  

 hEmeran dialegomenos en  tE   scholE turannou 
 hEmera dialegomai  heis ho   scholE *PN*   
 N_ASF  V_PMPNSM   P  RA_DSF N_DSF N_GSM  

act:19:10 touto de egeneto epi etE  duo  hOste pantas tous  katoikountas 
     houtos de ginomai epi etos duo  hOste pas  ho   katoikeO   
     RD_NSN C V_AMI3S P  N_APN A_APN C   A_APM RA_APM V_PAPAPM   

 tEn  asian akousai ton  logon tou  kuriou ioudaious te kai hellEnas 
 ho   *PN* akouO  ho   logos ho   kurios *PN*   te kai *PN*   
 RA_ASF N_ASF V_AAN  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM A_APM   C C  N_APM  

act:19:11 dunameis te ou tas  tuchousas ho   theos epoiei dia tOn  
     dunamis te ou ho   tugchanO ho   theos poieO  dia ho   
     N_APF  C D RA_APF V_AAPAPF RA_NSM N_NSM V_IAI3S P  RA_GPF 

 cheirOn paulou 
 cheir  *PN*  
 N_GPF  N_GSM 

act:19:12 hOste kai epi tous  asthenountas apopheresthai apo tou  chrOtos 
     hOste kai epi ho   astheneO   apopherO   apo ho   chrOs  
     C   D  P  RA_APM V_PAPAPM   V_PPN     P  RA_GSM N_GSM  

 autou soudaria E simikinthia kai apallassesthai ap autOn tas  nosous 
 autos soudarion E simikinthion kai apallassO   apo autos ho   nosos 
 RP_GSM N_APN   C N_APN    C  V_PPN     P  RP_GPM RA_APF N_APF 

 ta   te pneumata ta   ponEra ekporeuesthai 
 ho   te pneuma  ho   ponEros ekporeuomai  
 RA_APN C N_APN  RA_APN A_APN  V_PMN     

act:19:13 epecheirEsan de tines kai tOn  perierchomenOn ioudaiOn exorkistOn 
     epicheireO  de tis  kai ho   perierchomai  *PN*   exorkizO  
     V_AAI3P   C RI_NPM D  RA_GPM V_PMPGPM    A_GPM  N_GPM   

 onomazein epi tous  echontas ta   pneumata ta   ponEra to   onoma 
 onomazO  epi ho   echO   ho   pneuma  ho   ponEros ho   onoma 
 V_PAN   P  RA_APM V_PAPAPM RA_APN N_APN  RA_APN A_APN  RA_ASN N_ASN 

 tou  kuriou iEsou legontes horkizO humas ton  iEsoun hon  paulos 
 ho   kurios *PN* legO   horkizO su  ho   *PN*  eimi  *PN*  
 RA_GSM N_GSM N_GSM V_PAPNPM V_PAI1S RP_AP RA_ASM N_ASM RR_ASM N_NSM 

 kErussei 
 kErussO 
 V_PAI3S 

act:19:14 Esan  de tinos skeua ioudaiou archiereOs hepta huioi touto 
     eimi  de tis  *PN* *PN*   archiereus hepta huios houtos 
     V_IAI3P C RI_GSM N_GSM A_GSM  N_GSM   A_NPM N_NPM RD_ASN 

 poiountes 
 poieO   
 V_PAPNPM 

act:19:15 apokrithen de to   pneuma to   ponEron eipen  autois ton  
     apokrinomai de ho   pneuma ho   ponEros legO  autos ho   
     V_APPNSN  C RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN  V_AAI3S RP_DPM RA_ASM 

 [men] iEsoun ginOskO kai ton  paulon epistamai humeis de tines este  
 men  *PN*  ginOskO kai ho   *PN*  epistamai su   de tis  eimi  
 C   N_ASM V_PAI1S C  RA_ASM N_ASM V_PMI1S  RP_NP C RI_NPM V_PAI2P 

act:19:16 kai ephalomenos ho   anthrOpos ep autous en  hO   En   
     kai ephallomai ho   anthrOpos epi heautou heis hos  eimi  
     C  V_AMPNSM  RA_NSM N_NSM   P  RP_APM P  RR_DSM V_IAI3S 

 to   pneuma to   ponEron katakurieusas amphoterOn ischusen kat autOn 
 ho   pneuma ho   ponEros katakurieuO  amphoteroi ischuO  kata autos 
 RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN  V_AAPNSM   A_GPM   V_AAI3S P  RP_GPM 

 hOste gumnous kai tetraumatismenous ekphugein ek tou  oikou ekeinou 
 hOste gumnos kai traumatizO    ekpheugO ek ho   oikos ekeinos 
 C   A_APM  C  V_XPPAPM     V_AAN   P RA_GSM N_GSM RD_GSM 

act:19:17 touto de egeneto gnOston pasin ioudaiois te kai hellEsin tois  
     houtos de ginomai gnOstos pas  *PN*   te kai *PN*   ho   
     RD_NSN C V_AMI3S A_NSN  A_DPM A_DPM   C C  N_DPM  RA_DPM 

 katoikousin tEn  epheson kai epepesen phobos epi pantas autous kai 
 katoikeO  ho   *PN*  kai epipiptO phobos epi pas  heautou kai 
 V_PAPDPM  RA_ASF N_ASF  C  V_AAI3S N_NSM P  A_APM RP_APM C  

 emegaluneto to   onoma tou  kuriou iEsou 
 megalunO  ho   onoma ho   kurios *PN* 
 V_IPI3S   RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM N_GSM 

act:19:18 polloi te tOn  pepisteukotOn Erchonto exomologoumenoi kai 
     polus te ho   pisteuO    archO  exomologeO   kai 
     A_NPM C RA_GPM V_XAPGPM   V_IMI3P V_PMPNPM    C  

 anaggellontes tas  praxeis autOn 
 anaggellO   ho   praxis autos 
 V_PAPNPM   RA_APF N_APF  RP_GPM 

act:19:19 hikanoi de tOn  ta   perierga praxantOn sunenegkantes tas  
     hikanos de ho   ho   periergos prassO  sumpherO   ho   
     A_NPM  C RA_GPM RA_APN A_APN   V_AAPGPM V_AAPNPM   RA_APF 

 biblous katekaion enOpion pantOn kai sunepsEphisan tas  timas autOn kai 
 biblos katakaiO enOpion pas  kai sumpsEphizO  ho   timE autos kai 
 N_APF  V_IAI3P  P    A_GPM C  V_AAI3P    RA_APF N_APF RP_GPF C  

 heuron  arguriou muriadas pente 
 heuriskO argurion murias  pente 
 V_AAI3P N_GSN  N_APF  A_APF 

act:19:20 houtOs kata kratos tou  kuriou ho   logos Euxanen kai ischuen 
     houtO kata kratos ho   kurios ho   logos auxanO kai ischuO 
     D   P  N_ASN RA_GSM N_GSM RA_NSM N_NSM V_IAI3S C  V_IAI3S 

act:19:21 hOs de eplErOthE tauta etheto ho   paulos en  tO   pneumati 
     hOs de plEroO  houtos tithEmi ho   *PN*  heis ho   pneuma  
     C  C V_API3S  RD_NPN V_AMI3S RA_NSM N_NSM P  RA_DSN N_DSN  

 dielthOn  tEn  makedonian kai achaian poreuesthai eis hierosoluma 
 dierchomai ho   *PN*    kai *PN*  poreuomai  heis *PN*    
 V_AAPNSM  RA_ASF N_ASF   C  N_ASF  V_PMN    P  N_APN    

 eipOn  hoti meta to   genesthai me  ekei dei   me  kai rhOmEn idein 
 legO   hoti meta ho   ginomai  egO  ekei deO   egO  kai *PN*  horaO 
 V_AAPNSM C  P  RA_ASN V_AMN   RP_AS D  V_PAI3S RP_AS D  N_ASF V_AAN 

act:19:22 aposteilas de eis tEn  makedonian duo  tOn  diakonountOn autO  
     apostellO de heis ho   *PN*    duo  ho   diakoneO   autos 
     V_AAPNSM  C P  RA_ASF N_ASF   A_APM RA_GPM V_PAPGPM   RP_DSM 

 timotheon kai eraston autos epeschen chronon eis tEn  asian 
 *PN*   kai *PN*  autos epechO  chronos heis ho   *PN* 
 N_ASM   C  N_ASM  RP_NSM V_AAI3S N_ASM  P  RA_ASF N_ASF 

act:19:23 egeneto de kata ton  kairon ekeinon tarachos ouk oligos peri tEs  
     ginomai de kata ho   kairos ekeinos tarachos ou oligos peri ho   
     V_AMI3S C P  RA_ASM N_ASM RD_ASM N_NSM  D  A_NSM P  RA_GSF 

 hodou 
 hodos 
 N_GSF 

act:19:24 dEmEtrios gar tis  onomati argurokopos poiOn  naous argurous 
     *PN*   gar tis  onoma  argurokopos poios  naos argurous 
     N_NSM   C  RI_NSM N_DSN  N_NSM    V_PAPNSM N_APM A_APM  

 artemidos pareicheto tois  technitais ouk oligEn ergasian 
 *PN*   parechO  ho   technitEs ou oligos ergasia 
 N_GSF   V_IMI3S  RA_DPM N_DPM   D  A_ASF N_ASF  

act:19:25 hous  sunathroisas kai tous  peri ta   toiauta ergatas eipen  
     ous  sunathroizO kai ho   peri ho   toioutos ergatEs legO  
     RR_APM V_AAPNSM   C  RA_APM P  RA_APN RD_APN  N_APM  V_AAI3S 

 andres epistasthe hoti ek tautEs tEs  ergasias hE   euporia hEmin estin  
 anEr  epistamai hoti ek houtos ho   ergasia ho   euporia egO  eimi  
 N_VPM V_PMI2P  C  P RD_GSF RA_GSF N_GSF  RA_NSF N_NSF  RP_DP V_PAI3S 

act:19:26 kai theOreite kai akouete hoti ou monon ephesou alla schedon pasEs 
     kai theOreO  kai akouO  hoti ou monos *PN*  alla schedon pas  
     C  V_PAI2P  C  V_PAI2P C  D A_ASN N_GSF  C  D    A_GSF 

 tEs  asias ho   paulos houtos peisas  metestEsen hikanon ochlon legOn  
 ho   *PN* ho   *PN*  houtos peithO  methistEmi hikanos ochlos legO   
 RA_GSF N_GSF RA_NSM N_NSM RD_NSM V_AAPNSM V_AAI3S  A_ASM  N_ASM V_PAPNSM 

 hoti ouk eisin  theoi hoi  dia cheirOn ginomenoi 
 hoti ou eimi  theos ho   dia cheir  ginomai  
 C  D  V_PAI3P N_NPM RA_NPM P  N_GPF  V_PMPNPM 

act:19:27 ou monon de touto kinduneuei hEmin to   meros eis apelegmon 
     ou monos de houtos kinduneuO egO  ho   meros heis apelegmos 
     D A_ASN C RD_NSN V_PAI3S  RP_DP RA_ASN N_ASN P  N_ASM   

 elthein alla kai to   tEs  megalEs theas artemidos hieron eis outhen 
 erchomai alla kai ho   ho   megas  thea *PN*   hieron heis oudeis 
 V_AAN  C  D  RA_ASN RA_GSF A_GSF  N_GSF N_GSF   A_ASN P  A_ASN 

 logisthEnai mellein te kai kathaireisthai tEs  megaleiotEtos autEs hEn  
 logizomai  mellO  te kai kathaireO   ho   megaleiotEs  autos eimi  
 V_APN    V_PAN  C D  V_PPN     RA_GSF N_GSF     RP_GSF RR_ASF 

 holE hE   asia kai hE   oikoumenE sebetai 
 holos ho   *PN* kai ho   oikeO   sebomai 
 A_NSF RA_NSF N_NSF C  RA_NSF N_NSF   V_PMI3S 

act:19:28 akousantes de kai genomenoi plEreis thumou ekrazon legontes megalE 
     akouO   de kai ginomai  plErEs thumos krazO  legO   megas 
     V_AAPNPM  C C  V_AMPNPM A_NPM  N_GSM V_IAI3P V_PAPNPM A_NSF 

 hE   artemis ephesiOn 
 ho   *PN*  *PN*   
 RA_NSF N_NSF  A_GPM  

act:19:29 kai eplEsthE hE   polis tEs  sugchuseOs hOrmEsan te homothumadon 
     kai pimplEmi ho   polis ho   sugchusis hormaO  te homothumadon 
     C  V_API3S RA_NSF N_NSF RA_GSF N_GSF   V_AAI3P C D      

 eis to   theatron sunarpasantes gaion kai aristarchon makedonas 
 heis ho   theatron sunarpazO   *PN* kai *PN*    *PN*   
 P  RA_ASN N_ASN  V_AAPNPM   N_ASM C  N_ASM    N_APM   

 sunekdEmous paulou 
 sunekdEmos *PN*  
 N_APM    N_GSM 

act:19:30 paulou de boulomenou eiselthein eis ton  dEmon ouk eiOn  auton 
     *PN*  de boulomai  eiserchomai heis ho   dEmos ou eaO   autos 
     N_GSM C V_PMPGSM  V_AAN    P  RA_ASM N_ASM D  V_IAI3P RP_ASM 

 hoi  mathEtai 
 ho   mathEtEs 
 RA_NPM N_NPM  

act:19:31 tines de kai tOn  asiarchOn ontes  autO  philoi pempsantes pros 
     tis  de kai ho   *PN*   eimi   autos philos pempO   pros 
     RI_NPM C D  RA_GPM N_GPM   V_PAPNPM RP_DSM A_NPM V_AAPNPM  P  

 auton parekaloun mE dounai heauton eis to   theatron 
 autos parakaleO mE didOmi heautou heis ho   theatron 
 RP_ASM V_IAI3P  D V_AAN RP_ASM P  RA_ASN N_ASN  

act:19:32 alloi men oun allo ti   ekrazon En   gar hE   ekklEsia 
     allos men oun allos tis  krazO  eimi  gar ho   ekklEsia 
     A_NPM C  C  A_ASN RI_ASN V_IAI3P V_IAI3S C  RA_NSF N_NSF  

 sugkechumenE kai hoi  pleious ouk Edeisan tinos heneka sunelElutheisan 
 sugcheO   kai ho   polus  ou oida  tis  heneka sullambanO   
 V_XPPNSF   C  RA_NPM A_NPMC D  V_YAI3P RI_GSN P   V_YAI3P     

act:19:33 ek de tou  ochlou sunebibasan alexandron probalontOn auton tOn  
     ek de ho   ochlos sumbibazO  *PN*    proballO  autos ho   
     P C RA_GSM N_GSM V_AAI3P   N_ASM   V_AAPGPM  RP_ASM RA_GPM 

 ioudaiOn ho   de alexandros kataseisas tEn  cheira Ethelen apologeisthai 
 *PN*   ho   de *PN*    kataseiO  ho   cheir thelO  apologeomai  
 A_GPM  RA_NSM C N_NSM   V_AAPNSM  RA_ASF N_ASF V_IAI3S V_PMN     

 tO   dEmO 
 ho   dEmos 
 RA_DSM N_DSM 

act:19:34 epignontes de hoti ioudaios estin  phOnE egeneto mia  ek pantOn hOs 
     epiginOskO de hoti *PN*   eimi  phOnE ginomai heis ek pas  hOs 
     V_AAPNPM  C C  A_NSM  V_PAI3S N_NSF V_AMI3S A_NSF P A_GPM D  

 epi hOras duo  krazontOn megalE hE   artemis ephesiOn 
 epi hOra duo  krazO   megas ho   *PN*  *PN*   
 P  N_APF A_APF V_PAPGPM A_NSF RA_NSF N_NSF  A_GPM  

act:19:35 katasteilas de ho   grammateus ton  ochlon phEsin andres 
     katastellO de ho   grammateus ho   ochlos phEmi  anEr  
     V_AAPNSM  C RA_NSM N_NSM   RA_ASM N_ASM V_PAI3S N_VPM 

 ephesioi tis  gar estin  anthrOpOn hos  ou ginOskei tEn  ephesiOn 
 *PN*   tis  gar eimi  anthrOpos hos  ou ginOskO ho   *PN*   
 A_VPM  RI_NSM C  V_PAI3S N_GPM   RR_NSM D V_PAI3S RA_ASF A_GPM  

 polin neOkoron ousan  tEs  megalEs artemidos kai tou  diopetous 
 polis neOkoros eimi   ho   megas  *PN*   kai ho   diopetEs 
 N_ASF N_ASM  V_PAPASF RA_GSF A_GSF  N_GSF   C  RA_GSN A_GSN   

act:19:36 anantirrEtOn oun ontOn  toutOn deon   estin  humas 
     anantirrEtOs oun eimi   houtos deO   eimi  su  
     A_GPN    C  V_PAPGPN RD_GPN V_PAPNSN V_PAI3S RP_AP 

 katestalmenous huparchein kai mEden propetes prassein 
 katastellO   huparchO  kai mEdeis propetEs prassO  
 V_XPPAPM    V_PAN   C  A_ASN A_ASN  V_PAN  

act:19:37 Egagete gar tous  andras toutous oute hierosulous oute 
     agO   gar ho   anEr  houtos oute hierosulos oute 
     V_AAI2P C  RA_APM N_APM RD_APM C  A_APM    C  

 blasphEmountas tEn  theon hEmOn 
 blasphEmeO   ho   theos egO  
 V_PAPAPM    RA_ASF N_ASF RP_GP 

act:19:38 ei men oun dEmEtrios kai hoi  sun autO  technitai echousi pros 
     ei men oun *PN*   kai ho   sun autos technitEs echO  pros 
     C C  C  N_NSM   C  RA_NPM P  RP_DSM N_NPM   V_PAI3P P  

 tina  logon agoraioi agontai kai anthupatoi eisin  egkaleitOsan allElois 
 tis  logos agora  agO   kai anthupatos eimi  egkaleO   allElOn 
 RI_ASM N_ASM A_NPF  V_PPI3P C  N_NPM   V_PAI3P V_PAD3P   RP_DPM  

act:19:39 ei de ti   peraiterO epizEteite en  tE   ennomO ekklEsia 
     ei de tis  peraiterO epizEteO  heis ho   ennomos ekklEsia 
     C C RI_ASN D     V_PAI2P  P  RA_DSF A_DSF  N_DSF  

 epiluthEsetai 
 epiluO    
 V_FPI3S    

act:19:40 kai gar kinduneuomen egkaleisthai staseOs peri tEs  sEmeron mEdenos 
     kai gar kinduneuO  egkaleO   stasis peri ho   sEmeron mEdeis 
     D  C  V_PAI1P   V_PPN    N_GSF  P  RA_GSF D    A_GSN  

 aitiou huparchontos peri hou  [ou] dunEsometha apodounai logon peri tEs  
 aition huparchO   peri hou  ou  dunamai   apodidOmi logos peri ho   
 A_GSN V_PAPGSN   P  RR_GSN D  V_FMI1P   V_AAN   N_ASM P  RA_GSF 

 sustrophEs tautEs kai tauta eipOn  apelusen tEn  ekklEsian 
 sustrophE houtos kai houtos legO   apoluO  ho   ekklEsia 
 N_GSF   RD_GSF C  RD_APN V_AAPNSM V_AAI3S RA_ASF N_ASF   


Help and Acknowledgements