Help and Acknowledgements


act:18:1 meta tauta chOristheis ek tOn  athEnOn Elthen  eis korinthon 
     meta houtos chOrizO   ek ho   *PN*  erchomai heis *PN*   
     P  RD_APN V_APPNSM  P RA_GPF N_GPF  V_AAI3S P  N_ASF   

act:18:2 kai heurOn  tina  ioudaion onomati akulan pontikon tO   genei 
     kai heuriskO tis  *PN*   onoma  *PN*  *PN*   ho   genos 
     C  V_AAPNSM RI_ASM A_ASM  N_DSN  N_ASM A_ASM  RA_DSN N_DSN 

 prosphatOs elEluthota apo tEs  italias kai priskillan gunaika autou dia 
 prosphatOs erchomai  apo ho   *PN*  kai *PN*    gunE  autos dia 
 D     V_XAPASM  P  RA_GSF N_GSF  C  N_ASF   N_ASF  RP_GSM P  

 to   diatetachenai klaudion chOrizesthai pantas tous  ioudaious apo tEs  
 ho   diatassO   *PN*   chOrizO   pas  ho   *PN*   apo ho   
 RA_ASN V_XAN     N_ASM  V_PPN    A_APM RA_APM A_APM   P  RA_GSF 

 rhOmEs prosElthen  autois 
 *PN*  proserchomai autos 
 N_GSF V_AAI3S   RP_DPM 

act:18:3 kai dia to   homotechnon einai emenen par autois kai Ergazeto 
     kai dia ho   homotechnos eimi menO  para autos kai ergazomai 
     C  P  RA_ASN A_ASM    V_PAN V_IAI3S P  RP_DPM C  V_IMI3S  

 Esan  gar skEnopoioi tE   technE 
 eimi  gar skEnopoios ho   technE 
 V_IAI3P C  N_NPM   RA_DSF N_DSF 

act:18:4 dielegeto de en  tE   sunagOgE kata pan  sabbaton epeithen te 
     dialegomai de heis ho   sunagOgE kata pas  sabbaton peithO  te 
     V_IMI3S  C P  RA_DSF N_DSF  P  A_ASN N_ASN  V_IAI3S C 

 ioudaious kai hellEnas 
 *PN*   kai *PN*   
 A_APM   C  N_APM  

act:18:5 hOs de katElthon  apo tEs  makedonias ho   te silas kai ho   
     hOs de katerchomai apo ho   *PN*    ho   te *PN* kai ho   
     C  C V_AAI3P   P  RA_GSF N_GSF   RA_NSM C N_NSM C  RA_NSM 

 timotheos suneicheto tO   logO ho   paulos diamarturomenos tois  
 *PN*   sunechO  ho   logos ho   *PN*  diamarturomai  ho   
 N_NSM   V_IPI3S  RA_DSM N_DSM RA_NSM N_NSM V_PMPNSM    RA_DPM 

 ioudaiois einai ton  christon iEsoun 
 *PN*   eimi ho   *PN*   *PN*  
 A_DPM   V_PAN RA_ASM N_ASM  N_ASM 

act:18:6 antitassomenOn de autOn kai blasphEmountOn ektinaxamenos ta   
     antitassomai  de autos kai blasphEmeO   ektinassO   ho   
     V_PMPGPM    C RP_GPM C  V_PAPGPM    V_AMPNSM   RA_APN 

 himatia eipen  pros autous to   haima humOn epi tEn  kephalEn humOn 
 himation legO  pros heautou ho   haima su  epi ho   kephalE su  
 N_APN  V_AAI3S P  RP_APM RA_NSN N_NSN RP_GP P  RA_ASF N_ASF  RP_GP 

 katharos egO  apo tou  nun eis ta   ethnE poreusomai 
 katharos egO  apo ho   nun heis ho   ethnos poreuomai 
 A_NSM  RP_NS P  RA_GSM D  P  RA_APN N_APN V_FMI1S  

act:18:7 kai metabas  ekeithen eisElthen  eis oikian tinos onomati titiou 
     kai metabainO ekeithen eiserchomai heis oikia tis  onoma  *PN*  
     C  V_AAPNSM D    V_AAI3S   P  N_ASF RI_GSM N_DSN  N_GSM 

 ioustou sebomenou ton  theon hou  hE   oikia En   sunomorousa tE   
 *PN*  sebomai  ho   theos hou  ho   oikia eimi  sunomoreO  ho   
 N_GSM  V_PMPGSM RA_ASM N_ASM RR_GSM RA_NSF N_NSF V_IAI3S V_PAPNSF  RA_DSF 

 sunagOgE 
 sunagOgE 
 N_DSF  

act:18:8 krispos de ho   archisunagOgos episteusen tO   kuriO sun holO 
     *PN*  de ho   archisunagOgos pisteuO  ho   kurios sun holos 
     N_NSM  C RA_NSM N_NSM     V_AAI3S  RA_DSM N_DSM P  A_DSM 

 tO   oikO autou kai polloi tOn  korinthiOn akouontes episteuon kai 
 ho   oikos autos kai polus ho   *PN*    akouO   pisteuO  kai 
 RA_DSM N_DSM RP_GSM C  A_NPM RA_GPM N_GPM   V_PAPNPM V_IAI3P  C  

 ebaptizonto 
 baptizO   
 V_IPI3P   

act:18:9 eipen  de ho   kurios en  nukti di horamatos tO   paulO mE 
     legO  de ho   kurios heis nux  dia horama  ho   *PN* mE 
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM P  N_DSF P  N_GSN   RA_DSM N_DSM D 

 phobou  alla lalei  kai mE siOpEsEs 
 phobeomai alla laleO  kai mE siOpaO  
 V_PMD2S  C  V_PAD2S C  D V_AAS2S 

act:18:10 dioti egO  eimi  meta sou  kai oudeis epithEsetai soi  tou  
     dioti egO  eimi  meta su  kai oudeis epitithEmi su  ho   
     C   RP_NS V_PAI1S P  RP_GS C  A_NSM V_FMI3S   RP_DS RA_GSN 

 kakOsai se  dioti laos esti  moi  polus en  tE   polei tautE 
 kakoO  su  dioti laos eimi  egO  polus heis ho   polis houtos 
 V_AAN  RP_AS C   N_NSM V_PAI3S RP_DS A_NSM P  RA_DSF N_DSF RD_DSF 

act:18:11 ekathisen de eniauton kai mEnas hex  didaskOn en  autois ton  
     kathizO  de eniautos kai mEn  hex  didaskO heis autos ho   
     V_AAI3S  C N_ASM  C  N_APM A_APM V_PAPNSM P  RP_DPM RA_ASM 

 logon tou  theou 
 logos ho   theos 
 N_ASM RA_GSM N_GSM 

act:18:12 galliOnos de anthupatou ontos  tEs  achaias katepestEsan 
     *PN*   de anthupatos eimi   ho   *PN*  katephistEmi 
     N_GSM   C N_GSM   V_PAPGSM RA_GSF N_GSF  V_AAI3P   

 homothumadon hoi  ioudaioi tO   paulO kai Egagon auton epi to   bEma 
 homothumadon ho   *PN*   ho   *PN* kai agO   autos epi ho   bEma 
 D      RA_NPM A_NPM  RA_DSM N_DSM C  V_AAI3P RP_ASM P  RA_ASN N_ASN 

act:18:13 legontes hoti para ton  nomon anapeithei houtos tous  anthrOpous 
     legO   hoti para ho   nomos anapeithO houtos ho   anthrOpos 
     V_PAPNPM C  P  RA_ASM N_ASM V_PAI3S  RD_NSM RA_APM N_APM   

 sebesthai ton  theon 
 sebomai  ho   theos 
 V_PMN   RA_ASM N_ASM 

act:18:14 mellontos de tou  paulou anoigein to   stoma eipen  ho   
     mellO   de ho   *PN*  anoigO  ho   stoma legO  ho   
     V_PAPGSM C RA_GSM N_GSM V_PAN  RA_ASN N_ASN V_AAI3S RA_NSM 

 galliOn pros tous  ioudaious ei men En   adikEma ti   E rhadiourgEma 
 *PN*  pros ho   *PN*   ei men eimi  adikEma tis  E rhadiourgEma 
 N_NSM  P  RA_APM A_APM   C C  V_IAI3S N_NSN  RI_NSN C N_NSN    

 ponEron O ioudaioi kata logon an aneschomEn humOn 
 ponEros O *PN*   kata logos an anechomai su  
 A_NSN  I A_VPM  P  N_ASM X V_AMI1S  RP_GP 

act:18:15 ei de zEtEmata estin  peri logou kai onomatOn kai nomou tou  kath 
     ei de zEtEma  eimi  peri logos kai onoma  kai nomos ho   kata 
     C C N_NPN  V_PAI3S P  N_GSM C  N_GPN  C  N_GSM RA_GSM P  

 humas opsesthe autoi kritEs egO  toutOn ou boulomai einai 
 su  horaO  autos kritEs egO  houtos ou boulomai eimi 
 RP_AP V_FMI2P RP_NPM N_NSM RP_NS RD_GPN D V_PMI1S V_PAN 

act:18:16 kai apElasen autous apo tou  bEmatos 
     kai apelaunO heautou apo ho   bEma  
     C  V_AAI3S RP_APM P  RA_GSN N_GSN  

act:18:17 epilabomenoi de pantes sOsthenEn ton  archisunagOgon etupton 
     epilambanomai de pas  *PN*   ho   archisunagOgos tuptO  
     V_AMPNPM   C A_NPM N_ASF   RA_ASM N_ASM     V_IAI3P 

 emprosthen tou  bEmatos kai ouden toutOn tO   galliOni emelen 
 emprosthen ho   bEma  kai oudeis houtos ho   *PN*   meletaO 
 P     RA_GSN N_GSN  C  A_NSN RD_GPN RA_DSM N_DSM  V_IAI3S 

act:18:18 ho   de paulos eti prosmeinas hEmeras hikanas tois  adelphois 
     ho   de *PN*  eti prosmenO  hEmera hikanos ho   adelphos 
     RA_NSM C N_NSM D  V_AAPNSM  N_APF  A_APF  RA_DPM N_DPM   

 apotaxamenos exeplei eis tEn  surian kai sun autO  priskilla kai akulas 
 apotassomai ekpleO heis ho   *PN*  kai sun autos *PN*   kai *PN*  
 V_AMPNSM   V_IAI3S P  RA_ASF N_ASF C  P  RP_DSM N_NSF   C  N_NSM 

 keiramenos en  kegchreais tEn  kephalEn eichen gar euchEn 
 keirO   heis *PN*    ho   kephalE echO  gar euchE 
 V_AMPNSM  P  N_DPF   RA_ASF N_ASF  V_IAI3S C  N_ASF 

act:18:19 katEntEsan de eis epheson kakeinous katelipen autou autos de 
     katantaO  de heis *PN*  kakeinos kataleipO autos autos de 
     V_AAI3P  C P  N_ASF  C     V_AAI3S  D   RP_NSM C 

 eiselthOn  eis tEn  sunagOgEn dielexato tois  ioudaiois 
 eiserchomai heis ho   sunagOgE dialegomai ho   *PN*   
 V_AAPNSM  P  RA_ASF N_ASF   V_AMI3S  RA_DPM A_DPM   

act:18:20 erOtOntOn de autOn epi pleiona chronon meinai ouk epeneusen 
     erOtaO  de autos epi polus  chronos menO  ou epineuO  
     V_PAPGPM C RP_GPM P  A_ASMC N_ASM  V_AAN D  V_AAI3S  

act:18:21 alla apotaxamenos kai eipOn  palin anakampsO pros humas tou  
     alla apotassomai kai legO   palin anakamptO pros su  ho   
     C  V_AMPNSM   C  V_AAPNSM D   V_FAI1S  P  RP_AP RA_GSM 

 theou thelontos anEchthE apo tEs  ephesou 
 theos thelO   anagO  apo ho   *PN*  
 N_GSM V_PAPGSM V_API3S P  RA_GSF N_GSF  

act:18:22 kai katelthOn  eis kaisareian anabas  kai aspasamenos tEn  
     kai katerchomai heis *PN*    anabainO kai aspazomai  ho   
     C  V_AAPNSM  P  N_ASF   V_AAPNSM C  V_AMPNSM  RA_ASF 

 ekklEsian katebE  eis antiocheian 
 ekklEsia katabainO heis *PN*    
 N_ASF   V_AAI3S  P  N_ASF    

act:18:23 kai poiEsas chronon tina  exElthen  dierchomenos kathexEs tEn  
     kai poieO  chronos tis  exerchomai dierchomai  kathexEs ho   
     C  V_AAPNSM N_ASM  RI_ASM V_AAI3S  V_PMPNSM   D    RA_ASF 

 galatikEn chOran kai phrugian epistErizOn pantas tous  mathEtas 
 *PN*   chOra kai *PN*   epistErizO pas  ho   mathEtEs 
 A_ASF   N_ASF C  N_ASF  V_PAPNSM  A_APM RA_APM N_APM  

act:18:24 ioudaios de tis  apollOs onomati alexandreus tO   genei anEr 
     *PN*   de tis  *PN*  onoma  *PN*    ho   genos anEr 
     A_NSM  C RI_NSM N_NSM  N_DSN  N_NSM    RA_DSN N_DSN N_NSM 

 logios katEntEsen eis epheson dunatos On    en  tais  graphais 
 logia katantaO  heis *PN*  dunatos hos   heis ho   graphE  
 A_NSM V_AAI3S  P  N_ASF  A_NSM  V_PAPNSM P  RA_DPF N_DPF  

act:18:25 houtos En   katEchEmenos tEn  hodon tou  kuriou kai zeOn   
     houtos eimi  katEcheO   ho   hodos ho   kurios kai zeO   
     RD_NSM V_IAI3S V_XPPNSM   RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM C  V_PAPNSM 

 tO   pneumati elalei kai edidasken akribOs ta   peri tou  iEsou 
 ho   pneuma  laleO  kai didaskO  akribOs ho   peri ho   *PN* 
 RA_DSN N_DSN  V_IAI3S C  V_IAI3S  D    RA_APN P  RA_GSM N_GSM 

 epistamenos monon to   baptisma iOannou 
 epistamai  monos ho   baptisma *PN*  
 V_PMPNSM  A_ASN RA_ASN N_ASN  N_GSM  

act:18:26 houtos te Erxato parrEsiazesthai en  tE   sunagOgE akousantes de 
     houtos te archO  parrEsiazomai  heis ho   sunagOgE akouO   de 
     RD_NSM C V_AMI3S V_PMN      P  RA_DSF N_DSF  V_AAPNPM  C 

 autou priskilla kai akulas proselabonto  auton kai akribesteron autO  
 autos *PN*   kai *PN*  proslambanomai autos kai akribEs   autos 
 RP_GSM N_NSF   C  N_NSM V_AMI3P    RP_ASM C  A_ASNC    RP_DSM 

 exethento tEn  hodon [tou  theou] 
 ektithemai ho   hodos ho   theos 
 V_AMI3P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM 

act:18:27 boulomenou de autou dielthein eis tEn  achaian protrepsamenoi 
     boulomai  de autos dierchomai heis ho   *PN*  protrepomai  
     V_PMPGSM  C RP_GSM V_AAN   P  RA_ASF N_ASF  V_AMPNPM    

 hoi  adelphoi egrapsan tois  mathEtais apodexasthai auton hos  
 ho   adelphos graphO  ho   mathEtEs apodechomai autos hos  
 RA_NPM N_NPM  V_AAI3P RA_DPM N_DPM   V_AMN    RP_ASM RR_NSM 

 paragenomenos sunebaleto polu tois  pepisteukosin dia tEs  charitos 
 paraginomai  sumballO  polus ho   pisteuO    dia ho   charis  
 V_AMPNSM   V_AMI3S  A_ASN RA_DPM V_XAPDPM   P  RA_GSF N_GSF  

act:18:28 eutonOs gar tois  ioudaiois diakatElegcheto dEmosia epideiknus 
     eutonOs gar ho   *PN*   diakatelegchomai dEmosios epideiknumi 
     D    C  RA_DPM A_DPM   V_IMI3S     A_DSF  V_PAPNSM  

 dia tOn  graphOn einai ton  christon iEsoun 
 dia ho   graphO eimi ho   *PN*   *PN*  
 P  RA_GPF N_GPF  V_PAN RA_ASM N_ASM  N_ASM 


Help and Acknowledgements