Help and Acknowledgements


act:17:1 diodeusantes de tEn  amphipolin kai tEn  apollOnian Elthon  eis 
     diodeuO   de ho   *PN*    kai ho   *PN*    erchomai heis 
     V_AAPNPM   C RA_ASF N_ASF   C  RA_ASF N_ASF   V_AAI3P P  

 thessalonikEn hopou En   sunagOgE tOn  ioudaiOn 
 *PN*     hopou eimi  sunagOgE ho   *PN*   
 N_ASF     D   V_IAI3S N_NSF  RA_GPM A_GPM  

act:17:2 kata de to   eiOthos tO   paulO eisElthen  pros autous kai epi 
     kata de ho   eiOtha  ho   *PN* eiserchomai pros heautou kai epi 
     P  C RA_ASN V_XAPASN RA_DSM N_DSM V_AAI3S   P  RP_APM C  P  

 sabbata tria dielexato autois apo tOn  graphOn 
 sabbaton treis dialegomai autos apo ho   graphO 
 N_APN  A_APN V_AMI3S  RP_DPM P  RA_GPF N_GPF  

act:17:3 dianoigOn kai paratithemenos hoti ton  christon edei  pathein kai 
     dianoigO kai paratithEmi  hoti ho   *PN*   esthiO paschO kai 
     V_PAPNSM C  V_PMPNSM    C  RA_ASM N_ASM  V_IAI3S V_AAN  C  

 anastEnai ek nekrOn kai hoti houtos estin  ho   christos [ho]  iEsous 
 anistEmi ek nekros kai hoti houtos eimi  ho   *PN*   ho   *PN*  
 V_AAN   P A_GPM C  C  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM  RA_NSM N_NSM 

 hon  egO  kataggellO humin 
 eimi  egO  kataggellO su  
 RR_ASM RP_NS V_PAI1S  RP_DP 

act:17:4 kai tines ex autOn epeisthEsan kai proseklErOthEsan tO   paulO 
     kai tis  hex autos peithO   kai prosklEroomai  ho   *PN* 
     C  RI_NPM P  RP_GPM V_API3P   C  V_API3P     RA_DSM N_DSM 

 kai tO   sila tOn  te sebomenOn hellEnOn plEthos polu gunaikOn te 
 kai ho   *PN* ho   te sebomai  *PN*   plEthos polus gunE   te 
 C  RA_DSM N_DSM RA_GPM C V_PMPGPM N_GPM  N_NSN  A_NSN N_GPF  C 

 tOn  prOtOn ouk oligai 
 ho   prOtos ou oligos 
 RA_GPF A_GPF D  A_NPF 

act:17:5 zElOsantes de hoi  ioudaioi kai proslabomenoi tOn  agoraiOn 
     zEloO   de ho   *PN*   kai proslambanomai ho   agora  
     V_AAPNPM  C RA_NPM A_NPM  C  V_AMPNPM    RA_GPM A_GPM  

 andras tinas ponErous kai ochlopoiEsantes ethoruboun tEn  polin kai 
 anEr  tis  ponEros kai ochlopoieO   thorubeO  ho   polis kai 
 N_APM RI_APM A_APM  C  V_AAPNPM    V_IAI3P  RA_ASF N_ASF C  

 epistantes tE   oikia iasonos ezEtoun autous proagagein eis ton  dEmon 
 ephistEmi ho   oikia *PN*  zEteO  heautou proagO   heis ho   dEmos 
 V_AAPNPM  RA_DSF N_DSF N_GSM  V_IAI3P RP_APM V_AAN   P  RA_ASM N_ASM 

act:17:6 mE heurontes de autous esuron iasona kai tinas adelphous epi tous  
     mE heuriskO de heautou surO  *PN*  kai tis  adelphos epi ho   
     D V_AAPNPM C RP_APM V_IAI3P N_ASM C  RI_APM N_APM   P  RA_APM 

 politarchas boOntes hoti hoi  tEn  oikoumenEn anastatOsantes houtoi kai 
 politarchEs boaO   hoti ho   ho   oikeO   anastatoO   houtos kai 
 N_APM    V_PAPNPM C  RA_NPM RA_ASF N_ASF   V_AAPNPM    RD_NPM D  

 enthade pareisin 
 enthade pareimi 
 D    V_PAI3P 

act:17:7 hous  hupodedektai iasOn kai houtoi pantes apenanti tOn  dogmatOn 
     ous  hupodechomai *PN* kai houtos pas  apenanti ho   dogma  
     RR_APM V_XMI3S   N_NSM C  RD_NPM A_NPM P    RA_GPN N_GPN  

 kaisaros prassousi basilea heteron legontes einai iEsoun 
 *PN*   prassO  basileus heteros legO   eimi *PN*  
 N_GSM  V_PAI3P  N_ASM  A_ASM  V_PAPNPM V_PAN N_ASM 

act:17:8 etaraxan de ton  ochlon kai tous  politarchas akouontas tauta 
     tarassO de ho   ochlos kai ho   politarchEs akouO   houtos 
     V_AAI3P C RA_ASM N_ASM C  RA_APM N_APM    V_PAPAPM RD_APN 

act:17:9 kai labontes to   hikanon para tou  iasonos kai tOn  loipOn 
     kai lambanO ho   hikanos para ho   *PN*  kai ho   loipos 
     C  V_AAPNPM RA_ASN A_ASN  P  RA_GSM N_GSM  C  RA_GPM A_GPM 

 apelusan autous 
 apoluO  heautou 
 V_AAI3P RP_APM 

act:17:10 hoi  de adelphoi eutheOs dia nuktos exepempsan ton  te paulon kai 
     ho   de adelphos eutheOs dia nux  ekpempO  ho   te *PN*  kai 
     RA_NPM C N_NPM  D    P  N_GSF V_AAI3P  RA_ASM C N_ASM C  

 ton  silan eis beroian hoitines paragenomenoi eis tEn  sunagOgEn tOn  
 ho   *PN* heis *PN*  hostis  paraginomai  heis ho   sunagOgE ho   
 RA_ASM N_ASM P  N_ASF  RR_NPM  V_AMPNPM   P  RA_ASF N_ASF   RA_GPM 

 ioudaiOn apEesan 
 *PN*   apeimi 
 A_GPM  V_IAI3P 

act:17:11 houtoi de Esan  eugenesteroi tOn  en  thessalonikE hoitines 
     houtos de eimi  eugenEs   ho   heis *PN*     hostis  
     RD_NPM C V_IAI3P A_NPMC    RA_GPM P  N_DSF    RR_NPM  

 edexanto ton  logon meta pasEs prothumias kath hEmeran anakrinontes tas  
 dechomai ho   logos meta pas  prothumia kata hEmera anakrinO   ho   
 V_AMI3P RA_ASM N_ASM P  A_GSF N_GSF   P  N_ASF  V_PAPNPM   RA_APF 

 graphas ei echoi  tauta houtOs 
 graphE ei echO  houtos houtO 
 N_APF  X V_PAO3S RD_NPN D   

act:17:12 polloi men oun ex autOn episteusan kai tOn  hellEnidOn gunaikOn 
     polus men oun hex autos pisteuO  kai ho   *PN*    gunE   
     A_NPM C  C  P  RP_GPM V_AAI3P  C  RA_GPF N_GPF   N_GPF  

 tOn  euschEmonOn kai andrOn ouk oligoi 
 ho   euschEmOn  kai anEr  ou oligos 
 RA_GPF A_GPF    C  N_GPM D  A_NPM 

act:17:13 hOs de egnOsan hoi  apo tEs  thessalonikEs ioudaioi hoti kai en  
     hOs de ginOskO ho   apo ho   *PN*     *PN*   hoti kai heis 
     C  C V_AAI3P RA_NPM P  RA_GSF N_GSF     A_NPM  C  D  P  

 tE   beroia katEggelE hupo tou  paulou ho   logos tou  theou 
 ho   *PN*  kataggellO hupo ho   *PN*  ho   logos ho   theos 
 RA_DSF N_DSF V_API3S  P  RA_GSM N_GSM RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM 

 Elthon  kakei saleuontes kai tarassontes tous  ochlous 
 erchomai kakei saleuO   kai tarassO   ho   ochlos 
 V_AAI3P D   V_PAPNPM  C  V_PAPNPM  RA_APM N_APM  

act:17:14 eutheOs de tote ton  paulon exapesteilan hoi  adelphoi 
     eutheOs de tote ho   *PN*  exapostellO ho   adelphos 
     D    C D  RA_ASM N_ASM V_AAI3P   RA_NPM N_NPM  

 poreuesthai heOs epi tEn  thalassan hupemeinan te ho   te silas kai 
 poreuomai  heOs epi ho   thalassa hupomenO  te ho   te *PN* kai 
 V_PMN    P  P  RA_ASF N_ASF   V_AAI3P  C RA_NSM C N_NSM C  

 ho   timotheos ekei 
 ho   *PN*   ekei 
 RA_NSM N_NSM   D  

act:17:15 hoi  de kathistanontes ton  paulon Egagon heOs athEnOn kai 
     ho   de kathistEmi   ho   *PN*  agO   heOs *PN*  kai 
     RA_NPM C V_PAPNPM    RA_ASM N_ASM V_AAI3P P  N_GPF  C  

 labontes entolEn pros ton  silan kai ton  timotheon hina hOs tachista 
 lambanO entolE pros ho   *PN* kai ho   *PN*   hina hOs tachus  
 V_AAPNPM N_ASF  P  RA_ASM N_ASM C  RA_ASM N_ASM   D  D  A_APNS  

 elthOsin pros auton exEesan 
 erchomai pros autos exeimi 
 V_AAS3P P  RP_ASM V_IAI3P 

act:17:16 en  de tais  athEnais ekdechomenou autous tou  paulou 
     heis de ho   *PN*   ekdechomai  heautou ho   *PN*  
     P  C RA_DPF N_DPF  V_PMPGSM   RP_APM RA_GSM N_GSM 

 parOxuneto to   pneuma autou en  autO  theOrountos kateidOlon ousan  
 paroxunomai ho   pneuma autos heis autos theOreO   kateidOlos eimi   
 V_IPI3S   RA_NSN N_NSN RP_GSM P  RP_DSM V_PAPGSM  A_ASF   V_PAPASF 

 tEn  polin 
 ho   polis 
 RA_ASF N_ASF 

act:17:17 dielegeto men oun en  tE   sunagOgE tois  ioudaiois kai tois  
     dialegomai men oun heis ho   sunagOgE ho   *PN*   kai ho   
     V_IMI3S  C  C  P  RA_DSF N_DSF  RA_DPM A_DPM   C  RA_DPM 

 sebomenois kai en  tE   agora kata pasan hEmeran pros tous  
 sebomai  kai heis ho   agora kata pas  hEmera pros ho   
 V_PMPDPM  C  P  RA_DSF N_DSF P  A_ASF N_ASF  P  RA_APM 

 paratugchanontas 
 paratugchanO   
 V_PAPAPM     

act:17:18 tines de kai tOn  epikoureiOn kai stoikOn philosophOn suneballon 
     tis  de kai ho   *PN*    kai *PN*  philosophos sumballO  
     RI_NPM C C  RA_GPM N_GPM    C  A_GPM  N_GPM    V_IAI3P  

 autO  kai tines elegon ti   an theloi ho   spermologos houtos legein 
 autos kai tis  legO  tis  an thelO  ho   spermologos houtos legO  
 RP_DSM C  RI_NPM V_IAI3P RI_ASN X V_PAO3S RA_NSM A_NSM    RD_NSM V_PAN 

 hoi  de xenOn daimoniOn dokei  kataggeleus einai hoti ton  iEsoun kai 
 ho   de xenos daimonion dokeO  kataggeleus eimi hoti ho   *PN*  kai 
 RA_NPM C A_GPN N_GPN   V_PAI3S N_NSM    V_PAN C  RA_ASM N_ASM C  

 tEn  anastasin euEggelizeto 
 ho   anastasis euaggelizO  
 RA_ASF N_ASF   V_IMI3S   

act:17:19 epilabomenoi te autou epi ton  areion pagon Egagon legontes 
     epilambanomai te autos epi ho   areios *PN* agO   legO   
     V_AMPNPM   C RP_GSM P  RA_ASM A_ASM N_ASM V_AAI3P V_PAPNPM 

 dunametha gnOnai tis  hE   kainE hautE hE   hupo sou  laloumenE 
 dunamai  ginOskO tis  ho   kainos autos ho   hupo su  laleO   
 V_PMI1P  V_AAN  RI_NSF RA_NSF A_NSF RD_NSF RA_NSF P  RP_GS V_PPPNSF 

 didachE 
 didachE 
 N_NSF  

act:17:20 xenizonta gar tina  eisphereis eis tas  akoas hEmOn boulometha 
     xenizO  gar tis  eispherO  heis ho   akoE egO  boulomai  
     V_PAPAPN C  RI_APN V_PAI2S  P  RA_APF N_APF RP_GP V_PMI1P  

 oun gnOnai tina  thelei tauta einai 
 oun ginOskO tis  thelO  houtos eimi 
 C  V_AAN  RI_NPN V_PAI3S RD_NPN V_PAN 

act:17:21 athEnaioi de pantes kai hoi  epidEmountes xenoi eis ouden heteron 
     *PN*   de pas  kai ho   epidEmeO   xenos heis oudeis heteros 
     A_NPM   C A_NPM C  RA_NPM V_PAPNPM   A_NPM P  A_ASN A_ASN  

 Eukairoun E legein ti   E akouein ti   kainoteron 
 eukaireO E legO  tis  E akouO  tis  kainos   
 V_IAI3P  C V_PAN RI_ASN C V_PAN  RI_ASN A_ASNC   

act:17:22 statheis de [ho]  paulos en  mesO tou  areiou pagou ephE  
     histEmi de ho   *PN*  heis mesos ho   *PN*  *PN* phEmi  
     V_APPNSM C RA_NSM N_NSM P  A_DSN RA_GSM A_GSM N_GSM V_IAI3S 

 andres athEnaioi kata panta hOs deisidaimonesterous humas theOrO 
 anEr  *PN*   kata pas  hOs *UNKNOWN*      su  theOreO 
 N_VPM A_VPM   P  A_APN D  A_APMC       RP_AP V_PAI1S 

act:17:23 dierchomenos gar kai anatheOrOn ta   sebasmata humOn heuron  kai 
     dierchomai  gar kai anatheOreO ho   sebasma  su  heuriskO kai 
     V_PMPNSM   C  C  V_PAPNSM  RA_APN N_APN   RP_GP V_AAI1S D  

 bOmon en  hO   epegegrapto agnOstO theO ho   oun agnoountes eusebeite 
 bOmos heis hos  epigraphO  agnOstos theos hos  oun agnoeO   eusebeO  
 N_ASM P  RR_DSM V_YPI3S   A_DSM  N_DSM RR_ASN C  V_PAPNPM  V_PAI2P  

 touto egO  kataggellO humin 
 houtos egO  kataggellO su  
 RD_ASN RP_NS V_PAI1S  RP_DP 

act:17:24 ho   theos ho   poiEsas ton  kosmon kai panta ta   en  
     ho   theos ho   poieO  ho   kosmos kai pas  ho   heis 
     RA_NSM N_NSM RA_NSM V_AAPNSM RA_ASM N_ASM C  A_APN RA_APN P  

 autO  houtos ouranou kai gEs  huparchOn kurios ouk en  cheiropoiEtois 
 autos houtos ouranos kai gE  huparchO kurios ou heis cheiropoiEtos 
 RP_DSM RD_NSM N_GSM  C  N_GSF V_PAPNSM N_NSM D  P  A_DPM     

 naois katoikei 
 naos katoikeO 
 N_DPM V_PAI3S 

act:17:25 oude hupo cheirOn anthrOpinOn therapeuetai prosdeomenos tinos autos 
     oude hupo cheir  anthrOpinos therapeuO  prosdeomai  tis  autos 
     C  P  N_GPF  A_GPF    V_PPI3S   V_PMPNSM   RI_GSN RP_NSM 

 didous  pasi zOEn kai pnoEn kai ta   panta 
 didOmi  pas  zOE  kai pnoE kai ho   pas  
 V_PAPNSM A_DPM N_ASF C  N_ASF C  RA_APN A_APN 

act:17:26 epoiEsen te ex henos pan  ethnos anthrOpOn katoikein epi pantos 
     poieO  te hex heis pas  ethnos anthrOpos katoikeO epi pas  
     V_AAI3S C P  A_GSM A_ASN N_ASN N_GPM   V_PAN   P  A_GSN 

 prosOpou tEs  gEs  horisas prostetagmenous kairous kai tas  horothesias 
 prosOpon ho   gE  horizO  prostassO    kairos kai ho   horothesia 
 N_GSN  RA_GSF N_GSF V_AAPNSM V_XPPAPM    N_APM  C  RA_APF N_APF    

 tEs  katoikias autOn 
 ho   katoikia autos 
 RA_GSF N_GSF   RP_GPM 

act:17:27 zEtein ton  theon ei ara ge psElaphEseian auton kai heuroien kai 
     zEteO ho   theos ei ara ge psElaphaO   autos kai heuriskO kai 
     V_PAN RA_ASM N_ASM X X  X V_AAO3P    RP_ASM C  V_AAO3P D  

 ge ou makran apo henos hekastou hEmOn huparchonta 
 ge ou makros apo heis hekastos egO  huparchO  
 X D A_ASF P  A_GSM A_GSM  RP_GP V_PAPASM  

act:17:28 en  autO  gar zOmen  kai kinoumetha kai esmen  hOs kai tines 
     heis autos gar zaO   kai kineO   kai eimi  hOs kai tis  
     P  RP_DSM C  V_PAI1P C  V_PPI1P  C  V_PAI1P D  D  RI_NPM 

 tOn  kath humas poiEtOn eirEkasin tou  gar kai genos esmen  
 ho   kata su  poiEtEs legO   ho   gar kai genos eimi  
 RA_GPM P  RP_AP N_GPM  V_XAI3P  RA_GSM C  D  N_NSN V_PAI1P 

act:17:29 genos oun huparchontes tou  theou ouk opheilomen nomizein chrusO  
     genos oun huparchO   ho   theos ou opheilO  nomizO  chrusous 
     N_NSN C  V_PAPNPM   RA_GSM N_GSM D  V_PAI1P  V_PAN  N_DSM  

 E argurO E lithO charagmati technEs kai enthumEseOs anthrOpou to   theion 
 E arguros E lithos charagma  technE kai enthumEsis anthrOpos ho   theios 
 C N_DSM  C N_DSM N_DSN   N_GSF  C  N_GSF    N_GSM   RA_ASN A_ASN 

 einai homoion 
 eimi homoios 
 V_PAN A_ASN  

act:17:30 tous  men oun chronous tEs  agnoias huperidOn ho   theos ta   
     ho   men oun chronos ho   agnoia huperoraO ho   theos ho   
     RA_APM X  C  N_APM  RA_GSF N_GSF  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM RA_APN 

 nun paraggellei tois  anthrOpois pantas pantachou metanoein 
 nun paraggellO ho   anthrOpos pas  pantachou metanoeO 
 D  V_PAI3S   RA_DPM N_DPM   A_APM D     V_PAN   

act:17:31 kathoti estEsen hEmeran en  hE   mellei krinein tEn  oikoumenEn 
     kathoti histEmi hEmera heis hos  mellO  krinO  ho   oikeO   
     C    V_AAI3S N_ASF  P  RR_DSF V_PAI3S V_PAN  RA_ASF N_ASF   

 en  dikaiosunE en  andri hO   hOrisen pistin paraschOn pasin anastEsas 
 heis dikaiosunE heis anEr hos  horizO pistis parechO  pas  anistEmi 
 P  N_DSF   P  N_DSM RR_DSM V_AAI3S N_ASF V_AAPNSM A_DPM V_AAPNSM 

 auton ek nekrOn 
 autos ek nekros 
 RP_ASM P A_GPM 

act:17:32 akousantes de anastasin nekrOn hoi  men echleuazon hoi  de 
     akouO   de anastasis nekros ho   men chleuazO  ho   de 
     V_AAPNPM  C N_ASF   A_GPM RA_NPM C  V_IAI3P  RA_NPM C 

 eipan  akousometha sou  peri toutou kai palin 
 legO  akouO    su  peri houtos kai palin 
 V_AAI3P V_FMI1P   RP_GS P  RD_GSN D  D   

act:17:33 houtOs ho   paulos exElthen  ek mesou autOn 
     houtO ho   *PN*  exerchomai ek mesos autos 
     D   RA_NSM N_NSM V_AAI3S  P A_GSN RP_GPM 

act:17:34 tines de andres kollEthentes autO  episteusan en  hois  kai 
     tis  de anEr  kollaomai  autos pisteuO  heis hos  kai 
     RI_NPM C N_NPM V_APPNPM   RP_DSM V_AAI3P  P  RR_DPM C  

 dionusios ho   areopagitEs kai gunE onomati damaris kai heteroi sun autois 
 *PN*   ho   *PN*    kai gunE onoma  *PN*  kai heteros sun autos 
 N_NSM   RA_NSM N_NSM    C  N_NSF N_DSN  N_NSF  C  A_NPM  P  RP_DPM 


Help and Acknowledgements