Help and Acknowledgements


act:16:1 katEntEsen de [kai] eis derbEn kai eis lustran kai idou mathEtEs 
     katantaO  de kai  heis *PN*  kai heis *PN*  kai idou mathEtEs 
     V_AAI3S  C C   P  N_ASF C  P  N_ASF  C  X  N_NSM  

 tis  En   ekei onomati timotheos huios gunaikos ioudaias pistEs patros 
 tis  eimi  ekei onoma  *PN*   huios gunE   *PN*   pistos patEr 
 RI_NSM V_IAI3S D  N_DSN  N_NSM   N_NSM N_GSF  A_GSF  A_GSF N_GSM 

 de hellEnos 
 de *PN*   
 C N_GSM  

act:16:2 hos  emartureito hupo tOn  en  lustrois kai ikoniO adelphOn 
     hos  martureO  hupo ho   heis *PN*   kai *PN*  adelphos 
     RR_NSM V_IPI3S   P  RA_GPM P  N_DPN  C  N_DSN N_GPM  

act:16:3 touton EthelEsen ho   paulos sun autO  exelthein kai labOn  
     houtos thelO   ho   *PN*  sun autos exerchomai kai lambanO 
     RD_ASM V_AAI3S  RA_NSM N_NSM P  RP_DSM V_AAN   C  V_AAPNSM 

 perietemen auton dia tous  ioudaious tous  ontas  en  tois  topois 
 peritemnO autos dia ho   *PN*   ho   eimi   heis ho   topos 
 V_AAI3S  RP_ASM P  RA_APM A_APM   RA_APM V_PAPAPM P  RA_DPM N_DPM 

 ekeinois Edeisan gar hapantes hoti hellEn ho   patEr autou hupErchen 
 ekeinos oida  gar hapas  hoti *PN*  ho   patEr autos huparchO 
 RD_DPM  V_YAI3P C  A_NPM  C  N_NSM RA_NSM N_NSM RP_GSM V_IAI3S  

act:16:4 hOs de dieporeuonto tas  poleis paredidosan autois phulassein ta   
     hOs de diaporeuomai ho   polis paradidOmi autos phulassO  ho   
     C  C V_IMI3P   RA_APF N_APF V_IAI3P   RP_DPM V_PAN   RA_APN 

 dogmata ta   kekrimena hupo tOn  apostolOn kai presbuterOn tOn  en  
 dogma  ho   krinO   hupo ho   apostolos kai presbuteros ho   heis 
 N_APN  RA_APN V_XPPAPN P  RA_GPM N_GPM   C  A_GPM    RA_GPM P  

 hierosolumois 
 *PN*     
 N_DPN     

act:16:5 hai  men oun ekklEsiai estereounto tE   pistei kai eperisseuon 
     ho   men oun ekklEsia stereoO   ho   pistis kai perisseuO  
     RA_NPF C  C  N_NPF   V_IPI3P   RA_DSF N_DSF C  V_IAI3P   

 tO   arithmO kath hEmeran 
 ho   arithmos kata hEmera 
 RA_DSM N_DSM  P  N_ASF  

act:16:6 diElthon  de tEn  phrugian kai galatikEn chOran kOluthentes hupo 
     dierchomai de ho   *PN*   kai *PN*   chOra kOluO    hupo 
     V_AAI3P  C RA_ASF N_ASF  C  A_ASF   N_ASF V_APPNPM  P  

 tou  hagiou pneumatos lalEsai ton  logon en  tE   asia 
 ho   hagios pneuma  laleO  ho   logos heis ho   *PN* 
 RA_GSN A_GSN N_GSN   V_AAN  RA_ASM N_ASM P  RA_DSF N_DSF 

act:16:7 elthontes de kata tEn  musian epeirazon eis tEn  bithunian 
     erchomai de kata ho   *PN*  peirazO  heis ho   *PN*   
     V_AAPNPM C P  RA_ASF N_ASF V_IAI3P  P  RA_ASF N_ASF   

 poreuthEnai kai ouk eiasen autous to   pneuma iEsou 
 poreuomai  kai ou eaO   heautou ho   pneuma *PN* 
 V_APN    C  D  V_AAI3S RP_APM RA_NSN N_NSN N_GSM 

act:16:8 parelthontes de tEn  musian katebEsan eis trOada 
     parerchomai de ho   *PN*  katabainO heis *PN*  
     V_AAPNPM   C RA_ASF N_ASF V_AAI3P  P  N_ASF 

act:16:9 kai horama dia [tEs] nuktos tO   paulO OphthE anEr makedOn tis  
     kai horama dia ho   nux  ho   *PN* horaO  anEr *PN*  tis  
     C  N_NSN P  RA_GSF N_GSF RA_DSM N_DSM V_API3S N_NSM N_NSM  RI_NSM 

 En   hestOs  kai parakalOn auton kai legOn  diabas  eis makedonian 
 eimi  histEmi kai parakaleO autos kai legO   diabainO heis *PN*    
 V_IAI3S V_XAPNSM C  V_PAPNSM RP_ASM C  V_PAPNSM V_AAPNSM P  N_ASF   

 boEthEson hEmin 
 boEtheO  egO  
 V_AAD2S  RP_DP 

act:16:10 hOs de to   horama eiden  eutheOs ezEtEsamen exelthein eis 
     hOs de ho   horama horaO  eutheOs zEteO   exerchomai heis 
     C  C RA_ASN N_ASN V_AAI3S D    V_AAI1P  V_AAN   P  

 makedonian sumbibazontes hoti proskeklEtai hEmas ho   theos euaggelisasthai 
 *PN*    sumbibazO   hoti proskaleomai egO  ho   theos euaggelizO   
 N_ASF   V_PAPNPM   C  V_XMI3S   RP_AP RA_NSM N_NSM V_AMN      

 autous 
 heautou 
 RP_APM 

act:16:11 anachthentes de apo trOados euthudromEsamen eis samothrakEn tE   
     anagO    de apo *PN*  euthudromeO   heis *PN*    ho   
     V_APPNPM   C P  N_GSF  V_AAI1P     P  N_ASF    RA_DSF 

 de epiousE eis nean polin 
 de epeimi  heis neos polis 
 C V_PAPDSF P  A_ASF N_ASF 

act:16:12 kakeithen eis philippous hEtis estin  prOtE[s] meridos tEs  
     kakeithen heis *PN*    hostis eimi  prOtos  meris  ho   
     C     P  N_APM   RR_NSF V_PAI3S A_GSF  N_GSF  RA_GSF 

 makedonias polis kolOnia Emen  de en  tautE tE   polei diatribontes 
 *PN*    polis kolOnia eimi  de heis houtos ho   polis diatribO   
 N_GSF   N_NSF N_NSF  V_IAI1P C P  RD_DSF RA_DSF N_DSF V_PAPNPM   

 hEmeras tinas 
 hEmera tis  
 N_APF  RI_APF 

act:16:13 tE   te hEmera tOn  sabbatOn exElthomen exO tEs  pulEs para 
     ho   te hEmera ho   sabbaton exerchomai echO ho   pulE para 
     RA_DSF C N_DSF RA_GPN N_GPN  V_AAI1P  P  RA_GSF N_GSF P  

 potamon hou enomizomen proseuchEn einai kai kathisantes elaloumen tais  
 potamos hou nomizO   proseuchE eimi kai kathizO   laleO   ho   
 N_ASM  D  V_IAI1P  N_ASF   V_PAN C  V_AAPNPM  V_IAI1P  RA_DPF 

 sunelthousais gunaixin 
 sunerchomai  gunE   
 V_AAPDPF   N_DPF  

act:16:14 kai tis  gunE onomati ludia porphuropOlis poleOs thuateirOn 
     kai tis  gunE onoma  *PN* porphuropOlis polis *PN*    
     C  RI_NSF N_NSF N_DSN  N_NSF N_NSF     N_GSF N_GPN   

 sebomenE ton  theon Ekouen hEs  ho   kurios diEnoixen tEn  kardian 
 sebomai ho   theos akouO  eimi  ho   kurios dianoigO ho   kardia 
 V_PMPNSF RA_ASM N_ASM V_IAI3S RR_GSF RA_NSM N_NSM V_AAI3S  RA_ASF N_ASF  

 prosechein tois  laloumenois hupo tou  paulou 
 prosechO  ho   laleO    hupo ho   *PN*  
 V_PAN   RA_DPN V_PPPDPN  P  RA_GSM N_GSM 

act:16:15 hOs de ebaptisthE kai ho   oikos autEs parekalesen legousa ei 
     hOs de baptizO  kai ho   oikos autos parakaleO  legO   ei 
     C  C V_API3S  C  RA_NSM N_NSM RP_GSF V_AAI3S   V_PAPNSF C 

 kekrikate me  pistEn tO   kuriO einai eiselthontes eis ton  oikon 
 krinO   egO  pistos ho   kurios eimi eiserchomai heis ho   oikos 
 V_XAI2P  RP_AS A_ASF RA_DSM N_DSM V_PAN V_AAPNPM   P  RA_ASM N_ASM 

 mou  menete kai parebiasato hEmas 
 egO  menO  kai parabiazomai egO  
 RP_GS V_PAD2P C  V_AMI3S   RP_AP 

act:16:16 egeneto de poreuomenOn hEmOn eis tEn  proseuchEn paidiskEn tina  
     ginomai de poreuomai  egO  heis ho   proseuchE paidiskE tis  
     V_AMI3S C V_PMPGPM  RP_GP P  RA_ASF N_ASF   N_ASF   RI_ASF 

 echousan pneuma puthOna hupantEsai hEmin hEtis ergasian pollEn pareichen 
 echO   pneuma puthOn hupantaO  egO  hostis ergasia polus parechO  
 V_PAPASF N_ASN N_ASM  V_AAN   RP_DP RR_NSF N_ASF  A_ASF V_IAI3S  

 tois  kuriois autEs manteuomenE 
 ho   kurios autos manteuomai 
 RA_DPM N_DPM  RP_GSF V_PMPNSF  

act:16:17 hautE katakolouthousa tO   paulO kai hEmin ekrazen legousa houtoi 
     autos katakoloutheO  ho   *PN* kai egO  krazO  legO   houtos 
     RD_NSF V_PAPNSF    RA_DSM N_DSM C  RP_DP V_IAI3S V_PAPNSF RD_NPM 

 hoi  anthrOpoi douloi tou  theou tou  hupsistou eisin  hoitines 
 ho   anthrOpos doulos ho   theos ho   hupsistos eimi  hostis  
 RA_NPM N_NPM   N_NPM RA_GSM N_GSM RA_GSM A_GSMS  V_PAI3P RR_NPM  

 kataggellousin humin hodon sOtErias 
 kataggellO   su  hodos sOtEria 
 V_PAI3P    RP_DP N_ASF N_GSF  

act:16:18 touto de epoiei epi pollas hEmeras diaponEtheis de paulos kai 
     houtos de poieO  epi polus hEmera diaponeomai de *PN*  kai 
     RD_ASN C V_IAI3S P  A_APF N_APF  V_APPNSM   C N_NSM C  

 epistrepsas tO   pneumati eipen  paraggellO soi  en  onomati iEsou 
 epistrephO ho   pneuma  legO  paraggellO su  heis onoma  *PN* 
 V_AAPNSM  RA_DSN N_DSN  V_AAI3S V_PAI1S  RP_DS P  N_DSN  N_GSM 

 christou exelthein ap autEs kai exElthen  autE  tE   hOra 
 *PN*   exerchomai apo autos kai exerchomai autos ho   hOra 
 N_GSM  V_AAN   P  RP_GSF C  V_AAI3S  RP_DSF RA_DSF N_DSF 

act:16:19 idontes de hoi  kurioi autEs hoti exElthen  hE   elpis tEs  
     horaO  de ho   kurios autos hoti exerchomai ho   elpis ho   
     V_AAPNPM C RA_NPM N_NPM RP_GSF C  V_AAI3S  RA_NSF N_NSF RA_GSF 

 ergasias autOn epilabomenoi ton  paulon kai ton  silan heilkusan eis 
 ergasia autos epilambanomai ho   *PN*  kai ho   *PN* helkO   heis 
 N_GSF  RP_GPM V_AMPNPM   RA_ASM N_ASM C  RA_ASM N_ASM V_AAI3P  P  

 tEn  agoran epi tous  archontas 
 ho   agora epi ho   archOn  
 RA_ASF N_ASF P  RA_APM N_APM   

act:16:20 kai prosagagontes autous tois  stratEgois eipan  houtoi hoi  
     kai prosagO    heautou ho   stratEgos legO  houtos ho   
     C  V_AAPNPM   RP_APM RA_DPM N_DPM   V_AAI3P RD_NPM RA_NPM 

 anthrOpoi ektarassousin hEmOn tEn  polin ioudaioi huparchontes 
 anthrOpos ektarassO   egO  ho   polis *PN*   huparchO   
 N_NPM   V_PAI3P    RP_GP RA_ASF N_ASF A_NPM  V_PAPNPM   

act:16:21 kai kataggellousin ethE ha   ouk exestin hEmin paradechesthai oude 
     kai kataggellO   ethos hos  ou exesti egO  paradechomai  oude 
     C  V_PAI3P    N_APN RR_APN D  V_PAI3S RP_DP V_PMN     C  

 poiein rhOmaiois ousin  
 poieO *PN*   eimi   
 V_PAN A_DPM   V_PAPDPM 

act:16:22 kai sunepestE  ho   ochlos kat autOn kai hoi  stratEgoi 
     kai sunephistEmi ho   ochlos kata autos kai ho   stratEgos 
     C  V_AAI3S   RA_NSM N_NSM P  RP_GPM C  RA_NPM N_NPM   

 perirExantes autOn ta   himatia ekeleuon rhabdizein 
 perirEgnumi autos ho   himation keleuO  rhabdizO  
 V_AAPNPM   RP_GPM RA_APN N_APN  V_IAI3P V_PAN   

act:16:23 pollas te epithentes autois plEgas ebalon eis phulakEn 
     polus te epitithEmi autos plEgE ballO  heis phulakE 
     A_APF C V_AAPNPM  RP_DPM N_APF V_AAI3P P  N_ASF  

 paraggeilantes tO   desmophulaki asphalOs tErein autous 
 paraggellO   ho   desmophulax asphalOs tEreO heautou 
 V_AAPNPM    RA_DSM N_DSM    D    V_PAN RP_APM 

act:16:24 hos  paraggelian toiautEn labOn  ebalen autous eis tEn  
     hos  paraggelia toioutos lambanO ballO  heautou heis ho   
     RR_NSM N_ASF    RD_ASF  V_AAPNSM V_AAI3S RP_APM P  RA_ASF 

 esOteran phulakEn kai tous  podas Esphalisato autOn eis to   xulon 
 esOteros phulakE kai ho   pous asphalizO  autos heis ho   xulon 
 A_ASFC  N_ASF  C  RA_APM N_APM V_AMI3S   RP_GPM P  RA_ASN N_ASN 

act:16:25 kata de to   mesonuktion paulos kai silas proseuchomenoi humnoun 
     kata de ho   mesonuktion *PN*  kai *PN* proseuchomai  humneO 
     P  C RA_ASN N_ASN    N_NSM C  N_NSM V_PMPNPM    V_IAI3P 

 ton  theon epEkroOnto de autOn hoi  desmioi 
 ho   theos epakroaomai de autos ho   desmios 
 RA_ASM N_ASM V_IMI3P   C RP_GPM RA_NPM N_NPM  

act:16:26 aphnO de seismos egeneto megas hOste saleuthEnai ta   themelia 
     aphnO de seismos ginomai megas hOste saleuO   ho   themelion 
     D   C N_NSM  V_AMI3S A_NSM C   V_APN    RA_APN N_APN   

 tou  desmOtEriou EneOchthEsan de parachrEma hai  thurai pasai kai pantOn 
 ho   desmOtErion anoigO    de parachrEma ho   thura pas  kai pas  
 RA_GSN N_GSN    V_API3P   C D     RA_NPF N_NPF A_NPF C  A_GPM 

 ta   desma anethE 
 ho   desmos aniEmi 
 RA_NPN N_NPN V_API3S 

act:16:27 exupnos de genomenos ho   desmophulax kai idOn   aneOgmenas 
     exupnos de ginomai  ho   desmophulax kai horaO  anoigO   
     A_NSM  C V_AMPNSM RA_NSM N_NSM    C  V_AAPNSM V_XPPAPF  

 tas  thuras tEs  phulakEs spasamenos [tEn] machairan Emellen heauton 
 ho   thura ho   phulakE spaomai  ho   machaira mellO  heautou 
 RA_APF N_APF RA_GSF N_GSF  V_AMPNSM  RA_ASF N_ASF   V_IAI3S RP_ASM 

 anairein nomizOn ekpepheugenai tous  desmious 
 anaireO nomizO  ekpheugO   ho   desmios 
 V_PAN  V_PAPNSM V_XAN     RA_APM N_APM  

act:16:28 ephOnEsen de megalE phOnE [ho]  paulos legOn  mEden praxEs 
     phOneO  de megas phOnE ho   *PN*  legO   mEdeis prassO 
     V_AAI3S  C A_DSF N_DSF RA_NSM N_NSM V_PAPNSM A_ASN V_AAS2S 

 seautO kakon hapantes gar esmen  enthade 
 seautou kakos hapas  gar eimi  enthade 
 RP_DSM A_ASN A_NPM  C  V_PAI1P D    

act:16:29 aitEsas de phOta eisepEdEsen kai entromos genomenos prosepesen 
     aiteO  de phOs eispEdaO  kai entromos ginomai  prospiptO 
     V_AAPNSM C N_APN V_AAI3S   C  A_NSM  V_AMPNSM V_AAI3S  

 tO   paulO kai [tO]  sila 
 ho   *PN* kai ho   *PN* 
 RA_DSM N_DSM C  RA_DSM N_DSM 

act:16:30 kai proagagOn autous exO ephE  kurioi ti   me  dei   poiein 
     kai proagO  heautou echO phEmi  kurios tis  egO  deO   poieO 
     C  V_AAPNSM RP_APM D  V_IAI3S N_VPM RI_ASN RP_AS V_PAI3S V_PAN 

 hina sOthO  
 hina sOzO  
 C  V_APS1S 

act:16:31 hoi  de eipan  pisteuson epi ton  kurion iEsoun kai sOthEsE 
     ho   de legO  pisteuO  epi ho   kurios *PN*  kai sOzO  
     RA_NPM C V_AAI3P V_AAD2S  P  RA_ASM N_ASM N_ASM C  V_FPI2S 

 su  kai ho   oikos sou  
 su  kai ho   oikos su  
 RP_NS C  RA_NSM N_NSM RP_GS 

act:16:32 kai elalEsan autO  ton  logon tou  kuriou sun pasin tois  en  
     kai laleO  autos ho   logos ho   kurios sun pas  ho   heis 
     C  V_AAI3P RP_DSM RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM P  A_DPM RA_DPM P  

 tE   oikia autou 
 ho   oikia autos 
 RA_DSF N_DSF RP_GSM 

act:16:33 kai paralabOn  autous en  ekeinE tE   hOra tEs  nuktos 
     kai paralambanO heautou heis ekeinos ho   hOra ho   nux  
     C  V_AAPNSM  RP_APM P  RD_DSF RA_DSF N_DSF RA_GSF N_GSF 

 elousen apo tOn  plEgOn kai ebaptisthE autos kai hoi  autou pantes 
 louO  apo ho   plEgE kai baptizO  autos kai ho   autos pas  
 V_AAI3S P  RA_GPF N_GPF C  V_API3S  RP_NSM C  RA_NPM RP_GSM A_NPM 

 parachrEma 
 parachrEma 
 D     

act:16:34 anagagOn te autous eis ton  oikon parethEken trapezan kai 
     anagO  te heautou heis ho   oikos paratithEmi trapeza kai 
     V_AAPNSM C RP_APM P  RA_ASM N_ASM V_AAI3S   N_ASF  C  

 Egalliasato panoikei pepisteukOs tO   theO 
 agalliaO  panoikei pisteuO   ho   theos 
 V_AMI3S   D    V_XAPNSM  RA_DSM N_DSM 

act:16:35 hEmeras de genomenEs apesteilan hoi  stratEgoi tous  rhabdouchous 
     hEmera de ginomai  apostellO ho   stratEgos ho   rhabdouchos 
     N_GSF  C V_AMPGSF V_AAI3P  RA_NPM N_NPM   RA_APM N_APM    

 legontes apoluson tous  anthrOpous ekeinous 
 legO   apoluO  ho   anthrOpos ekeinos 
 V_PAPNPM V_AAD2S RA_APM N_APM   RD_APM  

act:16:36 apEggeilen de ho   desmophulax tous  logous [toutous] pros ton  
     apaggellO de ho   desmophulax ho   logos houtos  pros ho   
     V_AAI3S  C RA_NSM N_NSM    RA_APM N_APM RD_APM  P  RA_ASM 

 paulon hoti apestalkan hoi  stratEgoi hina apoluthEte nun oun exelthontes 
 *PN*  hoti apostellO ho   stratEgos hina apoluO   nun oun exerchomai 
 N_ASM D  V_XAI3P  RA_NPM N_NPM   C  V_APS2P  D  C  V_AAPNPM  

 poreuesthe en  eirEnE 
 poreuomai heis eirEnE 
 V_PMD2P  P  N_DSF 

act:16:37 ho   de paulos ephE  pros autous deirantes hEmas dEmosia 
     ho   de *PN*  phEmi  pros heautou derO   egO  dEmosios 
     RA_NSM C N_NSM V_IAI3S P  RP_APM V_AAPNPM RP_AP A_DSF  

 akatakritous anthrOpous rhOmaious huparchontas ebalan eis phulakEn kai nun 
 akatakritos anthrOpos *PN*   huparchO   ballO  heis phulakE kai nun 
 A_APM    N_APM   A_APM   V_PAPAPM   V_AAI3P P  N_ASF  C  D  

 lathra hEmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi hEmas exagagetOsan 
 lathra egO  ekballO   ou gar alla erchomai autos egO  exagO    
 D   RP_AP V_PAI3P   X C  C  V_AAPNPM RP_NPM RP_AP V_AAD3P   

act:16:38 apEggeilan de tois  stratEgois hoi  rhabdouchoi ta   rhEmata 
     apaggellO de ho   stratEgos ho   rhabdouchos ho   rhEma  
     V_AAI3P  C RA_DPM N_DPM   RA_NPM N_NPM    RA_APN N_APN  

 tauta ephobEthEsan de akousantes hoti rhOmaioi eisin  
 houtos phobeomai  de akouO   hoti *PN*   eimi  
 RD_APN V_API3P   C V_AAPNPM  C  A_NPM  V_PAI3P 

act:16:39 kai elthontes parekalesan autous kai exagagontes ErOtOn apelthein 
     kai erchomai parakaleO  heautou kai exagO    erOtaO aperchomai 
     C  V_AAPNPM V_AAI3P   RP_APM C  V_AAPNPM  V_IAI3P V_AAN   

 apo tEs  poleOs 
 apo ho   polis 
 P  RA_GSF N_GSF 

act:16:40 exelthontes de apo tEs  phulakEs eisElthon  pros tEn  ludian kai 
     exerchomai de apo ho   phulakE eiserchomai pros ho   *PN*  kai 
     V_AAPNPM  C P  RA_GSF N_GSF  V_AAI3P   P  RA_ASF N_ASF C  

 idontes parekalesan tous  adelphous kai exElthan  
 horaO  parakaleO  ho   adelphos kai exerchomai 
 V_AAPNPM V_AAI3P   RA_APM N_APM   C  V_AAI3P  


Help and Acknowledgements