Help and Acknowledgements


act:15:1 kai tines katelthontes apo tEs  ioudaias edidaskon tous  adelphous 
     kai tis  katerchomai apo ho   *PN*   didaskO  ho   adelphos 
     C  RI_NPM V_AAPNPM   P  RA_GSF N_GSF  V_IAI3P  RA_APM N_APM   

 hoti ean mE peritmEthEte tO   ethei tO   mOuseOs ou dunasthe sOthEnai 
 hoti ean mE peritemnO  ho   ethos ho   *PN*  ou dunamai sOzO   
 C  C  D V_APS2P   RA_DSN N_DSN RA_DSN N_GSM  D V_PMI2P V_APN  

act:15:2 genomenEs de staseOs kai zEtEseOs ouk oligEs tO   paulO kai tO   
     ginomai  de stasis kai zEtEsis ou oligos ho   *PN* kai ho   
     V_AMPGSF C N_GSF  C  N_GSF  D  A_GSF RA_DSM N_DSM C  RA_DSM 

 barnaba pros autous etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allous 
 *PN*  pros heautou tassO  anabainO  *PN*  kai *PN*   kai tis  allos 
 N_DSM  P  RP_APM V_AAI3P V_PAN   N_ASM C  N_ASM  C  RI_APM A_APM 

 ex autOn pros tous  apostolous kai presbuterous eis ierousalEm peri 
 hex autos pros ho   apostolos kai presbuteros heis *PN*    peri 
 P  RP_GPM P  RA_APM N_APM   C  A_APM    P  N_ASF   P  

 tou  zEtEmatos toutou 
 ho   zEtEma  houtos 
 RA_GSN N_GSN   RD_GSN 

act:15:3 hoi  men oun propemphthentes hupo tEs  ekklEsias diErchonto tEn  
     ho   men oun propempO    hupo ho   ekklEsia dierchomai ho   
     RA_NPM X  C  V_APPNPM    P  RA_GSF N_GSF   V_IMI3P  RA_ASF 

 te phoinikEn kai samareian ekdiEgoumenoi tEn  epistrophEn tOn  ethnOn kai 
 te *PN*   kai *PN*   ekdiEgeomai  ho   epistrophE ho   ethnos kai 
 C N_ASF   C  N_ASF   V_PMPNPM   RA_ASF N_ASF    RA_GPN N_GPN C  

 epoioun charan megalEn pasin tois  adelphois 
 poieO  chara megas  pas  ho   adelphos 
 V_IAI3P N_ASF A_ASF  A_DPM RA_DPM N_DPM   

act:15:4 paragenomenoi de eis ierousalEm paredechthEsan apo tEs  ekklEsias 
     paraginomai  de heis *PN*    paradechomai  apo ho   ekklEsia 
     V_AMPNPM   C P  N_ASF   V_API3P    P  RA_GSF N_GSF   

 kai tOn  apostolOn kai tOn  presbuterOn anEggeilan te hosa  ho   theos 
 kai ho   apostolos kai ho   presbuteros anaggellO te hosos ho   theos 
 C  RA_GPM N_GPM   C  RA_GPM A_GPM    V_AAI3P  C RR_APN RA_NSM N_NSM 

 epoiEsen met autOn 
 poieO  meta autos 
 V_AAI3S P  RP_GPM 

act:15:5 exanestEsan de tines tOn  apo tEs  haireseOs tOn  pharisaiOn 
     exanistEmi de tis  ho   apo ho   hairesis ho   *PN*    
     V_AAI3P   C RI_NPM RA_GPM P  RA_GSF N_GSF   RA_GPM N_GPM   

 pepisteukotes legontes hoti dei   peritemnein autous paraggellein te 
 pisteuO    legO   hoti deO   peritemnO  heautou paraggellO  te 
 V_XAPNPM   V_PAPNPM C  V_PAI3S V_PAN    RP_APM V_PAN    C 

 tErein ton  nomon mOuseOs 
 tEreO ho   nomos *PN*  
 V_PAN RA_ASM N_ASM N_GSM  

act:15:6 sunEchthEsan te hoi  apostoloi kai hoi  presbuteroi idein peri 
     sunagO    te ho   apostolos kai ho   presbuteros horaO peri 
     V_API3P   C RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM A_NPM    V_AAN P  

 tou  logou toutou 
 ho   logos houtos 
 RA_GSM N_GSM RD_GSM 

act:15:7 pollEs de zEtEseOs genomenEs anastas petros eipen  pros autous 
     polus de zEtEsis ginomai  anistEmi *PN*  legO  pros heautou 
     A_GSF C N_GSF  V_AMPGSF V_AAPNSM N_NSM V_AAI3S P  RP_APM 

 andres adelphoi humeis epistasthe hoti aph hEmerOn archaiOn en  humin 
 anEr  adelphos su   epistamai hoti apo hEmera archaios heis su  
 N_VPM N_VPM  RP_NP V_PMI2P  C  P  N_GPF  A_GPF  P  RP_DP 

 exelexato ho   theos dia tou  stomatos mou  akousai ta   ethnE ton  
 eklegomai ho   theos dia ho   stoma  egO  akouO  ho   ethnos ho   
 V_AMI3S  RA_NSM N_NSM P  RA_GSN N_GSN  RP_GS V_AAN  RA_APN N_APN RA_ASM 

 logon tou  euaggeliou kai pisteusai 
 logos ho   euaggelion kai pisteuO  
 N_ASM RA_GSN N_GSN   C  V_AAN   

act:15:8 kai ho   kardiognOstEs theos emarturEsen autois dous   to   
     kai ho   kardiognOstEs theos martureO  autos didOmi  ho   
     C  RA_NSM N_NSM     N_NSM V_AAI3S   RP_DPN V_AAPNSM RA_ASN 

 pneuma to   hagion kathOs kai hEmin 
 pneuma ho   hagios kathOs kai egO  
 N_ASN RA_ASN A_ASN C   D  RP_DP 

act:15:9 kai outhen diekrinen metaxu hEmOn te kai autOn tE   pistei 
     kai oudeis diakrinO metaxu egO  te kai autos ho   pistis 
     C  A_ASN V_AAI3S  P   RP_GP C C  RP_GPN RA_DSF N_DSF 

 katharisas tas  kardias autOn 
 katharizO ho   kardia autos 
 V_AAPNSM  RA_APF N_APF  RP_GPN 

act:15:10 nun oun ti   peirazete ton  theon epitheinai zugon epi ton  
     nun oun tis  peirazO  ho   theos epitithEmi zugos epi ho   
     D  C  RI_ASN V_PAI2P  RA_ASM N_ASM V_AAN   N_ASM P  RA_ASM 

 trachElon tOn  mathEtOn hon  oute hoi  pateres hEmOn oute hEmeis 
 trachElos ho   mathEtEs eimi  oute ho   patEr  egO  oute egO  
 N_ASM   RA_GPM N_GPM  RR_ASM C  RA_NPM N_NPM  RP_GP C  RP_NP 

 ischusamen bastasai 
 ischuO   bastazO 
 V_AAI1P  V_AAN  

act:15:11 alla dia tEs  charitos tou  kuriou iEsou pisteuomen sOthEnai kath 
     alla dia ho   charis  ho   kurios *PN* pisteuO  sOzO   kata 
     C  P  RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM N_GSM V_PAI1P  V_APN  P  

 hon  tropon kakeinoi 
 eimi  tropos kakeinos 
 RR_ASM N_ASM D    

act:15:12 esigEsen de pan  to   plEthos kai Ekouon barnaba kai paulou 
     sigaO  de pas  ho   plEthos kai akouO  *PN*  kai *PN*  
     V_AAI3S C A_NSN RA_NSN N_NSN  C  V_IAI3P N_GSM  C  N_GSM 

 exEgoumenOn hosa  epoiEsen ho   theos sEmeia kai terata en  tois  
 exEgeomai  hosos poieO  ho   theos sEmeion kai teras heis ho   
 V_PMPGPM  RR_APN V_AAI3S RA_NSM N_NSM N_APN  C  N_APN P  RA_DPN 

 ethnesin di autOn 
 ethnos  dia autos 
 N_DPN  P  RP_GPM 

act:15:13 meta de to   sigEsai autous apekrithE  iakObos legOn  andres 
     meta de ho   sigaO  heautou apokrinomai *PN*  legO   anEr  
     P  C RA_ASN V_AAN  RP_APM V_API3S   N_NSM  V_PAPNSM N_VPM 

 adelphoi akousate mou  
 adelphos akouO  egO  
 N_VPM  V_AAD2P RP_GS 

act:15:14 sumeOn exEgEsato kathOs prOton ho   theos epeskepsato labein ex 
     *PN*  exEgeomai kathOs prOtos ho   theos episkeptomai lambanO hex 
     N_NSM V_AMI3S  C   A_ASN RA_NSM N_NSM V_AMI3S   V_AAN  P  

 ethnOn laon tO   onomati autou 
 ethnos laos ho   onoma  autos 
 N_GPN N_ASM RA_DSN N_DSN  RP_GSM 

act:15:15 kai toutO sumphOnousin hoi  logoi tOn  prophEtOn kathOs 
     kai houtos sumphOneO  ho   logos ho   prophEtEs kathOs 
     C  RD_DSN V_PAI3P   RA_NPM N_NPM RA_GPM N_GPM   C   

 gegraptai 
 graphO  
 V_XPI3S  

act:15:16 meta tauta anastrepsO kai anoikodomEsO tEn  skEnEn dauid tEn  
     meta houtos anastrephO kai anoikodomeO ho   skEnE *PN* ho   
     P  RD_APN V_FAI1S  C  V_FAI1S   RA_ASF N_ASF N_GSM RA_ASF 

 peptOkuian kai ta   kateskammena autEs anoikodomEsO kai anorthOsO autEn  
 piptO   kai ho   kataskaptO  autos anoikodomeO kai anorthoO heautou 
 V_XAPASF  C  RA_APN V_XPPAPN   RP_GSF V_FAI1S   C  V_FAI1S  RP_ASF 

act:15:17 hopOs an ekzEtEsOsin hoi  kataloipoi tOn  anthrOpOn ton  kurion 
     hopOs an ekzEteO   ho   kataloipos ho   anthrOpos ho   kurios 
     C   X V_AAS3P   RA_NPM A_NPM   RA_GPM N_GPM   RA_ASM N_ASM 

 kai panta ta   ethnE eph hous  epikeklEtai to   onoma mou  ep autous 
 kai pas  ho   ethnos epi ous  epikaleO  ho   onoma egO  epi heautou 
 D  A_NPN RA_NPN N_NPN P  RR_APM V_XPI3S   RA_NSN N_NSN RP_GS P  RP_APM 

 legei  kurios poiOn  tauta 
 legO  kurios poios  houtos 
 V_PAI3S N_NSM V_PAPNSM RD_APN 

act:15:18 gnOsta ap aiOnos 
     gnOstos apo aiOn  
     A_APN  P  N_GSM 

act:15:19 dio egO  krinO  mE parenochlein tois  apo tOn  ethnOn 
     dio egO  krinO  mE parenochleO ho   apo ho   ethnos 
     C  RP_NS V_PAI1S D V_PAN    RA_DPM P  RA_GPN N_GPN 

 epistrephousin epi ton  theon 
 epistrephO   epi ho   theos 
 V_PAPDPM    P  RA_ASM N_ASM 

act:15:20 alla episteilai autois tou  apechesthai tOn  alisgEmatOn tOn  
     alla epistellO autos ho   apechO   ho   alisgEma  ho   
     C  V_AAN   RP_DPM RA_GSN V_PMN    RA_GPN N_GPN    RA_GPN 

 eidOlOn kai tEs  porneias kai tou  pniktou kai tou  haimatos 
 eidOlon kai ho   porneia kai ho   pniktos kai ho   haima  
 N_GPN  C  RA_GSF N_GSF  C  RA_GSN A_GSN  C  RA_GSN N_GSN  

act:15:21 mOusEs gar ek geneOn archaiOn kata polin tous  kErussontas auton 
     *PN*  gar ek genea archaios kata polis ho   kErussO   autos 
     N_NSM C  P N_GPF A_GPF  P  N_ASF RA_APM V_PAPAPM  RP_ASM 

 echei  en  tais  sunagOgais kata pan  sabbaton anaginOskomenos 
 echO  heis ho   sunagOgE  kata pas  sabbaton anaginOskO   
 V_PAI3S P  RA_DPF N_DPF   P  A_ASN N_ASN  V_PPPNSM    

act:15:22 tote edoxe  tois  apostolois kai tois  presbuterois sun holE 
     tote dokeO  ho   apostolos kai ho   presbuteros sun holos 
     D  V_AAI3S RA_DPM N_DPM   C  RA_DPM A_DPM    P  A_DSF 

 tE   ekklEsia eklexamenous andras ex autOn pempsai eis antiocheian sun 
 ho   ekklEsia eklegomai  anEr  hex autos pempO  heis *PN*    sun 
 RA_DSF N_DSF  V_AMPAPM   N_APM P  RP_GPM V_AAN  P  N_ASF    P  

 tO   paulO kai barnaba ioudan ton  kaloumenon barsabban kai silan andras 
 ho   *PN* kai *PN*  *PN*  ho   kaleO   *PN*   kai *PN* anEr  
 RA_DSM N_DSM C  N_DSM  N_ASM RA_ASM V_PPPASM  N_ASM   C  N_ASM N_APM 

 hEgoumenous en  tois  adelphois 
 hEgeomai  heis ho   adelphos 
 V_PMPAPM  P  RA_DPM N_DPM   

act:15:23 grapsantes dia cheiros autOn hoi  apostoloi kai hoi  presbuteroi 
     graphO   dia cheir  autos ho   apostolos kai ho   presbuteros 
     V_AAPNPM  P  N_GSF  RP_GPM RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM A_NPMC   

 adelphoi tois  kata tEn  antiocheian kai surian kai kilikian adelphois 
 adelphos ho   kata ho   *PN*    kai *PN*  kai *PN*   adelphos 
 N_NPM  RA_DPM P  RA_ASF N_ASF    C  N_ASF C  N_ASF  N_DPM   

 tois  ex ethnOn chairein 
 ho   hex ethnos chairO  
 RA_DPM P  N_GPN V_PAN  

act:15:24 epeidE Ekousamen hoti tines ex hEmOn [exelthontes] etaraxan humas 
     epeidE akouO   hoti tis  hex egO  exerchomai  tarassO su  
     C   V_AAI1P  C  RI_NPM P  RP_GP V_AAPNPM   V_AAI3P RP_AP 

 logois anaskeuazontes tas  psuchas humOn hois  ou diesteilametha 
 logos anaskeuazO   ho   psuchE su  hos  ou diastellomai  
 N_DPM V_PAPNPM    RA_APF N_APF  RP_GP RR_DPM D V_AMI1P    

act:15:25 edoxen hEmin genomenois homothumadon eklexamenois andras pempsai 
     dokeO  egO  ginomai  homothumadon eklegomai  anEr  pempO  
     V_AAI3S RP_DP V_AMPDPM  D      V_AMPDPM   N_APM V_AAN  

 pros humas sun tois  agapEtois hEmOn barnaba kai paulO 
 pros su  sun ho   agapEtos egO  *PN*  kai *PN* 
 P  RP_AP P  RA_DPM A_DPM   RP_GP N_DSM  C  N_DSM 

act:15:26 anthrOpois paradedOkosi tas  psuchas autOn huper tou  onomatos 
     anthrOpos paradidOmi  ho   psuchE autos huper ho   onoma  
     N_DPM   V_XAPDPM   RA_APF N_APF  RP_GPM P   RA_GSN N_GSN  

 tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
 ho   kurios egO  *PN* *PN*   
 RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

act:15:27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autous dia logou apaggellontas 
     apostellO  oun *PN*  kai *PN* kai heautou dia logos apaggellO   
     V_XAI1P   C  N_ASM C  N_ASM C  RP_APM P  N_GSM V_PAPAPM   

 ta   auta 
 ho   autos 
 RA_APN A_APN 

act:15:28 edoxen gar tO   pneumati tO   hagiO kai hEmin mEden pleon 
     dokeO  gar ho   pneuma  ho   hagios kai egO  mEdeis polus 
     V_AAI3S C  RA_DSN N_DSN  RA_DSN A_DSN C  RP_DP A_ASN A_ASNC 

 epitithesthai humin baros plEn toutOn tOn  epanagkes 
 epitithEmi  su  baros plEn houtos ho   epanagkes 
 V_PPN     RP_DP N_ASN P  RD_GPN RA_GPN D     

act:15:29 apechesthai eidOlothutOn kai haimatos kai pniktOn kai porneias ex 
     apechO   eidOlothuton kai haima  kai pniktos kai porneia hex 
     V_PMN    A_GPN    C  N_GSN  C  A_GPN  C  N_GSF  P  

 hOn  diatErountes heautous eu praxete errOsthe 
 hos  diatEreO   heautou eu prassO rhOnnumai 
 RR_GPN V_PAPNPM   RP_APM  D V_FAI2P V_XMD2P  

act:15:30 hoi  men oun apoluthentes katElthon  eis antiocheian kai 
     ho   men oun apoluO    katerchomai heis *PN*    kai 
     RA_NPM X  C  V_APPNPM   V_AAI3P   P  N_ASF    C  

 sunagagontes to   plEthos epedOkan tEn  epistolEn 
 sunagO    ho   plEthos epididOmi ho   epistolE 
 V_AAPNPM   RA_ASN N_ASN  V_AAI3P  RA_ASF N_ASF   

act:15:31 anagnontes de echarEsan epi tE   paraklEsei 
     anaginOskO de chairO  epi ho   paraklEsis 
     V_AAPNPM  C V_API3P  P  RA_DSF N_DSF   

act:15:32 ioudas te kai silas kai autoi prophEtai ontes  dia logou pollou 
     *PN*  te kai *PN* kai autos prophEtEs eimi   dia logos polus 
     N_NSM C C  N_NSM D  RP_NPM N_NPM   V_PAPNPM P  N_GSM A_GSM 

 parekalesan tous  adelphous kai epestErixan 
 parakaleO  ho   adelphos kai epistErizO 
 V_AAI3P   RA_APM N_APM   C  V_AAI3P   

act:15:33 poiEsantes de chronon apeluthEsan met eirEnEs apo tOn  adelphOn 
     poieO   de chronos apoluO   meta eirEnE apo ho   adelphos 
     V_AAPNPM  C N_ASM  V_API3P   P  N_GSF  P  RA_GPM N_GPM  

 pros tous  aposteilantas autous 
 pros ho   apostellO   heautou 
 P  RA_APM V_AAPAPM   RP_APM 

act:15:35 paulos de kai barnabas dietribon en  antiocheia didaskontes kai 
     *PN*  de kai *PN*   diatribO heis *PN*    didaskO   kai 
     N_NSM C C  N_NSM  V_IAI3P  P  N_DSF   V_PAPNPM  C  

 euaggelizomenoi meta kai heterOn pollOn ton  logon tou  kuriou 
 euaggelizO   meta kai heteros polus ho   logos ho   kurios 
 V_PMPNPM    P  D  A_GPM  A_GPM RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

act:15:36 meta de tinas hEmeras eipen  pros barnaban paulos epistrepsantes dE 
     meta de tis  hEmera legO  pros *PN*   *PN*  epistrephO   dE 
     P  C RI_APF N_APF  V_AAI3S P  N_ASM  N_NSM V_AAPNPM    X 

 episkepsOmetha tous  adelphous kata polin pasan en  hais  katEggeilamen 
 episkeptomai  ho   adelphos kata polis pas  heis hos  kataggellO  
 V_AMS1P    RA_APM N_APM   P  N_ASF A_ASF P  RR_DPF V_AAI1P    

 ton  logon tou  kuriou pOs echousin 
 ho   logos ho   kurios pOs echO   
 RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM D  V_PAI3P 

act:15:37 barnabas de ebouleto sumparalabein kai ton  iOannEn ton  
     *PN*   de boulomai sumparalambanO kai ho   *PN*  ho   
     N_NSM  C V_IMI3S V_AAN     D  RA_ASM N_ASM  RA_ASM 

 kaloumenon markon 
 kaleO   *PN*  
 V_PPPASM  N_ASM 

act:15:38 paulos de Exiou  ton  apostanta ap autOn apo pamphulias kai mE 
     *PN*  de axios  ho   aphistamai apo autos apo *PN*    kai mE 
     N_NSM C V_IAI3S RA_ASM V_AAPASM  P  RP_GPM P  N_GSF   C  D 

 sunelthonta autois eis to   ergon mE sumparalambanein touton 
 sunerchomai autos heis ho   ergon mE sumparalambanO  houtos 
 V_AAPASM  RP_DPM P  RA_ASN N_ASN D V_PAN      RD_ASM 

act:15:39 egeneto de paroxusmos hOste apochOristhEnai autous ap allElOn 
     ginomai de paroxusmos hOste apochOrizomai  heautou apo allElOn 
     V_AMI3S C N_NSM   C   V_APN      RP_APM P  RP_GPM 

 ton  te barnaban paralabonta ton  markon ekpleusai eis kupron 
 ho   te *PN*   paralambanO ho   *PN*  ekpleO  heis *PN*  
 RA_ASM C N_ASM  V_AAPASM  RA_ASM N_ASM V_AAN   P  N_ASF 

act:15:40 paulos de epilexamenos silan exElthen  paradotheis tE   chariti 
     *PN*  de epilegO   *PN* exerchomai paradidOmi ho   charis 
     N_NSM C V_AMPNSM   N_ASM V_AAI3S  V_APPNSM  RA_DSF N_DSF  

 tou  kuriou hupo tOn  adelphOn 
 ho   kurios hupo ho   adelphos 
 RA_GSM N_GSM P  RA_GPM N_GPM  

act:15:41 diErcheto de tEn  surian kai [tEn] kilikian epistErizOn tas  
     dierchomai de ho   *PN*  kai ho   *PN*   epistErizO ho   
     V_IMI3S  C RA_ASF N_ASF C  RA_ASF N_ASF  V_PAPNSM  RA_APF 

 ekklEsias 
 ekklEsia 
 N_APF   


Help and Acknowledgements