Help and Acknowledgements


act:14:1 egeneto de en  ikoniO kata to   auto eiselthein autous eis 
     ginomai de heis *PN*  kata ho   autos eiserchomai heautou heis 
     V_AMI3S C P  N_DSN P  RA_ASN A_ASN V_AAN    RP_APM P  

 tEn  sunagOgEn tOn  ioudaiOn kai lalEsai houtOs hOste pisteusai ioudaiOn 
 ho   sunagOgE ho   *PN*   kai laleO  houtO hOste pisteuO  *PN*   
 RA_ASF N_ASF   RA_GPM A_GPM  C  V_AAN  D   C   V_AAN   A_GPM  

 te kai hellEnOn polu plEthos 
 te kai *PN*   polus plEthos 
 C C  N_GPM  A_ASN N_ASN  

act:14:2 hoi  de apeithEsantes ioudaioi epEgeiran kai ekakOsan tas  psuchas 
     ho   de apeitheO   *PN*   epegeirO kai kakoO  ho   psuchE 
     RA_NPM C V_AAPNPM   A_NPM  V_AAI3P  C  V_AAI3P RA_APF N_APF  

 tOn  ethnOn kata tOn  adelphOn 
 ho   ethnos kata ho   adelphos 
 RA_GPN N_GPN P  RA_GPM N_GPM  

act:14:3 hikanon men oun chronon dietripsan parrEsiazomenoi epi tO   kuriO 
     hikanos men oun chronos diatribO  parrEsiazomai  epi ho   kurios 
     A_ASM  C  C  N_ASM  V_AAI3P  V_PMPNPM    P  RA_DSM N_DSM 

 tO   marturounti [epi] tO   logO tEs  charitos autou didonti sEmeia 
 ho   martureO  epi  ho   logos ho   charis  autos didOmi  sEmeion 
 RA_DSM V_PAPDSM  P   RA_DSM N_DSM RA_GSF N_GSF  RP_GSM V_PAPDSM N_APN  

 kai terata ginesthai dia tOn  cheirOn autOn 
 kai teras ginomai  dia ho   cheir  autos 
 C  N_APN V_PMN   P  RA_GPF N_GPF  RP_GPM 

act:14:4 eschisthE de to   plEthos tEs  poleOs kai hoi  men Esan  sun 
     schizO  de ho   plEthos ho   polis kai ho   men eimi  sun 
     V_API3S  C RA_NSN N_NSN  RA_GSF N_GSF C  RA_NPM C  V_IAI3P P  

 tois  ioudaiois hoi  de sun tois  apostolois 
 ho   *PN*   ho   de sun ho   apostolos 
 RA_DPM A_DPM   RA_NPM C P  RA_DPM N_DPM   

act:14:5 hOs de egeneto hormE tOn  ethnOn te kai ioudaiOn sun tois  
     hOs de ginomai hormE ho   ethnos te kai *PN*   sun ho   
     C  C V_AMI3S N_NSF RA_GPN N_GPN C C  A_GPM  P  RA_DPM 

 archousin autOn hubrisai kai lithobolEsai autous 
 archOn  autos hubrizO kai lithoboleO  heautou 
 N_DPM   RP_GPM V_AAN  C  V_AAN    RP_APM 

act:14:6 sunidontes katephugon eis tas  poleis tEs  lukaonias lustran kai 
     sunoraO  katapheugO heis ho   polis ho   *PN*   *PN*  kai 
     V_AAPNPM  V_AAI3P  P  RA_APF N_APF RA_GSF N_GSF   N_ASF  C  

 derbEn kai tEn  perichOron 
 *PN*  kai ho   perichOros 
 N_ASF C  RA_ASF A_ASF   

act:14:7 kakei euaggelizomenoi Esan  
     kakei euaggelizO   eimi  
     C   V_PMPNPM    V_IAI3P 

act:14:8 kai tis  anEr adunatos en  lustrois tois  posin ekathEto chOlos 
     kai tis  anEr adunatos heis *PN*   ho   pous kathEmai chOlos 
     C  RI_NSM N_NSM A_NSM  P  N_DPN  RA_DPM N_DPM V_IMI3S A_NSM 

 ek koilias mEtros autou hos  oudepote periepatEsen 
 ek koilia mEtEr autos hos  oudepote peripateO  
 P N_GSF  N_GSF RP_GSM RR_NSM D    V_AAI3S   

act:14:9 houtos Ekousen tou  paulou lalountos hos  atenisas autO  kai 
     houtos akouO  ho   *PN*  laleO   hos  atenizO autos kai 
     RD_NSM V_AAI3S RA_GSM N_GSM V_PAPGSM RR_NSM V_AAPNSM RP_DSM C  

 idOn   hoti echei  pistin tou  sOthEnai 
 horaO  hoti echO  pistis ho   sOzO   
 V_AAPNSM C  V_PAI3S N_ASF RA_GSN V_APN  

act:14:10 eipen  megalE phOnE anastEthi epi tous  podas sou  orthos kai 
     legO  megas phOnE anistEmi epi ho   pous su  orthos kai 
     V_AAI3S A_DSF N_DSF V_AAD2S  P  RA_APM N_APM RP_GS A_NSM C  

 hElato  kai periepatei 
 hallomai kai peripateO 
 V_AMI3S C  V_IAI3S  

act:14:11 hoi  te ochloi idontes ho   epoiEsen paulos epEran tEn  
     hos  te ochlos horaO  hos  poieO  *PN*  epairO ho   
     RA_NPM C N_NPM V_AAPNPM RR_ASN V_AAI3S N_NSM V_AAI3P RA_ASF 

 phOnEn autOn lukaonisti legontes hoi  theoi homoiOthentes anthrOpois 
 phOnE autos *PN*    legO   ho   theos homoioO    anthrOpos 
 N_ASF RP_GPM D     V_PAPNPM RA_NPM N_NPM V_APPNPM   N_DPM   

 katebEsan pros hEmas 
 katabainO pros egO  
 V_AAI3P  P  RP_AP 

act:14:12 ekaloun te ton  barnaban dia  ton  de paulon hermEn epeidE 
     kaleO  te ho   *PN*   dia  ho   de *PN*  *PN*  epeidE 
     V_IAI3P C RA_ASM N_ASM  N_ASM RA_ASM C N_ASM N_ASM C   

 autos En   ho   hEgoumenos tou  logou 
 autos eimi  ho   hEgeomai  ho   logos 
 RP_NSM V_IAI3S RA_NSM V_PMPNSM  RA_GSM N_GSM 

act:14:13 ho   te hiereus tou  dios tou  ontos  pro tEs  poleOs 
     ho   te hiereus ho   *PN* ho   eimi   pros ho   polis 
     RA_NSM C N_NSM  RA_GSM N_GSM RA_GSM V_PAPGSM P  RA_GSF N_GSF 

 taurous kai stemmata epi tous  pulOnas enegkas sun tois  ochlois Ethelen 
 tauros kai stemma  epi ho   pulOn  pherO  sun ho   ochlos thelO  
 N_APM  C  N_APN  P  RA_APM N_APM  V_AAPNSM P  RA_DPM N_DPM  V_IAI3S 

 thuein 
 thuO  
 V_PAN 

act:14:14 akousantes de hoi  apostoloi barnabas kai paulos diarrExantes 
     akouO   de ho   apostolos *PN*   kai *PN*  diarrEgnumi 
     V_AAPNPM  C RA_NPM N_NPM   N_NSM  C  N_NSM V_AAPNPM   

 ta   himatia autOn exepEdEsan eis ton  ochlon krazontes 
 ho   himation autos ekpEdaO  heis ho   ochlos krazO   
 RA_APN N_APN  RP_GPM V_AAI3P  P  RA_ASM N_ASM V_PAPNPM 

act:14:15 kai legontes andres ti   tauta poieite kai hEmeis homoiopatheis 
     kai legO   anEr  tis  houtos poieO  kai egO  homoiopathEs 
     C  V_PAPNPM N_VPM RI_ASN RD_APN V_PAI2P D  RP_NP A_NPM     

 esmen  humin anthrOpoi euaggelizomenoi humas apo toutOn tOn  mataiOn 
 eimi  su  anthrOpos euaggelizO   su  apo houtos ho   mataios 
 V_PAI1P RP_DP N_NPM   V_PMPNPM    RP_AP P  RD_GPN RA_GPN A_GPN  

 epistrephein epi theon zOnta  hos  epoiEsen ton  ouranon kai tEn  
 epistrephO  epi theos zaO   hos  poieO  ho   ouranos kai ho   
 V_AAN    P  N_ASM V_PAPASM RR_NSM V_AAI3S RA_ASM N_ASM  C  RA_ASF 

 gEn  kai tEn  thalassan kai panta ta   en  autois 
 gE  kai ho   thalassa kai pas  ho   heis autos 
 N_ASF C  RA_ASF N_ASF   C  A_APN RA_APN P  RP_DPN 

act:14:16 hos  en  tais  parOchEmenais geneais eiasen panta ta   ethnE 
     hos  heis ho   paroichomai  genea  eaO   pas  ho   ethnos 
     RR_NSM P  RA_DPF V_XMPDPF   N_DPF  V_AAI3S A_APN RA_APN N_APN 

 poreuesthai tais  hodois autOn 
 poreuomai  ho   hodos autos 
 V_PMN    RA_DPF N_DPF RP_GPN 

act:14:17 kaitoi ouk amarturon auton aphEken agathourgOn ouranothen humin 
     kaitoi ou amarturos autos aphiEmi agathourgeO ouranothen su  
     C   D  A_ASM   RP_ASM V_AAI3S V_PAPNSM  D     RP_DP 

 huetous didous  kai kairous karpophorous empiplOn  trophEs kai euphrosunEs 
 huetos didOmi  kai kairos karpophoros empimplEmi trophE kai euphrosunE 
 N_APM  V_PAPNSM C  N_APM  A_APM    V_PAPNSM  N_GSF  C  N_GSF    

 tas  kardias humOn 
 ho   kardia su  
 RA_APF N_APF  RP_GP 

act:14:18 kai tauta legontes molis katepausan tous  ochlous tou  mE thuein 
     kai houtos legO   molis katapauO  ho   ochlos ho   mE thuO  
     C  RD_APN V_PAPNPM D   V_AAI3P  RA_APM N_APM  RA_GSN D V_PAN 

 autois 
 autos 
 RP_DPM 

act:14:19 epElthan  de apo antiocheias kai ikoniou ioudaioi kai peisantes 
     eperchomai de apo *PN*    kai *PN*  *PN*   kai peithO  
     V_AAI3P  C P  N_GSF    C  N_GSN  A_NPM  C  V_AAPNPM 

 tous  ochlous kai lithasantes ton  paulon esuron exO tEs  poleOs 
 ho   ochlos kai lithazO   ho   *PN*  surO  echO ho   polis 
 RA_APM N_APM  C  V_AAPNPM  RA_ASM N_ASM V_IAI3P P  RA_GSF N_GSF 

 nomizontes auton tethnEkenai 
 nomizO   autos thnEskO   
 V_PAPNPM  RP_ASM V_XAN    

act:14:20 kuklOsantOn de tOn  mathEtOn auton anastas eisElthen  eis 
     kukloO   de ho   mathEtEs autos anistEmi eiserchomai heis 
     V_AAPGPM  C RA_GPM N_GPM  RP_ASM V_AAPNSM V_AAI3S   P  

 tEn  polin kai tE   epaurion exElthen  sun tO   barnaba eis derbEn 
 ho   polis kai ho   epaurion exerchomai sun ho   *PN*  heis *PN*  
 RA_ASF N_ASF C  RA_DSF D    V_AAI3S  P  RA_DSM N_DSM  P  N_ASF 

act:14:21 euaggelisamenoi te tEn  polin ekeinEn kai mathEteusantes hikanous 
     euaggelizO   te ho   polis ekeinos kai mathEteuO   hikanos 
     V_AMPNPM    C RA_ASF N_ASF RD_ASF C  V_AAPNPM    A_APM  

 hupestrepsan eis tEn  lustran kai eis ikonion kai eis antiocheian 
 hupostrephO heis ho   *PN*  kai heis *PN*  kai heis *PN*    
 V_AAI3P   P  RA_ASF N_ASF  C  P  N_ASN  C  P  N_ASF    

act:14:22 epistErizontes tas  psuchas tOn  mathEtOn parakalountes emmenein 
     epistErizO   ho   psuchE ho   mathEtEs parakaleO   emmenO  
     V_PAPNPM    RA_APF N_APF  RA_GPM N_GPM  V_PAPNPM   V_PAN  

 tE   pistei kai hoti dia pollOn thlipseOn dei   hEmas eiselthein eis 
 ho   pistis kai hoti dia polus thlipsis deO   egO  eiserchomai heis 
 RA_DSF N_DSF C  C  P  A_GPF N_GPF   V_PAI3S RP_AP V_AAN    P  

 tEn  basileian tou  theou 
 ho   basileia ho   theos 
 RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

act:14:23 cheirotonEsantes de autois kat ekklEsian presbuterous proseuxamenoi 
     cheirotoneO   de autos kata ekklEsia presbuteros proseuchomai 
     V_AAPNPM     C RP_DPM P  N_ASF   A_APM    V_AMPNPM   

 meta nEsteiOn parethento autous tO   kuriO eis hon  pepisteukeisan 
 meta nEsteia paratithEmi heautou ho   kurios heis eimi  pisteuO    
 P  N_GPF  V_AMI3P   RP_APM RA_DSM N_DSM P  RR_ASM V_YAI3P    

act:14:24 kai dielthontes tEn  pisidian Elthon  eis tEn  pamphulian 
     kai dierchomai ho   *PN*   erchomai heis ho   *PN*    
     C  V_AAPNPM  RA_ASF N_ASF  V_AAI3P P  RA_ASF N_ASF   

act:14:25 kai lalEsantes en  pergE ton  logon katebEsan eis attaleian 
     kai laleO   heis *PN* ho   logos katabainO heis *PN*   
     C  V_AAPNPM  P  N_DSF RA_ASM N_ASM V_AAI3P  P  N_ASF   

act:14:26 kakeithen apepleusan eis antiocheian hothen Esan  paradedomenoi 
     kakeithen apopleO  heis *PN*    hothen eimi  paradidOmi  
     C     V_AAI3P  P  N_ASF    D   V_IAI3P V_XPPNPM   

 tE   chariti tou  theou eis to   ergon ho   eplErOsan 
 ho   charis ho   theos heis ho   ergon hos  plEroO  
 RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM P  RA_ASN N_ASN RR_ASN V_AAI3P  

act:14:27 paragenomenoi de kai sunagagontes tEn  ekklEsian anEggellon hosa  
     paraginomai  de kai sunagO    ho   ekklEsia anaggellO hosos 
     V_AMPNPM   C C  V_AAPNPM   RA_ASF N_ASF   V_IAI3P  RR_APN 

 epoiEsen ho   theos met autOn kai hoti Enoixen tois  ethnesin thuran 
 poieO  ho   theos meta autos kai hoti anoigO ho   ethnos  thura 
 V_AAI3S RA_NSM N_NSM P  RP_GPM C  C  V_AAI3S RA_DPN N_DPN  N_ASF 

 pisteOs 
 pistis 
 N_GSF  

act:14:28 dietribon de chronon ouk oligon sun tois  mathEtais 
     diatribO de chronos ou oligos sun ho   mathEtEs 
     V_IAI3P  C N_ASM  D  A_ASM P  RA_DPM N_DPM   


Help and Acknowledgements