Help and Acknowledgements


act:13:1 Esan  de en  antiocheia kata tEn  ousan  ekklEsian prophEtai 
     eimi  de heis *PN*    kata ho   eimi   ekklEsia prophEtEs 
     V_IAI3P C P  N_DSF   P  RA_ASF V_PAPASF N_ASF   N_NPM   

 kai didaskaloi ho   te barnabas kai sumeOn ho   kaloumenos niger kai 
 kai didaskalos ho   te *PN*   kai *PN*  ho   kaleO   *PN* kai 
 C  N_NPM   RA_NSM C N_NSM  C  N_NSM RA_NSM V_PPPNSM  N_NSM C  

 loukios ho   kurEnaios manaEn te hErOdou tou  tetraarchou suntrophos kai 
 *PN*  ho   *PN*   *PN*  te *PN*  ho   tetraarchEs suntrophos kai 
 N_NSM  RA_NSM N_NSM   N_NSM C N_GSM  RA_GSM N_GSM    A_NSM   C  

 saulos 
 *PN*  
 N_NSM 

act:13:2 leitourgountOn de autOn tO   kuriO kai nEsteuontOn eipen  to   
     leitourgeO   de autos ho   kurios kai nEsteuO   legO  ho   
     V_PAPGPM    C RP_GPM RA_DSM N_DSM C  V_PAPGPM  V_AAI3S RA_NSN 

 pneuma to   hagion aphorisate dE moi  ton  barnaban kai saulon eis 
 pneuma ho   hagios aphorizO  dE egO  ho   *PN*   kai *PN*  heis 
 N_NSN RA_NSN A_NSN V_AAD2P  X RP_DS RA_ASM N_ASM  C  N_ASM P  

 to   ergon ho   proskeklEmai autous 
 ho   ergon hos  proskaleomai heautou 
 RA_ASN N_ASN RR_ASN V_XMI1S   RP_APM 

act:13:3 tote nEsteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas  cheiras 
     tote nEsteuO   kai proseuchomai kai epitithEmi ho   cheir  
     D  V_AAPNPM   C  V_AMPNPM   C  V_AAPNPM  RA_APF N_APF  

 autois apelusan 
 autos apoluO  
 RP_DPM V_AAI3P 

act:13:4 autoi men oun ekpemphthentes hupo tou  hagiou pneumatos katElthon  
     autos men oun ekpempO    hupo ho   hagios pneuma  katerchomai 
     RP_NPM C  C  V_APPNPM    P  RA_GSN A_GSN N_GSN   V_AAI3P   

 eis seleukeian ekeithen te apepleusan eis kupron 
 heis *PN*    ekeithen te apopleO  heis *PN*  
 P  N_ASF   D    C V_AAI3P  P  N_ASF 

act:13:5 kai genomenoi en  salamini katEggellon ton  logon tou  theou en  
     kai ginomai  heis *PN*   kataggellO ho   logos ho   theos heis 
     C  V_AMPNPM P  N_DSF  V_IAI3P   RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM P  

 tais  sunagOgais tOn  ioudaiOn eichon de kai iOannEn hupEretEn 
 ho   sunagOgE  ho   *PN*   echO  de kai *PN*  hupEretEs 
 RA_DPF N_DPF   RA_GPM A_GPM  V_IAI3P C D  N_ASM  N_ASM   

act:13:6 dielthontes de holEn tEn  nEson achri paphou heuron  andra tina  
     dierchomai de holos ho   nEsos achri *PN*  heuriskO anEr tis  
     V_AAPNPM  C A_ASF RA_ASF N_ASF P   N_GSF V_AAI3P N_ASM RI_ASM 

 magon pseudoprophEtEn ioudaion hO   onoma bariEsou 
 magos pseudoprophEtEs *PN*   hos  onoma *PN*   
 N_ASM N_ASM      A_ASM  RR_DSM N_NSN N_GSM  

act:13:7 hos  En   sun tO   anthupatO sergiO paulO andri sunetO houtos 
     hos  eimi  sun ho   anthupatos *PN*  *PN* anEr sunetos houtos 
     RR_NSM V_IAI3S P  RA_DSM N_DSM   N_DSM N_DSM N_DSM A_DSM  RD_NSM 

 proskalesamenos barnaban kai saulon epezEtEsen akousai ton  logon tou  
 proskaleomai  *PN*   kai *PN*  epizEteO  akouO  ho   logos ho   
 V_AMPNSM    N_ASM  C  N_ASM V_AAI3S  V_AAN  RA_ASM N_ASM RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

act:13:8 anthistato de autois elumas ho   magos houtOs gar methermEneuetai 
     anthistEmi de autos *PN*  ho   magos houtO gar methermEneuO  
     V_IMI3S  C RP_DPM N_NSM RA_NSM N_NSM D   C  V_PPI3S     

 to   onoma autou zEtOn  diastrepsai ton  anthupaton apo tEs  pisteOs 
 ho   onoma autos zEteO  diastrephO ho   anthupatos apo ho   pistis 
 RA_NSN N_NSN RP_GSM V_PAPNSM V_AAN    RA_ASM N_ASM   P  RA_GSF N_GSF  

act:13:9 saulos de ho   kai paulos plEstheis pneumatos hagiou atenisas eis 
     *PN*  de ho   kai *PN*  pimplEmi pneuma  hagios atenizO heis 
     N_NSM C RA_NSM D  N_NSM V_APPNSM N_GSN   A_GSN V_AAPNSM P  

 auton 
 autos 
 RP_ASM 

act:13:10 eipen  O plErEs pantos dolou kai pasEs rhadiourgias huie diabolou 
     legO  O plErEs pas  dolos kai pas  rhadiourgia huios diabolos 
     V_AAI3S X A_VSM A_GSM N_GSM C  A_GSF N_GSF    N_VSM A_GSM  

 echthre pasEs dikaiosunEs ou pausE  diastrephOn tas  hodous [tou] kuriou 
 echthros pas  dikaiosunE ou pauO  diastrephO ho   hodos ho   kurios 
 A_VSM  A_GSF N_GSF    D V_FMI2S V_PAPNSM  RA_APF N_APF RA_GSM N_GSM 

 tas  eutheias 
 ho   euthus  
 RA_APF A_APF  

act:13:11 kai nun idou cheir kuriou epi se  kai esE   tuphlos mE blepOn  
     kai nun idou cheir kurios epi su  kai eimi  tuphlos mE blepO  
     C  D  X  N_NSF N_GSM P  RP_AS C  V_FMI2S A_NSM  D V_PAPNSM 

 ton  hElion achri kairou parachrEma te epesen ep auton achlus kai skotos 
 ho   hElios achri kairos parachrEma te piptO  epi autos achlus kai skotos 
 RA_ASM N_ASM P   N_GSM D     C V_AAI3S P  RP_ASM N_NSF C  N_NSN 

 kai periagOn ezEtei cheiragOgous 
 kai periagO zEteO  cheiragOgos 
 C  V_PAPNSM V_IAI3S N_APM    

act:13:12 tote idOn   ho   anthupatos to   gegonos episteusen 
     tote horaO  ho   anthupatos ho   ginomai pisteuO  
     D  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM   RA_ASN V_XAPASN V_AAI3S  

 ekplEssomenos epi tE   didachE tou  kuriou 
 ekplEssomai  epi ho   didachE ho   kurios 
 V_PPPNSM   P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM 

act:13:13 anachthentes de apo tEs  paphou hoi  peri paulon Elthon  eis 
     anagO    de apo ho   *PN*  ho   peri *PN*  erchomai heis 
     V_APPNPM   C P  RA_GSF N_GSF RA_NPM P  N_ASM V_AAI3P P  

 pergEn tEs  pamphulias iOannEs de apochOrEsas ap autOn hupestrepsen eis 
 *PN*  ho   *PN*    *PN*  de apochOreO  apo autos hupostrephO heis 
 N_ASF RA_GSF N_GSF   N_NSM  C V_AAPNSM  P  RP_GPM V_AAI3S   P  

 hierosoluma 
 *PN*    
 N_APN    

act:13:14 autoi de dielthontes apo tEs  pergEs paregenonto eis antiocheian 
     autos de dierchomai apo ho   *PN*  paraginomai heis *PN*    
     RP_NPM C V_AAPNPM  P  RA_GSF N_GSF V_AMI3P   P  N_ASF    

 tEn  pisidian kai [eis]elthontes eis tEn  sunagOgEn tE   hEmera tOn  
 ho   *PN*   kai eiserchomai  heis ho   sunagOgE ho   hEmera ho   
 RA_ASF A_ASF  C  V_AAPNPM    P  RA_ASF N_ASF   RA_DSF N_DSF RA_GPN 

 sabbatOn ekathisan 
 sabbaton kathizO  
 N_GPN  V_AAI3P  

act:13:15 meta de tEn  anagnOsin tou  nomou kai tOn  prophEtOn apesteilan 
     meta de ho   anagnOsis ho   nomos kai ho   prophEtEs apostellO 
     P  C RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM C  RA_GPM N_GPM   V_AAI3P  

 hoi  archisunagOgoi pros autous legontes andres adelphoi ei tis  estin  
 ho   archisunagOgos pros heautou legO   anEr  adelphos ei tis  eimi  
 RA_NPM N_NPM     P  RP_APM V_PAPNPM N_VPM N_VPM  C RI_NSM V_PAI3S 

 en  humin logos paraklEseOs pros ton  laon legete 
 heis su  logos paraklEsis pros ho   laos legO  
 P  RP_DP N_NSM N_GSF    P  RA_ASM N_ASM V_PAD2P 

act:13:16 anastas de paulos kai kataseisas tE   cheiri eipen  andres 
     anistEmi de *PN*  kai kataseiO  ho   cheir legO  anEr  
     V_AAPNSM C N_NSM C  V_AAPNSM  RA_DSF N_DSF V_AAI3S N_VPM 

 israElitai kai hoi  phoboumenoi ton  theon akousate 
 *PN*    kai ho   phobeomai  ho   theos akouO  
 N_VPM   C  RA_VPM V_PMPVPM  RA_ASM N_ASM V_AAD2P 

act:13:17 ho   theos tou  laou toutou israEl exelexato tous  pateras 
     ho   theos ho   laos houtos *PN*  eklegomai ho   patEr  
     RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RD_GSM N_GSM V_AMI3S  RA_APM N_APM  

 hEmOn kai ton  laon hupsOsen en  tE   paroikia en  gE  aiguptou kai 
 egO  kai ho   laos hupsoO  heis ho   paroikia heis gE  *PN*   kai 
 RP_GP C  RA_ASM N_ASM V_AAI3S P  RA_DSF N_DSF  P  N_DSF N_GSF  C  

 meta brachionos hupsElou exEgagen autous ex autEs 
 meta brachiOn  hupsElos exagO  heautou hex autos 
 P  N_GSM   A_GSM  V_AAI3S RP_APM P  RP_GSF 

act:13:18 kai hOs tesserakontaetE chronon etropophorEsen autous en  tE   
     kai hOs tessarakontaetEs chronos tropophoreO  heautou heis ho   
     C  D  A_ASM      N_ASM  V_AAI3S    RP_APM P  RA_DSF 

 erEmO 
 erEmos 
 A_DSF 

act:13:19 kai kathelOn ethnE hepta en  gE  chanaan kateklEronomEsen tEn  
     kai kathaireO ethnos hepta heis gE  *PN*  kataklEronomeO  ho   
     C  V_AAPNSM N_APN A_APN P  N_DSF N_GSF  V_AAI3S     RA_ASF 

 gEn  autOn 
 gE  autos 
 N_ASF RP_GPN 

act:13:20 hOs etesin tetrakosiois kai pentEkonta kai meta tauta edOken kritas 
     hOs etos  tetrakosioi kai pentEkonta kai meta houtos didOmi kritEs 
     D  N_DPN A_DPN    C  A_DPN   C  P  RD_APN V_AAI3S N_APM 

 heOs samouEl [tou] prophEtou 
 heOs *PN*  ho   prophEtEs 
 P  N_GSM  RA_GSM N_GSM   

act:13:21 kakeithen EtEsanto basilea kai edOken autois ho   theos ton  
     kakeithen aiteO  basileus kai didOmi autos ho   theos ho   
     C     V_AMI3P N_ASM  C  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM RA_ASM 

 saoul huion kis  andra ek phulEs beniamin etE  tesserakonta 
 *PN* huios *PN* anEr ek phulE *PN*   etos tessarakonta 
 N_ASM N_ASM N_GSM N_ASM P N_GSF N_GSM  N_APN A_APN    

act:13:22 kai metastEsas auton Egeiren ton  dauid autois eis basilea 
     kai methistEmi autos egeirO ho   *PN* autos heis basileus 
     C  V_AAPNSM  RP_ASM V_AAI3S RA_ASM N_ASM RP_DPM P  N_ASM  

 hO   kai eipen  marturEsas heuron  dauid ton  tou  iessai andra kata 
 hos  kai legO  martureO  heuriskO *PN* ho   ho   *PN*  anEr kata 
 RR_DSM D  V_AAI3S V_AAPNSM  V_AAI1S N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM N_ASM P  

 tEn  kardian mou  hos  poiEsei panta ta   thelEmata mou  
 ho   kardia egO  hos  poiEsis pas  ho   thelEma  egO  
 RA_ASF N_ASF  RP_GS RR_NSM V_FAI3S A_APN RA_APN N_APN   RP_GS 

act:13:23 toutou ho   theos apo tou  spermatos kat epaggelian Egagen 
     houtos ho   theos apo ho   sperma  kata epaggelia agO   
     RD_GSM RA_NSM N_NSM P  RA_GSN N_GSN   P  N_ASF   V_AAI3S 

 tO   israEl sOtEra iEsoun 
 ho   *PN*  sOtEr *PN*  
 RA_DSM N_DSM N_ASM N_ASM 

act:13:24 prokEruxantos iOannou pro prosOpou tEs  eisodou autou baptisma 
     prokErussO  *PN*  pros prosOpon ho   eisodos autos baptisma 
     V_AAPGSM   N_GSM  P  N_GSN  RA_GSF N_GSF  RP_GSM N_ASN  

 metanoias panti tO   laO  israEl 
 metanoia pas  ho   laos *PN*  
 N_GSF   A_DSM RA_DSM N_DSM N_GSM 

act:13:25 hOs de eplErou iOannEs ton  dromon elegen ti   eme  huponoeite 
     hOs de plEroO *PN*  ho   dromos legO  tis  egO  huponoeO  
     C  C V_IAI3S N_NSM  RA_ASM N_ASM V_IAI3S RI_ASN RP_AS V_PAI2P  

 einai ouk eimi  egO  all idou erchetai met eme  hou  ouk eimi  
 eimi ou eimi  egO  alla idou erchomai meta egO  hou  ou eimi  
 V_PAN D  V_PAI1S RP_NS C  X  V_PMI3S P  RP_AS RR_GSM D  V_PAI1S 

 axios to   hupodEma tOn  podOn lusai 
 axios ho   hupodEma ho   pous luO  
 A_NSM RA_ASN N_ASN  RA_GPM N_GPM V_AAN 

act:13:26 andres adelphoi huioi genous abraam kai hoi  en  humin phoboumenoi 
     anEr  adelphos huios genos *PN*  kai ho   heis su  phobeomai  
     N_VPM N_VPM  N_VPM N_GSN N_GSM C  RA_VPM P  RP_DP V_PMPVPM  

 ton  theon hEmin ho   logos tEs  sOtErias tautEs exapestalE 
 ho   theos egO  ho   logos ho   sOtEria houtos exapostellO 
 RA_ASM N_ASM RP_DP RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  RD_GSF V_API3S   

act:13:27 hoi  gar katoikountes en  ierousalEm kai hoi  archontes autOn 
     ho   gar katoikeO   heis *PN*    kai ho   archOn  autos 
     RA_NPM C  V_PAPNPM   P  N_DSF   C  RA_NPM N_NPM   RP_GPM 

 touton agnoEsantes kai tas  phOnas tOn  prophEtOn tas  kata pan  
 houtos agnoeO   kai ho   phOnE ho   prophEtEs ho   kata pas  
 RD_ASM V_AAPNPM  C  RA_APF N_APF RA_GPM N_GPM   RA_APF P  A_ASN 

 sabbaton anaginOskomenas krinantes eplErOsan 
 sabbaton anaginOskO   krinO   plEroO  
 N_ASN  V_PPPAPF    V_AAPNPM V_AAI3P  

act:13:28 kai mEdemian aitian thanatou heurontes EtEsanto pilaton anairethEnai 
     kai mEdeis  aitia thanatos heuriskO aiteO  *PN*  anaireO   
     C  A_ASF  N_ASF N_GSM  V_AAPNPM V_AMI3P N_ASM  V_APN    

 auton 
 autos 
 RP_ASM 

act:13:29 hOs de etelesan panta ta   peri autou gegrammena kathelontes apo 
     hOs de teleO  pas  ho   peri autos graphO   kathaireO  apo 
     C  C V_AAI3P A_APN RA_APN P  RP_GSM V_XPPAPN  V_AAPNPM  P  

 tou  xulou ethEkan eis mnEmeion 
 ho   xulon tithEmi heis mnEmeion 
 RA_GSN N_GSN V_AAI3P P  N_ASN  

act:13:30 ho   de theos Egeiren auton ek nekrOn 
     ho   de theos egeirO autos ek nekros 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_ASM P A_GPM 

act:13:31 hos  OphthE epi hEmeras pleious tois  sunanabasin autO  apo 
     hos  horaO  epi hEmera polus  ho   sunanabainO autos apo 
     RR_NSM V_API3S P  N_APF  A_APFC RA_DPM V_AAPDPM  RP_DSM P  

 tEs  galilaias eis ierousalEm hoitines [nun] eisin  martures autou pros 
 ho   *PN*   heis *PN*    hostis  nun  eimi  martus  autos pros 
 RA_GSF N_GSF   P  N_ASF   RR_NPM  D   V_PAI3P N_NPM  RP_GSM P  

 ton  laon 
 ho   laos 
 RA_ASM N_ASM 

act:13:32 kai hEmeis humas euaggelizometha tEn  pros tous  pateras 
     kai egO  su  euaggelizO   ho   pros ho   patEr  
     C  RP_NP RP_AP V_PMI1P     RA_ASF P  RA_APM N_APM  

 epaggelian genomenEn 
 epaggelia ginomai  
 N_ASF   V_AMPASF 

act:13:33 hoti tautEn ho   theos ekpeplErOken tois  teknois [autOn] hEmin 
     hoti houtos ho   theos ekplEroO   ho   teknon autos  egO  
     C  RD_ASF RA_NSM N_NSM V_XAI3S   RA_DPN N_DPN  RP_GPM RP_DP 

 anastEsas iEsoun hOs kai en  tO   psalmO gegraptai tO   deuterO huios 
 anistEmi *PN*  hOs kai heis ho   psalmos graphO  ho   deuteros huios 
 V_AAPNSM N_ASM C  D  P  RA_DSM N_DSM  V_XPI3S  RA_DSM A_DSM  N_NSM 

 mou  ei   su  egO  sEmeron gegennEka se  
 egO  eimi  su  egO  sEmeron gennaO  su  
 RP_GS V_PAI2S RP_NS RP_NS D    V_XAI1S  RP_AS 

act:13:34 hoti de anestEsen auton ek nekrOn mEketi mellonta hupostrephein eis 
     hoti de anistEmi autos ek nekros mEketi mellO  hupostrephO  heis 
     C  C V_AAI3S  RP_ASM P A_GPM D   V_PAPASM V_PAN     P  

 diaphthoran houtOs eirEken hoti dOsO  humin ta   hosia dauid ta   
 diaphthora houtO legO  hoti didOmi su  ho   hosios *PN* ho   
 N_ASF    D   V_XAI3S C  V_FAI1S RP_DP RA_APN A_APN N_GSM RA_APN 

 pista 
 pistos 
 A_APN 

act:13:35 dioti kai en  heterO legei  ou dOseis ton  hosion sou  idein 
     dioti kai heis heteros legO  ou didOmi ho   hosios su  horaO 
     C   D  P  A_DSM  V_PAI3S D V_FAI2S RA_ASM A_ASM RP_GS V_AAN 

 diaphthoran 
 diaphthora 
 N_ASF    

act:13:36 dauid men gar idia genea hupEretEsas tE   tou  theou boulE 
     *PN* men gar idios genea hupEreteO  ho   ho   theos boulE 
     N_NSM C  C  A_DSF N_DSF V_AAPNSM  RA_DSF RA_GSM N_GSM N_DSF 

 ekoimEthE kai prosetethE pros tous  pateras autou kai eiden  diaphthoran 
 koimaomai kai prostithEmi pros ho   patEr  autos kai horaO  diaphthora 
 V_API3S  C  V_API3S   P  RA_APM N_APM  RP_GSM C  V_AAI3S N_ASF    

act:13:37 hon  de ho   theos Egeiren ouk eiden  diaphthoran 
     eimi  de ho   theos egeirO ou horaO  diaphthora 
     RR_ASM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S D  V_AAI3S N_ASF    

act:13:38 gnOston oun estO  humin andres adelphoi hoti dia toutou humin 
     gnOstos oun eimi  su  anEr  adelphos hoti dia houtos su  
     A_NSN  C  V_PAD3S RP_DP N_VPM N_VPM  C  P  RD_GSM RP_DP 

 aphesis hamartiOn kataggelletai [kai] apo pantOn hOn  ouk EdunEthEte en  
 aphesis hamartia kataggellO  kai  apo pas  hos  ou dunamai  heis 
 N_NSF  N_GPF   V_PPI3S    C   P  A_GPN RR_GPN D  V_API2P  P  

 nomO mOuseOs dikaiOthEnai 
 nomos *PN*  dikaioO   
 N_DSM N_GSM  V_APN    

act:13:39 en  toutO pas  ho   pisteuOn dikaioutai 
     heis houtos pas  ho   pisteuO dikaioO  
     P  RD_DSM A_NSM RA_NSM V_PAPNSM V_PPI3S  

act:13:40 blepete oun mE epelthE  to   eirEmenon en  tois  prophEtais 
     blepO  oun mE eperchomai ho   legO   heis ho   prophEtEs 
     V_PAD2P C  C V_AAS3S  RA_NSN V_XPPNSN P  RA_DPM N_DPM   

act:13:41 idete  hoi  kataphronEtai kai thaumasate kai aphanisthEte hoti 
     horaO  ho   kataphronEtEs kai thaumazO  kai aphanizO   hoti 
     V_AAD2P RA_VPM N_VPM     C  V_AAD2P  C  V_APD2P   C  

 ergon ergazomai egO  en  tais  hEmerais humOn ergon ho   ou mE 
 ergon ergazomai egO  heis ho   hEmera  su  ergon hos  ou mE 
 N_ASN V_PMI1S  RP_NS P  RA_DPF N_DPF  RP_GP N_ASN RR_ASN D D 

 pisteusEte ean tis  ekdiEgEtai humin 
 pisteuO  ean tis  ekdiEgeomai su  
 V_AAS2P  C  RI_NSM V_PMS3S   RP_DP 

act:13:42 exiontOn de autOn parekaloun eis to   metaxu sabbaton lalEthEnai 
     exeimi  de autos parakaleO heis ho   metaxu sabbaton laleO   
     V_PAPGPM C RP_GPM V_IAI3P  P  RA_ASN D   N_ASN  V_APN   

 autois ta   rhEmata tauta 
 autos ho   rhEma  houtos 
 RP_DPM RA_APN N_APN  RD_APN 

act:13:43 lutheisEs de tEs  sunagOgEs EkolouthEsan polloi tOn  ioudaiOn kai 
     luO    de ho   sunagOgE akoloutheO  polus ho   *PN*   kai 
     V_APPGSF C RA_GSF N_GSF   V_AAI3P   A_NPM RA_GPM A_GPM  C  

 tOn  sebomenOn prosElutOn tO   paulO kai tO   barnaba hoitines 
 ho   sebomai  prosElutos ho   *PN* kai ho   *PN*  hostis  
 RA_GPM V_PMPGPM N_GPM   RA_DSM N_DSM C  RA_DSM N_DSM  RR_NPM  

 proslalountes autois epeithon autous prosmenein tE   chariti tou  theou 
 proslaleO   autos peithO  heautou prosmenO  ho   charis ho   theos 
 V_PAPNPM   RP_DPM V_IAI3P RP_APM V_PAN   RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM 

act:13:44 tO   de erchomenO sabbatO schedon pasa hE   polis sunEchthE 
     ho   de erchomai sabbaton schedon pas  ho   polis sunechO  
     RA_DSN C V_PMPDSN N_DSN  D    A_NSF RA_NSF N_NSF V_API3S  

 akousai ton  logon tou  kuriou 
 akouO  ho   logos ho   kurios 
 V_AAN  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

act:13:45 idontes de hoi  ioudaioi tous  ochlous eplEsthEsan zElou kai 
     horaO  de ho   *PN*   ho   ochlos pimplEmi  zEloO kai 
     V_AAPNPM C RA_NPM A_NPM  RA_APM N_APM  V_API3P   N_GSM C  

 antelegon tois  hupo paulou laloumenois blasphEmountes 
 antilegO ho   hupo *PN*  laleO    blasphEmeO   
 V_IAI3P  RA_DPN P  N_GSM V_PPPDPN  V_PAPNPM    

act:13:46 parrEsiasamenoi te ho   paulos kai ho   barnabas eipan  humin 
     parrEsiazomai  te ho   *PN*  kai ho   *PN*   legO  su  
     V_AMPNPM    C RA_NSM N_NSM C  RA_NSM N_NSM  V_AAI3P RP_DP 

 En   anagkaion prOton lalEthEnai ton  logon tou  theou epeidE 
 eimi  anagkaios prOtos laleO   ho   logos ho   theos epeidE 
 V_IAI3S A_NSN   A_ASN V_APN   RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C   

 apOtheisthe auton kai ouk axious krinete heautous tEs  aiOniou zOEs idou 
 apOtheomai autos kai ou axios krinO  heautou ho   aiOnios zOE  idou 
 V_PMI2P   RP_ASM C  D  A_APM V_PAI2P RP_APM  RA_GSF A_GSF  N_GSF X  

 strephometha eis ta   ethnE 
 strephO   heis ho   ethnos 
 V_PPI1P   P  RA_APN N_APN 

act:13:47 houtOs gar entetaltai hEmin ho   kurios tetheika se  eis phOs 
     houtO gar entellomai egO  ho   kurios tithEmi su  heis phOs 
     D   C  V_XMI3S  RP_DP RA_NSM N_NSM V_XAI1S RP_AS P  N_ASN 

 ethnOn tou  einai se  eis sOtErian heOs eschatou tEs  gEs  
 ethnos ho   eimi su  heis sOtEria heOs eschatos ho   gE  
 N_GPN RA_GSN V_PAN RP_AS P  N_ASF  P  A_GSN  RA_GSF N_GSF 

act:13:48 akouonta de ta   ethnE echairon kai edoxazon ton  logon tou  
     akouO  de ho   ethnos chairO  kai doxazO  ho   logos ho   
     V_PAPNPN C RA_NPN N_NPN V_IAI3P C  V_IAI3P RA_ASM N_ASM RA_GSM 

 kuriou kai episteusan hosoi Esan  tetagmenoi eis zOEn aiOnion 
 kurios kai pisteuO  hosos eimi  tassO   heis zOE  aiOnios 
 N_GSM C  V_AAI3P  RR_NPM V_IAI3P V_XPPNPM  P  N_ASF A_ASF  

act:13:49 diephereto de ho   logos tou  kuriou di holEs tEs  chOras 
     diapherO  de ho   logos ho   kurios dia holos ho   chOra 
     V_IPI3S  C RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM P  A_GSF RA_GSF N_GSF 

act:13:50 hoi  de ioudaioi parOtrunan tas  sebomenas gunaikas tas  
     ho   de *PN*   parotrunO ho   sebomai  gunE   ho   
     RA_NPM C A_NPM  V_AAI3P  RA_APF V_PMPAPF N_APF  RA_APF 

 euschEmonas kai tous  prOtous tEs  poleOs kai epEgeiran diOgmon epi ton  
 euschEmOn  kai ho   prOtos ho   polis kai epegeirO diOgmos epi ho   
 A_APF    C  RA_APM A_APM  RA_GSF N_GSF C  V_AAI3P  N_ASM  P  RA_ASM 

 paulon kai barnaban kai exebalon autous apo tOn  horiOn autOn 
 *PN*  kai *PN*   kai ekballO heautou apo ho   horion autos 
 N_ASM C  N_ASM  C  V_AAI3P RP_APM P  RA_GPN N_GPN RP_GPM 

act:13:51 hoi  de ektinaxamenoi ton  koniorton tOn  podOn ep autous 
     ho   de ektinassO   ho   koniortos ho   pous epi heautou 
     RA_NPM C V_AMPNPM   RA_ASM N_ASM   RA_GPM N_GPM P  RP_APM 

 Elthon  eis ikonion 
 erchomai heis *PN*  
 V_AAI3P P  N_ASN  

act:13:52 hoi  te mathEtai eplErounto charas kai pneumatos hagiou 
     hos  te mathEtEs plEroO   chara kai pneuma  hagios 
     RA_NPM C N_NPM  V_IPI3P  N_GSF C  N_GSN   A_GSN 


Help and Acknowledgements