Help and Acknowledgements


act:12:1 kat ekeinon de ton  kairon epebalen hErOdEs ho   basileus tas  
     kata ekeinos de ho   kairos epiballO *PN*  ho   basileus ho   
     P  RD_ASM C RA_ASM N_ASM V_AAI3S N_NSM  RA_NSM N_NSM  RA_APF 

 cheiras kakOsai tinas tOn  apo tEs  ekklEsias 
 cheir  kakoO  tis  ho   apo ho   ekklEsia 
 N_APF  V_AAN  RI_APM RA_GPM P  RA_GSF N_GSF   

act:12:2 aneilen de iakObon ton  adelphon iOannou machairE 
     anaireO de *PN*  ho   adelphos *PN*  machaira 
     V_AAI3S C N_ASM  RA_ASM N_ASM  N_GSM  N_DSF  

act:12:3 idOn   de hoti areston estin  tois  ioudaiois prosetheto 
     horaO  de hoti arestos eimi  ho   *PN*   prostithEmi 
     V_AAPNSM C C  A_NSN  V_PAI3S RA_DPM A_DPM   V_AMI3S   

 sullabein kai petron Esan  de [hai] hEmerai tOn  azumOn 
 sullambanO kai *PN*  eimi  de ho   hEmera ho   azumos 
 V_AAN   D  N_ASM V_IAI3P C RA_NPF N_NPF  RA_GPN A_GPN 

act:12:4 hon  kai piasas  etheto eis phulakEn paradous  tessarsin 
     eimi  kai piazO  tithEmi heis phulakE paradidOmi tessares 
     RR_ASM D  V_AAPNSM V_AMI3S P  N_ASF  V_AAPNSM  A_DPN   

 tetradiois stratiOtOn phulassein auton boulomenos meta to   pascha 
 tetradion stratiOtEs phulassO  autos boulomai  meta ho   pascha 
 N_DPN   N_GPM   V_PAN   RP_ASM V_PMPNSM  P  RA_ASN N_ASN 

 anagagein auton tO   laO  
 anagO   autos ho   laos 
 V_AAN   RP_ASM RA_DSM N_DSM 

act:12:5 ho   men oun petros etEreito en  tE   phulakE proseuchE de 
     ho   men oun *PN*  tEreO  heis ho   phulakE proseuchE de 
     RA_NSM C  C  N_NSM V_IPI3S P  RA_DSF N_DSF  N_NSF   C 

 En   ektenOs ginomenE hupo tEs  ekklEsias pros ton  theon peri autou 
 eimi  ektenOs ginomai hupo ho   ekklEsia pros ho   theos peri autos 
 V_IAI3S D    V_PMPNSF P  RA_GSF N_GSF   P  RA_ASM N_ASM P  RP_GSM 

act:12:6 hote de Emellen proagagein auton ho   hErOdEs tE   nukti ekeinE 
     hote de mellO  proagO   autos ho   *PN*  ho   nux  ekeinos 
     C  C V_IAI3S V_AAN   RP_ASM RA_NSM N_NSM  RA_DSF N_DSF RD_DSF 

 En   ho   petros koimOmenos metaxu duo  stratiOtOn dedemenos halusesin 
 eimi  ho   *PN*  koimaomai metaxu duo  stratiOtEs deO    halusis  
 V_IAI3S RA_NSM N_NSM V_PMPNSM  P   A_GPM N_GPM   V_XPPNSM N_DPF   

 dusin phulakes te pro tEs  thuras etEroun tEn  phulakEn 
 duo  phulax  te pros ho   thura tEreO  ho   phulakE 
 A_DPF N_NPM  C P  RA_GSF N_GSF V_IAI3P RA_ASF N_ASF  

act:12:7 kai idou aggelos kuriou epestE  kai phOs elampsen en  tO   
     kai idou aggelos kurios ephistEmi kai phOs lampO  heis ho   
     C  X  N_NSM  N_GSM V_AAI3S  C  N_NSN V_AAI3S P  RA_DSN 

 oikEmati pataxas de tEn  pleuran tou  petrou Egeiren auton legOn  
 oikEma  patassO de ho   pleura ho   *PN*  egeirO autos legO   
 N_DSN  V_AAPNSM C RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM V_AAI3S RP_ASM V_PAPNSM 

 anasta  en  tachei kai exepesan autou hai  haluseis ek tOn  cheirOn 
 anistEmi heis tachos kai ekpiptO autos ho   halusis ek ho   cheir  
 V_AAD2S P  N_DSN C  V_AAI3P RP_GSM RA_NPF N_NPF  P RA_GPF N_GPF  

act:12:8 eipen  de ho   aggelos pros auton zOsai  kai hupodEsai ta   
     legO  de ho   aggelos pros autos zOnnumi kai hupodeomai ho   
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM  P  RP_ASM V_AMD2S C  V_AMD2S  RA_APN 

 sandalia sou  epoiEsen de houtOs kai legei  autO  peribalou to   
 sandalion su  poieO  de houtO kai legO  autos periballO ho   
 N_APN   RP_GS V_AAI3S C D   C  V_PAI3S RP_DSM V_AMD2S  RA_ASN 

 himation sou  kai akolouthei moi  
 himation su  kai akoloutheO egO  
 N_ASN  RP_GS C  V_PAD2S  RP_DS 

act:12:9 kai exelthOn  Ekolouthei kai ouk Edei  hoti alEthes estin  to   
     kai exerchomai akoloutheO kai ou oida  hoti alEthEs eimi  ho   
     C  V_AAPNSM  V_IAI3S  C  D  V_YAI3S C  A_NSN  V_PAI3S RA_NSN 

 ginomenon dia tou  aggelou edokei de horama blepein 
 ginomai  dia ho   aggelos dokeO  de horama blepO  
 V_PMPNSN P  RA_GSM N_GSM  V_IAI3S C N_ASN V_PAN  

act:12:10 dielthontes de prOtEn phulakEn kai deuteran Elthan  epi tEn  pulEn 
     dierchomai de prOtos phulakE kai deuteros erchomai epi ho   pulE 
     V_AAPNPM  C A_ASF N_ASF  C  A_ASF  V_AAI3P P  RA_ASF N_ASF 

 tEn  sidEran tEn  pherousan eis tEn  polin hEtis automatE EnoigE 
 ho   sidErous ho   pherO   heis ho   polis hostis automatos anoigO 
 RA_ASF A_ASF  RA_ASF V_PAPASF P  RA_ASF N_ASF RR_NSF A_NSF   V_API3S 

 autois kai exelthontes proElthon  rhumEn mian kai eutheOs apestE   ho   
 autos kai exerchomai proerchomai rhumE heis kai eutheOs aphistamai ho   
 RP_DPM C  V_AAPNPM  V_AAI3P   N_ASF A_ASF C  D    V_AAI3S  RA_NSM 

 aggelos ap autou 
 aggelos apo autos 
 N_NSM  P  RP_GSM 

act:12:11 kai ho   petros en  heautO genomenos eipen  nun oida  alEthOs 
     kai ho   *PN*  heis heautou ginomai  legO  nun oida  alEthOs 
     C  RA_NSM N_NSM P  RP_DSM V_AMPNSM V_AAI3S D  V_XAI1S D    

 hoti exapesteilen [ho]  kurios ton  aggelon autou kai exeilato me  ek 
 hoti exapostellO ho   kurios ho   aggelos autos kai exaireO egO  ek 
 C  V_AAI3S   RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM  RP_GSM C  V_AMI3S RP_AS P 

 cheiros hErOdou kai pasEs tEs  prosdokias tou  laou tOn  ioudaiOn 
 cheir  *PN*  kai pas  ho   prosdokia ho   laos ho   *PN*   
 N_GSF  N_GSM  C  A_GSF RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM RA_GPM A_GPM  

act:12:12 sunidOn te Elthen  epi tEn  oikian tEs  marias tEs  mEtros 
     sunoraO te erchomai epi ho   oikia ho   *PN*  ho   mEtEr 
     V_AAPNSM C V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF RA_GSF N_GSF RA_GSF N_GSF 

 iOannou tou  epikaloumenou markou hou Esan  hikanoi sunEthroismenoi kai 
 *PN*  ho   epikaleO   *PN*  hou eimi  hikanos sunathroizO   kai 
 N_GSM  RA_GSM V_PPPGSM   N_GSM D  V_IAI3P A_NPM  V_XPPNPM    C  

 proseuchomenoi 
 proseuchomai  
 V_PMPNPM    

act:12:13 krousantos de autou tEn  thuran tou  pulOnos prosElthen  
     krouO   de autos ho   thura ho   pulOn  proserchomai 
     V_AAPGSM  C RP_GSM RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM  V_AAI3S   

 paidiskE hupakousai onomati rhodE 
 paidiskE hupakouO  onoma  *PN* 
 N_NSF  V_AAN   N_DSN  N_NSF 

act:12:14 kai epignousa tEn  phOnEn tou  petrou apo tEs  charas ouk 
     kai epiginOskO ho   phOnE ho   *PN*  apo ho   chara ou 
     C  V_AAPNSF  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM P  RA_GSF N_GSF D  

 Enoixen ton  pulOna eisdramousa de apEggeilen hestanai ton  petron pro 
 anoigO ho   pulOn eistrechO  de apaggellO histEmi ho   *PN*  pros 
 V_AAI3S RA_ASM N_ASM V_AAPNSF  C V_AAI3S  V_XAN  RA_ASM N_ASM P  

 tou  pulOnos 
 ho   pulOn  
 RA_GSM N_GSM  

act:12:15 hoi  de pros autEn  eipan  mainE  hE   de diischurizeto 
     ho   de pros heautou legO  mainomai ho   de diikneomai  
     RA_NPM C P  RP_ASF V_AAI3P V_PMI2S RA_NSF C V_IMI3S    

 houtOs echein hoi  de elegon ho   aggelos estin  autou 
 houtO echO  ho   de legO  ho   aggelos eimi  autos 
 D   V_PAN RA_NPM C V_IAI3P RA_NSM N_NSM  V_PAI3S RP_GSM 

act:12:16 ho   de petros epemenen krouOn  anoixantes de eidan  auton kai 
     ho   de *PN*  epimenO krouO  anoigO   de horaO  autos kai 
     RA_NSM C N_NSM V_IAI3S V_PAPNSM V_AAPNPM  C V_AAI3P RP_ASM C  

 exestEsan 
 existEmi 
 V_AAI3P  

act:12:17 kataseisas de autois tE   cheiri sigan diEgEsato [autois] pOs 
     kataseiO  de autos ho   cheir sigaO diEgeomai autos  pOs 
     V_AAPNSM  C RP_DPM RA_DSF N_DSF V_PAN V_AMI3S  RP_DPM  D  

 ho   kurios auton exEgagen ek tEs  phulakEs eipen  te apaggeilate 
 ho   kurios autos exagO  ek ho   phulakE legO  te apaggellO  
 RA_NSM N_NSM RP_ASM V_AAI3S P RA_GSF N_GSF  V_AAI3S C V_AAD2P   

 iakObO kai tois  adelphois tauta kai exelthOn  eporeuthE eis heteron 
 *PN*  kai ho   adelphos houtos kai exerchomai poreuomai heis heteros 
 N_DSM C  RA_DPM N_DPM   RD_APN C  V_AAPNSM  V_API3S  P  A_ASM  

 topon 
 topos 
 N_ASM 

act:12:18 genomenEs de hEmeras En   tarachos ouk oligos en  tois  
     ginomai  de hEmera eimi  tarachos ou oligos heis ho   
     V_AMPGSF C N_GSF  V_IAI3S N_NSM  D  A_NSM P  RA_DPM 

 stratiOtais ti   ara ho   petros egeneto 
 stratiOtEs tis  ara ho   *PN*  ginomai 
 N_DPM    RI_NSN C  RA_NSM N_NSM V_AMI3S 

act:12:19 hErOdEs de epizEtEsas auton kai mE heurOn  anakrinas tous  
     *PN*  de epizEteO  autos kai mE heuriskO anakrinO ho   
     N_NSM  C V_AAPNSM  RP_ASM C  D V_AAPNSM V_AAPNSM RA_APM 

 phulakas ekeleusen apachthEnai kai katelthOn  apo tEs  ioudaias eis 
 phulakE keleuO  apagO    kai katerchomai apo ho   *PN*   heis 
 N_APM  V_AAI3S  V_APN    C  V_AAPNSM  P  RA_GSF N_GSF  P  

 kaisareian dietriben 
 *PN*    diatribO 
 N_ASF   V_IAI3S  

act:12:20 En   de thumomachOn turiois kai sidOniois homothumadon de parEsan 
     eimi  de thumomacheO *PN*  kai *PN*   homothumadon de pareimi 
     V_IAI3S C V_PAPNSM  N_DPM  C  A_DPM   D      C V_IAI3P 

 pros auton kai peisantes blaston ton  epi tou  koitOnos tou  basileOs 
 pros autos kai peithO  *PN*  ho   epi ho   koitOn  ho   basileus 
 P  RP_ASM C  V_AAPNPM N_ASM  RA_ASM P  RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM  

 Etounto eirEnEn dia to   trephesthai autOn tEn  chOran apo tEs  
 aiteO  eirEnE dia ho   trephO   autos ho   chOra apo ho   
 V_IMI3P N_ASF  P  RA_ASN V_PPN    RP_GPM RA_ASF N_ASF P  RA_GSF 

 basilikEs 
 basilikos 
 A_GSF   

act:12:21 taktE de hEmera ho   hErOdEs endusamenos esthEta basilikEn [kai] 
     taktos de hEmera ho   *PN*  enduO    esthEs basilikos kai  
     A_DSF C N_DSF RA_NSM N_NSM  V_AMPNSM  N_ASF  A_ASF   C   

 kathisas epi tou  bEmatos edEmEgorei pros autous 
 kathizO epi ho   bEma  dEmEgoreO pros heautou 
 V_AAPNSM P  RA_GSN N_GSN  V_IAI3S  P  RP_APM 

act:12:22 ho   de dEmos epephOnei theou phOnE kai ouk anthrOpou 
     ho   de dEmos epiphOneO theos phOnE kai ou anthrOpos 
     RA_NSM C N_NSM V_IAI3S  N_GSM N_NSF C  D  N_GSM   

act:12:23 parachrEma de epataxen auton aggelos kuriou anth hOn  ouk edOken 
     parachrEma de patassO autos aggelos kurios anti hos  ou didOmi 
     D     C V_AAI3S RP_ASM N_NSM  N_GSM P  RR_GPN D  V_AAI3S 

 tEn  doxan tO   theO kai genomenos skOlEkobrOtos exepsuxen 
 ho   doxa ho   theos kai ginomai  skOlEkobrOtos ekpsuchO 
 RA_ASF N_ASF RA_DSM N_DSM C  V_AMPNSM A_NSM     V_AAI3S  

act:12:24 ho   de logos tou  theou Euxanen kai eplEthuneto 
     ho   de logos ho   theos auxanO kai plEthunO  
     RA_NSM C N_NSM RA_GSM N_GSM V_IAI3S C  V_IPI3S   

act:12:25 barnabas de kai saulos hupestrepsan eis ierousalEm plErOsantes 
     *PN*   de kai *PN*  hupostrephO heis *PN*    plEroO   
     N_NSM  C C  N_NSM V_AAI3P   P  N_ASF   V_AAPNPM  

 tEn  diakonian sumparalabontes iOannEn ton  epiklEthenta markon 
 ho   diakonia sumparalambanO *PN*  ho   epikaleO   *PN*  
 RA_ASF N_ASF   V_AAPNPM    N_ASM  RA_ASM V_APPASM   N_ASM 


Help and Acknowledgements