Help and Acknowledgements


act:11:1 Ekousan de hoi  apostoloi kai hoi  adelphoi hoi  ontes  kata 
     akouO  de ho   apostolos kai ho   adelphos ho   eimi   kata 
     V_AAI3P C RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM  RA_NPM V_PAPNPM P  

 tEn  ioudaian hoti kai ta   ethnE edexanto ton  logon tou  theou 
 ho   *PN*   hoti kai ho   ethnos dechomai ho   logos ho   theos 
 RA_ASF N_ASF  C  D  RA_NPN N_NPN V_AMI3P RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

act:11:2 hote de anebE  petros eis ierousalEm diekrinonto pros auton hoi  
     hote de anabainO *PN*  heis *PN*    diakrinO  pros autos ho   
     C  C V_AAI3S N_NSM P  N_ASF   V_IMI3P   P  RP_ASM RA_NPM 

 ek peritomEs 
 ek peritomE 
 P N_GSF   

act:11:3 legontes hoti eisElthes  pros andras akrobustian echontas kai 
     legO   hoti eiserchomai pros anEr  akrobustia echO   kai 
     V_PAPNPM C  V_AAI2S   P  N_APM N_ASF    V_PAPAPM C  

 sunephages autois 
 sunesthiO autos 
 V_AAI2S  RP_DPM 

act:11:4 arxamenos de petros exetitheto autois kathexEs legOn  
     archO   de *PN*  ektithemai autos kathexEs legO   
     V_AMPNSM C N_NSM V_IMI3S  RP_DPM D    V_PAPNSM 

act:11:5 egO  EmEn  en  polei ioppE proseuchomenos kai eidon  en  
     egO  eimi  heis polis *PN* proseuchomai  kai horaO  heis 
     RP_NS V_IMI1S P  N_DSF N_DSF V_PMPNSM    C  V_AAI1S P  

 ekstasei horama katabainon skeuos ti   hOs othonEn megalEn tessarsin 
 ekstasis horama katabainO skeuos tis  hOs othonE megas  tessares 
 N_DSF  N_ASN V_PAPASN  N_ASN RI_ASN C  N_ASF  A_ASF  A_DPF   

 archais kathiemenEn ek tou  ouranou kai Elthen  achri emou 
 archE  kathiEmi  ek ho   ouranos kai erchomai achri egO  
 N_DPF  V_PPPASF  P RA_GSM N_GSM  C  V_AAI3S P   RP_GS 

act:11:6 eis hEn  atenisas katenooun kai eidon  ta   tetrapoda tEs  
     heis eimi  atenizO katanoeO kai horaO  ho   tetrapoun ho   
     P  RR_ASF V_AAPNSM V_IAI1S  C  V_AAI1S RA_APN A_APN   RA_GSF 

 gEs  kai ta   thEria kai ta   herpeta kai ta   peteina tou  
 gE  kai ho   thErion kai ho   herpeton kai ho   peteinon ho   
 N_GSF C  RA_APN N_APN  C  RA_APN N_APN  C  RA_APN A_APN  RA_GSM 

 ouranou 
 ouranos 
 N_GSM  

act:11:7 Ekousa de kai phOnEs legousEs moi  anastas petre thuson kai 
     akouO  de kai phOnE legO   egO  anistEmi *PN* thuO  kai 
     V_AAI1S C D  N_GSF V_PAPGSF RP_DS V_AAPNSM N_VSM V_AAD2S C  

 phage  
 esthiO 
 V_AAD2S 

act:11:8 eipon  de mEdamOs kurie hoti koinon E akatharton oudepote 
     legO  de mEdamOs kurios hoti koinos E akathartos oudepote 
     V_AAI1S C D    N_VSM C  A_NSN C A_NSN   D    

 eisElthen  eis to   stoma mou  
 eiserchomai heis ho   stoma egO  
 V_AAI3S   P  RA_ASN N_ASN RP_GS 

act:11:9 apekrithE  de phOnE ek deuterou ek tou  ouranou ha   ho   theos 
     apokrinomai de phOnE ek deuteros ek ho   ouranos hos  ho   theos 
     V_API3S   C N_NSF P A_GSN  P RA_GSM N_GSM  RR_APN RA_NSM N_NSM 

 ekatharisen su  mE koinou 
 katharizO  su  mE koinos 
 V_AAI3S   RP_NS D V_PAD2S 

act:11:10 touto de egeneto epi tris kai anespasthE palin hapanta eis ton  
     houtos de ginomai epi treis kai anaspaO  palin hapas  heis ho   
     RD_NSN C V_AMI3S P  D   C  V_API3S  D   A_NPN  P  RA_ASM 

 ouranon 
 ouranos 
 N_ASM  

act:11:11 kai idou exautEs treis andres epestEsan epi tEn  oikian en  hE   
     kai idou exautEs treis anEr  ephistEmi epi ho   oikia heis hos  
     C  X  D    A_NPM N_NPM V_AAI3P  P  RA_ASF N_ASF P  RR_DSF 

 Emen  apestalmenoi apo kaisareias pros me  
 eimi  apostellO  apo *PN*    pros egO  
 V_IAI1P V_XPPNPM   P  N_GSF   P  RP_AS 

act:11:12 eipen  de to   pneuma moi  sunelthein autois mEden diakrinanta 
     legO  de ho   pneuma egO  sunerchomai autos mEdeis diakrinO  
     V_AAI3S C RA_NSN N_NSN RP_DS V_AAN    RP_DPM A_ASN V_AAPASM  

 Elthon  de sun emoi kai hoi  hex  adelphoi houtoi kai eisElthomen eis 
 erchomai de sun egO  kai ho   hex  adelphos houtos kai eiserchomai heis 
 V_AAI3P C P  RP_DS D  RA_NPM A_NPM N_NPM  RD_NPM C  V_AAI1P   P  

 ton  oikon tou  andros 
 ho   oikos ho   anEr  
 RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

act:11:13 apEggeilen de hEmin pOs eiden  [ton] aggelon en  tO   oikO 
     apaggellO de egO  pOs horaO  ho   aggelos heis ho   oikos 
     V_AAI3S  C RP_DP C  V_AAI3S RA_ASM N_ASM  P  RA_DSM N_DSM 

 autou stathenta kai eiponta aposteilon eis ioppEn kai metapempsai simOna 
 autos histEmi  kai legO   apostellO heis *PN*  kai metapempomai *PN*  
 RP_GSM V_APPASM C  V_AAPASM V_AAD2S  P  N_ASF C  V_AMD2S   N_ASM 

 ton  epikaloumenon petron 
 ho   epikaleO   *PN*  
 RA_ASM V_PPPASM   N_ASM 

act:11:14 hos  lalEsei rhEmata pros se  en  hois  sOthEsE su  kai pas  
     hos  laleO  rhEma  pros su  heis hos  sOzO  su  kai pas  
     RR_NSM V_FAI3S N_APN  P  RP_AS P  RR_DPN V_FPI2S RP_NS C  A_NSM 

 ho   oikos sou  
 ho   oikos su  
 RA_NSM N_NSM RP_GS 

act:11:15 en  de tO   arxasthai me  lalein epepesen to   pneuma to   
     heis de ho   archO   egO  laleO epipiptO ho   pneuma ho   
     P  C RA_DSN V_AMN   RP_AS V_PAN V_AAI3S RA_NSN N_NSN RA_NSN 

 hagion ep autous hOsper kai eph hEmas en  archE 
 hagios epi heautou hOsper kai epi egO  heis archE 
 A_NSN P  RP_APM C   D  P  RP_AP P  N_DSF 

act:11:16 emnEsthEn  de tou  rhEmatos tou  kuriou hOs elegen iOannEs men 
     mimnEskomai de ho   rhEma  ho   kurios hOs legO  *PN*  men 
     V_API1S   C RA_GSN N_GSN  RA_GSM N_GSM C  V_IAI3S N_NSM  C  

 ebaptisen hudati humeis de baptisthEsesthe en  pneumati hagiO 
 baptizO  hudOr su   de baptizO     heis pneuma  hagios 
 V_AAI3S  N_DSN RP_NP C V_FPI2P     P  N_DSN  A_DSN 

act:11:17 ei oun tEn  isEn dOrean edOken autois ho   theos hOs kai hEmin 
     ei oun ho   isos dOrea didOmi autos ho   theos hOs kai egO  
     C C  RA_ASF A_ASF N_ASF V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM D  D  RP_DP 

 pisteusasin epi ton  kurion iEsoun christon egO  tis  EmEn  dunatos 
 pisteuO   epi ho   kurios *PN*  *PN*   egO  tis  eimi  dunatos 
 V_AAPDPM  P  RA_ASM N_ASM N_ASM N_ASM  RP_NS RI_NSM V_IMI1S A_NSM  

 kOlusai ton  theon 
 kOluO  ho   theos 
 V_AAN  RA_ASM N_ASM 

act:11:18 akousantes de tauta hEsuchasan kai edoxasan ton  theon legontes 
     akouO   de houtos hEsuchazO kai doxazO  ho   theos legO   
     V_AAPNPM  C RD_APN V_AAI3P  C  V_AAI3P RA_ASM N_ASM V_PAPNPM 

 ara kai tois  ethnesin ho   theos tEn  metanoian eis zOEn edOken 
 ara kai ho   ethnos  ho   theos ho   metanoia heis zOE  didOmi 
 C  D  RA_DPN N_DPN  RA_NSM N_NSM RA_ASF N_ASF   P  N_ASF V_AAI3S 

act:11:19 hoi  men oun diasparentes apo tEs  thlipseOs tEs  genomenEs epi 
     ho   men oun diaspeirO  apo ho   thlipsis ho   ginomai  epi 
     RA_NPM X  C  V_APPNPM   P  RA_GSF N_GSF   RA_GSF V_AMPGSF P  

 stephanO diElthon  heOs phoinikEs kai kuprou kai antiocheias mEdeni 
 stephanos dierchomai heOs *PN*   kai *PN*  kai *PN*    mEdeis 
 N_DSM   V_AAI3P  P  N_GSF   C  N_GSF C  N_GSF    A_DSM 

 lalountes ton  logon ei mE monon ioudaiois 
 laleO   ho   logos ei mE monos *PN*   
 V_PAPNPM RA_ASM N_ASM C D A_ASN A_DPM   

act:11:20 Esan  de tines ex autOn andres kuprioi kai kurEnaioi hoitines 
     eimi  de tis  hex autos anEr  *PN*  kai *PN*   hostis  
     V_IAI3P C RI_NPM P  RP_GPM N_NPM N_NPM  C  N_NPM   RR_NPM  

 elthontes eis antiocheian elaloun kai pros tous  hellEnistas 
 erchomai heis *PN*    laleO  kai pros ho   *PN*    
 V_AAPNPM P  N_ASF    V_IAI3P D  P  RA_APM N_APM    

 euaggelizomenoi ton  kurion iEsoun 
 euaggelizO   ho   kurios *PN*  
 V_PMPNPM    RA_ASM N_ASM N_ASM 

act:11:21 kai En   cheir kuriou met autOn polus te arithmos ho   
     kai eimi  cheir kurios meta autos polus te arithmos ho   
     C  V_IAI3S N_NSF N_GSM P  RP_GPM A_NSM C N_NSM  RA_NSM 

 pisteusas epestrepsen epi ton  kurion 
 pisteuO  epistrephO epi ho   kurios 
 V_AAPNSM V_AAI3S   P  RA_ASM N_ASM 

act:11:22 EkousthE de ho   logos eis ta   Ota  tEs  ekklEsias tEs  
     akouO  de ho   logos heis ho   ous  ho   ekklEsia ho   
     V_API3S C RA_NSM N_NSM P  RA_APN N_APN RA_GSF N_GSF   RA_GSF 

 ousEs  en  ierousalEm peri autOn kai exapesteilan barnaban [dielthein] 
 eimi   heis *PN*    peri autos kai exapostellO *PN*   dierchomai 
 V_PAPGSF P  N_DSF   P  RP_GPM C  V_AAI3P   N_ASM  V_AAN    

 heOs antiocheias 
 heOs *PN*    
 P  N_GSF    

act:11:23 hos  paragenomenos kai idOn   tEn  charin [tEn] tou  theou 
     hos  paraginomai  kai horaO  ho   charis ho   ho   theos 
     RR_NSM V_AMPNSM   C  V_AAPNSM RA_ASF N_ASF RA_ASF RA_GSM N_GSM 

 echarE kai parekalei pantas tE   prothesei tEs  kardias prosmenein 
 chairO kai parakaleO pas  ho   prothesis ho   kardia prosmenO  
 V_API3S C  V_IAI3S  A_APM RA_DSF N_DSF   RA_GSF N_GSF  V_PAN   

 tO   kuriO 
 ho   kurios 
 RA_DSM N_DSM 

act:11:24 hoti En   anEr agathos kai plErEs pneumatos hagiou kai pisteOs 
     hoti eimi  anEr agathos kai plErEs pneuma  hagios kai pistis 
     C  V_IAI3S N_NSM A_NSM  C  A_NSM N_GSN   A_GSN C  N_GSF  

 kai prosetethE ochlos hikanos tO   kuriO 
 kai prostithEmi ochlos hikanos ho   kurios 
 C  V_API3S   N_NSM A_NSM  RA_DSM N_DSM 

act:11:25 exElthen  de eis tarson anazEtEsai saulon 
     exerchomai de heis *PN*  anazEteO  *PN*  
     V_AAI3S  C P  N_ASF V_AAN   N_ASM 

act:11:26 kai heurOn  Egagen eis antiocheian egeneto de autois kai eniauton 
     kai heuriskO agO   heis *PN*    ginomai de autos kai eniautos 
     C  V_AAPNSM V_AAI3S P  N_ASF    V_AMI3S C RP_DPM D  N_ASM  

 holon sunachthEnai en  tE   ekklEsia kai didaxai ochlon hikanon 
 holos sunagO    heis ho   ekklEsia kai didaskO ochlos hikanos 
 A_ASM V_APN    P  RA_DSF N_DSF  C  V_AAN  N_ASM A_ASM  

 chrEmatisai te prOtOs en  antiocheia tous  mathEtas christianous 
 chrEmatizO te prOtOs heis *PN*    ho   mathEtEs *PN*     
 V_AAN    C D   P  N_DSF   RA_APM N_APM  N_APM    

act:11:27 en  tautais de tais  hEmerais katElthon  apo hierosolumOn 
     heis houtos de ho   hEmera  katerchomai apo *PN*     
     P  RD_DPF C RA_DPF N_DPF  V_AAI3P   P  N_GPN    

 prophEtai eis antiocheian 
 prophEtEs heis *PN*    
 N_NPM   P  N_ASF    

act:11:28 anastas de heis ex autOn onomati hagabos esEmanen dia tou  
     anistEmi de heis hex autos onoma  *PN*  sEmainO dia ho   
     V_AAPNSM C A_NSM P  RP_GPM N_DSN  N_NSM  V_AAI3S P  RA_GSN 

 pneumatos limon megalEn mellein esesthai eph holEn tEn  oikoumenEn hEtis 
 pneuma  limos megas  mellO  eimi   epi holos ho   oikeO   hostis 
 N_GSN   N_ASF A_ASF  V_PAN  V_FMN  P  A_ASF RA_ASF N_ASF   RR_NSF 

 egeneto epi klaudiou 
 ginomai epi *PN*   
 V_AMI3S P  N_GSM  

act:11:29 tOn  de mathEtOn kathOs euporeito tis  hOrisan hekastos autOn 
     ho   de mathEtEs kathOs euporeomai tis  horizO hekastos autos 
     RA_GPM C N_GPM  C   V_IMI3S  RI_NSM V_AAI3P A_NSM  RP_GPM 

 eis diakonian pempsai tois  katoikousin en  tE   ioudaia adelphois 
 heis diakonia pempO  ho   katoikeO  heis ho   *PN*  adelphos 
 P  N_ASF   V_AAN  RA_DPM V_PAPDPM  P  RA_DSF N_DSF  N_DPM   

act:11:30 ho   kai epoiEsan aposteilantes pros tous  presbuterous dia 
     hos  kai poieO  apostellO   pros ho   presbuteros dia 
     RR_ASN D  V_AAI3P V_AAPNPM   P  RA_APM A_APM    P  

 cheiros barnaba kai saulou 
 cheir  *PN*  kai *PN*  
 N_GSF  N_GSM  C  N_GSM 


Help and Acknowledgements