Help and Acknowledgements


act:10:1 anEr de tis  en  kaisareia onomati kornElios hekatontarchEs ek 
     anEr de tis  heis *PN*   onoma  *PN*   hekatontarchEs ek 
     N_NSM C RI_NSM P  N_DSF   N_DSN  N_NSM   N_NSM     P 

 speirEs tEs  kaloumenEs italikEs 
 speirO ho   kaleO   *PN*   
 N_GSF  RA_GSF V_PPPGSF  A_GSF  

act:10:2 eusebEs kai phoboumenos ton  theon sun panti tO   oikO autou 
     eusebEs kai phobeomai  ho   theos sun pas  ho   oikos autos 
     A_NSM  C  V_PMPNSM  RA_ASM N_ASM P  A_DSM RA_DSM N_DSM RP_GSM 

 poiOn  eleEmosunas pollas tO   laO  kai deomenos tou  theou dia pantos 
 poios  eleEmosunE polus ho   laos kai deO   ho   theos dia pas  
 V_PAPNSM N_APF    A_APF RA_DSM N_DSM C  V_PMPNSM RA_GSM N_GSM P  A_GSM 

act:10:3 eiden  en  horamati phanerOs hOsei peri hOran enatEn tEs  hEmeras 
     horaO  heis horama  phanerOs hOsei peri hOra enatos ho   hEmera 
     V_AAI3S P  N_DSN  D    D   P  N_ASF A_ASF RA_GSF N_GSF  

 aggelon tou  theou eiselthonta pros auton kai eiponta autO  kornElie 
 aggelos ho   theos eiserchomai pros autos kai legO   autos *PN*   
 N_ASM  RA_GSM N_GSM V_AAPASM  P  RP_ASM C  V_AAPASM RP_DSM N_VSM  

act:10:4 ho   de atenisas autO  kai emphobos genomenos eipen  ti   
     ho   de atenizO autos kai emphobos ginomai  legO  tis  
     RA_NSM C V_AAPNSM RP_DSM C  A_NSM  V_AMPNSM V_AAI3S RI_NSN 

 estin  kurie eipen  de autO  hai  proseuchai sou  kai hai  
 eimi  kurios legO  de autos ho   proseuchE su  kai ho   
 V_PAI3S N_VSM V_AAI3S C RP_DSM RA_NPF N_NPF   RP_GS C  RA_NPF 

 eleEmosunai sou  anebEsan eis mnEmosunon emprosthen tou  theou 
 eleEmosunE su  anabainO heis mnEmosunon emprosthen ho   theos 
 N_NPF    RP_GS V_AAI3P P  N_ASN   P     RA_GSM N_GSM 

act:10:5 kai nun pempson andras eis ioppEn kai metapempsai simOna tina  
     kai nun pempO  anEr  heis *PN*  kai metapempomai *PN*  tis  
     C  D  V_AAD2S N_APM P  N_ASF C  V_AMD2S   N_ASM RI_ASM 

 hos  epikaleitai petros 
 hos  epikaleO  *PN*  
 RR_NSM V_PPI3S   N_NSM 

act:10:6 houtos xenizetai para tini  simOni bursei hO   estin  oikia para 
     houtos xenizO  para tis  *PN*  burseus hos  eimi  oikia para 
     RD_NSM V_PPI3S  P  RI_DSM N_DSM N_DSM  RR_DSM V_PAI3S N_NSF P  

 thalassan 
 thalassa 
 N_ASF   

act:10:7 hOs de apElthen  ho   aggelos ho   lalOn  autO  phOnEsas duo  
     hOs de aperchomai ho   aggelos ho   laleO  autos phOneO  duo  
     C  C V_AAI3S  RA_NSM N_NSM  RA_NSM V_PAPNSM RP_DSM V_AAPNSM A_APM 

 tOn  oiketOn kai stratiOtEn eusebE tOn  proskarterountOn autO  
 ho   oiketEs kai stratiOtEs eusebEs ho   proskartereO   autos 
 RA_GPM N_GPM  C  N_ASM   A_ASM  RA_GPM V_PAPGPM     RP_DSM 

act:10:8 kai exEgEsamenos hapanta autois apesteilen autous eis tEn  ioppEn 
     kai exEgeomai  hapas  autos apostellO heautou heis ho   *PN*  
     C  V_AMPNSM   A_APN  RP_DPM V_AAI3S  RP_APM P  RA_ASF N_ASF 

act:10:9 tE   de epaurion hodoiporountOn ekeinOn kai tE   polei eggizontOn 
     ho   de epaurion hodoiporeO   ekeinos kai ho   polis eggizO   
     RA_DSF C D    V_PAPGPM    RD_GPM C  RA_DSF N_DSF V_PAPGPM  

 anebE  petros epi to   dOma proseuxasthai peri hOran hektEn 
 anabainO *PN*  epi ho   dOma proseuchomai peri hOra hektos 
 V_AAI3S N_NSM P  RA_ASN N_ASN V_AMN     P  N_ASF A_ASF 

act:10:10 egeneto de prospeinos kai Ethelen geusasthai paraskeuazontOn de 
     ginomai de prospeinos kai thelO  geuomai  paraskeuazO   de 
     V_AMI3S C A_NSM   C  V_IAI3S V_AMN   V_PAPGPM    C 

 autOn egeneto ep auton ekstasis 
 autos ginomai epi autos ekstasis 
 RP_GPM V_AMI3S P  RP_ASM N_NSF  

act:10:11 kai theOrei ton  ouranon aneOgmenon kai katabainon skeuos ti   
     kai theOreO ho   ouranos anoigO   kai katabainO skeuos tis  
     C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM  V_XPPASM  C  V_PAPASN  N_ASN RI_ASN 

 hOs othonEn megalEn tessarsin archais kathiemenon epi tEs  gEs  
 hOs othonE megas  tessares archE  kathiEmi  epi ho   gE  
 C  N_ASF  A_ASF  A_DPF   N_DPF  V_PPPASN  P  RA_GSF N_GSF 

act:10:12 en  hO   hupErchen panta ta   tetrapoda kai herpeta tEs  
     heis hos  huparchO pas  ho   tetrapoun kai herpeton ho   
     P  RR_DSN V_IAI3S  A_NPN RA_NPN A_NPN   C  N_NPN  RA_GSF 

 gEs  kai peteina tou  ouranou 
 gE  kai peteinon ho   ouranos 
 N_GSF C  A_NPN  RA_GSM N_GSM  

act:10:13 kai egeneto phOnE pros auton anastas petre thuson kai phage  
     kai ginomai phOnE pros autos anistEmi *PN* thuO  kai esthiO 
     C  V_AMI3S N_NSF P  RP_ASM V_AAPNSM N_VSM V_AAD2S C  V_AAD2S 

act:10:14 ho   de petros eipen  mEdamOs kurie hoti oudepote ephagon pan  
     ho   de *PN*  legO  mEdamOs kurios hoti oudepote esthiO pas  
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S D    N_VSM C  D    V_AAI1S A_ASN 

 koinon kai akatharton 
 koinos kai akathartos 
 A_ASN C  A_ASN   

act:10:15 kai phOnE palin ek deuterou pros auton ha   ho   theos 
     kai phOnE palin ek deuteros pros autos hos  ho   theos 
     C  N_NSF D   P A_GSN  P  RP_ASM RR_APN RA_NSM N_NSM 

 ekatharisen su  mE koinou 
 katharizO  su  mE koinos 
 V_AAI3S   RP_NS D V_PAD2S 

act:10:16 touto de egeneto epi tris kai euthus anelEmphthE to   skeuos eis 
     houtos de ginomai epi treis kai euthus analambanO ho   skeuos heis 
     RD_NSN C V_AMI3S P  D   C  A_NSM V_API3S   RA_NSN N_NSN P  

 ton  ouranon 
 ho   ouranos 
 RA_ASM N_ASM  

act:10:17 hOs de en  heautO diEporei ho   petros ti   an eiE   to   
     hOs de heis heautou diaporeO ho   *PN*  tis  an eimi  ho   
     C  C P  RP_DSM V_IAI3S RA_NSM N_NSM RI_NSN X V_PAO3S RA_NSN 

 horama ho   eiden  idou hoi  andres hoi  apestalmenoi hupo tou  
 horama hos  horaO  idou ho   anEr  ho   apostellO  hupo ho   
 N_NSN RR_ASN V_AAI3S X  RA_NPM N_NPM RA_NPM V_XPPNPM   P  RA_GSM 

 kornEliou dierOtEsantes tEn  oikian tou  simOnos epestEsan epi ton  
 *PN*   dierOtaO   ho   oikia ho   *PN*  ephistEmi epi ho   
 N_GSM   V_AAPNPM   RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM  V_AAI3P  P  RA_ASM 

 pulOna 
 pulOn 
 N_ASM 

act:10:18 kai phOnEsantes epunthanonto ei simOn ho   epikaloumenos petros 
     kai phOneO   punthanomai ei *PN* ho   epikaleO   *PN*  
     C  V_AAPNPM  V_IMI3P   X N_NSM RA_NSM V_PPPNSM   N_NSM 

 enthade xenizetai 
 enthade xenizO  
 D    V_PPI3S  

act:10:19 tou  de petrou dienthumoumenou peri tou  horamatos eipen  [autO] 
     ho   de *PN*  dienthumeomai  peri ho   horama  legO  autos 
     RA_GSM C N_GSM V_PMPGSM    P  RA_GSN N_GSN   V_AAI3S RP_DSM 

 to   pneuma idou andres treis zEtountes se  
 ho   pneuma idou anEr  treis zEteO   su  
 RA_NSN N_NSN X  N_NPM A_NPM V_PAPNPM RP_AS 

act:10:20 alla anastas katabEthi kai poreuou  sun autois mEden diakrinomenos 
     alla anistEmi katabainO kai poreuomai sun autos mEdeis diakrinO   
     C  V_AAPNSM V_AAD2S  C  V_PMD2S  P  RP_DPM A_ASN V_PMPNSM   

 hoti egO  apestalka autous 
 hoti egO  apostellO heautou 
 C  RP_NS V_XAI1S  RP_APM 

act:10:21 katabas  de petros pros tous  andras eipen  idou egO  eimi  
     katabainO de *PN*  pros ho   anEr  legO  idou egO  eimi  
     V_AAPNSM C N_NSM P  RA_APM N_APM V_AAI3S X  RP_NS V_PAI1S 

 hon  zEteite tis  hE   aitia di hEn  pareste  
 eimi  zEteO  tis  ho   aitia dia eimi  paristEmi 
 RR_ASM V_PAI2P RI_NSF RA_NSF N_NSF P  RR_ASF V_PAI2P  

act:10:22 hoi  de eipan  kornElios hekatontarchEs anEr dikaios kai 
     ho   de legO  *PN*   hekatontarchEs anEr dikaios kai 
     RA_NPM C V_AAI3P N_NSM   N_NSM     N_NSM A_NSM  C  

 phoboumenos ton  theon marturoumenos te hupo holou tou  ethnous tOn  
 phobeomai  ho   theos martureO   te hupo holos ho   ethnos ho   
 V_PMPNSM  RA_ASM N_ASM V_PPPNSM   C P  A_GSN RA_GSN N_GSN  RA_GPM 

 ioudaiOn echrEmatisthE hupo aggelou hagiou metapempsasthai se  eis ton  
 *PN*   chrEmatizO  hupo aggelos hagios metapempomai  su  heis ho   
 A_GPM  V_API3S    P  N_GSM  A_GSM V_AMN      RP_AS P  RA_ASM 

 oikon autou kai akousai rhEmata para sou  
 oikos autos kai akouO  rhEma  para su  
 N_ASM RP_GSM C  V_AAN  N_APN  P  RP_GS 

act:10:23 eiskalesamenos oun autous exenisen tE   de epaurion anastas 
     eiskaleomai  oun heautou xenizO  ho   de epaurion anistEmi 
     V_AMPNSM    C  RP_APM V_AAI3S RA_DSF C D    V_AAPNSM 

 exElthen  sun autois kai tines tOn  adelphOn tOn  apo ioppEs 
 exerchomai sun autos kai tis  ho   adelphos ho   apo *PN*  
 V_AAI3S  P  RP_DPM C  RI_NPM RA_GPM N_GPM  RA_GPM P  N_GSF 

 sunElthon  autO  
 sunerchomai autos 
 V_AAI3P   RP_DSM 

act:10:24 tE   de epaurion eisElthen  eis tEn  kaisareian ho   de 
     ho   de epaurion eiserchomai heis ho   *PN*    ho   de 
     RA_DSF C D    V_AAI3S   P  RA_ASF N_ASF   RA_NSM C 

 kornElios En   prosdokOn autous sugkalesamenos tous  suggeneis autou 
 *PN*   eimi  prosdokaO heautou sugkaleO    ho   suggenEs autos 
 N_NSM   V_IAI3S V_PAPNSM RP_APM V_AMPNSM    RA_APM A_APM   RP_GSM 

 kai tous  anagkaious philous 
 kai ho   anagkaios philos 
 C  RA_APM A_APM   A_APM  

act:10:25 hOs de egeneto tou  eiselthein ton  petron sunantEsas autO  
     hOs de ginomai ho   eiserchomai ho   *PN*  sunantaO  autos 
     C  C V_AMI3S RA_GSN V_AAN    RA_ASM N_ASM V_AAPNSM  RP_DSM 

 ho   kornElios pesOn  epi tous  podas prosekunEsen 
 ho   *PN*   piptO  epi ho   pous proskuneO  
 RA_NSM N_NSM   V_AAPNSM P  RA_APM N_APM V_AAI3S   

act:10:26 ho   de petros Egeiren auton legOn  anastEthi kai egO  autos 
     ho   de *PN*  egeirO autos legO   anistEmi kai egO  autos 
     RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RP_ASM V_PAPNSM V_AAD2S  D  RP_NS RP_NSM 

 anthrOpos eimi  
 anthrOpos eimi  
 N_NSM   V_PAI1S 

act:10:27 kai sunomilOn autO  eisElthen  kai heuriskei sunelEluthotas pollous 
     kai sunomileO autos eiserchomai kai heuriskO sullambanO   polus  
     C  V_PAPNSM RP_DSM V_AAI3S   C  V_PAI3S  V_XAPAPM    A_APM  

act:10:28 ephE  te pros autous humeis epistasthe hOs athemiton estin  andri 
     phEmi  te pros heautou su   epistamai hOs athemitos eimi  anEr 
     V_IAI3S C P  RP_APM RP_NP V_PMI2P  D  A_NSN   V_PAI3S N_DSM 

 ioudaiO kollasthai E proserchesthai allophulO kamoi ho   theos edeixen 
 *PN*  kollaomai E proserchomai  allophulos kagO ho   theos deiknumi 
 A_DSM  V_PPN   C V_PMN     A_DSM   C   RA_NSM N_NSM V_AAI3S 

 mEdena koinon E akatharton legein anthrOpon 
 mEdeis koinos E akathartos legO  anthrOpos 
 A_ASM A_ASM C A_ASM   V_PAN N_ASM   

act:10:29 dio kai anantirrEtOs Elthon  metapemphtheis punthanomai oun tini  
     dio kai anantirrEtOs erchomai metapempomai  punthanomai oun tis  
     C  D  D      V_AAI1S V_APPNSM    V_PMI1S   C  RI_DSM 

 logO metepempsasthe me  
 logos metapempomai  egO  
 N_DSM V_AMI2P    RP_AS 

act:10:30 kai ho   kornElios ephE  apo tetartEs hEmeras mechri tautEs 
     kai ho   *PN*   phEmi  apo tetartos hEmera mechri houtos 
     C  RA_NSM N_NSM   V_IAI3S P  A_GSF  N_GSF  P   RD_GSF 

 tEs  hOras EmEn  tEn  enatEn proseuchomenos en  tO   oikO mou  kai 
 ho   hOra eimi  ho   enatos proseuchomai  heis ho   oikos egO  kai 
 RA_GSF N_GSF V_IMI1S RA_ASF A_ASF V_PMPNSM    P  RA_DSM N_DSM RP_GS C  

 idou anEr estE  enOpion mou  en  esthEti lampra 
 idou anEr histEmi enOpion egO  heis esthEs lampros 
 X  N_NSM V_AAI3S P    RP_GS P  N_DSF  A_DSF  

act:10:31 kai phEsin kornElie eisEkousthE sou  hE   proseuchE kai hai  
     kai phEmi  *PN*   eisakouO  su  ho   proseuchE kai ho   
     C  V_PAI3S N_VSM  V_API3S   RP_GS RA_NSF N_NSF   C  RA_NPF 

 eleEmosunai sou  emnEsthEsan enOpion tou  theou 
 eleEmosunE su  mimnEskomai enOpion ho   theos 
 N_NPF    RP_GS V_API3P   P    RA_GSM N_GSM 

act:10:32 pempson oun eis ioppEn kai metakalesai simOna hos  epikaleitai 
     pempO  oun heis *PN*  kai metakaleomai *PN*  hos  epikaleO  
     V_AAD2S C  P  N_ASF C  V_AMD2S   N_ASM RR_NSM V_PPI3S   

 petros houtos xenizetai en  oikia simOnos burseOs para thalassan 
 *PN*  houtos xenizO  heis oikia *PN*  burseus para thalassa 
 N_NSM RD_NSM V_PPI3S  P  N_DSF N_GSM  N_GSM  P  N_ASF   

act:10:33 exautEs oun epempsa pros se  su  te kalOs epoiEsas paragenomenos 
     exautEs oun pempO  pros su  su  te kalOs poieO  paraginomai  
     D    C  V_AAI1S P  RP_AS RP_NS C D   V_AAI2S V_AMPNSM   

 nun oun pantes hEmeis enOpion tou  theou paresmen akousai panta ta   
 nun oun pas  egO  enOpion ho   theos pareimi akouO  pas  ho   
 D  C  A_NPM RP_NP P    RA_GSM N_GSM V_PAI1P V_AAN  A_APN RA_APN 

 prostetagmena soi  hupo tou  kuriou 
 prostassO   su  hupo ho   kurios 
 V_XPPAPN   RP_DS P  RA_GSM N_GSM 

act:10:34 anoixas de petros to   stoma eipen  ep alEtheias katalambanomai 
     anoigO  de *PN*  ho   stoma legO  epi alEtheia katalambanO  
     V_AAPNSM C N_NSM RA_ASN N_ASN V_AAI3S P  N_GSF   V_PMI1S    

 hoti ouk estin  prosOpolEmptEs ho   theos 
 hoti ou eimi  prosOpolEmptEs ho   theos 
 C  D  V_PAI3S N_NSM     RA_NSM N_NSM 

act:10:35 all en  panti ethnei ho   phoboumenos auton kai ergazomenos 
     alla heis pas  ethnos ho   phobeomai  autos kai ergazomai  
     C  P  A_DSN N_DSN RA_NSM V_PMPNSM  RP_ASM C  V_PMPNSM  

 dikaiosunEn dektos autO  estin  
 dikaiosunE dektos autos eimi  
 N_ASF    A_NSM RP_DSM V_PAI3S 

act:10:36 ton  logon [hon] apesteilen tois  huiois israEl euaggelizomenos 
     ho   logos eimi  apostellO ho   huios *PN*  euaggelizO   
     RA_ASM N_ASM RR_ASM V_AAI3S  RA_DPM N_DPM N_GSM V_PMPNSM    

 eirEnEn dia iEsou christou houtos estin  pantOn kurios 
 eirEnE dia *PN* *PN*   houtos eimi  pas  kurios 
 N_ASF  P  N_GSM N_GSM  RD_NSM V_PAI3S A_GPM N_NSM 

act:10:37 humeis oidate to   genomenon rhEma kath holEs tEs  ioudaias 
     su   oida  ho   ginomai  rhEma kata holos ho   *PN*   
     RP_NP V_XAI2P RA_ASN V_AMPASN N_ASN P  A_GSF RA_GSF N_GSF  

 arxamenos apo tEs  galilaias meta to   baptisma ho   ekEruxen iOannEs 
 archO   apo ho   *PN*   meta ho   baptisma hos  kErussO *PN*  
 V_AMPNSM P  RA_GSF N_GSF   P  RA_ASN N_ASN  RR_ASN V_AAI3S N_NSM  

act:10:38 iEsoun ton  apo nazareth hOs echrisen auton ho   theos pneumati 
     *PN*  ho   apo *PN*   hOs chriO  autos ho   theos pneuma  
     N_ASM RA_ASM P  N_GSF  C  V_AAI3S RP_ASM RA_NSM N_NSM N_DSN  

 hagiO kai dunamei hos  diElthen  euergetOn kai iOmenos pantas tous  
 hagios kai dunamis hos  dierchomai euergeteO kai iaomai  pas  ho   
 A_DSN C  N_DSF  RR_NSM V_AAI3S  V_PAPNSM C  V_PMPNSM A_APM RA_APM 

 katadunasteuomenous hupo tou  diabolou hoti ho   theos En   met 
 *UNKNOWN*      hupo ho   diabolos hoti ho   theos eimi  meta 
 V_PPPAPM      P  RA_GSM A_GSM  C  RA_NSM N_NSM V_IAI3S P  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

act:10:39 kai hEmeis martures pantOn hOn  epoiEsen en  te tE   chOra 
     kai egO  martus  pas  hos  poieO  heis te ho   chOra 
     C  RP_NP N_NPM  A_GPN RR_GPN V_AAI3S P  C RA_DSF N_DSF 

 tOn  ioudaiOn kai [en] ierousalEm hon  kai aneilan kremasantes epi xulou 
 ho   *PN*   kai heis *PN*    eimi  kai anaireO kremannumi epi xulon 
 RA_GPM A_GPM  C  P  N_DSF   RR_ASM D  V_AAI3P V_AAPNPM  P  N_GSN 

act:10:40 touton ho   theos Egeiren [en] tE   tritE hEmera kai edOken 
     houtos ho   theos egeirO heis ho   tritos hEmera kai didOmi 
     RD_ASM RA_NSM N_NSM V_AAI3S P  RA_DSF A_DSF N_DSF C  V_AAI3S 

 auton emphanE genesthai 
 autos emphanEs ginomai  
 RP_ASM A_ASM  V_AMN   

act:10:41 ou panti tO   laO  alla martusin tois  prokecheirotonEmenois hupo 
     ou pas  ho   laos alla martus  ho   *UNKNOWN*       hupo 
     D A_DSM RA_DSM N_DSM C  N_DPM  RA_DPM V_XPPDPM       P  

 tou  theou hEmin hoitines sunephagomen kai sunepiomen autO  meta to   
 ho   theos egO  hostis  sunesthiO  kai sumpinO  autos meta ho   
 RA_GSM N_GSM RP_DP RR_NPM  V_AAI1P   C  V_AAI1P  RP_DSM P  RA_ASN 

 anastEnai auton ek nekrOn 
 anistEmi autos ek nekros 
 V_AAN   RP_ASM P A_GPM 

act:10:42 kai parEggeilen hEmin kEruxai tO   laO  kai diamarturasthai hoti 
     kai paraggellO egO  kErussO ho   laos kai diamarturomai  hoti 
     C  V_AAI3S   RP_DP V_AAN  RA_DSM N_DSM C  V_AMN      C  

 houtos estin  ho   hOrismenos hupo tou  theou kritEs zOntOn  kai nekrOn 
 houtos eimi  ho   horizO   hupo ho   theos kritEs zaO   kai nekros 
 RD_NSM V_PAI3S RA_NSM V_XPPNSM  P  RA_GSM N_GSM N_NSM V_PAPGPM C  A_GPM 

act:10:43 toutO pantes hoi  prophEtai marturousin aphesin hamartiOn labein 
     houtos pas  ho   prophEtEs martureO  aphesis hamartia lambanO 
     RD_DSM A_NPM RA_NPM N_NPM   V_PAI3P   N_ASF  N_GPF   V_AAN  

 dia tou  onomatos autou panta ton  pisteuonta eis auton 
 dia ho   onoma  autos pas  ho   pisteuO  heis autos 
 P  RA_GSN N_GSN  RP_GSM A_ASM RA_ASM V_PAPASM  P  RP_ASM 

act:10:44 eti lalountos tou  petrou ta   rhEmata tauta epepesen to   
     eti laleO   ho   *PN*  ho   rhEma  houtos epipiptO ho   
     D  V_PAPGSM RA_GSM N_GSM RA_APN N_APN  RD_APN V_AAI3S RA_NSN 

 pneuma to   hagion epi pantas tous  akouontas ton  logon 
 pneuma ho   hagios epi pas  ho   akouO   ho   logos 
 N_NSN RA_NSN A_NSN P  A_APM RA_APM V_PAPAPM RA_ASM N_ASM 

act:10:45 kai exestEsan hoi  ek peritomEs pistoi hosoi sunElthan  tO   
     kai existEmi ho   ek peritomE pistos hosos sunerchomai ho   
     C  V_AAI3P  RA_NPM P N_GSF   A_NPM RR_NPM V_AAI3P   RA_DSM 

 petrO hoti kai epi ta   ethnE hE   dOrea tou  hagiou pneumatos 
 *PN* hoti kai epi ho   ethnos ho   dOrea ho   hagios pneuma  
 N_DSM C  D  P  RA_APN N_APN RA_NSF N_NSF RA_GSN A_GSN N_GSN   

 ekkechutai 
 ekcheO   
 V_XPI3S  

act:10:46 Ekouon gar autOn lalountOn glOssais kai megalunontOn ton  theon 
     akouO  gar autos laleO   glOssa  kai megalunO   ho   theos 
     V_IAI3P C  RP_GPM V_PAPGPM N_DPF  C  V_PAPGPM   RA_ASM N_ASM 

 tote apekrithE  petros 
 tote apokrinomai *PN*  
 D  V_API3S   N_NSM 

act:10:47 mEti to   hudOr dunatai kOlusai tis  tou  mE baptisthEnai 
     mEti ho   hudOr dunamai kOluO  tis  ho   mE baptizO   
     X  RA_ASN N_ASN V_PMI3S V_AAN  RI_NSM RA_GSN D V_APN    

 toutous hoitines to   pneuma to   hagion elabon hOs kai hEmeis 
 houtos hostis  ho   pneuma ho   hagios lambanO hOs kai egO  
 RD_APM RR_NPM  RA_ASN N_ASN RA_ASN A_ASN V_AAI3P C  D  RP_NP 

act:10:48 prosetaxen de autous en  tO   onomati iEsou christou baptisthEnai 
     prostassO de heautou heis ho   onoma  *PN* *PN*   baptizO   
     V_AAI3S  C RP_APM P  RA_DSN N_DSN  N_GSM N_GSM  V_APN    

 tote ErOtEsan auton epimeinai hEmeras tinas 
 tote erOtaO  autos epimenO  hEmera tis  
 D  V_AAI3P RP_ASM V_AAN   N_APF  RI_APF 


Help and Acknowledgements