Help and Acknowledgements


3jo:1:1 ho   presbuteros gaiO tO   agapEtO hon  egO  agapO  en  
    ho   presbuteros *PN* ho   agapEtos eimi  egO  agapaO heis 
    RA_NSM A_NSM    N_DSM RA_DSM A_DSM  RR_ASM RP_NS V_PAI1S P  

 alEtheia 
 alEtheia 
 N_DSF  

3jo:1:2 agapEte peri pantOn euchomai se  euodousthai kai hugiainein kathOs 
    agapEtos peri pas  euchomai su  euodoomai  kai hugiainO  kathOs 
    A_VSM  P  A_GPN V_PMI1S RP_AS V_PPN    C  V_PAN   C   

 euodoutai sou  hE   psuchE 
 euodoomai su  ho   psuchE 
 V_PPI3S  RP_GS RA_NSF N_NSF 

3jo:1:3 echarEn gar lian erchomenOn adelphOn kai marturountOn sou  tE   
    chairO gar lian erchomai  adelphos kai martureO   su  ho   
    V_API1S C  D  V_PMPGPM  N_GPM  C  V_PAPGPM   RP_GS RA_DSF 

 alEtheia kathOs su  en  alEtheia peripateis 
 alEtheia kathOs su  heis alEtheia peripateO 
 N_DSF  C   RP_NS P  N_DSF  V_PAI2S  

3jo:1:4 meizoteran toutOn ouk echO  charan hina akouO  ta   ema  tekna 
    meizOn   houtos ou echO  chara hina akouO  ho   emos teknon 
    A_ASFC   RD_GPN D  V_PAI1S N_ASF D  V_PAS1S RA_APN A_APN N_APN 

 en  tE   alEtheia peripatounta 
 heis ho   alEtheia peripateO  
 P  RA_DSF N_DSF  V_PAPAPN   

3jo:1:5 agapEte piston poieis ho   ean ergasE  eis tous  adelphous kai 
    agapEtos pistos poieO  hos  ean ergazomai heis ho   adelphos kai 
    A_VSM  A_ASN V_PAI2S RR_ASN X  V_AMS2S  P  RA_APM N_APM   C  

 touto xenous 
 houtos xenos 
 RD_ASN A_APM 

3jo:1:6 hoi  emarturEsan sou  tE   agapE enOpion ekklEsias hous  kalOs 
    hos  martureO  su  ho   agapE enOpion ekklEsia ous  kalOs 
    RR_NPM V_AAI3P   RP_GS RA_DSF N_DSF P    N_GSF   RR_APM D   

 poiEseis propempsas axiOs tou  theou 
 poieO  propempO  axiOs ho   theos 
 V_FAI2S V_AAPNSM  D   RA_GSM N_GSM 

3jo:1:7 huper gar tou  onomatos exElthon  mEden lambanontes apo tOn  
    huper gar ho   onoma  exerchomai mEdeis lambanO   apo ho   
    P   C  RA_GSN N_GSN  V_AAI3P  A_ASN V_PAPNPM  P  RA_GPM 

 ethnikOn 
 ethnikos 
 A_GPM  

3jo:1:8 hEmeis oun opheilomen hupolambanein tous  toioutous hina sunergoi 
    egO  oun opheilO  hupolambanO  ho   toioutos hina sunergos 
    RP_NP C  V_PAI1P  V_PAN     RA_APM RD_APM  C  A_NPM  

 ginOmetha tE   alEtheia 
 ginomai  ho   alEtheia 
 V_PMS1P  RA_DSF N_DSF  

3jo:1:9 egrapsa ti   tE   ekklEsia all ho   philoprOteuOn autOn 
    graphO tis  ho   ekklEsia alla ho   philoprOteuO autos 
    V_AAI1S RI_ASN RA_DSF N_DSF  C  RA_NSM V_PAPNSM   RP_GPM 

 diotrephEs ouk epidechetai hEmas 
 *PN*    ou epidechomai egO  
 N_NSM   D  V_PMI3S   RP_AP 

3jo:1:10 dia touto ean elthO  hupomnEsO  autou ta   erga ha   
     dia houtos ean erchomai hupomimnEskO autos ho   ergon hos  
     P  RD_ASN C  V_AAS1S V_FAI1S   RP_GSM RA_APN N_APN RR_APN 

 poiei  logois ponErois phluarOn hEmas kai mE arkoumenos epi toutois oute 
 poieO  logos ponEros phluareO egO  kai mE arkeO   epi houtos oute 
 V_PAI3S N_DPM A_DPM  V_PAPNSM RP_AP C  D V_PPPNSM  P  RD_DPN C  

 autos epidechetai tous  adelphous kai tous  boulomenous kOluei kai ek 
 autos epidechomai ho   adelphos kai ho   boulomai  kOluO  kai ek 
 RP_NSM V_PMI3S   RA_APM N_APM   C  RA_APM V_PMPAPM  V_PAI3S C  P 

 tEs  ekklEsias ekballei 
 ho   ekklEsia ekballO 
 RA_GSF N_GSF   V_PAI3S 

3jo:1:11 agapEte mE mimou  to   kakon alla to   agathon ho   
     agapEtos mE mimeomai ho   kakos alla ho   agathos ho   
     A_VSM  D V_PMD2S RA_ASN A_ASN C  RA_ASN A_ASN  RA_NSM 

 agathopoiOn ek tou  theou estin  ho   kakopoiOn ouch heOraken ton  
 agathopoieO ek ho   theos eimi  ho   kakopoieO ou  horaO  ho   
 V_PAPNSM  P RA_GSM N_GSM V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM D  V_XAI3S RA_ASM 

 theon 
 theos 
 N_ASM 

3jo:1:12 dEmEtriO memarturEtai hupo pantOn kai hupo autEs tEs  alEtheias kai 
     *PN*   martureO   hupo pas  kai hupo autos ho   alEtheia kai 
     N_DSM  V_XPI3S   P  A_GPM C  P  RP_GSF RA_GSF N_GSF   D  

 hEmeis de marturoumen kai oidas  hoti hE   marturia hEmOn alEthEs estin  
 egO  de martureO  kai oida  hoti ho   marturion egO  alEthEs eimi  
 RP_NP C V_PAI1P   C  V_XAI2S C  RA_NSF N_NSF   RP_GP A_NSF  V_PAI3S 

3jo:1:13 polla eichon grapsai soi  all ou thelO  dia melanos kai kalamou 
     polus echO  graphO su  alla ou thelO  dia melas  kai kalamos 
     A_APN V_IAI1S V_AAN  RP_DS C  D V_PAI1S P  A_GSN  C  N_GSM  

 soi  graphein 
 su  graphO  
 RP_DS V_PAN  

3jo:1:14 elpizO de eutheOs se  idein kai stoma pros stoma lalEsomen 
     elpizO de eutheOs su  horaO kai stoma pros stoma laleO   
     V_PAI1S C D    RP_AS V_AAN C  N_ASN P  N_ASN V_FAI1P  

3jo:1:15 eirEnE soi  aspazontai se  hoi  philoi aspazou  tous  philous 
     eirEnE su  aspazomai su  ho   philos aspazomai ho   philos 
     N_NSF RP_DS V_PMI3P  RP_AS RA_NPM A_NPM V_PMD2S  RA_APM A_APM  

 kat onoma 
 kata onoma 
 P  N_ASN 


Help and Acknowledgements