Help and Acknowledgements


2ti:4:1 diamarturomai enOpion tou  theou kai christou iEsou tou  mellontos 
    diamarturomai enOpion ho   theos kai *PN*   *PN* ho   mellO   
    V_PMI1S    P    RA_GSM N_GSM C  N_GSM  N_GSM RA_GSM V_PAPGSM 

 krinein zOntas  kai nekrous kai tEn  epiphaneian autou kai tEn  
 krinO  zaO   kai nekros kai ho   epiphaneia autos kai ho   
 V_PAN  V_PAPAPM C  A_APM  C  RA_ASF N_ASF    RP_GSM C  RA_ASF 

 basileian autou 
 basileia autos 
 N_ASF   RP_GSM 

2ti:4:2 kEruxon ton  logon epistEthi eukairOs akairOs elegxon epitimEson 
    kErussO ho   logos ephistEmi eukairOs akairOs elegchO epitimaO  
    V_AAD2S RA_ASM N_ASM V_AAD2S  D    D    V_AAD2S V_AAD2S  

 parakaleson en  pasE makrothumia kai didachE 
 parakaleO  heis pas  makrothumia kai didachE 
 V_AAD2S   P  A_DSF N_DSF    C  N_DSF  

2ti:4:3 estai  gar kairos hote tEs  hugiainousEs didaskalias ouk anexontai 
    eimi  gar kairos hote ho   hugiainO   didaskalia ou anechomai 
    V_FMI3S C  N_NSM D  RA_GSF V_PAPGSF   N_GSF    D  V_FMI3P  

 alla kata tas  idias epithumias heautois episOreusousin didaskalous 
 alla kata ho   idios epithumia heautou episOreuO   didaskalos 
 C  P  RA_APF A_APF N_APF   RP_DPM  V_FAI3P    N_APM    

 knEthomenoi tEn  akoEn 
 knEthomai  ho   akoE 
 V_PPPNPM  RA_ASF N_ASF 

2ti:4:4 kai apo men tEs  alEtheias tEn  akoEn apostrepsousin epi de tous  
    kai apo men ho   alEtheia ho   akoE apostrephO   epi de ho   
    C  P  C  RA_GSF N_GSF   RA_ASF N_ASF V_FAI3P    P  C RA_APM 

 muthous ektrapEsontai 
 muthos ektrepomai  
 N_APM  V_FPI3P    

2ti:4:5 su  de nEphe  en  pasin kakopathEson ergon poiEson euaggelistou 
    su  de nEphO  heis pas  kakopatheO  ergon poieO  euaggelistEs 
    RP_NS C V_PAD2S P  A_DPN V_AAD2S   N_ASN V_AAD2S N_GSM    

 tEn  diakonian sou  plErophorEson 
 ho   diakonia su  plErophoreO  
 RA_ASF N_ASF   RP_GS V_AAD2S    

2ti:4:6 egO  gar EdE spendomai kai ho   kairos tEs  analuseOs mou  
    egO  gar EdE spendomai kai ho   kairos ho   analusis egO  
    RP_NS C  D  V_PPI1S  C  RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF   RP_GS 

 ephestEken 
 ephistEmi 
 V_XAI3S  

2ti:4:7 ton  kalon agOna EgOnismai ton  dromon teteleka tEn  pistin 
    ho   kalos agOn agOnizomai ho   dromos teleO  ho   pistis 
    RA_ASM A_ASM N_ASM V_XMI1S  RA_ASM N_ASM V_XAI1S RA_ASF N_ASF 

 tetErEka 
 tEreO  
 V_XAI1S 

2ti:4:8 loipon apokeitai moi  ho   tEs  dikaiosunEs stephanos hon  
    loipos apokeimai egO  ho   ho   dikaiosunE stephanos eimi  
    A_ASN V_PMI3S  RP_DS RA_NSM RA_GSF N_GSF    N_NSM   RR_ASM 

 apodOsei moi  ho   kurios en  ekeinE tE   hEmera ho   dikaios 
 apodidOmi egO  ho   kurios heis ekeinos ho   hEmera ho   dikaios 
 V_FAI3S  RP_DS RA_NSM N_NSM P  RD_DSF RA_DSF N_DSF RA_NSM A_NSM  

 kritEs ou monon de emoi alla kai pasi tois  EgapEkosi tEn  epiphaneian 
 kritEs ou monos de egO  alla kai pas  ho   agapaO  ho   epiphaneia 
 N_NSM D A_ASN C RP_DS C  D  A_DPM RA_DPM V_XAPDPM RA_ASF N_ASF    

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

2ti:4:9 spoudason elthein pros me  tacheOs 
    spoudazO erchomai pros egO  tachus 
    V_AAD2S  V_AAN  P  RP_AS D    

2ti:4:10 dEmas gar me  egkatelipen agapEsas ton  nun aiOna kai eporeuthE 
     *PN* gar egO  egkataleipO agapaO  ho   nun aiOn kai poreuomai 
     N_NSM C  RP_AS V_AAI3S   V_AAPNSM RA_ASM D  N_ASM C  V_API3S  

 eis thessalonikEn krEskEs eis galatian titos eis dalmatian 
 heis *PN*     *PN*  heis *PN*   *PN* heis *PN*   
 P  N_ASF     N_NSM  P  N_ASF  N_NSM P  N_ASF   

2ti:4:11 loukas estin  monos met emou markon analabOn  age   meta seautou 
     *PN*  eimi  monos meta egO  *PN*  analambanO agO   meta seautou 
     N_NSM V_PAI3S A_NSM P  RP_GS N_ASM V_AAPNSM  V_PAD2S P  RP_GSM 

 estin  gar moi  euchrEstos eis diakonian 
 eimi  gar egO  euchrEstos heis diakonia 
 V_PAI3S C  RP_DS A_NSM   P  N_ASF   

2ti:4:12 tuchikon de apesteila eis epheson 
     *PN*   de apostellO heis *PN*  
     N_ASM  C V_AAI1S  P  N_ASF  

2ti:4:13 ton  phailonEn hon  apelipon en  trOadi para karpO erchomenos 
     ho   phailonEs eimi  apoleipO heis *PN*  para *PN* erchomai  
     RA_ASM N_ASM   RR_ASM V_AAI1S P  N_DSF P  N_DSM V_PMPNSM  

 phere  kai ta   biblia malista tas  membranas 
 pherO  kai ho   biblion malista ho   membrana 
 V_PAD2S C  RA_APN N_APN  D    RA_APF N_APF   

2ti:4:14 alexandros ho   chalkeus polla moi  kaka enedeixato apodOsei 
     *PN*    ho   chalkeus polus egO  kakos endeiknumai apodidOmi 
     N_NSM   RA_NSM N_NSM  A_APN RP_DS A_APN V_AMI3S   V_FAI3S  

 autO  ho   kurios kata ta   erga autou 
 autos ho   kurios kata ho   ergon autos 
 RP_DSM RA_NSM N_NSM P  RA_APN N_APN RP_GSM 

2ti:4:15 hon  kai su  phulassou lian gar antestE  tois  hEmeterois 
     eimi  kai su  phulassO lian gar anthistEmi ho   hEmeteros 
     RR_ASM D  RP_NS V_PMD2S  D  C  V_AAI3S  RA_DPM A_DPM   

 logois 
 logos 
 N_DPM 

2ti:4:16 en  tE   prOtE mou  apologia oudeis moi  paregeneto alla pantes 
     heis ho   prOtos egO  apologia oudeis egO  paraginomai alla pas  
     P  RA_DSF A_DSF RP_GS N_DSF  A_NSM RP_DS V_AMI3S   C  A_NPM 

 me  egkatelipon mE autois logistheiE 
 egO  egkataleipO mE autos logizomai 
 RP_AS V_AAI3P   D RP_DPM V_APO3S  

2ti:4:17 ho   de kurios moi  parestE  kai enedunamOsen me  hina di emou 
     ho   de kurios egO  paristEmi kai endunamoO  egO  hina dia egO  
     RA_NSM C N_NSM RP_DS V_AAI3S  C  V_AAI3S   RP_AS C  P  RP_GS 

 to   kErugma plErophorEthE kai akousOsin panta ta   ethnE kai errusthEn 
 ho   kErugma plErophoreO  kai akouO   pas  ho   ethnos kai rhuomai  
 RA_NSN N_NSN  V_APS3S    C  V_AAS3P  A_NPN RA_NPN N_NPN C  V_API1S  

 ek stomatos leontos 
 ek stoma  leOn  
 P N_GSN  N_GSM  

2ti:4:18 rhusetai me  ho   kurios apo pantos ergou ponErou kai sOsei  eis 
     rhuomai egO  ho   kurios apo pas  ergon ponEros kai sOzO  heis 
     V_FMI3S RP_AS RA_NSM N_NSM P  A_GSN N_GSN A_GSN  C  V_FAI3S P  

 tEn  basileian autou tEn  epouranion hO   hE   doxa eis tous  
 ho   basileia autos ho   epouranios hos  ho   doxa heis ho   
 RA_ASF N_ASF   RP_GSM RA_ASF A_ASF   RR_DSM RA_NSF N_NSF P  RA_APM 

 aiOnas tOn  aiOnOn amEn 
 aiOn  ho   aiOn  amEn 
 N_APM RA_GPM N_GPM X  

2ti:4:19 aspasai  priskan kai akulan kai ton  onEsiphorou oikon 
     aspazomai *PN*  kai *PN*  kai ho   *PN*    oikos 
     V_AMD2S  N_ASF  C  N_ASM C  RA_ASM N_GSM    N_ASM 

2ti:4:20 erastos emeinen en  korinthO trophimon de apelipon en  milEtO 
     *PN*  menO  heis *PN*   *PN*   de apoleipO heis *PN*  
     N_NSM  V_AAI3S P  N_DSF  N_ASM   C V_AAI1S P  N_DSF 

 asthenounta 
 astheneO  
 V_PAPASM  

2ti:4:21 spoudason pro cheimOnos elthein aspazetai se  euboulos kai poudEs 
     spoudazO pros cheimOn  erchomai aspazomai su  *PN*   kai *PN*  
     V_AAD2S  P  N_GSM   V_AAN  V_PMI3S  RP_AS N_NSM  C  N_NSM 

 kai linos kai klaudia kai hoi  adelphoi pantes 
 kai *PN* kai *PN*  kai ho   adelphos pas  
 C  N_NSM C  N_NSF  C  RA_NPM N_NPM  A_NPM 

2ti:4:22 ho   kurios meta tou  pneumatos sou  hE   charis meth humOn 
     ho   kurios meta ho   pneuma  su  ho   charis meta su  
     RA_NSM N_NSM P  RA_GSN N_GSN   RP_GS RA_NSF N_NSF P  RP_GP 


Help and Acknowledgements