Help and Acknowledgements


2ti:3:1 touto de ginOske hoti en  eschatais hEmerais enstEsontai kairoi 
    houtos de ginOskO hoti heis eschatos hEmera  enistEmi  kairos 
    RD_ASN C V_PAD2S D  P  A_DPF   N_DPF  V_FMI3P   N_NPM 

 chalepoi 
 chalepos 
 A_NPM  

2ti:3:2 esontai gar hoi  anthrOpoi philautoi philarguroi alazones 
    eimi  gar ho   anthrOpos philautos philarguros alazOn  
    V_FMI3P C  RA_NPM N_NPM   A_NPM   A_NPM    N_NPM  

 huperEphanoi blasphEmoi goneusin apeitheis acharistoi anosioi 
 huperEphanos blasphEmos goneus  apeithEs acharistos anosios 
 A_NPM    A_NPM   N_DPM  A_NPM   A_NPM   A_NPM  

2ti:3:3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateis anEmeroi aphilagathoi 
    astorgos aspondos diabolos akratEs anEmeros aphilagathos 
    A_NPM  A_NPM  A_NPM  A_NPM  A_NPM  A_NPM    

2ti:3:4 prodotai propeteis tetuphOmenoi philEdonoi mallon E philotheoi 
    prodotEs propetEs tuphoomai  philEdonos mallon E philotheos 
    N_NPM  A_NPM   V_XPPNPM   A_NPM   D   C A_NPM   

2ti:3:5 echontes morphOsin eusebeias tEn  de dunamin autEs ErnEmenoi kai 
    echO   morphOsis eusebeia ho   de dunamis autos arneomai kai 
    V_PAPNPM N_ASF   N_GSF   RA_ASF C N_ASF  RP_GSF V_XMPNPM C  

 toutous apotrepou  
 houtos apotrepomai 
 RD_APM V_PMD2S   

2ti:3:6 ek toutOn gar eisin  hoi  endunontes eis tas  oikias kai 
    ek houtos gar eimi  ho   endunO   heis ho   oikia kai 
    P RD_GPM C  V_PAI3P RA_NPM V_PAPNPM  P  RA_APF N_APF C  

 aichmalOtizontes gunaikaria sesOreumena hamartiais agomena epithumiais 
 aichmalOtizO   gunaikarion sOreuO   hamartia  agO   epithumia  
 V_PAPNPM     N_APN    V_XPPAPN  N_DPF   V_PPPAPN N_DPF    

 poikilais 
 poikilos 
 A_DPF   

2ti:3:7 pantote manthanonta kai mEdepote eis epignOsin alEtheias elthein 
    pantote manthanO  kai mEdepote heis epignOsis alEtheia erchomai 
    D    V_PAPAPN  C  D    P  N_ASF   N_GSF   V_AAN  

 dunamena 
 dunamai 
 V_PMPAPN 

2ti:3:8 hon  tropon de iannEs kai iambrEs antestEsan mOusei houtOs kai houtoi 
    eimi  tropos de *PN*  kai *PN*  anthistEmi *PN*  houtO kai houtos 
    RR_ASM N_ASM C N_NSM C  N_NSM  V_AAI3P  N_DSM D   D  RD_NPM 

 anthistantai tE   alEtheia anthrOpoi katephtharmenoi ton  noun adokimoi 
 anthistEmi  ho   alEtheia anthrOpos kataphtheirO  ho   nous adokimos 
 V_PMI3P   RA_DSF N_DSF  N_NPM   V_XPPNPM    RA_ASM N_ASM A_NPM  

 peri tEn  pistin 
 peri ho   pistis 
 P  RA_ASF N_ASF 

2ti:3:9 all ou prokopsousin epi pleion hE   gar anoia autOn ekdElos estai  
    alla ou prokoptO   epi polus ho   gar anoia autos ekdElos eimi  
    C  D V_FAI3P   P  A_ASNC RA_NSF C  N_NSF RP_GPM A_NSF  V_FMI3S 

 pasin hOs kai hE   ekeinOn egeneto 
 pas  hOs kai ho   ekeinos ginomai 
 A_DPM C  D  RA_NSF RD_GPM V_AMI3S 

2ti:3:10 su  de parEkolouthEsas mou  tE   didaskalia tE   agOgE tE   
     su  de parakoloutheO  egO  ho   didaskalia ho   agOgE ho   
     RP_NS C V_AAI2S     RP_GS RA_DSF N_DSF   RA_DSF N_DSF RA_DSF 

 prothesei tE   pistei tE   makrothumia tE   agapE tE   hupomonE 
 prothesis ho   pistis ho   makrothumia ho   agapE ho   hupomonE 
 N_DSF   RA_DSF N_DSF RA_DSF N_DSF    RA_DSF N_DSF RA_DSF N_DSF  

2ti:3:11 tois  diOgmois tois  pathEmasin hoia  moi  egeneto en  antiocheia 
     ho   diOgmos ho   pathEma  hoios egO  ginomai heis *PN*    
     RA_DPM N_DPM  RA_DPN N_DPN   RR_NPN RP_DS V_AMI3S P  N_DSF   

 en  ikoniO en  lustrois hoious diOgmous hupEnegka kai ek pantOn me  
 heis *PN*  heis *PN*   hoios diOgmos hupopherO kai ek pas  egO  
 P  N_DSN P  N_DPN  RR_APM N_APM  V_AAI1S  C  P A_GPN RP_AS 

 errusato ho   kurios 
 rhuomai ho   kurios 
 V_AMI3S RA_NSM N_NSM 

2ti:3:12 kai pantes de hoi  thelontes eusebOs zEn  en  christO iEsou 
     kai pas  de ho   thelO   eusebOs zaO  heis *PN*  *PN* 
     D  A_NPM C RA_NPM V_PAPNPM D    V_PAN P  N_DSM  N_DSM 

 diOchthEsontai 
 diOkO     
 V_FPI3P    

2ti:3:13 ponEroi de anthrOpoi kai goEtes prokopsousin epi to   cheiron 
     ponEros de anthrOpos kai goEs  prokoptO   epi ho   cheirOn 
     A_NPM  C N_NPM   C  N_NPM V_FAI3P   P  RA_ASN A_ASNC 

 planOntes kai planOmenoi 
 planaO  kai planaO   
 V_PAPNPM C  V_PPPNPM  

2ti:3:14 su  de mene  en  hois  emathes kai epistOthEs eidOs  para 
     su  de menO  heis hos  manthanO kai pistoomai horaO  para 
     RP_NS C V_PAD2S P  RR_DPN V_AAI2S C  V_API2S  V_XAPNSM P  

 tinOn emathes 
 tis  manthanO 
 RI_GPM V_AAI2S 

2ti:3:15 kai hoti apo brephous [ta]  hiera grammata oidas  ta   dunamena 
     kai hoti apo brephos ho   hieros gramma  oida  ho   dunamai 
     C  C  P  N_GSN  RA_APN A_APN N_APN  V_XAI2S RA_APN V_PMPAPN 

 se  sophisai eis sOtErian dia pisteOs tEs  en  christO iEsou 
 su  sophizO heis sOtEria dia pistis ho   heis *PN*  *PN* 
 RP_AS V_AAN  P  N_ASF  P  N_GSF  RA_GSF P  N_DSM  N_DSM 

2ti:3:16 pasa graphE theopneustos kai Ophelimos pros didaskalian pros elegmon 
     pas  graphE theopneustos kai Ophelimos pros didaskalia pros elegmos 
     A_NSF N_NSF A_NSF    C  A_NSF   P  N_ASF    P  N_ASM  

 pros epanorthOsin pros paideian tEn  en  dikaiosunE 
 pros epanorthOsis pros paideia ho   heis dikaiosunE 
 P  N_ASF    P  N_ASF  RA_ASF P  N_DSF   

2ti:3:17 hina artios E    ho   tou  theou anthrOpos pros pan  ergon 
     hina artios eimi  ho   ho   theos anthrOpos pros pas  ergon 
     C  A_NSM V_PAS3S RA_NSM RA_GSM N_GSM N_NSM   P  A_ASN N_ASN 

 agathon exErtismenos 
 agathos exartizO   
 A_ASN  V_XPPNSM   


Help and Acknowledgements