Help and Acknowledgements


2ti:2:1 su  oun teknon mou  endunamou en  tE   chariti tE   en  
    su  oun teknon egO  endunamoO heis ho   charis ho   heis 
    RP_NS C  N_VSN RP_GS V_PPD2S  P  RA_DSF N_DSF  RA_DSF P  

 christO iEsou 
 *PN*  *PN* 
 N_DSM  N_DSM 

2ti:2:2 kai ha   Ekousas par emou dia pollOn marturOn tauta parathou  
    kai hos  akouO  para egO  dia polus martus  houtos paratithEmi 
    C  RR_APN V_AAI2S P  RP_GS P  A_GPM N_GPM  RD_APN V_AMD2S   

 pistois anthrOpois hoitines hikanoi esontai kai heterous didaxai 
 pistos anthrOpos hostis  hikanos eimi  kai heteros didaskO 
 A_DPM  N_DPM   RR_NPM  A_NPM  V_FMI3P D  A_APM  V_AAN  

2ti:2:3 sugkakopathEson hOs kalos stratiOtEs christou iEsou 
    sugkakopatheO  hOs kalos stratiOtEs *PN*   *PN* 
    V_AAD2S     C  A_NSM N_NSM   N_GSM  N_GSM 

2ti:2:4 oudeis strateuomenos empleketai tais  tou  biou pragmateiais hina 
    oudeis strateuomai  emplekomai ho   ho   bios pragmateiai hina 
    A_NSM V_PMPNSM   V_PMI3S  RA_DPF RA_GSM N_GSM N_DPF    C  

 tO   stratologEsanti aresE  
 ho   stratologeO   areskO 
 RA_DSM V_AAPDSM    V_AAS3S 

2ti:2:5 ean de kai athlE  tis  ou stephanoutai ean mE nomimOs athlEsE 
    ean de kai athleO tis  ou stephanoO  ean mE nomimOs athleO 
    C  C D  V_PAS3S RI_NSM D V_PPI3S   C  D D    V_AAS3S 

2ti:2:6 ton  kopiOnta geOrgon dei   prOton tOn  karpOn metalambanein 
    ho   kopiaO  geOrgos deO   prOtos ho   karpos metalambanO  
    RA_ASM V_PAPASM N_ASM  V_PAI3S A_ASN RA_GPM N_GPM V_PAN     

2ti:2:7 noei  ho   legO  dOsei  gar soi  ho   kurios sunesin en  
    noeO  hos  legO  didOmi gar su  ho   kurios sunesis heis 
    V_PAD2S RR_ASN V_PAI1S V_FAI3S C  RP_DS RA_NSM N_NSM N_ASF  P  

 pasin 
 pas  
 A_DPN 

2ti:2:8 mnEmoneue iEsoun christon egEgermenon ek nekrOn ek spermatos dauid kata 
    mnEmoneuO *PN*  *PN*   egeirO   ek nekros ek sperma  *PN* kata 
    V_PAD2S  N_ASM N_ASM  V_XPPASM  P A_GPM P N_GSN   N_GSM P  

 to   euaggelion mou  
 ho   euaggelion egO  
 RA_ASN N_ASN   RP_GS 

2ti:2:9 en  hO   kakopathO mechri desmOn hOs kakourgos alla ho   logos 
    heis hos  kakopatheO mechri desmos hOs kakourgos alla ho   logos 
    P  RR_DSN V_PAI1S  P   N_GPM C  A_NSM   C  RA_NSM N_NSM 

 tou  theou ou dedetai 
 ho   theos ou deO   
 RA_GSM N_GSM D V_XPI3S 

2ti:2:10 dia touto panta hupomenO dia tous  eklektous hina kai autoi 
     dia houtos pas  hupomenO dia ho   eklektos hina kai autos 
     P  RD_ASN A_APN V_PAI1S P  RA_APM A_APM   C  D  RP_NPM 

 sOtErias tuchOsin tEs  en  christO iEsou meta doxEs aiOniou 
 sOtEria tugchanO ho   heis *PN*  *PN* meta doxa aiOnios 
 N_GSF  V_AAS3P RA_GSF P  N_DSM  N_DSM P  N_GSF A_GSF  

2ti:2:11 pistos ho   logos ei gar sunapethanomen kai suzEsomen 
     pistos ho   logos ei gar sunapothnEskO kai suzaO   
     A_NSM RA_NSM N_NSM C C  V_AAI1P    D  V_FAI1P  

2ti:2:12 ei hupomenomen kai sumbasileusomen ei arnEsometha kakeinos arnEsetai 
     ei hupomenO  kai sumbasileuO   ei arneomai  kakeinos arneomai 
     C V_PAI1P   D  V_FAI1P     C V_FMI1P   D    V_FMI3S  

 hEmas 
 egO  
 RP_AP 

2ti:2:13 ei apistoumen ekeinos pistos menei  arnEsasthai gar heauton ou 
     ei apisteO  ekeinos pistos menO  arneomai  gar heautou ou 
     C V_PAI1P  RD_NSM A_NSM V_PAI3S V_AMN    C  RP_ASM D 

 dunatai 
 dunamai 
 V_PMI3S 

2ti:2:14 tauta hupomimnEske diamarturomenos enOpion tou  theou mE 
     houtos hupomimnEskO diamarturomai  enOpion ho   theos mE 
     RD_APN V_PAD2S   V_PMPNSM    P    RA_GSM N_GSM D 

 logomachein ep ouden chrEsimon epi katastrophE tOn  akouontOn 
 logomacheO epi oudeis chrEsimon epi katastrophE ho   akouO   
 V_PAN    P  A_ASN A_ASN   P  N_DSF    RA_GPM V_PAPGPM 

2ti:2:15 spoudason seauton dokimon parastEsai tO   theO ergatEn 
     spoudazO seautou dokimos paristEmi ho   theos ergatEs 
     V_AAD2S  RP_ASM A_ASM  V_AAN   RA_DSM N_DSM N_ASM  

 anepaischunton orthotomounta ton  logon tEs  alEtheias 
 anepaischuntos orthotomeO  ho   logos ho   alEtheia 
 A_ASM     V_PAPASM   RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF   

2ti:2:16 tas  de bebElous kenophOnias periistaso epi pleion gar prokopsousin 
     ho   de bebElos kenophOnia periistEmi epi polus gar prokoptO   
     RA_APF C A_APF  N_APF    V_PMD2S  P  A_ASNC C  V_FAI3P   

 asebeias 
 asebeia 
 N_GSF  

2ti:2:17 kai ho   logos autOn hOs gaggraina nomEn hexei  hOn  estin  
     kai ho   logos autos hOs gaggraina nomE echO  hos  eimi  
     C  RA_NSM N_NSM RP_GPM C  N_NSF   N_ASF V_FAI3S RR_GPM V_PAI3S 

 humenaios kai philEtos 
 *PN*   kai *PN*   
 N_NSM   C  N_NSM  

2ti:2:18 hoitines peri tEn  alEtheian EstochEsan legontes [tEn] anastasin 
     hostis  peri ho   alEtheia astocheO  legO   ho   anastasis 
     RR_NPM  P  RA_ASF N_ASF   V_AAI3P  V_PAPNPM RA_ASF N_ASF   

 EdE gegonenai kai anatrepousin tEn  tinOn pistin 
 EdE ginomai  kai anatrepO   ho   tis  pistis 
 D  V_XAN   C  V_PAI3P   RA_ASF RI_GPM N_ASF 

2ti:2:19 ho   mentoi stereos themelios tou  theou hestEken echOn  tEn  
     ho   mentoi stereos themelios ho   theos histEmi echO   ho   
     RA_NSM C   A_NSM  N_NSM   RA_GSM N_GSM V_XAI3S V_PAPNSM RA_ASF 

 sphragida tautEn egnO  kurios tous  ontas  autou kai apostEtO  apo 
 sphragis houtos ginOskO kurios ho   eimi   autos kai aphistamai apo 
 N_ASF   RD_ASF V_AAI3S N_NSM RA_APM V_PAPAPM RP_GSM C  V_AAD3S  P  

 adikias pas  ho   onomazOn to   onoma kuriou 
 adikia pas  ho   onomazO ho   onoma kurios 
 N_GSF  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RA_ASN N_ASN N_GSM 

2ti:2:20 en  megalE de oikia ouk estin  monon skeuE chrusa  kai argura  
     heis megas de oikia ou eimi  monos skeuos chrusous kai argurous 
     P  A_DSF C N_DSF D  V_PAI3S A_ASN N_NPN A_NPN  C  A_NPN  

 alla kai xulina kai ostrakina kai ha   men eis timEn ha   de eis 
 alla kai xulinos kai ostrakinos kai hos  men heis timE hos  de heis 
 C  D  A_NPN  C  A_NPN   C  RR_NPN C  P  N_ASF RR_NPN C P  

 atimian 
 atimia 
 N_ASF  

2ti:2:21 ean oun tis  ekkatharE heauton apo toutOn estai  skeuos eis timEn 
     ean oun tis  ekkathairO heautou apo houtos eimi  skeuos heis timE 
     C  C  RI_NSM V_AAS3S  RP_ASM P  RD_GPN V_FMI3S N_NSN P  N_ASF 

 hEgiasmenon euchrEston tO   despotE eis pan  ergon agathon hEtoimasmenon 
 hagiazO   euchrEstos ho   despotEs heis pas  ergon agathos hetoimazO   
 V_XPPNSN  A_NSN   RA_DSM N_DSM  P  A_ASN N_ASN A_ASN  V_XPPNSN   

2ti:2:22 tas  de neOterikas epithumias pheuge diOke  de dikaiosunEn pistin 
     ho   de neOterikos epithumia pheugO diOkO  de dikaiosunE pistis 
     RA_APF C A_APF   N_APF   V_PAD2S V_PAD2S C N_ASF    N_ASF 

 agapEn eirEnEn meta tOn  epikaloumenOn ton  kurion ek katharas kardias 
 agapE eirEnE meta ho   epikaleO   ho   kurios ek katharos kardia 
 N_ASF N_ASF  P  RA_GPM V_PMPGPM   RA_ASM N_ASM P A_GSF  N_GSF  

2ti:2:23 tas  de mOras kai apaideutous zEtEseis paraitou  eidOs  hoti 
     ho   de mOros kai apaideutos zEteO  paraiteomai horaO  hoti 
     RA_APF C A_APF C  A_APF    N_APF  V_PMD2S   V_XAPNSM C  

 gennOsin machas 
 gennaO  machE 
 V_PAI3P N_APF 

2ti:2:24 doulon de kuriou ou dei   machesthai alla Epion einai pros pantas 
     doulos de kurios ou deO   machomai  alla Epios eimi pros pas  
     N_ASM C N_GSM D V_PAI3S V_PMN   C  A_ASM V_PAN P  A_APM 

 didaktikon anexikakon 
 didaktikos anexikakos 
 A_ASM   A_ASM   

2ti:2:25 en  prautEti paideuonta tous  antidiatithemenous mEpote dOE   
     heis prautEs paideuO  ho   antidiatithemai  mEpote didOmi 
     P  N_DSF  V_PAPASM  RA_APM V_PMPAPM      X   V_AAS3S 

 autois ho   theos metanoian eis epignOsin alEtheias 
 autos ho   theos metanoia heis epignOsis alEtheia 
 RP_DPM RA_NSM N_NSM N_ASF   P  N_ASF   N_GSF   

2ti:2:26 kai ananEpsOsin ek tEs  tou  diabolou pagidos ezOgrEmenoi hup 
     kai ananEphO  ek ho   ho   diabolos pagis  zOgreO   hupo 
     C  V_AAS3P   P RA_GSF RA_GSM A_GSM  N_GSF  V_XPPNPM  P  

 autou eis to   ekeinou thelEma 
 autos heis ho   ekeinos thelEma 
 RP_GSM P  RA_ASN RD_GSM N_ASN  


Help and Acknowledgements