Help and Acknowledgements


2ti:1:1 paulos apostolos christou iEsou dia thelEmatos theou kat epaggelian 
    *PN*  apostolos *PN*   *PN* dia thelEma  theos kata epaggelia 
    N_NSM N_NSM   N_GSM  N_GSM P  N_GSN   N_GSM P  N_ASF   

 zOEs tEs  en  christO iEsou 
 zOE  ho   heis *PN*  *PN* 
 N_GSF RA_GSF P  N_DSM  N_DSM 

2ti:1:2 timotheO agapEtO teknO charis eleos eirEnE apo theou patros kai 
    *PN*   agapEtos teknon charis eleos eirEnE apo theos patEr kai 
    N_DSM  A_DSN  N_DSN N_NSF N_NSN N_NSF P  N_GSM N_GSM C  

 christou iEsou tou  kuriou hEmOn 
 *PN*   *PN* ho   kurios egO  
 N_GSM  N_GSM RA_GSM N_GSM RP_GP 

2ti:1:3 charin echO  tO   theO hO   latreuO apo progonOn en  kathara 
    charis echO  ho   theos hos  latreuO apo progonos heis katharos 
    N_ASF V_PAI1S RA_DSM N_DSM RR_DSM V_PAI1S P  A_GPM  P  A_DSF  

 suneidEsei hOs adialeipton echO  tEn  peri sou  mneian en  tais  
 suneidEsis hOs adialeiptos echO  ho   peri su  mneia heis ho   
 N_DSF   D  A_ASF    V_PAI1S RA_ASF P  RP_GS N_ASF P  RA_DPF 

 deEsesin mou  nuktos kai hEmeras 
 deEsis  egO  nux  kai hEmera 
 N_DPF  RP_GS N_GSF C  N_GSF  

2ti:1:4 epipothOn se  idein memnEmenos sou  tOn  dakruOn hina charas 
    epipotheO su  horaO mimnEskomai su  ho   dakruon hina chara 
    V_PAPNSM RP_AS V_AAN V_XMPNSM  RP_GS RA_GPN N_GPN  C  N_GSF 

 plErOthO 
 plEroO  
 V_APS1S 

2ti:1:5 hupomnEsin labOn  tEs  en  soi  anupokritou pisteOs hEtis 
    hupomnEsis lambanO ho   heis su  anupokritos pistis hostis 
    N_ASF   V_AAPNSM RA_GSF P  RP_DS A_GSF    N_GSF  RR_NSF 

 enOkEsen prOton en  tE   mammE sou  lOidi kai tE   mEtri sou  eunikE 
 enoikeO prOtos heis ho   mammE su  *PN* kai ho   mEtEr su  *PN*  
 V_AAI3S A_ASN P  RA_DSF N_DSF RP_GS N_DSF C  RA_DSF N_DSF RP_GS N_DSF 

 pepeismai de hoti kai en  soi  
 peithO  de hoti kai heis su  
 V_XPI1S  C C  D  P  RP_DS 

2ti:1:6 di hEn  aitian anamimnEskO se  anazOpurein to   charisma tou  
    dia eimi  aitia anamimnEskO su  anazOpureO ho   charisma ho   
    P  RR_ASF N_ASF V_PAI1S   RP_AS V_PAN    RA_ASN N_ASN  RA_GSM 

 theou ho   estin  en  soi  dia tEs  epitheseOs tOn  cheirOn mou  
 theos hos  eimi  heis su  dia ho   epithesis ho   cheir  egO  
 N_GSM RR_NSN V_PAI3S P  RP_DS P  RA_GSF N_GSF   RA_GPF N_GPF  RP_GS 

2ti:1:7 ou gar edOken hEmin ho   theos pneuma deilias alla dunameOs kai 
    ou gar didOmi egO  ho   theos pneuma deilia alla dunamis kai 
    D C  V_AAI3S RP_DP RA_NSM N_NSM N_ASN N_GSF  C  N_GSF  C  

 agapEs kai sOphronismou 
 agapE kai sOphronismos 
 N_GSF C  N_GSM    

2ti:1:8 mE oun epaischunthEs to   marturion tou  kuriou hEmOn mEde eme  
    mE oun epaischunomai ho   marturion ho   kurios egO  mEde egO  
    D C  V_APS2S    RA_ASN N_ASN   RA_GSM N_GSM RP_GP C  RP_AS 

 ton  desmion autou alla sugkakopathEson tO   euaggeliO kata dunamin 
 ho   desmios autos alla sugkakopatheO  ho   euaggelion kata dunamis 
 RA_ASM N_ASM  RP_GSM C  V_AAD2S     RA_DSN N_DSN   P  N_ASF  

 theou 
 theos 
 N_GSM 

2ti:1:9 tou  sOsantos hEmas kai kalesantos klEsei hagia ou kata ta   erga 
    ho   sOzO   egO  kai kaleO   klEsis hagios ou kata ho   ergon 
    RA_GSM V_AAPGSM RP_AP C  V_AAPGSM  N_DSF A_DSF D P  RA_APN N_APN 

 hEmOn alla kata idian prothesin kai charin tEn  dotheisan hEmin en  
 egO  alla kata idios prothesis kai charis ho   didOmi  egO  heis 
 RP_GP C  P  A_ASF N_ASF   C  N_ASF RA_ASF V_APPASF RP_DP P  

 christO iEsou pro chronOn aiOniOn 
 *PN*  *PN* pros chronos aiOnios 
 N_DSM  N_DSM P  N_GPM  A_GPM  

2ti:1:10 phanerOtheisan de nun dia tEs  epiphaneias tou  sOtEros hEmOn 
     phaneroO    de nun dia ho   epiphaneia ho   sOtEr  egO  
     V_APPASF    C D  P  RA_GSF N_GSF    RA_GSM N_GSM  RP_GP 

 christou iEsou katargEsantos men ton  thanaton phOtisantos de zOEn kai 
 *PN*   *PN* katargeO   men ho   thanatos phOtizO   de zOE  kai 
 N_GSM  N_GSM V_AAPGSM   C  RA_ASM N_ASM  V_AAPGSM  C N_ASF C  

 aphtharsian dia tou  euaggeliou 
 aphtharsia dia ho   euaggelion 
 N_ASF    P  RA_GSN N_GSN   

2ti:1:11 eis ho   etethEn egO  kErux kai apostolos kai didaskalos 
     heis hos  tithEmi egO  kErux kai apostolos kai didaskalos 
     P  RR_ASN V_API1S RP_NS N_NSM C  N_NSM   C  N_NSM   

2ti:1:12 di hEn  aitian kai tauta paschO all ouk epaischunomai oida  
     dia eimi  aitia kai houtos paschO alla ou epaischunomai oida  
     P  RR_ASF N_ASF D  RD_APN V_PAI1S C  D  V_PMI1S    V_XAI1S 

 gar hO   pepisteuka kai pepeismai hoti dunatos estin  tEn  parathEkEn 
 gar hos  pisteuO  kai peithO  hoti dunatos eimi  ho   parathEkE 
 C  RR_DSM V_XAI1S  C  V_XPI1S  C  A_NSM  V_PAI3S RA_ASF N_ASF   

 mou  phulaxai eis ekeinEn tEn  hEmeran 
 egO  phulassO heis ekeinos ho   hEmera 
 RP_GS V_AAN  P  RD_ASF RA_ASF N_ASF  

2ti:1:13 hupotupOsin eche  hugiainontOn logOn hOn  par emou Ekousas en  
     hupotupOsis echO  hugiainO   logos hos  para egO  akouO  heis 
     N_ASF    V_PAD2S V_PAPGPM   N_GPM RR_GPM P  RP_GS V_AAI2S P  

 pistei kai agapE tE   en  christO iEsou 
 pistis kai agapE ho   heis *PN*  *PN* 
 N_DSF C  N_DSF RA_DSF P  N_DSM  N_DSM 

2ti:1:14 tEn  kalEn parathEkEn phulaxon dia pneumatos hagiou tou  
     ho   kalos parathEkE phulassO dia pneuma  hagios ho   
     RA_ASF A_ASF N_ASF   V_AAD2S P  N_GSN   A_GSN RA_GSN 

 enoikountos en  hEmin 
 enoikeO   heis egO  
 V_PAPGSN  P  RP_DP 

2ti:1:15 oidas  touto hoti apestraphEsan me  pantes hoi  en  tE   
     oida  houtos hoti apostrephO  egO  pas  ho   heis ho   
     V_XAI2S RD_ASN D  V_API3P    RP_AS A_NPM RA_NPM P  RA_DSF 

 asia hOn  estin  phugelos kai hermogenEs 
 *PN* hos  eimi  *PN*   kai *PN*    
 N_DSF RR_GPM V_PAI3S N_NSM  C  N_NSM   

2ti:1:16 dOE   eleos ho   kurios tO   onEsiphorou oikO hoti pollakis 
     didOmi eleos ho   kurios ho   *PN*    oikos hoti pollakis 
     V_AAO3S N_ASN RA_NSM N_NSM RA_DSM N_GSM    N_DSM C  D    

 me  anepsuxen kai tEn  halusin mou  ouk epaischunthE 
 egO  anapsuchO kai ho   halusis egO  ou epaischunomai 
 RP_AS V_AAI3S  C  RA_ASF N_ASF  RP_GS D  V_API3S    

2ti:1:17 alla genomenos en  rhOmE spoudaiOs ezEtEsen me  kai heuren  
     alla ginomai  heis *PN* spoudaiOs zEteO  egO  kai heuriskO 
     C  V_AMPNSM P  N_DSF D     V_AAI3S RP_AS C  V_AAI3S 

2ti:1:18 dOE   autO  ho   kurios heurein eleos para kuriou en  ekeinE 
     didOmi autos ho   kurios heuriskO eleos para kurios heis ekeinos 
     V_AAO3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_AAN  N_ASN P  N_GSM P  RD_DSF 

 tE   hEmera kai hosa  en  ephesO diEkonEsen beltion su  ginOskeis 
 ho   hEmera kai hosos heis *PN*  diakoneO  beltion su  ginOskO  
 RA_DSF N_DSF C  RR_APN P  N_DSF V_AAI3S  A_ASNC RP_NS V_PAI2S  


Help and Acknowledgements