Help and Acknowledgements


2th:3:1 to   loipon proseuchesthe adelphoi peri hEmOn hina ho   logos 
    ho   loipos proseuchomai adelphos peri egO  hina ho   logos 
    RA_ASN A_ASN V_PMD2P    N_VPM  P  RP_GP C  RA_NSM N_NSM 

 tou  kuriou trechE kai doxazEtai kathOs kai pros humas 
 ho   kurios trechO kai doxazO  kathOs kai pros su  
 RA_GSM N_GSM V_PAS3S C  V_PPS3S  C   D  P  RP_AP 

2th:3:2 kai hina rhusthOmen apo tOn  atopOn kai ponErOn anthrOpOn ou gar 
    kai hina rhuomai  apo ho   atopos kai ponEros anthrOpos ou gar 
    C  C  V_APS1P  P  RA_GPM A_GPM C  A_GPM  N_GPM   D C  

 pantOn hE   pistis 
 pas  ho   pistis 
 A_GPM RA_NSF N_NSF 

2th:3:3 pistos de estin  ho   kurios hos  stErixei humas kai phulaxei apo 
    pistos de eimi  ho   kurios hos  stErizO su  kai phulassO apo 
    A_NSM C V_PAI3S RA_NSM N_NSM RR_NSM V_FAI3S RP_AP C  V_FAI3S P  

 tou  ponErou 
 ho   ponEros 
 RA_GSM A_GSM  

2th:3:4 pepoithamen de en  kuriO eph humas hoti ha   paraggellomen [kai] 
    peithO   de heis kurios epi su  hoti hos  paraggellO  kai  
    V_XAI1P   C P  N_DSM P  RP_AP C  RR_APN V_PAI1P    C   

 poieite kai poiEsete 
 poieO  kai poieO  
 V_PAI2P C  V_FAI2P 

2th:3:5 ho   de kurios kateuthunai humOn tas  kardias eis tEn  agapEn 
    ho   de kurios kateuthunO su  ho   kardia heis ho   agapE 
    RA_NSM C N_NSM V_AAO3S   RP_GP RA_APF N_APF  P  RA_ASF N_ASF 

 tou  theou kai eis tEn  hupomonEn tou  christou 
 ho   theos kai heis ho   hupomonE ho   *PN*   
 RA_GSM N_GSM C  P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM  

2th:3:6 paraggellomen de humin adelphoi en  onomati tou  kuriou [hEmOn] 
    paraggellO  de su  adelphos heis onoma  ho   kurios egO   
    V_PAI1P    C RP_DP N_VPM  P  N_DSN  RA_GSM N_GSM RP_GP  

 iEsou christou stellesthai humas apo pantos adelphou ataktOs peripatountos 
 *PN* *PN*   stellomai  su  apo pas  adelphos ataktOs peripateO   
 N_GSM N_GSM  V_PMN    RP_AP P  A_GSM N_GSM  D    V_PAPGSM   

 kai mE kata tEn  paradosin hEn  parelabosan par hEmOn 
 kai mE kata ho   paradidOmi eimi  paralambanO para egO  
 C  D P  RA_ASF N_ASF   RR_ASF V_AAI3P   P  RP_GP 

2th:3:7 autoi gar oidate pOs dei   mimeisthai hEmas hoti ouk EtaktEsamen 
    autos gar oida  pOs deO   mimeomai  egO  hoti ou atakteO   
    RP_NPM C  V_XAI2P C  V_PAI3S V_PMN   RP_AP C  D  V_AAI1P   

 en  humin 
 heis su  
 P  RP_DP 

2th:3:8 oude dOrean arton ephagomen para tinos all en  kopO kai mochthO 
    oude dOrea artos esthiO  para tis  alla heis kopos kai mochthos 
    C  D   N_ASM V_AAI1P  P  RI_GSM C  P  N_DSM C  N_DSM  

 nuktos kai hEmeras ergazomenoi pros to   mE epibarEsai tina  humOn 
 nux  kai hEmera ergazomai  pros ho   mE epibareO  tis  su  
 N_GSF C  N_GSF  V_PMPNPM  P  RA_ASN D V_AAN   RI_ASM RP_GP 

2th:3:9 ouch hoti ouk echomen exousian all hina heautous tupon dOmen  humin 
    ou  hoti ou echO  exousia alla hina heautou tupos didOmi su  
    D  C  D  V_PAI1P N_ASF  C  C  RP_APM  N_ASM V_AAS1P RP_DP 

 eis to   mimeisthai hEmas 
 heis ho   mimeomai  egO  
 P  RA_ASN V_PMN   RP_AP 

2th:3:10 kai gar hote Emen  pros humas touto parEggellomen humin hoti ei 
     kai gar hote eimi  pros su  houtos paraggellO  su  hoti ei 
     D  C  C  V_IAI1P P  RP_AP RD_ASN V_IAI1P    RP_DP D  C 

 tis  ou thelei ergazesthai mEde esthietO 
 tis  ou thelO  ergazomai  mEde esthiO  
 RI_NSM D V_PAI3S V_PMN    D  V_PAD3S 

2th:3:11 akouomen gar tinas peripatountas en  humin ataktOs mEden 
     akouO  gar tis  peripateO   heis su  ataktOs mEdeis 
     V_PAI1P C  RI_APM V_PAPAPM   P  RP_DP D    A_ASN 

 ergazomenous alla periergazomenous 
 ergazomai  alla periergazomai  
 V_PMPAPM   C  V_PMPAPM     

2th:3:12 tois  de toioutois paraggellomen kai parakaloumen en  kuriO iEsou 
     ho   de toioutos paraggellO  kai parakaleO  heis kurios *PN* 
     RA_DPM C RD_DPM  V_PAI1P    C  V_PAI1P   P  N_DSM N_DSM 

 christO hina meta hEsuchias ergazomenoi ton  heautOn arton esthiOsin 
 *PN*  hina meta hEsuchia ergazomai  ho   heautou artos esthiO  
 N_DSM  C  P  N_GSF   V_PMPNPM  RA_ASM RP_GPM N_ASM V_PAS3P  

2th:3:13 humeis de adelphoi mE egkakEsEte kalopoiountes 
     su   de adelphos mE egkakeO  kalopoieO   
     RP_NP C N_VPM  D V_AAS2P  V_PAPNPM   

2th:3:14 ei de tis  ouch hupakouei tO   logO hEmOn dia tEs  epistolEs 
     ei de tis  ou  hupakouO ho   logos egO  dia ho   epistolE 
     C C RI_NSM D  V_PAI3S  RA_DSM N_DSM RP_GP P  RA_GSF N_GSF   

 touton sEmeiousthe mE sunanamignusthai autO  hina entrapE 
 houtos sEmeioomai mE sunanamignumi  autos hina entrepO 
 RD_ASM V_PMD2P   D V_PMN      RP_DSM C  V_APS3S 

2th:3:15 kai mE hOs echthron hEgeisthe alla noutheteite hOs adelphon 
     kai mE hOs echthros hEgeomai alla noutheteO  hOs adelphos 
     C  D C  A_ASM  V_PMD2P  C  V_PAD2P   C  N_ASM  

2th:3:16 autos de ho   kurios tEs  eirEnEs dOE   humin tEn  eirEnEn 
     autos de ho   kurios ho   eirEnE didOmi su  ho   eirEnE 
     RP_NSM C RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  V_AAO3S RP_DP RA_ASF N_ASF  

 dia pantos en  panti tropO ho   kurios meta pantOn humOn 
 dia pas  heis pas  tropos ho   kurios meta pas  su  
 P  A_GSM P  A_DSM N_DSM RA_NSM N_NSM P  A_GPM RP_GP 

2th:3:17 ho   aspasmos tE   emE  cheiri paulou ho   estin  sEmeion en  
     ho   aspasmos ho   emos cheir *PN*  hos  eimi  sEmeion heis 
     RA_NSM N_NSM  RA_DSF A_DSF N_DSF N_GSM RR_NSN V_PAI3S N_NSN  P  

 pasE epistolE houtOs graphO 
 pas  epistolE houtO graphO 
 A_DSF N_DSF  D   V_PAI1S 

2th:3:18 hE   charis tou  kuriou hEmOn iEsou christou meta pantOn humOn 
     ho   charis ho   kurios egO  *PN* *PN*   meta pas  su  
     RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  P  A_GPM RP_GP 


Help and Acknowledgements