Help and Acknowledgements


2th:2:1 erOtOmen de humas adelphoi huper tEs  parousias tou  kuriou hEmOn 
    erOtaO  de su  adelphos huper ho   parousia ho   kurios egO  
    V_PAI1P C RP_AP N_VPM  P   RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM RP_GP 

 iEsou christou kai hEmOn episunagOgEs ep auton 
 *PN* *PN*   kai egO  episunagOgE epi autos 
 N_GSM N_GSM  C  RP_GP N_GSF    P  RP_ASM 

2th:2:2 eis to   mE tacheOs saleuthEnai humas apo tou  noos mEde 
    heis ho   mE tachus saleuO   su  apo ho   nous mEde 
    P  RA_ASN D D    V_APN    RP_AP P  RA_GSM N_GSM C  

 throeisthai mEte dia pneumatos mEte dia logou mEte di epistolEs hOs di 
 throeomai  mEte dia pneuma  mEte dia logos mEte dia epistolE hOs dia 
 V_PPN    C  P  N_GSN   C  P  N_GSM C  P  N_GSF   D  P  

 hEmOn hOs hoti enestEken hE   hEmera tou  kuriou 
 egO  hOs hoti enistEmi ho   hEmera ho   kurios 
 RP_GP C  C  V_XAI3S  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM 

2th:2:3 mE tis  humas exapatEsE kata mEdena tropon hoti ean mE elthE  
    mE tis  su  exapataO kata mEdeis tropos hoti ean mE erchomai 
    D RI_NSM RP_AP V_AAS3S  P  A_ASM N_ASM C  C  D V_AAS3S 

 hE   apostasia prOton kai apokaluphthE ho   anthrOpos tEs  anomias 
 ho   apostasia prOtos kai apokaluptO  ho   anthrOpos ho   anomia 
 RA_NSF N_NSF   A_ASN C  V_APS3S   RA_NSM N_NSM   RA_GSF N_GSF  

 ho   huios tEs  apOleias 
 ho   huios ho   apOleia 
 RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  

2th:2:4 ho   antikeimenos kai huperairomenos epi panta legomenon theon E 
    ho   antikeimai  kai huperairomai  epi pas  legO   theos E 
    RA_NSM V_PMPNSM   C  V_PMPNSM    P  A_ASM V_PPPASM N_ASM C 

 sebasma hOste auton eis ton  naon tou  theou kathisai apodeiknunta 
 sebasma hOste autos heis ho   naos ho   theos kathizO apodeiknumi 
 N_ASN  C   RP_ASM P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM V_AAN  V_PAPASM   

 heauton hoti estin  theos 
 heautou hoti eimi  theos 
 RP_ASM C  V_PAI3S N_NSM 

2th:2:5 ou mnEmoneuete hoti eti On    pros humas tauta elegon humin 
    ou mnEmoneuO  hoti eti hos   pros su  houtos legO  su  
    D V_PAI2P   C  D  V_PAPNSM P  RP_AP RD_APN V_IAI1S RP_DP 

2th:2:6 kai nun to   katechon oidate eis to   apokaluphthEnai auton en  
    kai nun ho   katechO oida  heis ho   apokaluptO   autos heis 
    C  D  RA_ASN V_PAPASN V_XAI2P P  RA_ASN V_APN      RP_ASM P  

 tO   heautou kairO 
 ho   heautou kairos 
 RA_DSM RP_GSM N_DSM 

2th:2:7 to   gar mustErion EdE energeitai tEs  anomias monon ho   
    ho   gar mustErion EdE energeO  ho   anomia monos ho   
    RA_NSN C  N_NSN   D  V_PMI3S  RA_GSF N_GSF  A_ASN RA_NSM 

 katechOn arti heOs ek mesou genEtai 
 katechO arti heOs ek mesos ginomai 
 V_PAPNSM D  C  P A_GSN V_AMS3S 

2th:2:8 kai tote apokaluphthEsetai ho   anomos hon  ho   kurios [iEsous] 
    kai tote apokaluptO    ho   anomos eimi  ho   kurios *PN*   
    C  D  V_FPI3S      RA_NSM A_NSM RR_ASM RA_NSM N_NSM N_NSM  

 anelei tO   pneumati tou  stomatos autou kai katargEsei tE   
 anaireO ho   pneuma  ho   stoma  autos kai katargeO  ho   
 V_FAI3S RA_DSN N_DSN  RA_GSN N_GSN  RP_GSM C  V_FAI3S  RA_DSF 

 epiphaneia tEs  parousias autou 
 epiphaneia ho   parousia autos 
 N_DSF   RA_GSF N_GSF   RP_GSM 

2th:2:9 hou  estin  hE   parousia kat energeian tou  satana en  pasE 
    hou  eimi  ho   parousia kata energeia ho   *PN*  heis pas  
    RR_GSM V_PAI3S RA_NSF N_NSF  P  N_ASF   RA_GSM N_GSM P  A_DSF 

 dunamei kai sEmeiois kai terasin pseudous 
 dunamis kai sEmeion kai teras  pseudEs 
 N_DSF  C  N_DPN  C  N_DPN  N_GSN  

2th:2:10 kai en  pasE apatE adikias tois  apollumenois anth hOn  tEn  
     kai heis pas  apatE adikia ho   apollumi   anti hos  ho   
     C  P  A_DSF N_DSF N_GSF  RA_DPM V_PMPDPM   P  RR_GPN RA_ASF 

 agapEn tEs  alEtheias ouk edexanto eis to   sOthEnai autous 
 agapE ho   alEtheia ou dechomai heis ho   sOzO   heautou 
 N_ASF RA_GSF N_GSF   D  V_AMI3P P  RA_ASN V_APN  RP_APM 

2th:2:11 kai dia touto pempei autois ho   theos energeian planEs eis 
     kai dia houtos pempO  autos ho   theos energeia planE heis 
     C  P  RD_ASN V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM N_ASF   N_GSF P  

 to   pisteusai autous tO   pseudei 
 ho   pisteuO  heautou ho   pseudos 
 RA_ASN V_AAN   RP_APM RA_DSN N_DSN  

2th:2:12 hina krithOsin pantes hoi  mE pisteusantes tE   alEtheia alla 
     hina krinO   pas  ho   mE pisteuO   ho   alEtheia alla 
     C  V_APS3P  A_NPM RA_NPM D V_AAPNPM   RA_DSF N_DSF  C  

 eudokEsantes tE   adikia 
 eudokeO   ho   adikia 
 V_AAPNPM   RA_DSF N_DSF 

2th:2:13 hEmeis de opheilomen eucharistein tO   theO pantote peri humOn 
     egO  de opheilO  eucharisteO ho   theos pantote peri su  
     RP_NP C V_PAI1P  V_PAN    RA_DSM N_DSM D    P  RP_GP 

 adelphoi EgapEmenoi hupo kuriou hoti heilato  humas ho   theos aparchEn 
 adelphos agapaO   hupo kurios hoti haireomai su  ho   theos aparchE 
 N_VPM  V_XPPVPM  P  N_GSM C  V_AMI3S  RP_AP RA_NSM N_NSM N_ASF  

 eis sOtErian en  hagiasmO pneumatos kai pistei alEtheias 
 heis sOtEria heis hagiasmos pneuma  kai pistis alEtheia 
 P  N_ASF  P  N_DSM   N_GSN   C  N_DSF N_GSF   

2th:2:14 eis ho   [kai] ekalesen humas dia tou  euaggeliou hEmOn eis 
     heis hos  kai  kaleO  su  dia ho   euaggelion egO  heis 
     P  RR_ASN D   V_AAI3S RP_AP P  RA_GSN N_GSN   RP_GP P  

 peripoiEsin doxEs tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
 peripoiEsis doxa ho   kurios egO  *PN* *PN*   
 N_ASF    N_GSF RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

2th:2:15 ara oun adelphoi stEkete kai krateite tas  paradoseis has  
     ara oun adelphos stEkO  kai krateO  ho   paradosis hos  
     C  C  N_VPM  V_PAD2P C  V_PAD2P RA_APF N_APF   RR_APF 

 edidachthEte eite dia logou eite di epistolEs hEmOn 
 didaskO   eimi dia logos eimi dia epistolE egO  
 V_API2P   C  P  N_GSM C  P  N_GSF   RP_GP 

2th:2:16 autos de ho   kurios hEmOn iEsous christos kai [ho]  theos ho   
     autos de ho   kurios egO  *PN*  *PN*   kai ho   theos ho   
     RP_NSM C RA_NSM N_NSM RP_GP N_NSM N_NSM  C  RA_NSM N_NSM RA_NSM 

 patEr hEmOn ho   agapEsas hEmas kai dous   paraklEsin aiOnian kai elpida 
 patEr egO  ho   agapaO  egO  kai didOmi  paraklEsis aiOnios kai elpis 
 N_NSM RP_GP RA_NSM V_AAPNSM RP_AP C  V_AAPNSM N_ASF   A_ASF  C  N_ASF 

 agathEn en  chariti 
 agathos heis charis 
 A_ASF  P  N_DSF  

2th:2:17 parakalesai humOn tas  kardias kai stErixai en  panti ergO kai 
     parakaleO  su  ho   kardia kai stErizO heis pas  ergon kai 
     V_AAO3S   RP_GP RA_APF N_APF  C  V_AAO3S P  A_DSN N_DSN C  

 logO agathO 
 logos agathos 
 N_DSM A_DSM  


Help and Acknowledgements