Help and Acknowledgements


2th:1:1 paulos kai silouanos kai timotheos tE   ekklEsia thessalonikeOn en  
    *PN*  kai *PN*   kai *PN*   ho   ekklEsia *PN*      heis 
    N_NSM C  N_NSM   C  N_NSM   RA_DSF N_DSF  N_GPM     P  

 theO patri hEmOn kai kuriO iEsou christO 
 theos patEr egO  kai kurios *PN* *PN*  
 N_DSM N_DSM RP_GP C  N_DSM N_DSM N_DSM  

2th:1:2 charis humin kai eirEnE apo theou patros [hEmOn] kai kuriou iEsou 
    charis su  kai eirEnE apo theos patEr egO   kai kurios *PN* 
    N_NSF RP_DP C  N_NSF P  N_GSM N_GSM RP_GP  C  N_GSM N_GSM 

 christou 
 *PN*   
 N_GSM  

2th:1:3 eucharistein opheilomen tO   theO pantote peri humOn adelphoi kathOs 
    eucharisteO opheilO  ho   theos pantote peri su  adelphos kathOs 
    V_PAN    V_PAI1P  RA_DSM N_DSM D    P  RP_GP N_VPM  C   

 axion estin  hoti huperauxanei hE   pistis humOn kai pleonazei hE   
 axios eimi  hoti huperauxanO ho   pistis su  kai pleonazO ho   
 A_NSN V_PAI3S C  V_PAI3S   RA_NSF N_NSF RP_GP C  V_PAI3S  RA_NSF 

 agapE henos hekastou pantOn humOn eis allElous 
 agapE heis hekastos pas  su  heis allElOn 
 N_NSF A_GSM A_GSM  A_GPM RP_GP P  RP_APM  

2th:1:4 hOste autous hEmas en  humin egkauchasthai en  tais  ekklEsiais 
    hOste heautou egO  heis su  egkauchaomai heis ho   ekklEsia  
    C   RP_APM RP_AP P  RP_DP V_PMN     P  RA_DPF N_DPF   

 tou  theou huper tEs  hupomonEs humOn kai pisteOs en  pasin tois  
 ho   theos huper ho   hupomonE su  kai pistis heis pas  ho   
 RA_GSM N_GSM P   RA_GSF N_GSF   RP_GP C  N_GSF  P  A_DPM RA_DPM 

 diOgmois humOn kai tais  thlipsesin hais  anechesthe 
 diOgmos su  kai ho   thlipsis  hos  anechomai 
 N_DPM  RP_GP C  RA_DPF N_DPF   RR_DPF V_PMI2P  

2th:1:5 endeigma tEs  dikaias kriseOs tou  theou eis to   kataxiOthEnai 
    endeigma ho   dikaios krisis ho   theos heis ho   kataxioO   
    N_NSN  RA_GSF A_GSF  N_GSF  RA_GSM N_GSM P  RA_ASN V_APN     

 humas tEs  basileias tou  theou huper hEs  kai paschete 
 su  ho   basileia ho   theos huper eimi  kai paschO  
 RP_AP RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM P   RR_GSF D  V_PAI2P 

2th:1:6 eiper dikaion para theO antapodounai tois  thlibousin humas thlipsin 
    eiper dikaios para theos antapodidOmi ho   thlibO   su  thlipsis 
    C   A_NSN  P  N_DSM V_AAN    RA_DPM V_PAPDPM  RP_AP N_ASF  

2th:1:7 kai humin tois  thlibomenois anesin meth hEmOn en  tE   apokalupsei 
    kai su  ho   thlibO    anesis meta egO  heis ho   apokaluptO 
    C  RP_DP RA_DPM V_PPPDPM   N_ASF P  RP_GP P  RA_DSF N_DSF    

 tou  kuriou iEsou ap ouranou met aggelOn dunameOs autou 
 ho   kurios *PN* apo ouranos meta aggelos dunamis autos 
 RA_GSM N_GSM N_GSM P  N_GSM  P  N_GPM  N_GSF  RP_GSM 

2th:1:8 en  puri phlogos didontos ekdikEsin tois  mE eidosin theon kai 
    heis pur  phlox  didOmi  ekdikEsis ho   mE oida   theos kai 
    P  N_DSN N_GSF  V_PAPGSM N_ASF   RA_DPM D V_XAPDPM N_ASM C  

 tois  mE hupakouousin tO   euaggeliO tou  kuriou hEmOn iEsou 
 ho   mE hupakouO   ho   euaggelion ho   kurios egO  *PN* 
 RA_DPM D V_PAPDPM   RA_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM 

2th:1:9 hoitines dikEn tisousin olethron aiOnion apo prosOpou tou  kuriou kai 
    hostis  dikE tinO   olethros aiOnios apo prosOpon ho   kurios kai 
    RR_NPM  N_ASF V_FAI3P N_ASM  A_ASM  P  N_GSN  RA_GSM N_GSM C  

 apo tEs  doxEs tEs  ischuos autou 
 apo ho   doxa ho   ischus autos 
 P  RA_GSF N_GSF RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

2th:1:10 hotan elthE  endoxasthEnai en  tois  hagiois autou kai 
     hotan erchomai endoxazomai  heis ho   hagios autos kai 
     C   V_AAS3S V_APN     P  RA_DPM A_DPM  RP_GSM C  

 thaumasthEnai en  pasin tois  pisteusasin hoti episteuthE to   marturion 
 thaumazO   heis pas  ho   pisteuO   hoti pisteuO  ho   marturion 
 V_APN     P  A_DPM RA_DPM V_AAPDPM  C  V_API3S  RA_NSN N_NSN   

 hEmOn eph humas en  tE   hEmera ekeinE 
 egO  epi su  heis ho   hEmera ekeinos 
 RP_GP P  RP_AP P  RA_DSF N_DSF RD_DSF 

2th:1:11 eis ho   kai proseuchometha pantote peri humOn hina humas axiOsE 
     heis hos  kai proseuchomai  pantote peri su  hina su  axioO  
     P  RR_ASN D  V_PMI1P    D    P  RP_GP C  RP_AP V_AAS3S 

 tEs  klEseOs ho   theos hEmOn kai plErOsE pasan eudokian agathOsunEs kai 
 ho   klEsis ho   theos egO  kai plEroO pas  eudokia agathOsunE kai 
 RA_GSF N_GSF  RA_NSM N_NSM RP_GP C  V_AAS3S A_ASF N_ASF  N_GSF    C  

 ergon pisteOs en  dunamei 
 ergon pistis heis dunamis 
 N_ASN N_GSF  P  N_DSF  

2th:1:12 hopOs endoxasthE to   onoma tou  kuriou hEmOn iEsou en  humin 
     hopOs endoxazomai ho   onoma ho   kurios egO  *PN* heis su  
     C   V_APS3S   RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM P  RP_DP 

 kai humeis en  autO  kata tEn  charin tou  theou hEmOn kai kuriou iEsou 
 kai su   heis autos kata ho   charis ho   theos egO  kai kurios *PN* 
 C  RP_NP P  RP_DSM P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM RP_GP C  N_GSM N_GSM 

 christou 
 *PN*   
 N_GSM  


Help and Acknowledgements